Harderwijk en Ermelo op de hres voor Afrika drantiFn ,llll llll, p Nieuwe Harderwijker Courant BOFAVOND Scouts gaan zwemmen voor operatie kind UF NIEUWE KOTTER VOOR VISSERS KL4ASSEN RIEF AAN MINISTER de lekkerste oliebollen l occasion- show Postcocle-aktie 99.- randmeercombinatie: 27.500 >taxi nodig? jj|gilleinan J FLEVO op zaterdag 1 december Lekker fietsen naar uw werk Dat kan in Dronten. Moet u wel uw bedrijf meenemen. SINTERKLAAS GAAT BEZUINIGEN UOOK? JUIST NUIS „DE GOUDVALLEI" NOG ECHT GOEDKOOP Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 poortinga poel bv ichijnt iedere maandag en donderdag ive Wegener Uitgeverij Gelderland B V. au: Smeepoortenbrlnk 20, Harderwijk, tel. 03410- 15029. DONDERDAG 29 NOVEMBER 1984 61e JAARGANG No 84 Politie vindt inkilmpiiig korps onaanvaardbaar ARDEKWIJK De sterkte de gemeentepolitie Har- liijk wordtin 1985 terugge- :ht van 54 naar 51.4 perso- Dit is het gevolg van een iwe verdelingsnorm van de istcr van binnenlandse za- De plaatselijke afdelingen de Nederlandse Politie d (NPB) en de Algemeen istelijke Politiebond (ACP) len deze achteruitgang vol- kt onaanvaardbaar en vra- ministcr Rietkerk zijn be- iing te herzien. lagelijks worden wij. de politie- sen aan de basis, pijnlijk gecon- teerd met het feit dat de huidige jtt van ons korps (54 personen hts) onvoldoende is om op verant- jde ïjze ons vak uit te oefenen, spreken dan nog maar van de lig:' winterperiode," aldus R. A jm voorzitter van de NPB en J. rmeijer, secretaris van de ACP, luigen Harderwijk, in hun geza- lijlie brief aan de bewindsman. I wijzen de minister erop dat lerwijk en omgeving gedurende mormaanden wordt overstroomd toeristen, waardoor de werkdruk nant toeneemt. „Daarbij gevoegd jegeven dat een deel van het poli- toneel telkens in die periode vakantie is, dan wordt het duide- welk een zware wissel er op het blijvende personeel wordt ge ien. Dankzij de grootst mogelijke viduele inzet kan er in die drukke jde nog enigszins sprake zijn van minieme politiezorg," zo stellen eide afdelingsbestuurders, jar hun mening is met genoemde «ren niet voldoende rekening ge iten bij het vaststellen van de L'- van het Harderwijker politie- IRUST rem alken de werkdruk die ont- doordat Harderwijk als uit- bscentrum fungeert voor de wijze >eving En dat niet alleen voor in- ïers. omwonenden en toeristen, ir ook voor de vele militairen. De rlast en de (kleine) criminaliteit alleen dit facet met zich mee- ngt. zijn al genoeg om grote onrust sroorzaken bij de bewoners van de e binnenstad, waar de horeca-ge- nheden geconcentreerd zijn," al- Bom en Buurmeijer. Een afdoen- ianpak van dit probleem vraagt ens hen al om een uitbreiding van Bleek 1 Harderwijk ag en nacht i Voorde vroege vogels en langslapers speciale aanbieding anketbakkerij-tearoom markt -rvssxjulaan Tel 1206' 13015 het korps met enkele personen. „Over de overige faktoren die de werkdruk bepalen hebben we het dan nog niet eens gehad." „Bovendien," zo gaan de politie- funktionarissen verder in hun brief aan minister Rietkerk, „hoe kan een overheid, die toch verantwoordelijk is voor een goede politiezorg, het, gezien tegen deze achtergrond, aan de bevol king verkopen dat de sterkte van een politiekorps wordt ingekrompen, juist nu de roep om meer politie (op straat) steeds luider wordt?." ZESTIG MAN Alle gemeentelijke- en rijkspoli tiekorpsen tezamen zullen, door de nieuwe verdelingsnorm van de mi nister, met vierhonderdvijftig man nen en vrouwen worden versterkt. Zesendertig korpsen, waaronder dat van Harderwijk, worden echter in sterkte verminderd. Als willekeurig voorbeeld noemen Bom en Buurmeijer in hun brief aan de minister het gemeentelijk politie korps van Leerdam, dat een sterkte krijgt van 45 personen (41 plus 4), bij een inwonertal van circa 17.000. „Zetten wij daarnaast de sterkte van het gemeentelijk politiekorps van Harderwijk (51.4 personen dus 6.4 meer dan Leerdam) bij een inwonertal van circa 34.000 (dus tweemaal zo veel), dan is er niet veel kennis voor nodig om vast te stellen dat deze ver houding absoluut onjuist is," aldus de bestuurders van.de twee politiebon den. Om enigszins bevredigend te De overlast die het uitgaansleven met zich meebrengt betekent voor de Har- derwijkse politie een extra grote werk druk. kunnen werken zou een korps als dat van Harderwijk naar hun stellige overtuiging zeker een sterkte moeten hebben van tenminste zestig perso nen. „Wij hopen dat dit signaal vanuit de basis ertoe zal bijdragen dat u uw beslissing in deze wilt herzien en er alsnog toe wilt overgaan een grotere sterkte dan de huidige van 54 perso nen (oude berekening) voor ons korps vast te stellen," zo besluiten Bom en Buurmeijer hun brief aan de minister. „U voorkomt daarmee het ontstaan van beunhazerij in de vorm van bur gerwachten en dergelijke. Een teken aan de wand overigens!" J van 10.00-16.00 uur J Zie onze Grand Prix- advertentie elders in dit blad ERMELO In de gemeente Er- melo zijn al een kleine achtduizend fietsen voorzien van een postcode. Dat is kortweg de balans na een maandlang graveren door vrijwilli gers uit Ermelo, samen met de rijkspolitie. Alle schoolkinderen in Ermelo heb ben inmiddels hun postcode in hun fiets gegraveerd. Dat aantal alleen al is zo n 4500. Dat de graveeraktie re sultaat heeft, blijkt ook al uit het feit dat de Ermelose politie al een paar fietsen met postcode heeft gevonden, die daarvoor als gestolen waren aan gegeven. De fietsen zijn keurig terug bezorgd bij de eigenaars, die daar na tuurlijk erg blij mee waren Deze week staat de school in Speuld op het programma en wel voor morgen, dinsdag 27 november. Alleen 's middags wel te verstaan. Maandag en dinsdagmiddag kan men voor het graveren verder terecht bij de Can tharel, terwijl op woensdagmiddag en donderdagmiddag de fietsen worden gegraveerd op het schoolplein van de Prins Willem Alexanderschool in Zuid. HARDERWIJK/ERMELO De aktie Eén voor Afrika is ook in de gemeenten Harderwijk en Ermelo goed ontvangen. Door tal van spontaan gehouden blik- semakties en andere intiatieven zijn vele tienduizenden guldens ingezameld voor het goede doel. De oliebollenverkoop van leer lingen van de Groen van Prin- sterer MAVO samen met de leerlingen van het Veluws Burgemeester Van Boeijen geeft de fakkel over aan een leerling. De 45.001ste oliebol ging mee met de trein naar Groningen. HARDERWIJK Dc Scouts van de padvindergroep Pater Verbraak- /Margriet doen komend weekeinde mee aan de Zwcmnacht van Har derwijk, met het doel geld bijeen te brengen voor de operatie van een gehandicapt kind. Zij hebben reeds de volgende be en Ridero Computerhouse. De Scouts zoeken nog bedrijven en partikuheren die een bedrag ter beschikking stellen voor elk gezwommen baantje. Het geld is bestemd voor een elfjarig meisje in Indonesië, dat aan haar ge spleten verhemelte moet worden ge opereerd. De Scouts houden deze ak tie via het Liliane-fonds, dat tot doel HARDERWIJK De Harderwijker vissersvloot blijft zich ver nieuwen. Zaterdag omstreeks twee uur komen de gebroeders Klaas- sen (Kees, Harmen en Henk) met hun fonkelnieuwe HK 21 de Vis sershaven binnenvaren. Het is een stalfen IJsselmeerkotter, achttien meter lang, vijf meter breed en met een diepgang van 1.40 meter. De boot, uitgerust met een 150 pk Volvomotor en met de stuurhut op het achterdek, is als casco ge bouwd in Cuijck aan de Maas. De afbouw had plaats bij scheepswerf Prins in Volendam. Het is in een tijdbestek van enkele jaren het derde nieuwe vissersschip in Harderwijk. De gebroeders Klaassen, die 's zomers vissen op de Randmeren tussen Harderwijk en Nijkerk en 's winters op het IJsselmeer, zien nog wel toe komst in de visserij, ondanks de dreigende inpoldering van de Marker waard ,,Het is altijd goed gegaan en waarom zou dat niet zo blijven!" De oude HK 21, die twintig jaar in Harderwijk in de vaart is geweest en des tijds de houten botter van vader Hendrik Klaassen verving, is verkocht aan een visser in Harlingen. drijven en winkels tot sponsoring be- heeft direkte individuele hulp te ge reid gevonden: schoonmaakbedrijf ven aan gehandicapte kinderen in de Kwiek, Leo Schrader's Woonwinkel Derde Wereld. Deze hulp wordt door de grote fondsen niet of nauwelijks gegeven. De hulp ligt in de sfeer van de intermenselijke kontakten en is ge richt op dc menselijke ontplooiing. De Zwemnacht wordt gehouden van vrijdag 31 november op zaterdag 1 december en begint vrijdagavond om kwart over negen. De Scouts zijn gedurende de nacht aktief met het in zamelen van geld en uiteraard met zwemmen. Zij hopen zaterdagmorgen om kwart over negen het geld voor de operatie bijeen te hebben, zodat er weer een kind is geholpen. Sponsors kunnen zich gedurende de nacht op geven bij de Scouts en bij Lisette Daemen, tel. 03410 - 15438. Gemeente Duro bedrijfsvestigingen postbus 100 6250 AC Dronten tel 03210-8242 gouden herenhorloge1200.- NU 675.- DEZE WEEK: Schitterend gouden dameshorloge met vaste band 4200.- NU 1990.- 3ouden briljantring260.- NU 128.- Zwaar verz. cassette geheel compl. met kist2153.- NU 875.- zilveren choker (halsketting)250.-NU 138.- dames-of herenhorloge (zolang er is) 190 -NU 88.- edelstalen fruitmessen (zolang er is)144.- NU 25.- NOGLEUKF Gouden hanger met briljant 100.- NU 45.- cm-rpDiri a e Edelstalen kinderbestek met mes 50 - NU 15.- DNrpW Massief zilveren hanger. 25-NU 8.- Zwaar verz. soeplepel68.50 NU 5.- '■"urthiiudfl ,^c mfouiivnllei Oosteinde 95, Scherpenzeel, 03497-1607; Stationsstr. 143. Apeldoorn, 055-, 218880 Amsterdamsestraatweg 699, Utrecht. 030-444040; Hoofdstr. 87. Velp, 085-618095: Columbuslaan 392. Utrecht. 030-884527. de ENIGE ECHTE SINTERKLAAS „de GOUDVALLEI Contactlens-specialist optometrist Lid.O.V.-A.N.V.C. Markt 4 Harderwijk ERMELO Een advies van de pro vinciale planologische commissie over de derde ontwerp-wijziging Veld zicht-Noord en het bekrachtigen van een overeenkomst tussen de gemeente en de heer J. R. J. Brouwer zijn van avond de enige onderwerpen die aan bod komen in de vergadering van de commissie ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. De agenda mist het punt over de herindeling Stationss traat. Het definitieve schetsplan hier over is namelijk afgelopen maandag morgen aan de orde geweest tijdens een gecombineerde commissieverga dering met de commissie openbare werken en onderwijs. Deze vergade ring begint om half acht en wordt ge houden in het gemeentehuis. Avondcollege sprong daarbij in het oog. Met de verkoop van to taal 45.000 oliebollen in Har derwijk, gebakken door de Ou derwetse bakkerij die de bollen voor een spotprijs heeft gebak ken, kon de afgelopen week zo een bedrag van 13.000 gulden bijeengezameld worden. Het waren dan ook deze leerlingen die maandagavond de trein met het vuur hebben opgewacht op het NS- station. Daar werd symbolisch de fak kel van „het lopende vuurtje" in ont vangst genomen door burgemeester J. E. van Boeijen van Harderwijk, die op zijn beurt het vuur onmiddellijk ver der doorgaf aan Edwin van Beekhui zen, één van dc leerlingen die zich zo enthousiast hebben ingezet voor dc aktie. „Omdat zij het lichtend voor beeld waren van de aktie", sprak dc burgemeester toen hij het vuur over droeg. BEDRAGEN Hoe groot precies de bedragen zijn die in totaal binnenkwamen in Har derwijk en Ermelo kan niet worden gemeld, omdat de bedragen langs tal van kanalen binnenkwamen. Bij en kele hebben we geïnformeerd. Zo werd bij de Rabobanken in Har derwijk en Ermelo gezamenlijk een bedrag van 90.000 gulden genoteerd. Bij het postkantoor in Harderwijk werd 11.206 gulden genoteerd, terwijl het postkantoor in Ermelo meedeelde dat zij 14.046 hadden ontvangen. De Hervormde kerken in Har derwijk, dus de Grote Kerk, Bethel- kerk en Het Anker, zamelden maan dag de somma van 16.164 bijeen. De Gereformeerde Kerk bracht maandag niets in het laatje, voor zover ons be kend, maar daar stond natuurlijk de geweldige collecte-opbrengst van vo rige week zondag tegenover, toen maar liefst zo'n vijftienduizend gul den in het zakje werd gestopt, door de kerkgangers van de Plantagekerk, de Veldkampkerk en de Stadsdennen- kerk. In Ermelo was in een eerder sta dium door de Stichting Vriendenhulp Ethiopië al tienduizend gulden bijeengespaard. Natuurlijk werden ook naar de gemeentehuizen bedra gen doorgebeld. Ambtenaren hebben voor dat doel vrijwillig tot een uur of tien 's avonds achter de telefoon geze ten. In Ermelo mochten de dames en heren ambtenaren het bedrag van 6137 gulden noteren, terwijl in Har derwijk maar liefst een bedrag van ruim vijftienduizend gulden binnen stroomde. In Ermelo informeerden wij ten slotte bij de Hervormde kerk. Daar was door de zes Hervormde ker ken in totaal 32.000 gulden bijeenge bracht, maar dit bedrag zit vermoede lijk ook al verdisconteerd in het be drag dat we van de Rabobank moch ten noteren. Hetzelfde geldt wellicht voor sommmige andere bedragen. Toch geven de genoemde bedragen een duidelijk beeld over de vrijgevig heid van de Harderwijkse en Ermelo se bevolking. En het einde lijkt daar mee nog niet in zicht want er zijn nog meer akties gepland. Zo hoorden wij dat de Hervormde Kerken in Har derwijk nog een collecte hebben ge pland op zondag 9 december. BAZAR De basisscholen Dc Wegwijzer en de Fontanusschool in Harderwijk proberen op een heel andere wijze geld bijeen te brengen voor de aktie voor Afrika. De kinderen van deze scholen eten deze week geen broodbe leg op hun brood en eten ook geen snoep. Ook levert elk kind van deze school zijn of haar lievelingsspeel goed in voor een bazar waarvan de baten bestemd zijn voor de aktie. De ze bazar wordt gehouden in de beide schoolgebouwen op vrijdagavond en zaterdagmorgen. Ook in kleuter school Het Praathuis worden spullet jes verkocht voor de aktie Eén voor Afrika. Op deze wijze willen ook de kinderen zelf laten weten dat zij mee leven met de hongerende leeftijdge nootjes in Afrika. I /reclame industrie trouwreportage FOTOSTUDIO MERJENBURGH Keizerstraat 19-21 (naast het stadhuis) Harderwijk. Tel. 03410 18869. SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING W. FOLKERS 03417-51656 Interes orgels p;»nnnim»m\ INTERES ORGELS sinds 10 jaar door de vakpers geprezen als de beste electronische orgels voor klassie ke en concertmuziek. Geschikt voor huiskamers, grote zalen en kerken. Verkoop uitsluitend af fabriek, met enorme korting. Prijzen v.a. f 1.200,- voor 2x 3 1/2 octaaf orgels. INTERES B.V., B. Ballotstraat 17-19, Harderwijk, industrieterrein Lorentz, tel. 03410-20070. assurantie adviesbureau Hamburgerweg 2a, Ermelo, tel. 03417 - 54660, na kantoortijd 03417 - 51071, en 03410 - 12129 voor een betrouwbaar, deskundig en persoonlijk advies in: alle verzekeringen financieringen hypotheken IS DEZE GARANTIESTICKER WEL OP UW GAS- TOESTEL GEPLAKT? IflUw erkend gastechnisch fTJüï?» installateur: Volgende onderhoudsbeurt 1985 Keurmerk van STAG installateurs: organisatie ven ACI. AVOL en NCIB in samenwerking met de gasbedrijven GAMOG Aelten en Doetinchem. BEL 05750-10888 VOOR INFORMATIE. BROEKEN in extra wijd model ook Schotse ruitenv.a. BLAZERS korte modellen met extra brede schouders 1/,Q ook in Schotse ruiten v.a. „PANMO" TOONAANGEVEND IN MODE TELEFOON 03410-14343 DONKERSTRAAT 28 HARDERWIJK

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1