Middenstand maakt bezwaar tegen Aldi-supermarkt bij Van Maanen Botter hoofdprijs op bazar GRATIS Nieuwe Harderwijker Courant Chef welzijn Ermelo wordt burgemeester Zorg over toename van kleine criminaliteit abonneeru nu Raad van Kerken op de bres voor twee Turkse gezinnen 4 weken randmeercombinatie: 31.800 Geen winkels erkeersweg Arrestatie levert nieuwe kleding op hrijfaktivitcit inesty Ermelo f i 2 sp alfe YYI) wil af van trend-verhoging m doesburg 1,8 miljoen subsidie voor woningbouw Bouwvergunningen voor Frankrijk .SCHILDER S NIEUWSBLAD chijnt Iedere maandag en donderdag ve Wegener Uitgeverij Gelderland B V. au: Smeepoortenbrlnk 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029 MAANDAG 12 NOVEMBER 1984 61e JAARGANG No 79 JtDERWIJK De plaat je middenstand vindt dat Idi-supermarkt, die vorige id illegaal z'n intrek nam in edeelte van de bedrijfspan- ian Van Maanen aan de ■ersweg, zo spoedig moge- ioet worden gesloten. Dit duidelijk tijdens een hoor- vrijdagmorgen in het nis, waarbij namens de winkeliersverenigingen in üvvijk bezwaren tegen de- tiging kenbaar werden ge- ging tijdens deze hoorzitting behandeling van de bezwaar- >n die Albrecht (Aldi) uit Om- Van Maanen hebben inge- egen de beschikking van bur- ter en wethouders om de su- kt, eventueel met dwang, op 19 oktober te ontrui mt is toen niet doorgegaan, om- ide firma's de Raad van State hten het besluit van b. en w. te en, Dit schorsingsverzoek is nu ipig weer ingetrokken in af- ing van een beslissing van het e over de beide bezwaarschrif- STRIE perceel Verkeersweg 3, ge in 1934 ten behoeve van een sonderneming, een autoshow age, heeft al jarenlang de raing „industrie". Het beleid gemeente Harderwijk is erop om detailhandel op industrie- n tegen te gaan. Mr. W. M. P. rdesteijn, de raadsman van de Albrecht en Van Maanen, de industriële bestemming, de dat de gemeente zich nooit eziggehouden met het terrein Verkeersweg, mogelijk omdat oudsher partikulier eigendom ivendien de aanwezigheid van ragebedrijf ter plaatse onge- chtte. T> RDERWIJK De gemeen- i moet zich komende don- cg uitspreken over een ver- van de firma: Van Maanen een nieuw bestemmingsplan te bereiden voor het perceel eersweg 3. B. en w. delen dat het in het voornemen iet genoemde perceel op te in een nieuw bestem- rplan voor het gebied Sypel, cordt begrensd door de 'weg, spoorlijn, Station en Verkeersweg. Volgens illege is het van groot be- iet perceel Verkeersweg 3 grotere verband te zien. In mddengebied van Har- 'k is namelijk een aantal tlijke en verkeerskundige men aan de orde. Het gaat j met name om de ontslui- an de woningen langs de tg, Wühelminalaan en So- an, waaraan biezondere cht zal moeten worden d. ier wijzen b. en w. erop 't beleid van de gemeente is t op het concentreren van Is in de binnenstad en de e wijkwinkelcentra. Naar ning van het college kan ik nu reeds worden gesteld oor het perceel Verkeers la het toekomstige bestem- olan Sypel geen gehele of lelijke specifieke winkel- ■xrning zal worden opgeno- Sinds het automobielbedrijf Van Maanen in 1978 haar werkzaamhe den staakte, hebben zich in de pan den naast de busonderneming verschillende detailhandelszaken gevestigd, namelijk het uitlaatcen- trum Quick Fit Centrum (met te vens verkoop van losse onderdelen en accessoires), Shop-inn (een win kel in thans voornamelijk bloemen en planten), een zaak in doe-het-zelf artikelen (Marree bouwmarkt), het benzinestation Varna, een reisbu reau en een autowasserette). „Er heeft zich op dit terrein reeds een klein winkelcentrum ontwik keld," aldus mr. Weerdesteijn. Hij was het niet eens met de aanschrij ving van b. en w. aan de Shop-inn, die de verkoop van bloemen en planten zou moeten beëindigen. Volgens de advocaat is deze winkel in feite een voortzetting van de detailhandelsak- tiviteiten van het vroegere automo bielbedrijf, in dezelfde ruimte. „De auto-accessoires werden echter niet meer verkocht en maakten na verloop van tijd plaats voor een fleuriger as sortiment." BEPERKT Mr. Weerdesteijn meende dat de Aldi-supermarkt goed past in deze omgeving. Gelet op de beperkte om vang van de supermarkt (330 vierkan te meter) vond hij dat niet kan worden gezegd dat deze winkel naar zijn aard in de binnenstad thuishoort, zoals bij voorbeeld wel het geval is met de Tor- ro-vestiging. De Aldi-markt voorziet volgens de raadsman in een bestaande behoefte in de buurt of wijk, maar zal naar zijn mening het funktioneren van de binnenstad als regionaal koop centrum niet aantasten. Uit een onderzoek dat Albrecht en Van Maanen door een gespecialiseerd bureau hebben laten instellen is ge bleken dat ook uit verkeerskundige overwegingen geen geldige redelijke bezwaren tegen de vestiging van de Aldi-markt op deze plaats kunnen worden aangevoerd, zo besloot mr. Weerdesteijn zijn betoog. Zijn kon- klusie was dat b. en w., die hierover op dinsdag 20 november een uit spraak doen, wel vrijstelling moeten verlenen. BELEID De heer Bink (Boni-markt) stelde dat het gemeentebestuur, gezien het beleid dat in de loop der jaren is ge voerd, die vrijstelling moet weigeren. Al in 1969 werd getracht een cash and carrybedrijf van het industrieterrein Oost te weren. Die poging mislukte, maar twee jaar geleden bereikte de gemeente wel dat de Edah-super- markt, die zich illegaal vestigde in een pand aan de Deventerweg, z'n deuren moest sluiten. „Als de Aldi- markt wel mag blijven, wordt het ge lijkheidsbeginsel geweld aan ge daan," aldus de woordvoerder van Boni. Hij vond dat er aan de Verkeers weg, met de bloemenwinkel Shop- inn, sprake is van een voortsluipend proces om de detailhandel uit te breiden. Met het uitlaatcentrum („dat is ambachtelijk"), de benzine verkoop („is er altijd geweest"), het resibureautje („hoort bij de buson derneming") had de heer Bink geen moeite en hij kon zich ook voorstel len dat de gemeente de doe-het-zelf zaak ongemoeid laat, omdat de ver koop van grotere artikelen niet ge makkelijk in een winkelcentrum is onder te brengen. VIJF MILJOEN Drs. G. Sluiskes, die sprak namens de vier Harderwijkse winkeliersvere nigingen, trok de wijkfunktie van de Aldi-markt in twijfel. Hij merkte op dat de supermarkt met z'n verkoop- I vloeroppervlak van 330 vierkante me ter zal streven naar een jaaromzet van vijf miljoen gulden. „Dat kan onmo- t gelijk alleen uit de wijk komen. Het is duidelijk dat Aldi ook mikt op bewo ners van andere delen van Harderwijk en uit omliggende plaatsen als Ermelo en Nunspeet," aldus drs. Sluiskes, die hierbij herinnerde aan het beleid van supermarkt. „Wanneer de Vuldcrs- het gemeentebestuur om regionale brink is voltooid, is er misschien zelfs winkelvoorzieningen in de binnenstad een teveel aan winkelruimte." onder te brengen. f De Aldi-markt in het pand van Van Hij voegde eraan toe dat diverse on- Maanen aan de Verkeersweg. Bin- derzoekingen in het verleden al heb- nenkort nemen b. en w. een beslis- ben uitgewezen dat in Harderwijk sing over de supermarkt, die hier ille- geen plaats meer is voor een nieuwe gaal is gevestigd. - stomen en modelpersen - professionele textielreiniging - speciale vlekken- behandeling jac. Perkstraat 13 (zijstraat Couperuslaan) Harderwi|k Telefoon 03410-14521 ER WIJK De politie van vijk heeft vrijdagavond na een htervolging twee inwoners uit i aangehouden, die worden t van diefstal. De aanhouding de politie door een voor- er was getipt over een voorval industrieterrein, waarbij twee SLO De werkgroep van y International te Ermelo deze week de maandelijkse vond en schrijfochtend. Deze plaats in de bibliotheek aan nengewei, dinsdagavond van ven tot half negen en woens- 'gen van tien tot twaalf uur. 1 wordt geschreven voor vrou- e gevangen zitten en gemarteld omdat zij duidelijk maakten Rechten voor de Mens nage- icnden te worden of omdat zij 'ten waren bij een vakbond, de autoriteiten van de landen r komst van deze vrouwen zul- kt r. worden gedaan om vrij- if betere behandeling van hen. vuilniszakken vol met gestolen kle ding ter waarde van ruim tweedui zend gulden werd verstopt in het struikgewas. Dit werd gedaan door twee, tot nu toe onbekende personen. De voorbij ganger had onmiddellijk in de gaten dat hier iets niet in de haak was. Hij waarschuwde bij thuiskomst direct de politie die inderdaad de vuilnis zakken vond. Nadat zij de inhoud hadden bekeken werden de zakken weer teruggezet en werd in de buurt gepost. Veel later op de avond stopte een auto met daarin een man en een vrouw van 25 en 26 jaar uit Lelystad. Toen het tweetal bemerkte dat zij werden gadegeslagen door de politie probeerden zij er vandoor te gaan in de auto, maar nog voordat zij het in dustrieterrein konden verlaten wer den ze gearresteerd. De twee werden overgebracht naar het politiebureau waar ze in verzekering zijn gesteld. Bij het tweetal, dat op één adres woont, zijn bij huiszoeking nog veel meer nieuwe en vermoedelijk gestolen kledingstukken gevonden ter waarde van zeker vijfhonderd gulden. Vol gens de politie zijn de spullen afkom stig van diefstal uit onder meer Har derwijkse winkels. tm i:~è reclame - industrie trouwreportage FOTOSTUDIO MERJENBURGH Keizerstraat 19 21 (naast het stad huist Harderwijk. Tel. 03410- 18869. ERMELO Met ingang van 16 november 1984 is de heer A. H. den Boon, chef afdeling welzijn van de gemeente Ermelo, benoemd tot bur gemeester, tevens secretaris van de gemeente Middclstum (Groningen). De heer Den Boon is 36 jaar (gebo ren 22 oktober 1948), gehuwd en heeft drie kinderen, in de leeftijd van 9, 7 en 2 jaar. Hij is lid van het CDA, en woont in Lelystad. Na zijn middelbare opleiding be haalde de heer Den Boon de aktes voor Gemeente Administratie en II. Hij begon zijn ambtelijke loopbaan in de gemeente Krimpen aan de IJssel, van 1 september 1966 tot 1 februari 1971, als medewerker van de afdeling kabinet en interne zaken. In de gemeenten Meerkerk, Leer broek en Nieuwland was hij werk zaam op de gemeenschappelijke se cretarie van 1 februari 1971 tot 1 april 1973. Van 1 april 1973 tot 1 januari 1976 werkte hij bij de gemeente De Bilt op de afdeling onderwijs en cultuur. Bij de gemeente Lelystad was hij van 1 januari 1976 tot 15 juli 1982 werkzaam op afdeling onderwijs. Sinds 15 juli 1982 werkt de heer Den Boon als chef afdeling welzijn bij de gemeente Ermelo. Hij is tevens plaatsvervangend voorzitter van de woningbouwvereni ging Lelystad en docent algemeen- en bijzonder bestuursrecht aan de Utrechtse Bestuursacademie te Maarssenbroek. A. den Boon, eerste burger Middelstum. HARDERWIJK De WD-fraktie vindt het tijdstip gekomen om de jaarlijkse trend matige verhoging van de gemeen telijke belastingen en tarieven aan de orde te stellen. Tegenover de steeds dalende tendens van het besteedbaar inkomen van de bur ger en bijvoorbeeld de toenemende woonlasten is deze jaarlijkse ver hoging naar de mening van de Harderwijkse liberalen nauwelijks meer te verdedigen. De VVD-frak- tic vraagt het college van b. en w. de trendmatige verhoging, die door de raad als beleidsuitgangspunt is aanvaard, bij de eerstvolgende bij stelling van het financieel mccr- jarenschema aan de orde te stellen. foto-video HARDERWIJK Vol trots poseren de oud-vissers Cees Petersen, Simon Goosensen, Peter Petersen, Jan Jansen, Albert Janszen en Hendrik Petersen hier bij de op schaal nagebouwde botter HK 22, eens (maar toen in het groot) het bezit van Hendrik „Pet". Dit fraaie bo'ttermodel, gemaakt door de heer J. Bruinink en aan geboden door de winkeliers, wordt verloot tijdens de bazar van de Grote Kerk, die dinsdag 13 november wordt gehouden in gebouw De Wheme. De bazar wordt georganiseerd door de vrouwenvereniging van de Hervormde Kerk en de opbrengst is bestemd voor het restauratiefonds. De botter wordt onder de bezoekers verloot en dat maakt een kijkje (en koopje) op deze bazar, die is geopend van 's morgens tien tot 's avonds tien, zeker de moeite waard. De botter HK 22 is, als particulier bezit, nog immer in de vaart en lag deze zomer twee weken in Har- derwijks haven. Uiteraard nam Hendrik Petersen deze gelegenheid te baat om zijn vroegere eigendom te be zichtigen. (foto Doesburg) HARDERWIJK De raads- frakties van CDA en Comb. SGP-RPF-GPV spreken in hun algemene beschouwingen van de gemeentebegroting hun zorg uit over de toenemende criminaliteit in Harderwijk. Uit het jaarver slag van de politie over 1983 blijkt dat het aantal misdrijven vorig jaar, in vergelijking met 1982, met bijna twintig procent is toegenomen. Ten opzichte van 1979 betekent dit zelfs een toe name van 114 procent, kon- stateert het CDA. Een groot ge deelte kan worden aangemerkt als „eenvoudige" diefstal. De CDA-fraktie zegt deze ont wikkeling te betreuren. „Het zich vergrijpen aan andermans eigen dom, of welk ander misdrijf dan ook, dient met kracht te worden bestreden. Wij zijn ervan over tuigd dat ons politie-apparaat doet wat het kan, een woord van waardering is hier dan ook zeker op zijn plaats',, aldus het CDA. De Comb. SGP-RPF-GPV is eveneens de laatste om met de vin ger naar het politie-apparaat te wijzen. „De begroting van de poli tie is vrijwel tot het uiterste uit geknepen. De rijksoverheid stelt geen extra gelden ter beschikking. De gemeente heeft in het verleden wel besloten een bureau parkeer regulering te financieren. Wij overwegen om in de nabije toe komst met konkrete voorstellen te komen tot het financieren van een uitbreiding van het politie-appa raat" aldus de Combinatie, die op merkt dat de bijstelling van het fi nancieel meerjarenschema het mo ment kan zijn waarop alle priori teiten tegen elkaar moeten worden afgewogen. HARDERWIJK De Raad van Kerken in Harderwijk probeert een verblijfsvergunning te krijgen voor twee Turkse gezinnen die uit het land dreigen te worden gezet. Beide families wonen hier al tien jaar en verkeren in onzekerheid over hun toekomst. Een van de gezinnen ver loor op 22 oktober een kort geding tegen de geëiste uitzetting. De rech ter oordeelde dat dit gezin binnen tien dagen op het vliegtuig naar Turkije moest worden gezet. Dit ge zin is nu samen met een andere Turkse familie in Harderwijk op een geheim adres ondergedoken. De plaatselijke Raad van Kerken heeft intussen, gesteund door de lan delijke Raad, brieven gestuurd aan staatssecretaris Korte-vanHemel van Justitie, met het dringende verzoek clementie te tonen. Het gezin Yazir (man, vrouw en vierjarig dochtertje) heeft jarenlang onder psychische druk geleefd in verband met de aldoor voortgaande procedures, aldus voor zitter ds. H. Zwiers en secretaresse mevrouw J. Bos van de Raad van Ker- ERMELO De woningbouwve reniging „Volkshuisvesting" heeft bij het rijk een subsidie aange vraagd van maar liefst 1,8 miljoen gulden voor de bouw van achttien woningwetwoningen in „De Maat". Deze maand moet de raad een be sluit nemen dit bedrag door te be talen aan de woningbouwvereni ging. Dit, omdat de subsidie via de gemeente loopt. De gemeente heeft inmiddels het subsidieverzoek doorgestuurd naar de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube heer. Mocht deze goedkeuring hech ten aan de plannen van de woning bouwvereniging, dan komt de maand- huur van de achttien woningen te lig gen in de buurt van de 430 gulden. De woningen maken deel uit van een bouwplan met in totaal 29 eengezins- en etagewoningen en nog eens 28 HAT-woningen (etagebouw) in de premiehuursfeer. De subsidieaan vraag bij het rijk stemt overeen met de voor 1984 toegezegde contingen ten. De raad, die op 22 november hier over een beslissing neemt, wordt door het college van burgemeester en wet houders verder voorgesteld een zo hoog mogelijke bijdrage in het exploi tatietekort, om die vervolgens door te betalen aan de woningbouwvereni ging „Volkshuisvesting". ken in de brief aan de staatssecreta ris. Muzoffer Yazir heeft sinds 1 juli 1974 onafgebroken werk bij de Ver enigde Kunststof Industrie te Har derwijk, de laatste jaren als ploeg baas Hij heeft geen familie meer in Turkije, behalve een oude grootvader. Zijn broer woont met zijn gezin even eens in Harderwijk. Mevrouw Yazir is door haar vader verstoten omdat zij zelf haar huwelijkspartner heeft uit gekozen en kan daardoor niet meer thuiskomen. Beide echtelieden zijn sinds hun vertrek uit Turkije niet meer naar hun vaderland terugge keerd en hebben zich geheel aange- opast aan onze samenleving. Zij heb ben weinig contact meer met de Turk se gemeenschap, die hen meer als Ne derlanders dan als landgenoten ziet, stelt de Raad van Kerken. Het gezin Yazir heeft een verzoek tot naturali satie ingediend, dat op 2 november in behandeling is genomen door het mi nisterie van Justitie. De raad van Kerken acht het niet verantwoord, een gezin dat zó functioneert in onze samenleving, terug te plaatsen in Tur kije. Het gezin Gümus (man, vrouw en drie kinderen) woont sinds 1979 in Harderwijk. De spanning van het ja renlang procederen heeft volgens de Raad van Kerken ook op dit gezin een zware druk gelegd. Idris Gümus heeft geen familie meer in Turkije. Hij kwam tien jaar geleden naar ons land om zich bij zijn familie, zijn ouders, vijf broers en twee zusters, te voegen. Dc twee jongste kinderen van het gezin Gümus zijn in ons land geboren en spreken geen Turks. Beiden heb ben een hartafwijking en staan onder medische behandeling. Dc kans is groot dat het jongste kind tezijnertijd een hartoperatie zal moeten onder gaan. Dc Raad van Kerken vraagt de staatssecretaris dringend, om redenen van humanitaire aard, beide gezinnen een verblijfsvergunning te geven. HARDERWIJK Wederom heb ben burgemeester en wethouders bouwvergunningen verleend voor het gebied Frankrijk. Het gaat om 36 wo ningen, te bouwen door de B1MO en vijftien woningen van De Groot. En kele maanden geleden was al bouw vergunning verleend voor dertig wo ningen van Slokker en 34 van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De wijk Frankrijk zal tezijnertijd 1800 woningen groot zijn. Het eerste gedeelte komt tussen de Newtonweg en de Zuiderzeestraatweg. Hier ko men in de loop van 1985 de eerste wo ningen gereed. Met de toewijzing van de koopwoningen is inmiddels begon nen. Ja, ik abonneer mij op het Schilder's Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Naam:Voorl Straal: Postcode: Woonplaats: Datum: Handtekening Deze bon in ongelrankeerde envelop zenden aan Schilder's Nieuwsblad, Antwoordnummer 100.3841 WB Harderwijk. U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 - 15029 (SN 841112)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1