Slingers in Vondellaan voor autoruit Vrijwilligerscentrale blijft voortbestaan y f L Zit er weer op. Nieuwe Harderwijker Courant 3IU dekbedhoes Kok AD-WERKGROEP PRAAT MET BEWONERS Bofavond bofstolletjes SUBSIDIE VAN MINISTER NIET GESTOPT Appelbeignets randmeercombinatie: 27.500 Plankgas n Autoschade A. PUL en ZN taxi nodig? yr u 12208" Echt uit in 0 Harderwijk Henk van Geijn weet het beste welke keuken voor u ideaal is Marokkaanse open dag Verwen u zelf met de kerst J Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 ..&c CjouHvaUe,"W* GUILDERS NIEUWSBLAD erschijnt iedere maandag en donderdag itgave Wegener Uitgeverij Gelderland B.V. ureau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410- 15029. DONDERDAG 6 DECEMBER 1984 61 e JAARGANG No 86 HARDERWIJK Bewoners m Stadsdennen kunnen tnaan- ag 10 december op een bijeen- omst in De Kickmure meepra- n over de verkeersveiligheid hun wijk. De avond (aanvang cht uur) wordt belegd door de erkgroep verkeer van de WD, ie een aantal ideeën heeft ont- ikkcld om het doorgaande, :t wijkgerichte verkeer, zo- tel mogelijk te beperken. Het jat daarbij met name om de indeliaan, de Van Maerlant- ian ile Melis Stokelaan en de luatie nabij het bruggetje in Couperuslaan/Guido Gezel- aan. Bij de stedebouwkundi- opzet van de wijk, die zo'n ijfentwintig jaar geleden werd jtworpen, is geen rekening ge- ouden met het huidige verkeer, en nadeel van Stadsdennen is at de wijk geen hoofdontslui- ngsroute zonder woningen eeft. zoals Stadsweiden. De WD-werkgroep, bestaande uit heren Freek van den Heuvel, Peter Vries, Leo Huisman en het raadslid Holierhoek - de laatste twee zijn bewoners van Stadsdennen - vast dat de Vondellaan teveel irkeer moet verwerken. Deze weg is lekend op vijfduizend voertuigen T etmaal en tijdens spitsuren 500 a Tellingen hebben uitgewezen dat >t verkeersaanbod, ook na de reali- ing van de rondweg S7, in werke- Itheid 50 procent hoger ligt. In het ikantieseizoen zullen waarschijnlijk meer auto's door de Vondellaan li. met het oog op de campings in tomgeving van Hierden en de nabij- üd van het zwembad. Bovendien zal de verkeersdruk op Yondellaan nog toenemen door de i» van de nieuwe wijk Frankrijk, |p >t het jaar 1993 achttienhon- iri» ringen zullen verrijzen. Dit Ititat zo'n tweeduizend auto's (ge- liddttó ',1 per gezin), die voor een langrijV deel van de Vondcllaan ge- [ru/k zuilen maken. De werkgroep merkt op dat de Von- tllaan een 930 meter lange kaars- echte weg is, die uitnodigt om plank- as te rijden. „De aanwezigheid van ier scholen leidt hierbij tot bloeds- illende situaties", aldus het raadslid olierhoek. Er is weliswaar een moe- erbngade die de kinderen helpt Irsteken, maar dit is naar de me- ingvan de WD niet voldoende. Ook uit andere delen van Stadsden- in zijn de afgelopen maanden veel achten gekomen over de verkeers- atligheid. De bewoners van de Melis lokelaan en omliggende straten heb- an de gemeente gevraagd om snel- dsbeperkende maatregelen. Toen lar geen reaktie op kwam plaatsten uit eigen beweging borden langs de eiis Stokelaan. met het dringende irzoek aan de automobilisten om m de spelende kinderen te denken, p initiatief van de oudercommissies m enkele scholen en bewoners van iviceflat De Zeven Akkers is on- IS DEZE GARANTIESTICKER WEL OP UW GAS- TOESTEL GEPLAKT? Volgende onderhoudsbeurt 1985 i erkend gastechnisch installateur: Keurmerk van STAG installateurs: organisatie van ACI. AVOL en NOB in samenwerking met de gasbedrijven GAMOG Aalten en Doetinchem. BEL 05750-10888 VOOR INFORMATIE. langs een handtekeningenaktie ge houden met het doel de oversteek bij het bruggetje over de vijver in de Couperuslaan/Guido Gezellelaan te beveiligen. Ook daar heeft de ge meente nog geen kans gezien maatre gelen te treffen. WINKELCENTRUM De vcrkccrswerkgrocp van dc WD heeft zich in eerste instantie alleen bezig gehouden met de Vondellaan. Aanvankelijk wilde men dat deze werd afgesloten, maar hierdoor zou den andere straten - met name de Van Maerlantlaan en Couperuslaan - meer verkeer tc verwerken krijgen. Boven dien zou dit ten koste gaan van dc be reikbaarheid van het winkelcentrum Passage Stadsdennen. De dienst gemeentewerken kwam, in overleg met de WD, met een plan om de Vondellaan onaantrekkelijk te maken voor het doorgaande, niet wijkgebonden verkeer. Tegenover het winkelcentrum zou dan op een bestaande rijbaan een plantsoen wor den aangelegd, waarbij de weg over de parkeerterreinen van flats (Alb. Thijmlaan/Hofdijkstraat) werd ge leid. Dit zou een ton gaan kosten. De WD-werkgroep vond het te absoluut, omdat het niet kon worden terugge draaid, als het resultaat zou tegenval len. Uiteindelijk werd besloten de ver schillende wensen vanuit de bevol king te bundelen en de wijk Stads dennen als één geheel te bekijken. Hierbij werd ook gebruik gemaakt van de suggestie van de huurdersve reniging Rh. Feith-Vondellaan om, langs de flats, bochten aan te brengen in de Vondellaan (via het plantsoen), teneinde de snelheid van het verkeer af te remmen. SLINGERS Het voorstel van dc VVD-wcrk- grocp is om, door middel van bielzen, tc komen tot „om en om" parkeren in dc Vondellaan en Van Maerlantlaan. Door deze „slingers" worden dc auto mobilisten gedwongen langzamer tc rijden. De Melis Stokelaan zou moeten worden afgesloten voor het doorgaan de verkeer, dat dan een route via de Van Maerlantlaan kan kiezen. Aan weerskanten van het bruggetje in de Couperuslaan/Guido Gezellelaan moet volgens de werkgroep een weg versmalling komen, ook weer om de snelheid te matigen. Deze maatregelen zijn zo simpel, aldus de VVD, dat ze na een proef periode van bijvoorbeeld een half jaar zonder veel moeite weer kun nen worden gewijzigd. De verkeers- werkgroep wil over dit plan graag praten met de bewoners van Stads dennen. Voor de bijeenkomst, aan staande maandag in De Kiekmure, zijn de wijkvereniging, de huur dersvereniging Rh. Feith-Vondel, de winkeliersvereniging Passage en de aktiecomité's Melis Stokelaan en Couperuslaan uitgenodigd, maar ook individuele bewoners zijn wel kom. 0 Tientallen kinderen steken dagelijks de Vondellaan over. Naast de moeder- brigade moeten er volgens de WD- werkgroep ook andere veiligheidsmaa tregelen komen. Dan naar Kerkdennen 64, Ermelo Telefoon 03417-52606 Montage terwijl u wacht k van Bochove Bleek 1 Harderwijk ,dag en nachti I reclame industrie trouwreportage FOTOSTUDIO MCRJINBURGH Keiierstraat 19-21 fnaast het stadhuis Harderwijk. Tel. 03410- 18869. HARDERWIJK De Vrijwilli gers Centrale Harderwijk kan voor lopig blijven voortbestaan. Dat is de strekking van een brief van het Mi nisterie van Welzijn, Volksgezond heid en Cultuur. Minister mr. drs. L. C. Brinkman van WVC beslist hierin het advies van de Raad van State over te nemen, waar de Vrij willigerscentrale een bezwaar schrift had ingediend tegen het feit dat zij per 1 januari 1986 geen sub sidie meer zou krijgen van het rijk. Sluiting van dc centrale was dan onherroepelijk het geval geweest. Zover is het dus nog niet gekomen. De Raad van State heeft het bezwaar schrift van de VCH gegrond ver- Uw gastvrouw en gastheer JANNYen KOOP MAATJES Vijhestraat 9 1 POGGENPOHL STUDIO 1 U kunt uit 22 keukens kiezen. Ze staan er. Kompleet. Met alle moderne inbouwapparatuur. U moet beslist eens komen kijken. Alleen dan weet u zeker het beste te hebben gekozen. Smeepoortstraat 17,3841 EG Harderwijk, telefoon 03410 - 23444 HARDERWIJK De Ma rokkaanse vereniging voor Harderwijk en omgeving houdt zaterdag 8 december een open dag in het Marok kaans centrum, Markt 7. De kinderen kunnen 's middags terecht van één tot drie uur, volwassenen 's avonds van zeven tot rond twaalf uur. „Onze vijand is de crisis" al dus de Marokkaanse vereniging in een uitnodigingsbrief. „Dat geldt voor u, dat geldt ook voor uw Nederlandse buren. We zul len er met elkaar dan ook iets aan moeten doen. Dat gebeurt helaas nog te weinig. Buitenlan ders weten dat ze bij elkaar in de straat wonen, maar samen iets doen valt voor velen niet mee. Het verschil in cultuur, ge woonten en taal speelt daarin een grote rol. Daardoor ontstaan vele misverstanden die je alleen kunt verminderen door elkaar beter te leren kennen. De verschillende Nederlandse en buitenlandse organisaties zul len daar extra hun best voor moeten doen. Kennis van de Nederlandse taal is voor buitenlanders een manier om Nederlanders beter te kunnen begrijpen. Vele buitenlanders volgen nu al Nederlandse taallessen. In clubhuizen in de buurt, op fees ten in de wijk, kun je zien wat el- kaars gewoonten zijn." Vandaar de open dag, waarop iedereen van harte welkom is. SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING W. FOLKERS 03417-51656 HARDERWIJK Vermoeid, maar voldaan zakt Sint-Nicolaas on deruit. De verjaardagsdrukte is achter de rug. Het feest zit erop. Sint mag even uitblazen, want de jaren beginnen te tellen. Geen wonder dat de oude baas, toen hij vanmorgen een bezoek aan onze krant bracht, in een luie stoel in slaap sukkelde. Met vereende krachten werd de goedheiligman vervolgens weer op de been geholpen, want hij mag de boot naar Spanje niet missen. klaard, waarop minister Brinkman zijn beschikking om de subsidiekraan dicht te draaien heeft ingetrokken. Vreugde bij de VCH waar de twee eni ge betaalde beroepskrachten Jelle Kleinstra en Nettie Groeneveld voor lopig dus nog hun baan behouden. Jelle vertelt waarom het zover kon komen dat de minister de subsidie wilde stopzetten „De in september 1983 gestarte VCH kon met beroeps krachten beginnen, omdat het toen malige ministerie van CRM geduren de vier jaar lang subsidie wilde verle nen. Het eerste jaar honderd procent, wat neerkomt op ongeveer 100.000 gulden, het tweede jaar tevens 100.000 gulden, het derde jaar 75.000 gulden en het laatste jaar 50.000 gul den". ONBETAMELIJK „Tot zover ging het goed Begin '84 kregen we echter het bericht dat het ministerie alle subsidies voor bestaande centrales stop wilde zetten. Al het geld zou in het gemeentefonds gestort worden. Dat zou betekenen dat ook gemeenten zonder centrales zouden profiteren van deze subsidie. Voor de Harderwijkse centrale zou den nog maar enkele duizenden gul den beschikbaar komen, wat neer komt op stopzetting van de subsidie. Een en ander was echter geheel tegen de gemaakte afspraken in. Als we zoiets van tevoren hadden geweten, zou een dergelijk initiatief hier in Harderwijk nooit van de grond zijn gekomen. De gemeente Harderwijk heeft daarop het ministerie laten we ten deze gang van zaken een onbeta melijke zaak te vinden. Ook de VCH tekende bezwaar aan in de vorm van een beroepschrift. We moesten daar op een pleidooi houden, waarbij onze centrale werd vertegenwoordigd door de landelijke vrijwilligerscentrale. Er bleken namelijk zo'n acht centrales in Nederland te zijn die gebruik maak ten van de experimentele regeling van het ministerie en nu dus in de kou kwamen te staan. Op die hoorzitting is uiteengezet dat de minister zijn ei gen beleid ontwrichtte. Als de minis ter zijn beleid serieus wil nemen, dan moeten de centrales op grond van toe zeggingen in het verleden ook de kans krijgen om zich waar te maken; niet door binnen een half jaar afspraken terug te draaien. Dat zou namelijk ook betekenen dat al het geld dat tot nu toe in de VCH is gestoken wegge gooid geld zou zijn" SERIEUS Jelle Kleinstra en Nettie Groene veld rekenen voor dat de Vrijwilli gerscentrale daardoor een ton zou mislopen. „Dan hadden we gelijk wel kunnen stoppen, want zonder dat geld mei een schitterende en kies uit de mooiste en grootste kollektie van Nederland bij BEDDENSPECIAALZAAK Dorpsstraat 18, Putten, tel. 03418-57821 redden we het niet", aldus Nettie. Beide coördinatoren zijn blij dat het bezwaarschrift gegrond is verklaard. „We krijgen nu het volle bedrag, en wat veel belangrijker is: ons werk wordt nu ook echt serieus genomen. Ook plannen die we voor de langere termijn hadden gemaakt en die we niet durfden uitvoeren omdat we niet wisten hoe lang de centrale nog zou kunnen voortbestaan, kunnen we nu eindelijk gaan uitvoeren. Zoiets ver hoogt ook duidelijk de motivatie. Je pakt nu alles aan. 't Gaat gewoon be ter". ONMISBAAR Nog niet duidelijk is hoe de VCH verder zal gaan nadat ook de vier jaar zijn afgelopen waarin door het rijk subsidie wordt verleend. „Zelf be druipen? Zoiets meen ik, heeft de ge meente gezegd, maar hoe er invulling aan gegeven wordt, kan ik nog niet zeggen. Officieeel mogen we wel pro- jekten opzetten en begeleiden, maar je mag er als centrale geen inkomsten uit betrekken", zegt Jelle. Hij maakt zich ook niet zoveel zorgen over de toekomst. „Er komt heus wel een re geling van de gemeente om na 1 sep tember '87 de subsidie voort te zet ten", meent hij. Nettie vult hem aan: „Op een gegeven moment wordt de VCH gewoon zo onmisbaar in Har derwijk, dat de gemeente de zaak niet meer stop kén zetten". Voorde vroege vogels en langslapers speciale aanbieding (gevuld met goudreineten banketbakkersroom) Banketbakkerij-tearoom mpiri morLt -nosMuloem Tel 12061 - 13015 BROEKEN in extra wijd model ook Schotse ruitenv. BLAZERS korte modellen met extra brede schouders ook in Schotse ruiten v.a. a. 99a" 149.- „PANMO" TOONAANGEVEND IN MODE TELEFOON 03410-14343 DONKERSTRAAT 28 HARDERWIJK BIJ „DE GOUDVALLEI" ZIET U ZO'N HOOP... EN NOG GOEDKOOP WIJ HEBBEN HET OERDEGELIJKE BESTEK: EN BESLIST DE GOEDKOOPSTE PRIJS. DE KWALITEIT DIE NIEMAND MEER HEBT: ALS U HET ZIET, DAT IS HET BEWIJS. VOORDE Wil gouden dameshorloge1990-NU 950.- FEESTDAGEN: Wil gouden broche675 -NU 375.- Geel gouden choker (brede halsketting)3290 - NU 1750.- Zwaar gouden heren zakhorloge1950.- NU 950.- Schitterende kristallen vaas100.- NU 39.- Massief zilveren lange fantasieketting130.- NU 20.- Zware massief zilveren armband240 - NU 125.- 6 edelstalen theelepels50.- NU 15.- Edelstaal slabestek50.-NU 15.- Massief zilveren oorbellen mei hangerNU DAN 10.- CASSETTES: Hel mooiste edelstaal GEEN 1006 - maar 595.- geheel compleet met kist en de theelepels, gebaksvorkjes, suikerschep, taartschep, suikertang, broodzaag en slacouvert. Het model kunt u zelf bepalen. (•rtlitllliindt I Oosteinde 95. Scherpenzeel. 03497-1607. Stationsstr 143. Apeldoorn. 055- 218880: Amsterdamsestraatweg 699. Utrecht. 030-444040: Hoofdstr 87. Velp 085-618095 Columbuslaan 392. Utrecht. 030-884527 Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn vrqdags te Scherpenzeel en Velp KADOBONNEN IN IEDER GEWENST BEDRAG

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1