i lf nieuwe HAT-woningen aanwinst voor binnenstad Bezuinigingen opgeslokt door tekort van vijf ton n GRATIS Harderwijk verwelkomt nieuwe kotter HK 21 abonneeru nu Nieuwe Harderwijker Courant 4 weken ij JBILEUMGESCHENK BOUWBEDRIJF WIJ SPELEN GRAAG VOOR SINTERKLAAS ALS HET OIVI SERVICE GAAT Intercity krijgt ïaam Harderwijk Man fietst over snelweg randmeercombinatie: 27.500 KAT in de stad „SPEELGOED HOBBYWERELD'' Kontrole loopt uit op vechtpartij SCHILDER S NIEUWSBLAD SCHILDERS NIEUWSBIAD schijnt iedere maandag en donderdag lave Wegener Uitgeverij Gelderland B V. eau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. MAANDAG 3 DECEMBER 1984 61e JAARGANG No 85 ARDERWIJK Petra Bus- >r is de eerste bewoonster de elf HAT-eenheden (huis ing voor alleenstaanden en e-persoonshuishoudens), die gerealiseerd in de voormali- ;aragc (later buurthuis) op I Vischmarkt. Wethouder D. lassen overhandigde haar iderdagmiddag de sleutel, in iwezigheid van bestuursle- van de Centrale Woning- hting en de direktie van het jiovens bouwbedrijf De Jong Deze aannemer maakte de abilitatie van het pand mo- jk door, ter gelegenheid van vijftigjarig bestaan van zijn rijf. de voorbereidings- en hitektenkosten, voor zijn re- ing te nemen. r.vege dit jubileumgeschenk had jlevering van de nieuwe woon den een extra feestelijk tintje, houder Klaassen onthulde in de een door het bouwbedrijf aange- :hte plaquette, waarop is te lezen: e deze tekst beziet, vergeet de in- iet, door menig ambachtsman ge ld, voor u allen die hier woont." ra Busscher stond deze middag eerste bewoonster, samen met rvriend, in het middelpunt van de igstelling. Zij woonde al enkele op de Vischmarkt en kon de gang van de rehabilitatie dus iag tot dag volgen. Op 30 januari dit jaar werd daarmee begonnen, it de voorbereidingen heel vlot verlopen. In september nam bouwbedrijf De Jon kontakt op CWS-direkteur ing. J. Dorrestijn, een aan te bieden jubileumkade. let daarop volgende overleg tus- CWS en gemeente sprak wethou- Klaassen zijn persoonlijke voor- r uit voor de rehabilitatie van het jatten pand Vischmarkt 55/Kaats- \k MATJES et jubilerende bouwbedrijf, dat al e CWS-projekten heeft uitge- d, maakte zelf het ontwerp. Een uigrijk aandeel in het geheel had H, Prins, hoofd van de afdeling - en woningtoezicht van de ge- nte. Deze ontdekte dat het in feite panden betrof, waardoor dub bele subsidie kon worden aange vraagd. „Anders zou dit projekt voor ons niet haalbaar zijn geweest," zei voorzitter J. W. Klein van de Centrale Woningstichting, die opmerkte dat het gerehabiliteerde pand, waarin voor totaal 650.000 gulden is verspij kerd, „van de extraatjes aan elkaar hangt." De bouw van de HAT-jes was namelijk ook mogelijk doordat de ge meente een extra contingent wonin gen voor 1983 kreeg toegewezen. De huurprijs van dc wooneenheden, die onderling in grootte verschillen, varieert van 215 tot 282 gulden per maand. Daarbij komen dan nog de servicekosten en andere vaste lasten. Voor een bedrag van nog geen vier honderd gulden zijn de bewoners on der de pannen, in een monument op een aantrekkelijke plek in dc binnen stad. KONING Wethouder Klaassen noemde de re habilitatie een oppepper voor de hele buurt. Hij ging in op de geschiedenis van het pand, dat in voorbije tijden burgemeesterswoning is geweest. Vermoedelijk heeft koning Lodewijk Napoleon, toen hij in 1808 Har derwijk bezocht, twee dagen in dit huis gelogeerd. Later deed het dienst als hospitaal, vervolgens was het pas santenhuis voor familieleden van Bel gische vluchtelingen en onderkomen voor het Christelijk Lyceum. Per soonlijk kon wethouder Klaassen zich herinneren dat de kolenboer Dragt hier zijn opslag had. Voor de rehabilitatie moest het ge bouw geheel worden „uitgepeld,,' om te voldoen aan de verlangens van de rijksdienst voor de monumentenzorg. „De mensen van de bouw hebben het voortreffelijk gedaan," vond de wet houder. Direkteur J. de Jong van het Bilt- hovens bouwbedrijf zei dat het geen moeilijke keus was geweest om het jubileumgeschenk aan Harderwijk te gunnen, gezien de uitstekende kontakten die het bedrijf hier heeft. „Zelf zijn we er ook wel trots op wat hier is gepresteerd," aldus de heer De Jong, die opmerkte dat bij de re habilitatie geheel op de ambachte lijke wijze van vijftig jaar geleden te werk was gegaan. „De berekenin gen maakten we op de achterkant van een niet te duur sigarendoosje HARDERWIJK „HAT in de stad is een goede keus. HAT aan de rand wordt een onverhuur- baar pand." Voorzitter J. W. Klein van de Centrale Woning stichting sprak deze wijze woor den bij de oplevering van de elf nieuwe HAT-wooneenheden (huisvesting alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens) op de Vischmarkt. De heer Klein had zich wel eens afgevraagd of het HAT-tijdperk misschien achter de rug was. Hij merkte op dat een groot aantal Nederlanders (57 procent) niet meer in gezins verband leeft. „Dat lijkt een aar dige markt te zijn voor de HAT- eenheden, maar die cijfers zeg gen weinig. Een dieptebeeld ont breekt door de sterk wisselende soorten relaties. Alleenstaanden gaan over naar het vrijblijvend partnerschap en zo ontstaan al lerlei, of dan niet blijvende rela ties," aldus Klein. De voorzitter van de CWS stelde dat de HAT- eenheden door hun omgeving de mogelijkheid moeten bieden so ciale kontakten op te doen. De woningen moeten groot genoeg zijn voor twee mensen en betaal baar zijn voor de meestal jonge bewoners, die nog geen top-inko- men hebben. De CWS-voorzitter noemde hierbij een huurprijs van tussen de 250 en 350 gulden. Ook wees hij op het belang van de ligging nabij centrumvoorzie ningen. „HAT-woningen op an dere plaatsen worden' niet meer verhuurd." SINDS 1960 SPECIAALZAAK IN TECHNISCH SPEELGOED. MODELBOUW. RACEBANEN. ALLE SOORTEN BOUWDOZEN 0 Wethouder D. Klaassen opent de deur voor Petra Busscher. de eerste bewoonster van het vernieuwde pand Vischmarkt 55. Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis b.v Hierdenseweg 64 Harderwijk, telefoon 03410-12554 HARDERWIJK De pogin- >n om in Harderwijk een inter- iystation te krijgen zijn tot nog >e tevergeefs, maar één succesje teft de gemeente wel geboekt 'j de NS. Een van de intercity- einen die dagelijks zonder te oppen voorbij stuiven, krijgt de mm „Harderwijk". De meeste c's zijn al voorzien van de mm van een stad of dorp en orderwijk wordt nu ook in deze jdende eregalerij opgenomen. e onthulling van de naam en 3 gemeentewapen heeft plaats nrijdag 7 januari en vilt sa ai met de opening van het ver- ieuwde Stationsplein. HARDERWIJK Op verschillende plaatsen in onze stad is zaterdag al uitbundig het Sinterklaasfeest ge vierd. In Stadsweiden ging de Goedheiligman te voet door de Vogelwaard en de Weidewaard. Meer dan driehon derd kinderen kwamen daarna naar een feestmiddag van de wijkvereniging in De Roef. Zij vermaakten zich met een spannende poppenkast, er werd volop gezongen en heel wat hartjes klopten sneller toen Sint en z'n Pieten in de zaal verschenen. Hierden beleefde eveneens een feestelijke intocht van Sint Nicolaas. Voorafgegaan door de muziekvereniging Kunst na Arbeid maakte de Sint in een open rijtuig een rondgang door het dorp. Eindpunt was het Dorpshuis, waar een stampvolle zaal de bejaarde Spanjaard verwelkomde. De kinderen hadden tevoren tekeningen gemaakt van de Sint en de jongens en meisjes die dit het mooiste hadden gedaan werden met een prijs beloond. Sint Nicolaas had een drukke dag in Harderwijk. Hij was ook aanwezig bij het diplomazwemmen in De Drie Wellen, bij de padvinderij en bij de postduivenvereniging De Flevovliegers. Woensdagmiddag komt de Sint op bezoek bij de buurtvereniging De Vischmarkt, in buurthuis 't Kleine Karkje in de Hoogstraat. Hij wordt daar omstreeks drie uur verwacht. De speeltuinvereniging Havenkwartier gunt de bisschop na zijn verjaardag een paar dagen rust en viert het Sinterklaasfeest pas op zaterdag 8 december. HARDERWIJK Tientallen Harderwijkers stonden zaterdagmiddag op de kade om de nieuwe viskotter HK 21 van de gebroeders Klaassen de haven te zien binnenvaren. Een dixielandorkestje, uitgedost als zwarte pieten, zorgde hierbij voor een gezellige stemming. Enkele andere vissers boten waren met vlaggetjes versierd. Even na twee uur kwam de blauwe boeg van de HK 21 in zicht en een paar minuten later kon de nieuwe aan winst van de Harderwijkse vissersvloot van dichtbij worden bewonderd. Onder de vele belangstellenden die een kijkje namen aan boord, waren ook de wethouders D. Klaassen, J. de Groot en H. Mulder. Deze laatste wenste de broers Kees, Harmen en Henk Klaassen namens het gemeente bestuur veel geluk met hun fraaie schip „Hendrik-Cornelisje" en zei waardering te hebben voor hun durf en ondernemingsgeest. „Ook voor het toerisme is het een goede zaak dat in Harderwijk nog ivordt gevist." zei de wethouder. Hij noemde ook nog even „Kees van Piet" en Harmen van Jas", de beide grootvaders van de gebroeders Klaassen. Hun vader Hen drik maakte de eerste vaart van de nieuwe HK 21. die was afgebouwd op een scheepswerf in Volendam, vanaf Nijkerk mee. Nadat de gasten aan boord een oorlam hadden genuttigd, voer de achttien meter lange HK 21 nog een ererondje over het Wolderwijd. /reclame - industrie trou wreportage FOTOSTUDIO '4'J^Z ;i''tc:« Keizerstraat 19-21 (naast het stadhuisi Harderwijk. Tel. 03410- 18869. UNIEKE ONDERDELENSERVICE Luttekepoortstraat 36I38 (bij het VAD-busstation) Harderwijk - Telefoon 03410-13484 GRATIS HARDERWIJK De bezui nigingen die de frakties van CDA, VVD, Progressief Har derwijk en de Combinatie SGP- RPF-GPV hebben gevonden in de gemeentebegroting '85 kun nen naar de mening van burge meester en wethouders niet worden besteed aan een verlich ting van de belastingdruk. Het voorstel van de vier frakties om voor het komende jaar af te zien van dc trendmatige verhoging van de onroerend goedbelasting, wordt door het college van de hand gewezen. B. en w. kwamen donderdagavond, na afloop van een commissievergadering, tot het besluit dat het totaal resul taat aan bezuinigingen moet worden betrokken bij de eerst komende bijstelling van het fi nancieel meerjarenschema. Het ziet er naar uit dat dan een te kort van minstens vier a vijf ton moet worden weggewerkt. Bij dit verwachte tekort zijn drie belangrijke aspekten nog niet eens meegeteld, namelijk de konsekwen- ties van de verschuiving van kosten van de kapitaaldienst naar de gewone dienst, de problematiek van de plan- kosten bestemmingsplannen en de in voering van de nieuwe wet op de stadsvernieuwing. Een en ander is nog in studie en beraad. Het gevolg van de thans bekende globale feiten zal zonder enige twijfel zijn dat er bezuinigingen moeten wor den gevonden, dan wel dat op eniger lei wijze tariefsverhogingen moeten plaatshebben, aldus b. en w. In het pre-advies aan de raad wordt nog niet uitvoerig ingegaan op de oorzaken van de genoemde tekorten. Wel merkt het college in zijn algemeenheid op dat Harderwijk in vrijwel alle geval- HARDERWIJK Bij een vorige weck woensdag gehouden verlich tingscontrole zijn 85 auto's gecontro leerd. In acht gevallen bleek de ver lichting niet in orde en werd een zoge naamd mini proces-verbaal opge maakt. Behalve de verlichting, bleek soms ook iets te mankeren aan de bestuurder. Zo werden drie bestuurders aange houden, die teveel hadden gedronken en kreeg er één een rijverbod. Eén auto vertoonde dermate veel manke menten. dat deze onmiddellijk uit he" verkeer werd genomen voor een tech nisch onderzoek. De auto kon daarn; direkt door naar de sloop. Bij de aanhouding van een van de onder invloed verkerende bestuurders ontstond een kleine vechtpartij toen twee vrienden van de twintigjarige militair, die teveel op had, zich met de kwestie gingen bemoeien. Toen dit re sulteerde in de aanhouding van een van hen, viel de andere knaap een agent van achteren aan. Tijdens di vechtpartij die volgde, kwam een dei- knapen, beiden waren achttien jaar oud. op de motorkap van de politie wagen terecht, waardoor lichte scha de ontstond. Daarop ging dc andere vriend er snel vandoor. De vechtlusti ge kameraad werd meegenomen naar het politiebureau Later op de avond zag de politie, die de controle samen met de Koninklijke Marcchaussei uitvoerde, kans om ook de ander aai te houden. 1 len dat er sprake is van rijksmaatre- gelen, een negatief resultaat scoort. Met betrekking tot het bezuini gingsvoorstel van dc vier frakties wij zen b. en w. erop dat zich het feit zou kunnen voordoen dat de raad (in meerderheid) thans tot een bepaalde vorm van een geringe lastenverlich ting door de burger zou besluiten, ter wijl over enkele maanden aan diezelf de burger zou moeten worden uitge legd waarom die lastenverlichting toch niet doorgaat. Het zou zelfs kun nen dat tot een lastenverzwaring zou moeten worden besloten. „Wij zijn dan ook na rijp beraad tot de konklusie gekomen dat het gevon den bedrag aan bezuinigingen als een biezonder welkome bijdrage voor de oplossing van de in zicht komende omvangrijke problemen van het meerjarenschema kan worden be schouwd," aldus b. en w. die een drin gend beroep doen op de raad hen in deze te volgen. 85 MILLE Het gaat bij dit alles overigens om een bedrag van 85.000 gulden. Het door de frakties gevonden bezuini gingsbedrag van 170.000 gulden is naar de mening van b. en w. niet haal baar. Het college stelt vast dat d» door „de vier" aangedragen bezuini gingen zich beperken tot het vergro ten van de risico's. „Wij hebben daar mee wel moeite. De omvang van de ri sico's is naar ons gevoelen zo groot, dat de grens van hetgeen toelaatbaar is, is genaderd," aldus b. en w. „Met de nodige pijn en moeite" wil het college de suggesties die haalbaar lijken wel overnemen Dat is onder meer een besparing van 25.000 gulden op de kosten van de straatverlichting, door de nachtverlichting eerder in te schakelen en door het verwijderen van een aantal lampen. Ook kan wor den bezuinigd door de vergoeding van de verplaatsingskosten (bi] verhui zing ambtenaren) en de verzending van dienststukken met respektieve- lijk 20.000 en 15.000 te verlagen Een besparing van 25.000 gulden is mogelijk door de afschrijvingstermijn van de gemeentelijke voertuigen en mechanische hulpmiddelen te verlen gen Dit leidt tot het genoemde bezui nigingsbedrag van 85 mille. Het voorstel van de vier frakties on de 40.000 herbezettingsgelden (geld dat vrijkomt door arbeidstijdverkor ting) te besteden aan een full-time be- drijfskontaktambtenaar houden b. en w. nog in beraad. Het college neemt het standpunt in dat besteding van deze gelden slechts kan plaatsvinden na dit te hebben besproken met de commissie voor het georganiseerd overleg. „Uiteraard zullen wij bij de verdere besluitvorming rond deze herbezettingsgelden de breed ge steunde wens om te komen tot een full-time bedrijfskontaktambtenaar zwaar laten wegen," aldus b. en w. „Wij willen dit evenwel bezien in re latie tot andere personeelswensen. in clusief mogelijke knelpunten, welke als gevolg van de arbeidstijdverkor ting zijn dan wel zullen ont staan." De wens van de vier fraktics om uit de gevonden bezuinigingen een be drag van tien mille beschikbaar te stellen voor het algemeen maatschap pelijk werk kan naar de mening van b. en w. ook niet gehonoreerd. In de raadscommissie financiën had met name mevrouw E. Th. Wassenaar (PH) hier moeite mee. HARDERWIJK Met een be hoorlijk slokje op moest vorige week een 63 jaar oude Har derwijker zijn fietstocht onder breken. In eerste instantie niet omdat hij zoveel gedronken had, maar wel omdat hij al lang met meer op het fietspad reed, maar op de R28, de autosnelweg Zwol le-Amersfoort. De politie had al ettelijke mel dingen binnen van autobestuur ders die 's avonds omstreeks ne gen uur een fietser hadden zien rijden over de snelweg. Agenten, die een kijkje gingen nemen, troffen inderdaad een fietser aan. Op advies van een arts die de man onderzocht, moest de man- thuis maar zijn roes uitslapen. Zonder toezicht in een cel vond de arts onverantwoord. Dat de man daarmee zijn straf zou ont lopen valt te betwijfelen. Er is namelijk wél proces-verbaal te gen hem opgemaakt. Ja. ik abonneer mij op het Schilder s Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart Naam: Voorl Straat Postcode Woonplaats Datum Handtekening Deze bon m ongel rankeer de envelop zender i m Schilder s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwijk U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 - 15029

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1