Belastingverlaging via ogb zorgt voor Orcastadion op plaats van jachthaven Zegers GRATIS besparingen komen niet bij de burger terecht'* VA AMUSE CULTUUR IN HAL STADHUIS SÜiS'iüF 1 JONGEREN BEZETTEN KANTOOR HORTUS en Afrika door bellen aan stadhuis Politie gaat streng optreden tegen afsteken vuurwerk abonneeru nu Nieuwe Harderwijker Courant 4 weken randmeercombinatie: 27.500 an Boeijen over voorstel vier frakties: PvdA-FRAKTIE Minder politie in Harderwijk ONDERNEMERS BOULEVARD: - Foto's Harderwijker bij eerste tien .SCHILDER S NIEUWSBLAD SCHILDERS NIEUWSBIAD schijnt iedere maandag en donderdag lave Wegener Uitgeverij Gelderland B. V. eau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. MAANDAG 26 NOVEMBER 1984 61 e JAARGANG No 83 /reclame industrie trouwreportage FOTOSTUDIO MERJCNBURGH Keizerstraat 19 - 21 naast het stadhuis Harderwijk. Tel. 03410 18869. AKDERWIJK Het rstel van vier raadsfrakties door middel van een aantal linigingen in de gemeente- ■oting voor 1985 af te zien de trendmatige verhoging de tarieven van de onroe- I goedbelasting, wordt afge- >n door burgemeester J. E. Boeijen, portefeuillehouder nciën. Ook de Partij van de »id, die niet aan het overleg de vier frakties (CDA, WD, ibinatie en PH) heeft deel- imen, is tegen het voorstel, komende donderdag wordt indeld in de raadscommissie aciên. rgemeester Van Boeijen merkt at het jaar en dag een goed ge- is geweest om de hoofdlijnen iet financiële beleid te bezien bij aststelling van het meerjaren- na. „Bij die gelegenheid heeft jrede afweging plaats. Het zal u jok niet verbazen dat ik met een ntijdse inbreuk op die regel be- 1 niet gelukkig ben. Dat geldt te- in een financiële situatie, als in onze gemeente verkeert," al- fan Boeijen in zijn reaktie op het tel van de vier frakties. Hij wijst dat tenminste twee zware finan- knelpunten om een oplossing in, terwijl ook de jaarlijkse was- ran nieuwe wensen de daarvoor likbare financiële ruimte zoals likelijk weer verre overtreft. I met al zal het een tour de for- mchttoer, red.) worden om tot acceptabel meerjarenschema ■1988 te komen," stelt Van ien, die vervolgt: „Ervan uit- ie dat de voorgestelde bezuini- 0 Burgemeester Van Boeijen: „erg ris kant. gingen reëel zijn, vind ik het onder deze omstandigheden erg riskant om, vooruitlopend op de behande ling van het meerjarenschema, een substantieel bedrag aan financiële ruimte prijs te geven." DRIEGULDEN Er ligt evenwel een breed gesteund voorstel, om van de voor 1985 voorge nomen twee procent trendmatige ver hoging van de onroerend goedbelas ting af te zien en zodoende de belas tingdruk voor de burgers althans het komende jaar minder te verhogen dan was voorzien. Burgemeester Van Boeijen vraagt zich af wat het cffekt van het achter wege laten van de tariefsverhoging in HARDERWIJK De gemeen- iraadsfraktie van de Partij van e Arbeid is het niet eens met it voorstel van de vier andere akties om de belastingdruk te irlichten door de trendmatige irhoging van de onroerend Jedbelastingen voor 1985 ach- rwege te laten. „Op zich heb- tt wij geen bezwaar tegen las- «verlaging voor de burger. Het 'kozen middel is echter niet ge hikt," aldus de PvdA-raadsle- n F. H. van Hoorn en E. Brui woud in een schriftelijke aktie. lij wijzen erop dat door de Jrgestelde eenmalige bevriezing de onroerend goedbelasting, i belangrijk gedeelte van de ir CDA, WD, Combinatie en i gevonden besparingen bij het irijfsleven terecht komen en t bij de burger. „Niet dat we het irijfsleven een meevallertje agunnen. Echter, juist vorig jaar ft dit bedrijfsleven een verla- ig van de onroerend goedbelas- g gekregen, welke in bepaalde /allen opliep tot dertig procent, ar hoeft voor ons op dit moment t nog eens wat bij," vindt de dA-fraktie. Door de verlaging voor het be- jfsleven kreeg de burger te ma- i met een sterke verhoging van onroerend goedbelasting" gaan n Hoorn en Bruinewoud verder, it en volgend jaar krijgt de bur ger dat gedeeltelijk gecompen seerd door een tijdelijke verlaging van de reinigingsrechten. Het col lege van b. en w. vond dit een rede lijke oplossing voor de problema tiek en werd daarin na een uitvoe rige en veelomvattende diskussie uiteindelijk door de gehele raad gesteund. De PvdA is er voorstan der van dit beleid voort te zetten, omdat op deze manier de be sparingen daar terecht komen, waar iedereen ze terecht wil laten komen: bij de Harderwijkse bur ger." Zoals eerder vermeld heeft de PvdA-fraktie niet aan het bezuini- gingsoverleg deelgenomen, omdat de voorbereiding en besluitvor ming rond de voorstellen achter gesloten deuren plaatshad. Stand punt van de PvdA is dat argumen ten voor of tegen bezuinigingen openbaar moeten zijn en dat een eventueel compromis in het open baar en niet „in het geheim" moet worden bereikt. Op de donderdag gehouden le denvergadering van het CDA stelde fraktievoorzitter H. van de Veer dat het overleg van de vier frakties niet in het openbaar zijn gehouden om geen onrust bij de bevolking te wekken. „Als er bij voorbeeld werd gesproken over een bepaalde bezuiniging, zou den er mensen meteen reageren, terwijl die bezuiniging misschien niet eens door zou gaan," aldus Van der Veer. RDERWIJK „Cultuur in Jrland" is de titel van een rei- tentoonstelling over het cul- leleid van het provinciaal lur. Deze expositie is te zien in il van het stadhuis. stomen en modelpersen - professionele textielreiniging speciale vlekken- behandeling Jac. Perkstraat 13 (zijstraat Couperuslaan) Harderwijk Telefoon 03410-14521 Op de twintig dubbele fotopanelen en in de bijbehorende brochure wordt uitgebreide informatie gegeven over de verschillende cultuursectoren. Zo wordt aandacht besteed aan de kun sten, het sociaal-cultureel werk, het cultuurbehoud en de regionale om roep: allemaal onderwerpen die aan de orde komen in het cultuurbeleid van de provincie. Enkele hoofdlijnen blijven bij al die onderwerpen duide lijk zichtbaar: de algemene doelstel lingen van de provincie op het gebied van de cultuur. Die zijn ook terug te vinden in de zogenaamde „Cultuur nota" die eerder werd vastgesteld door Provinciale Staten. Een paar van die uitgangspunten: in stand houden en ontwikkelen van een veelvijdig aanbod, bevorderen van de toeganke lijkheid en streven naar meer actieve deelname van Gelderse burgers aan het Culturele leven. De tentoonstelling is in Harderwijk tot en met 4 december en vertrekt daarna naar een andere plaats in Gel derland. harde guldens gerekend zal zijn. Hij komt tot de konklusic dat het voor het overgrote deel van de burgers, bewo ners van een flat of doorsnee-eenge zinswoning, drie gulden zal uitmaken en voor de bewoner/eigenaar van de zelfde categorie woningen plusminus zes gulden. „Als ik deze bedragen stel tegen over de financiële risico's die de ge meenschap in haar totaliteit loopt, dan ervaar ik een wanverhouding. In ieder geval rijst dan tenminste de vraag of er een andere weg is om tot een meer substantiële lastenverlich ting te komen." REINIGINGSRECHT De heer Van Boeijen geeft toe dat de mogelijkheden zeer beperkt zijn, omdat het gemeentelijk belasting-in strumentarium op zich reeds zo be perkt is. „Ik kom dan al direkt uit op het enige alternatief, dat ik reeds eer der opvoerde, namelijk de weg via de afvalstoffenheffing/het reinigings recht". Met inzet van het bedrag van 120.000 gulden dat de vier frakties aan bezuinigingen hebben gevonden, kan het reinigingsrecht tien gulden per perceel minder bedragen dan voor 1985 was voorzien. „Mijn konklusie kan kort zijn," besluit Van Boeijen. „Wilt u met de zo moeizaam vergaar de middelen een zo optimaal mogelij ke lastenverlichting realiseren, dan verdient een doorsluizing via de af- valstoffcnhcffing/de reinigingsrech ten verre de voorkeur boven een ver werking via de onroerend goedbelas ting." 0 Het Dolfinarium, midden de jachtha ven Zegers en rechts de Vissersha ven. Op de plaats van de huidige jachthaven moet volgens de Boule vard-ondernemers het nieuwe orca stadion komen (foto Ben van de Belt). HARDERWIJK Door een nieuwe verdelingsnorm krijgt de gemeentepolitie van Harderwijk wellicht minder personeel. Burge meester en wethouders delen dit mee naar aanleiding van een vraag in de algemene beschouwing van de Partij van de Arbeid, over het politiebeleid. Het college verwijst naar een zeer onlangs in de open baarheid gekomen bericht, waar uit blijkt dat de minister van bin nenlandse zaken nieuwe normen voor het bepalen van de sterkte van gemeentelijke politickorpsen heeft gelanceerd. „Niettegenstaande het feit dat alle gemeentelijke- en rijkspolitie korpsen tezamen met vierhon derdvijftig mannen en vrouwen zullen worden versterkt, betekent de nieuwe verdelingsnorm dat ze sendertig korpsen waaronder naar verluidt ook Harderwijk zou behoren in sterkte zullen wor den verminderd," aldus b. en w., die nog niet ingaan op de gevolgen van een dergelijke maatregel. 4* - - - r» •r-» vl -*-»«, 2L HARDERWIJK „Laat het Dolfinarium het orcastadion bouwen op de plaats van jacht haven Zegers en richt een ge deelte van de oude Vissershaven in als jachthaven." Dat is het al ternatieve plan dat vier onder nemers van de Boulevard, de restaurants IJsselmeer en Strandzicht en de viswinkels De Groot en Reijerse, bij de ge meente hebben ingediend. Deze ondernemers maken, zoals eer der vermeld, bezwaar tegen het bestemmingsplan Boulevard, omdat het Dolfinarium hierdoor mogelijkheden krijgt kiosken te bouwen op de huidige toegangs weg en eventueel een restaurant op de plaats van de botenloods van jachthaven Zegers. Het alternatieve plan is afkomstig van vader en zoon Den Herder van restaurant IJsselmeer en de drie ook genoemde ondernemers kunnen zich er geheel in vinden. Zij stellen de ge meente voor jachthaven Zegers te verplaatsen naar de Vissershaven en weer te verhuren aan de heer Zegers. De Vissershaven moet dan worden voorzien van steigers en eventueel een winterstalling in het gebouw van As- bestona. „Het bouwen van de steigers kan de gemeente bekostigen. Het ach terstallig onderhoud aan de huidige jachthaven bedraagt immers zo'n driehonderdduizend gulden," zo wordt opgemerkt. -. A 0 Drie bezetters na afloop van hun aktie voor het Hortus-gebouw, met het spandoek „Wij zijn ook belangrijk in Harderwijk". HARDERWIJK Een groep vaste bezoekers van het jongeren centrum De Hortus heeft donder dag en vrijdag, gedurende vieren twintig uur, de kantoorruimte van de Stichting Sociaal Kultureel Werk in het Hortus-gebouw bezet. Beroepskracht Jacco Peetsma werd symbolisch gegijzeld. Doel van de Aktie, waaraan door vijftien jonge ren werd deelgenomen, was: meer personeel en langere openingstij den. „We hopen dat hierdoor bij de ge meente eindelijk de ogen opengaan. De jongeren horen er ook bij in Har derwijk," verklaarden enkele bezet ters toen zij vrijdagmiddag om twaalf uur, na afloop van de aktie, het kan toortje op de bovenverdieping vdn De Hortus verlieten, 's Nachts waren overigens slechts zes jongeren overge bleven. De anderen moesten de vol gende dag naar school of hun werk. Initiatiefnemers van de bezettingsak- tie, die werd gevoerd namens een groep van ongeveer zestig jongeren en de medewerkers van De Hortus, wa ren Johan Doppenberg, Kees Bruij- nes. Jan Schaftcnaar en Arnold Krui thof. Zij stellen dat er een grote be hoefte is aan langere en meer ope ningstijden. Nu is dat niet mogelijk omdat de huidige projektkracht Jacco Peetsma een dienstverband heeft van 32 uur en het aantal overuren al uit de hand loopt. De Hortus is alleen op woensdag, vrijdag en zaterdag, 's middags en 's avonds, voor de jonge ren geopend. „Het is dringend gewenst dat dit aantal uren wordt uitgebreid. Dit zou kunnen door de beroepskracht een full time baan te geven en een extra beroepskracht aan te stellen," aldus de aktievoerders. STILTE Ook eisen zij dat het Hortus-ge- bouw geheel ter beschikking komt van de jongeren. Nu is in het gebouw ook het stedelijk buro van de Stich ting Sociaal Kultureel Werk geves tigd. Coördinator Frits Ringers en z'n medewerkers zitten in een ruimte van vijfendertig vierkante meter, waar zes buro's en een aantal archiefkasten staan. „Zij hebben stilte nodig, terwijl wij disco draaien. Al het papierwerk voor het jongerenwerk moet op de bar worden gedaan," verklaren de bezet ters. Ook vinden zij („meer eis dan wens") dat de gemeente meer mede werking moet verlenen wanneer er popconcerten of andere aktiviteiten worden verleend. Verder wordt gesteld dat de peuter- speelgrocpen en de volwassencn-akti- vitciten, die nu onderdak hebben in het centrum De Stronk (naast De Stadshal) een eigen akkommodatie moeten krijgen, als dit gebouw wordt afgebroken. De gemeente, die offi cieel niet op dc hoogte was van de bc- zettingsaktie, onthoudt zich van com mentaar. HARDERWIJK Inwoners van Harderwijk en Hierden, die niet in staat zijn om vanavond, maandag, giften voor de aktie „Eén voor Afrika" naar een postkantoor of bank te brengen, kunnen hun toezeggingen door bellen naar het stadhuis. Via telefoonnummer 11911 kunnen zij aan een van de ambtenaren het bedrag doorgeven dat ze de volgende dag via bank of giro zullen storten. Deze bedragen worden nog dezelfde avond doorgegeven naar een centraalpost en vermeld via radio en televisie. Tussen 's avonds zes en tien uur is telefoon 11911 bemand. Het gaat uitsluitend om geld, niet om goederen. Ook kan men geen geld naar het stadhuis komen brengen. Wie geld wil overmaken ten behoeve van dc hongersnood in Ethiopië en nog 25 andere Afrikaanse landen, kan dat doen op postgiro 555 of bankgiro 707070082 ten name van de aktie „Eén voor Afrika". De actie wordt georganiseerd door de kerken, het Rode Kruis, NOVIB- /Gast aan tafel, Tear Fund Nederland en nog tal van andere organisaties. ERMELO Het nieuwjaarschie- ten is dit jaar in Ermelo wel heel vroeg begonnen. Regelmatig wordt er nu al in het dorp en vooral in West het geknal van vuurwerk gehoord. Reden voor mevrouw J. A. Evers-Horsman (VVD) om hierover vragen te stellen tijdens de raads vergadering van afgelopen donder dag. Zij vroeg om maatregelen om deze hinderlijke en gevaarlijke ont wikkeling tegen te gaan. Mevrouw Evers: „Slechts drie da gen voor de jaarwisseling mag er vuurwerk verkocht worden. Kenne lijk is het echter nu al verkrijgbaar. Er moeten maatregelen getroffen worden om deze ontwikkeling tegen te gaan." Ook het college van burge meester en wethouders is van mening dat dit een zorgwekkende ontwikke ling is. Via informatiepakketten, die verspreid worden op de scholen, pro beert men op het gevaar van vuur werk te wijzen. Veel meer kan er ech ter niet gedaan worden. STRENGE CONTROLE De vijf verkooppunten die een ver gunning hebben voor de verkoop van vuurwerk, worden regelmatig gecon troleerd door de politie. Burgemeester E. Ph. Veen achtte het zeer onwaar schijnlijk dat via deze adressen nu al vuurwerk wordt verkocht. Hij veron derstelde dat de rotjes en gillende keukenmeiden van buitenaf Ermelo binnenkomen. Om hier inzicht in te krijgen zou iemand bij het afsteken van vuurwerk op heterdaad moeten worden betrapt. En dit is natuurlijk een zeer moeilijke zaak. Dc burgemeester wees erop dat vuurwerk alleen verkocht mag wor den op 28, 29 en 31 december. Vol gend jaar zal het aantal verkoopdagen naar alle waarschijnlijkheid tot twee dagen worden teruggebracht. Het af steken van vuurwerk mag alleen op oudejaarsdag vanaf acht uur 's avonds. Op nieuwjaarsdag om twee uur in de morgen moet dan dc laatste knal geklonken hebben. Buiten deze zes uur is het afsteken van vuurwerk strafbaar. De nieuwe jachthaven wordt, vol gens het schetsplan van de onderne mers, afgesloten door middel van een wandelsteiger met hierin een ophaal brug en erop eventueel een controle huisje. De vissersboten zullen voort aan dan voor deze steiger moeten af meren, aan de kant van Asbestona, waar ook de visafslag moet komen. „Dit voorkomt dan gelijk de onmoge lijke verkeerssituaties, die ontstaan op het huidige punt, als de afslag in werking is," aldus de Boulevard-on dernemers. Zij voegen eraan toe dat er ook een parkeerterrein kan komen aan de overkant van de haven, want de Bou levard is daar vandaan goed te berei ken via de wandelsteiger. Het orca-stadion, dat het Dolfina rium wil bouwen op haar terrein (aan de kant van het VVoldcrwijd) moet volgens de plannenmakers aan de voorzijde komen, op de plaats van de te dempen jachthaven Zegers. „Het orca-stadion ontsluit op deze manier tevens het hele Dolfinarium- terrein ten opzichte van de Boule vard. Er ontstaat een beter geheel. Hierdoor wordt een uitgebreide hore ca- en kioskenafdeling op het terrein van het Dolfinarium overbodig" me nen de ondernemers. „Zelfs al zou het bezoekersaantal oplopen tot de oude waarde (1,2 miljoen), dan zijn er hore ca- en winkelfaciliteiten genoeg in Harderwijk," vinden zij. „De gemeen te heeft immers een beleid gevoerd, waarin men gerenoveerde panden, die men niet kan verkopen, voorzien van een horeca-bestemming, zodat men ze toch wist kwijt te raken." Als voor beelden worden genoemd het Bak- huus, De Korenschuur en Stadstim- merhuys. Overigens doen de genoemde on dernemers in hun brief aan de ge meente nog een suggestie om het be zoek aan het Dolfinarium uit het slop te halen". „Geprobeerd moet worden de kinderserie Flipper weer op televisie te krijgen. Dit eventueel tegen vergoeding. De bekendheid van het Dolfinarium eind van de ja ren zestig, begin van de jaren zeven tig, viel niet toevallig samen met het vertonen van deze serie op de tv." ERMELO Uit meer dan 120 in zendingen uit het hele land heeft de jury twee foto's, gemaakt door de Harderwijker M. Berrenchina geko zen die bij de beste tien horen. De fo to's werden gemaakt in het kader van de prijsvraag „Psychiatrie nu". Een tentoonstelling over dit onderwerp werd onlangs gehouden in Bennekom, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Psychiatrie in Neder land. Een feit dat volgend jaar door het ziekenhuis Veldwijk zal worden herdacht. Dit ziekenhuis bestaat dan honderd jaar. De heer Berrenchina maakte de foto's op het complex Veld wijk, waar hij werkzaam is. De foto's die prijzen behaalden kwamen te recht op een zesde en een achtste plaats. Ja, ik abonneer mij op het Schilder's Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Naam:Voorl Straat: Postcode Woonplaats Datum Handtekening Deze bon in ongetrankeerde envelop zenden aan Schilder's Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwi|k. U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 15029

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1