GRATIS Sfeervolle kerstviering Renovatie Tinnegieter bezig aan tweede fase Gemeente verleent Dolfinarium garantie van 1,25 miljoen Spero en Strokei samen abonneeru nu G. Hamstra ontvangt veel waardering bij afscheid 4 weken .SCHILDER S NIEUWSBLAD 1 Weekenddienst tandartsen België wellicht op kabelnet OPLOSSING OUDE SCHULDENLAST SCHILDERS NIEUWSBLAD schijnt iedere me.ndac, en donderdag randmeerCOmbinatiei 27.500 eau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel 03410 -15029. Nieuwe Harderwijker Courant MAANDAG 24 DECEMBER 1984 61e JAARGANG No91 /reclame industrie trouwreportage FOTOSTUDIO MERJENBURGH Keizerstraat 19-21 (naast het stadhuisI Harderwijk. Te'. 03410- 18869. Ja. ik abonneer mij op het Schilder s Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal/ 20.60 (postab. 24.80). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart Naam: Voorl. Straat: Postcode Woonplaats Datum Handtekening Deze bon m ongefrankeerde envelop zenden aan Schilder s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwijk U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 - 15029 SN 841224 ••«••••••••••••a*o t HARDERWIJK Bijna driehonderd Harderwijkse ouderen vierden vorige week kerstfeest in De Kiek- mure. De belangstelling voor deze middagdie werd georganiseerd door de ouderenbonden ANBO en PCOB en de Stichting Welzijn Ouderen was veel groter dan in voorgaande jaren. Na de opening door de heer G. H. Zweers voorzitter PCOB) was er samenzang en las mevrouw H. J. Foppen-Sulman (bestuurslid SWO) het kerstevangelie. Het Bejaardenkoor Harderwijk moest het doen zonder dirigente mevrouw Af. S. Wassink- van Zetten, die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, terwijl ook haar vaste vervanger, de heer Karssen, ver hinderd was. Het koor stond nu onder leiding van organist B. van Noort, die dit geheel onvoorbereid deed, maar het er uitstekend afbracht. Mevrouw G. A. Zweers-de Boer hield een meditatie, de heer J. de Hoop een declamatie en mevrouw M. de Groot las een kerstverhaal voor. Dit alles werd afgewisseld met samenzang, trompet- en orgelspel door Marjon Uljee en de heer H. Schepel en zang door het bejaardenkoor. De geslaag de kerstviering werd besloten met een dankwoord van de heer E. Bruinewoud (voorzitter ANBO) en het ge zamenlijk zingen van het ,,Ere zij God". van deze inventarisatie is over enkele maanden bekend, waarna met de be woners zal worden gesproken. Daar bij is nog niet zeker of tot deduplice- ring (van twee woningen één maken) van de duplexwoningen zal worden overgegaan. Door de lage huur bestaat veel vraag naar deze huizen. TWEE FRONTEN Ook moet nog worden afgewacht of in 1985 met deze derde fase van de re novatie-Tinnegieter kan worden be gonnen. Als het ministerie subsidie verstrekt, moet de CWS voor de bij komende kosten van bewonersbege leiding en inrichting wisselwoningen voortaan aankloppen bij de gemeente. #>it heet decentralisatie en is een ge volg van de wet op de stadsvernieu wing, die per 1 januari in werking treedt. ,,We zijn wat het financiële verhaal betret in 't vervolg op twee fronten tegelijk bezig en dat maakt het er niet gemakkelijker op," aldus CWS-direkteur ing. J. Dorrestijn Na de Tinnegieter komen, waar schijnlijk over een paar jaar, de wo ningen in de (oude) Zcebuurt voor re novatie in aanmerking. Hier beginnen zich volgens de CWS de eerste gebre ken voor te doen. De woningen in de Margrietlaan en Marijkelaan worden momenteel on derhanden genomen. HARDERWIJK De ge meenteraad heeft donderdag besloten het Dolfinarium voor de komende vijf jaar een exploi tatie-garantie te verstrekken van maximaal 250.000 gulden per jaar. Deze garantie, in totaal dus 1,25 miljoen, is noodzake lijk om te komen tot een finan ciële herstructurering, op basis waarvan een gezonde exploita tie van het Dolfinarium moge lijk is. Zonder de medewerking van de raad zou het voortbe staan van de toeristische attrak- tie, en daarmee een belangrijk stuk werkgelegenheid in Har derwijk, in gevaar komen. De garantieverlening door de ge meente houdt verband met een sane ringsoperatie. waarbij een oude schuldenlast van vier miljoen gulden van het Dolfinarium moet worden op gelost. Deze financiële verliezen ont stonden toen enkele jaren geleden de buitenlandse vestigingen, onder an dere het rekreatiepark in Hoeij (Bel gië) moesten worden afgestoten. De schulden werden, nadat het Dolfina rium in 1982 failliet was gegaan, door het nieuw opgerichte bedrijf Zeedie renpark Harderwijk BV overgeno men. De rentelasten drukken zwaar op de exploitatie. In verband hiermee heeft de laatste maanden overleg plaatsgehad tussen het stichtingsbes tuur van het Zeedierenpark (oftewel Dolfinarium), het ministerie van eco nomische zaken, de gemeente Har derwijk en de bankinstelling. Het ministerie toonde zich bereid een bedrag van 1,2 miljoen te betalen, terwijl de resterende 2,8 miljoen via doorhaling van een gedeelte van de schuld en via achtergestelde leningen door de bank wordt overgenomen. Voorwaarde van staatssecretaris P. van Zeil, die het Dolfinarium al twee maal eerder steun verleende, was dat de gemeente een cxploitaticgarantie zou verstrekken. B. en w. vroegen de raad hiermee akkoord te gaan. Het college wees erop dat een meerjaren- prognose van het Dolfinarium een po sitief beeld laat zien. Het bezoeker saantal lag het afgelopen jaar vijftien procent hoger dan vorig jaar. ZONDAGSRUST Tegen stemde de Combinatie, met uitzondering van J. van Veen (GPV). W. van Ree deelde mee dat de meer derheid van de Combinatie (SGP- RPF) alleen met de garantieverlening akkoord kon gaan als het Dolfinarium op zondag zou worden gesloten. Zijn fraktiegenoot Van Veen zei veel moei te te hebben met het feit dat op het terrein van het Dolfinarium aktivitei- ten plaats hebben welke naar zijn overtuiging niet in overeenstemming zijn met de zondagsrust. „Dit is een gegeven dat op grond van de zondags heiliging helaas geaccepteerd moet worden. Het zou een aanleiding kun nen zijn op dit moment de garanties telling af te wijzen," aldus Van Veen. Hij ging, als enige van de Combinatie, toch mee met het voorstel van het col lege, zij het niet juichend. Een van zijn argumenten was dat het Dolfinarium een partikulier be drijf is, waarin de gemeente niet rechtstreeks gaat participeren. „Daardoor is de gemeente ook niet verantwoordelijk voor wat er op het terrein gebeurt." Voorts vroeg Van Veen zich af of „nee" zeggen tegen de garantieverlening het juiste middel is om te trachten meer rust in Har derwijk op zondagen te krijgen. HARDERWIJK De vermelding van de diensten van de tandartsen in onze vorige editie was niet geheel volledig. De volgende tandartsen hebben dienst: 24, 25 en 26 dec.: T. Mever, Mecklen- burglaan 25, Harderwijk. Spreekuur spoedgevallen van 9.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. 27, 28 en 29 dec.: P. H. Schumacher. Rietlaan 2a, Ermelo. Spreekuur spoedgevallen van 9.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. 30, 31 dec. en 1 jan.: J. A. Romers, Smee poortenbrink 44, Harderwijk. Spreek uur spoedgevallen van 9.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. AKDERYVIJK In de Tin- eter is momenteel de reno- e van de woningen in de grictlaan en Marijkelaan in e gang. Daken en kozijnen den vernieuwd, de ramen den van isolerend dubbel voorzien, er komt een nieu- teuken in en een douchecel, bewoners kunnen centrale [arming laten plaatsen en triciteit, gas, water en riole- tvorden ook verbeterd. In iber is het bouwbedrijf Ver den uit Deventer met het vei begonnen en de eerste ingen zijn inmiddels opge- rd. De Centrale Woning- bting verwacht dat beide ten omstreeks mei klaar zul- tijn. venenveertig van de 56 bewoners de Margrietlaan en Marijkelaan i mee aan de renovatie. Zij wer- in april door de CWS van de plan- op de hoogte gesteld. Na een in- latieve bijeenkomst werd een be- erscommissie opgericht, voor een imatig kontakt met de CWS. Alle oners werden vervolgens ook nog vidueel bezocht, waarbij zij hun sen konden kenbaar maken. In le instantie besloot 70 procent de bewoners deel te nemen aan de ovatie en dat is opgelopen tot 84 :ent. „Een heel goede score", It P. W. Lancee, hoofd van de af- ngbewonerszaken van de CWS. e negen bewoners die niet met dc ■stellen akkoord zijn gegaan, heb- vaak zelf al verbeteringen aange- ht. Wel zullen bij deze woningen dak en dc gevclwand worden her- 1 in het kader van het groot on- toud, maar verder wordt alles bij oude gelaten. .de renovatie, waaraan de CWS m belangrijke financiële bijdra- tert, gaan de bewoners 58 gulden ■huur betalen. Deze huurverho ging is lager dan bij de woningen aan de Nassaulaan, die vorig jaar onder handen werden genomen. De bewo ners van de Margrietlaan en Marijke laan hebben het voordeel van een ge wijzigde subsidieregeling, die gunstig voor hen uitvalt. Tijdens de renovatie, die zes weken per woning duurt, zijn zogenaamde wisselwoningen beschik baar in dezelfde buurt. Verschillende woningen in de Tinnegieter zijn ko men leeg te staan, door verhuizing naarZeebuurt II TIEN JAAR Margrietlaan/Marijkelaan is de tweede fase van de renovatie in de ruim dertig jaar oude Tinnegieter. De eerste fase, die in augustus werd afge rond, bestond uit de woningen in de Willem de Zwijgerlaan en Bernhard- laan. In overleg met provincie en ge meente koos de CWS hier voor een oplossing (opknappen gevels en da ken), waardoor deze woningen nog tien jaar kunnen blijven staan. Het is de bedoeling dat ze daarna worden afgebroken en vervangen door nieuw bouw. De derde fase, 76 woningen aan de Emmalaan, Beatrixlaan, Irenelaan en Graaf Ottolaan, verkeert nog in een voorbereidend stadium. In een viertal woningen wordt bekeken welke ver beteringen nodig zijn. Het resultaat HARDERWIJK Het bestuur van dc Centrale Antenne Inrichting (CAI) gaat een onderzoek instellen om in het bestaande kabelnet te ko men tot een beperkte programma- uitbreiding, met bijvoorbeeld Bel gië. Aan de hand van de onlangs ge houden enquetc is besloten het hui dige zes-kanalen net te handhaven. Door een meer verfijnde techniek zijn waarschijnlijk mogelijkheden aanwezig om meer signalen te ont vangen. Hierbij wordt ook voor zichtig aan Sky Ghannel gedacht. Het CAI-bcstuur hoopt deze uit breiding eind '85 te realiseren en meent dat hiermee aan de wensen van veel abonnees wordt voldaan. Beslo ten is de totale vernieuwing en uit breiding van het kabelnet, waarmee een bedrag van 3,5 miljoen is ge moeid, nog drie jaar uit te stellen en intussen nieuwe ontwikkelingen in de gaten te houden. Bovendien zijn er goede verwachtingen wat betreft sa menwerking met dc CAI-Ermelo. Het tarief van de CAI in Harderwijk wordt het komende jaar niet ver hoogd. Ook zullen de auteursrechten, die met ingang van 1 juli '84 moeten worden betaald 1,17 per maand) niet aan de abonnees worden doorbe rekend, zoals in veel gemeenten wel gebeurt. Het CAI-bestuur vindt dat eerst een duidelijk inzicht moet wor den verkregen in de kosten van een beperkte programma-uitbreiding. Deze kosten zullen tesamen met de auteursrechten worden bezien en aan de hand hiervan zal worden vastge steld of tariefsverhoging na 1985 noodzakelijk is en zo ja, hoeveel. HARDERWIJK Het samengaan van dc beide atletiekverenigingen Spero en Dc Strokcl (onder dc nieuwe naam Athos) is lijdens een eerste gezamenlijke vergadering officieel beklonken. De leden van de beide verenigingen moesten een statutenwijziging steunen, wat woensdagavond door dc leden van Spero gebeurde. Onmiddellijk na die ledenver gadering. werd het nieuwe bestuur (Wim Papegaaij, Goort Geiten, VVim Hoogendorp, Karei Foppen, L. Kaai, P. Fop pen, L. Foppen, E. van 't Slot en B. uit de Bosch) voorgesteld. De beide voorzitters Wim Papegaaij (Spero) en Goort Geiten (Dc Strokcl) benadrukten nog eens de noodzaak van deze stap cn blikten ook even terug op de soms moeizame fusiebesprekingen, die echter steeds in een vriendschappelijke sfeer verliepen. De nieuwe vereniging Athos is niet haar ruim driehonderd leden, nu een van de grootste verenigingen uit het district Oost van de KNAU, Op de foto van links naar rechts L. Kaai, P. Foppen. G. Gelten, W. Papegaaij, \V. Hoogendorp, E. van 't Slot, K. Foppen en B. uit de Bosch (L. Foppen ontbreekt op de foto). f. V iAHDERWIJK Tijdens een kbezochtc bijeenkomst, vrijdag- nd in het kerkelijk centrum Dc eme. heeft de heer G. Hamstra zijn laatste openbare funktie rgelegd. Er zijn hem veel lof toe- ivaaid voor hetgeen hij geduren- vijfendertig jaar, achtereenvol- s als lid van het kiescollege, ou- ling, notabel, kerkvoogd cn de ste twintig jaar als president- kvoogd voor de Hervormde Ge uite Harderwijk heeft betekend. K-meester J. E. van Boeijen en ele (oud)-leden van dc gemeen- ad. waarvan Hamstra vele jaren I uitmaakte, gaven deze avond van hun belangstelling blijkt. Is eerste sprak voorzitter P. P. gendoorn van de afdeling Geï nd van de Ned. Vereniging van kvoogden, waarvan Hamstra alt jaar bestuurslid is geweest, ergiek en met voortvarendheid t u uw ambt vervuld. Voor allerlei n waarvan een gewoon gemeen- i meestal geen weet had, zette u in. Het was geen gemakkelijk k en u stond aan veel kritiek it. De tijd dat kerkvoogd een ere- ntje was, is voorbij. U kunt terug- op een goede tijd cn wij zijn kbaar voor alles wat u hebt ge- aldus de heer Hoogendoorn. Hamstra het zilveren insigne en de ehorende oorkonde van de vereni- |van kerkvoogden uitreikte. revaar. Deze merkte op dat zeker de laatste jaren niet zonder problemen zijn verlopen. „Na de restauratie van de Grote Kerk werden we geconfron teerd met de branden in de Bethel- kerk en 't Anker. Maar dankzij de er varen leiding van vriend Hamstra zijn we er financieel goed uitgesprongen. Hij was zuinig op de centen, maar de ze zuinigheid is de kerk ten goede ge komen," aldus de heer Korevaar, die in 't kort enkele zaken noemde waar mee de president-kerkvoogd zich be zighield: „Dat begon op maandag morgen met het tellen van de kollek- tegelden. Verder de kerktelefoon, de post, financiële akties, de kontakten met medewerkers en met de burgelij- ke gemeente cn het ontvangen van be roepen predikanten. Die wisten na een gesprek met Hamstra precies waar zij aan toe waren," zei kerk voogd Korevaar. Hij beschreef Hamstra als iemand „met een geheugen als een ijzeren pot, die zich besluiten van jaren geleden, met alle voor- en tegenargumenten, nog haarscherp voor de geest kon ha len. Daarbij is het een misverstand, dat Hamstra de dienst uitmaakte in de kerk. Hij gaf iedereen de volle ruimte zijn zegje te doen en verdedig de het meerderheidsbesluit." Namens de hele gemeente overhandigde de heer Korevaar dc scheidende presi dent-kerkvoogd met een schilderij van het interieur van de Grote Kerk, terwijl dochter Antje met een bloem- stukje in de hulde werd betrokken. De heer Hamstra werd ook be dankt door ds. H. A. Samsom (na mens de vier kerkeraden), door de heer S. Vierhout (namens de leden) en door koster A. Petersen, die het personeel vertegenwoordigde. In zijn afscheidswoord benadrukte de heer Hamstra dat het in de kerk niet gaat om een heersende, maar om een dienende taak. Hij wenste allen Gods zegen toe. Want aan Gods zegen is alles gelegen." 0 G Hamstra veel lof. INIG amens de colleges van kerkvoog- en notabelen sprak nestor C. Ko- 0 Namens de Hervormde Gemeente overhandigt de heer Korevaar de scheidende president-kerkvoogd Hamstra (rechts) een schilderij.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1