Medailles en oorkonde voor redders van Leon r. Nieuwbouw Kerkplein spoedig van start VOORSPOEDIG 1985 Nieuwe Harderwijker Courant M. KAPPERS KRIJGT KONINKLIJK ZILVER *s Avonds en zondags geen vrij parkeren randmeercombinatie: 27.500 SCHIUDER^NIEUWSBLAD NIEUWJAARS ONTMOETING Boek lenen kost meer Onfris karwei Surffestijn op nieuwjaarsdag Weideheem en nieuwjaar Overval op winkelier Fout woordje wel insturen NIEUWSBIAD jrschijnt iedere maandag en donderdag igave Wegener Uitgeverij Gelderland B V. jreau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029, MAANDAG 31 DECEMBER 1984 61e JAARGANG No 91 1 Advertentie /reclame industrie trouwreportage FOTOSTUDIO MERJENBURGH Keizerstraat 19-21 Inaast het stadhuisI Harderwijk. Tel. 03410- 18869. kL Ja, ik abonneer mii op het Schilder's Nieuwsblad De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daanra betaal ik per kwataal 20.60 (postab. 24.80). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Naam Voori Postcode Woonplaats Datum Handtekening O Deze bon in ongefrankeerde envelop zenden aan ft U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 - 15029 Schilder's Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 VUB Harderwijk. zijn beurt naar zijn moeder mocht brengen („om van de schrik te beko men"). Daarna reikte de wethouder de reddingsmedaille met oorkonde van de Kon. Ned. Bond tot het Redden van Drenkelingen uit aan Ellen van Agthoven en Martine Alles. Mevrouw Van Pelt en haar twee zoons, van wie er een niet aanwezig kon zijn, werden beloond met de draagmedaille en oor konde van de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. „Ei genlijk is het helemaal niets biezon- ders wanneer iemand probeert een medemens te redden. Dat is een nor male zaak. Toch mogen wij blij zijn dat er mensen zijn die dit kunnen en willen doen," besloot wethouder Van Kalsbeek. Het bestuur van de vrijwillige red dingsbrigade Veluwemeer gaf ook van zijn belangstelling blijk. Voorzitter B. Schuur verraste de jongedames Mar tine en Ellen met een reddingsklos en bood hen tevens aan volgende zomer, wanneer zij weer in Harderwijk loge ren, een opleiding te volgen bij de reddingsbrigade. Het ziet er intussen wel naar uit dat bij de waterpartijen langs het Mars diep en Stortemelk veiligheidsmaa tregelen zullen worden getroffen. Bewoners van de stromenwaard hebben daar bij de gemeente op aan gedrongen, naar aanleiding van de bijna-verdrinking van Leon en nog enkele gevallen waarbij kinderen spe lend in het water terecht kwamen. De visstcigcrs, waarvan de hekjes vaak open blijken te staan, worden verwij derd en ook zal de afrastering worden verhoogd. HARDERWIJK De traditionele nieuwjaarsontmocting van het ge meentebestuur wordt woensdag 2 ja nuari gehouden in de hal van het stadhuis, 's Avonds tussen acht uur en half tien is een ieder welkom om de beste wensen voor het nieuwe jaar uit te wisselen. HARDERWIJK Voor het parkeren in de straten van de binnenstad is voortaan ook 's avonds en op zondag weer een vergunning nodig. Met ingang van 1 januari wordt de 24-uurs-controle in de woonstraten opnieuw inge voerd. Daarop was onder meer aangedrongen door bewoners van de binnen stad. Bezoekers van de binnenstad zijn daardoor weer dag en nacht aangewezen op parkeerterreinen en op parkeermeters. Overdag en op koopavonden tegen betaling en daarna gratis. Alleen parkeren op de Boulevard kost ook zondags geld. Voor de parkeerterreinen komen er alleen ontheffingen voor maandag tot en met vrijdag van 8-18 uur, behalve voor de Boulevard. Op de vrijdagavond en zaterdags zijn die terreinen dan beschikbaar voor het winkelend publiek. Ont heffinghouders moeten op vrijdagavond en zaterdags parkeren in de woon straten (het vergunningengebicd) of in de kelder van bet stadhuis. HARDERWIJK Luttele uren scheiden ons nog van de jaarwisseling. Dan ligt 1984 alweer achter ons en beginnen we aan een nieuw jaar dat ongetwijfeld ook weer veel nieuws zal brengen. Ook in de komende twaalf maanden zal onze krant u van het plaatselijk gebeuren op de hoogte houden. Bij dit sfeervolle plaatje van de Vischmarkt in wintertooi wensen redaktie, adverten tieafdeling en overige medewerkersisters u allen een voorspoedig 1985 toe. HARDERWIJK Burgemeester J. E. van Boeijen heeft vrijdag de zil veren medaille in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt aan de heer M. lappers, die deze dag zijn vijftigjarig jubileum als verzekeringsadviseur 'lerde. De heer Kappers kreeg deze koninklijke onderscheiding tevens omdat '■ij zich, samen met zijn echtgenote, verdienstelijk heeft gemaakt in het matschappelijk leven, met name voor de school en de kerk. De receptie in eslaurant Usselmeer werd bezocht door vele relaties van de heer Kap ers Ook zijn oudste klanten, met wie hij een halve eeuw geleden zijn eer- Ie verzekering afsloot, waren aanwezig De heer Kappers draagt zijn as- urantiekantoor. ver 1 januari over aan zijn zoon R. Kappers. HARDERWIJK Op korte termijn kan de Centrale Woningstichting beginnen met de bouw van vijfendertig woningen aan het Kerkplein, Vijhestraat en Bongerdsteeg. Het nieuwe wooncomplex, op de plaats van het afgebroken bejaardentehuis Bethel en het parkeerterrein Fraterhuissteeg, zal bestaan uit negen eengezinswoningen en zesentwintig twee- en driekamerappartementen, die vooral voor ouderen zijn bedoeld. De provincie had het plan al goedgekeurd en twee verzoeken om schorsing van dit besluit, ingediend door de oudheidkundige vereniging Herderewich en een drietal bewoners van het Kerkplein, zijn eind vorige week door de afdeling rechtspraak van de Raad van State afgewezen. De oudheidkundige vereniging had met name be zwaar tegen het verdwijnen van de Fraterhuissteeg. Herderewich ziet dit als een aantasting van het historische stratenpatroon in de binnenstad en wilde de steeg ook openhouden voor voetgangers en fietsers. Voorgesteld werd een onderdoorgang te maken in de nieuwe bebouwing, zoals ook is gebeurd in het Kaatsbaancomplex. Dc drie bewoners van het Kerkplein maakten bezwaar tegen de hoogte van de nieuwbouw, het verdwijnen van een gedeelte van het uitzicht cn het verloren gaan van de huidige voortuin van Bethel. Aan de kant van het Kerk plein komt echter een gemeenschappelijke tuin voor de bewoners, met een grootste breedte van zeventien meter. Op deze tekening het nieuwe wooncomplex, dat is ontworpen door het plaatselijke architektcnburo A. Klooster man BV. DANKBAAR Het ventje besefte nauwelijks dat al die drukte in de raadszaal om hem te doen was. Stralend zat hij tussen zijn moeder en een tante in en dronk zijn glaasje limonade. Wethouder Van Kalsbeek maakte een vergelijking met India, waar bij de giframp in Bophar tweeëneen- halfduizend mensen om het leven zijn gekomen. „U hebt kans gezien door kordaat optreden één jong le ven te verlengen. Wij mogen daar dankbaar voor zijn, want elk leven is uniek." De heer Van Kalsbeek gaf eerst een bosje bloemen aan Leon, dat hij op i De kleine Leon van den Berg temid den van degenen die zijn leven heb ben gered. ZEEYVOLDE De tarieven van bibliotheek in Zeewolde gaan nhoog. De tarieven van deze bi- iotheek lagen zo'n dertien gulden ger als het landelijk gemiddelde, e tariefsverhoging komt overeen et een in het verleden gedaan aorstel van de landdrost om een- een sterke verhoging door te jcren, waardoor de tarieven meer mden aansluiten bij het landelijk ■cld. Uit het overleg dat heeft plaats ge- nden tussen de direktie van de bi- iotheek en het college van Zeewolde eft geresulteerd in het huidige lornemen. Ook in Almere is inmid- ■ls hiertoe besloten. Het college reeft ernaar dat met het ïngebruik- imen van een goede bibliotheek-ac- immodatie en een goed aanbod van jeken, gelijk het landelijk gemiddel- wordt aangehouden. Voorkomen HARDERWIJK De brandweer n Harderwijk heeft een bijzonder fris karweitje met de kerst achter rug. Nauwelijks hadden de heren andweerlieden de kalkoenen achter kiezen, toen hun hulp werd inge- epen om een zes ton zware tank met ichtafval, die op het wegdek was te- chtgekomen, op te ruimen. D tank stond op een aanhanger n een bestuurder uit Lunteren. >en het stoplicht bij de Verkeersweg ;roen sprong, trok de auto op. aarbij de tank achterover viel en ,patte op de weg. Niemand reed i dat moment achter de aanhanger, dat er geen gewonden vielen. De ilitie heeft de bestuurder bekeurd, ndat de aanhanger niet goedge- urd was voor deze vorm van ver moet worden dat het bijstellen van die tarieven ineens te sterk gebeurt. Het college vindt ook dat met de huidige accommodatie en het aanbod van boe ken nu volstaan kan worden met een lagere contributie. Volgend jaar kan de jeugd van Zeewolde tot achttien jaar nog steeds gratis een boek lenen. Boven die leeftijd betaalt men acht tien gulden. Houders van een CJP- kaart betalen twaalf piek, evenals houders van een Pas 65. Bij het te laat inleveren van een boek moeten twee kwartjes worden betaald per week, tot een rijksdaalder maximaal. HARDERWIJK De plankzeilve reniging 't Wolderwijd start het surf- jaar 1985 op dinsdag 1 januari met een nieuwjaarssurfhappening aan de Boulevard. Tussen 14.00 en 16.00 uur komen de leden bij elkaar in hotel Zeezicht voor het uitwisselen van nieuwjaarswen sen. Verder is het de bedoeling dat de echte waterratten onder de leden een korte surfdemonstratie geven. Niet- leden zijn van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomst zal ook de aktivitei- tenkalender voor 1985 worden gepre senteerd. HARDERWIJK Evenals vorig jaar zal in het bejaardencentrum Wei deheem een nieuwjaarsontmoeting worden gehouden voor bewoners, bestuur en personeel en belangstel lenden Deze nieuwjaars-ontmoeting is op donderdag 3 januari van 16.00- 17.30 uur in de grote zaal. jm&SiSxMe HARDERWIJK Een winkelier in Stadsdenncn is maandagavond kort na sluitingsuur overvallen door een man met een bivakmuts. Onder be dreiging van een soort slagersmes werd de ondernemer gedwongen een cassette met geld te geven, waarin ruim drieduizend gulden zat. De dader van de overval kwam om tien over zeven de winkel binnen. Daar was op dat moment alleen nog de winkelier bezig met zijn adminis tratie. Met het mes in zijn hand vroeg de dader om geld dat daarop prompt werd overhandigd. Zonder zich te be denken ging de dader er daarop van door, waarna de winkelier onmiddel lijk de politie belde. Die kwam echter te laat om het spoor van de overvaller op te kunnen pikken. HARDERWIJK Door een misverstand is in onze krant van maandag 24 december de maande lijkse kruiswoordpuzzel niet ge plaatst. De honderden trouwe deelnemers kunnen toch meedin gen naar de prijzen die beschik baar zijn gesteld door de midden stand. Men behoeft ditmaal alleen dc bon met het ..foute woordje", dat zoals gewoonlijk in een van de advertenties op de puzzelpagina is te vinden, in te sturen. HARDERWIJK Vier maan den nadat de kleine Leon van den Berg in Stadsweiden van de verdrinkingsdood was gered, reikte wethouder P. van Kals beek, in zijn funktie van loko- burgemeester, donderdag in het stadhuis een vijftal onderschei dingen uit. Ellen van Agthoven (16) uit Berkel en Rodenrijs en haar vriendin Martine Alles (15) uit Zuidhorn waren in verband hiermee, uit hun woonplaatsen in Zuidholland en Groningen, deze dag helemaal naar Har derwijk gekomen. De twee meisjes logoerden in au gustus bij de oma van Martine, die in de Stromenwaard woont. Toen zij die woensdagmiddag in de tuin vertoef den, zagen zij dat op een vissteiger, een eindje verderop, een jongetje stond te gillen. „We begrepen eerst niet wat er aan de hand was," vertelt Martine. „Het duurde even voordat het tot ons doordrong dat zijn broertje in de gracht lag. Natuurlijk renden we er toen meteen op af!Martine be dacht zich geen moment cn sprong pardoes in het water. Samen met haar vriendin slaagde zij erin de vierjarige Leon op de kant te krijgen. Omstan ders ontfermden zich over dc kleine drenkeling. De beide meisjes bleven niet eens staan kijken hoe het afliep. Martine: „Ik ging naar huis om een douche te nemen en droge kleren aan te trekken. We wisten niet eens zeker of dat jongetje nog wel leefde. Later hoorden we dat gelukkig alles goed was gekomen met Leon." Dit laatste was te danken aan een buurtbewoonster, mevrouw Van Pelt, die minuten mond- op mond-beade ming toepaste. Zij werd hierbij gehol pen door haar twee zoons. Na geruime tijd begon Leon weer zelf te ademen. De kleuter werd met doeken warm gewreven, totdat een dokter en een ambulance arriveerden, die hem naar het Boerhaave-ziekenhuis brachten. Daar herstelde Leon snel van zijn ha chelijke avontuur, waarvan hij geen nadelige gevolgen heeft ondervonden.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1