S larderwijkse winkeliers gaan meer belasting betalen I 't Weitje verkeersonvriendelijk Zuiniger stoken? Nefit-Turbo bespaart drantpn IBSB O GRATIS AUTORUIT STUK? LI F BOFAVOND Vischmarktbuurt geen saneringsgebied meer abonneeru nu Nieuwe Harderwijker Courant 4 weken randmeercombinatie: 31.800 ANA VOND IN COMMISSIE pemeenteavond L00-jarige NPB lillHBi NBk4 gAS Echt uit LEDNE Autoschade A. PUL en ZN V. BLANKESP00R B.V. De Meerpaal staat in Dronten. Waarom uw bedrijf eigenlijk niet Henk van Geijn weet het beste welke keuken voor u ideaal is Assurantie Adviseurs in hart en nieren Colden Ten Casino taxi nodig? Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 SCHILDER S NIEUWSBLAD Ve Uit Bu NIEUWSBIAD Rhijnt iedere maandag en donderdag jave Wegener Uitgeverij Gelderland B V. eau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. DONDERDAG 8 NOVEMBER 1984 61e JAARGANG No 78 IvRDERWIJK Bewoners T het kerngebied (winkclgc- te) in de binnenstad gaan rschijnlijk minder onroe- |-gocdbelasting betalen, de keiiers echter meer. Dit rit verband met een wijzi- van het faktorenstelsel, Irover de raadscommissie fi- liën zich vanavond (dondcr- half acht) moet uitspreken. nd vorig jaar zijn de vermenig- [gingsfaktoren van de ogb in hun iteit herzien. Mede naar aanlei- van vragen van belanghebben- uit de binnenstad werd in de svergadering toen de toezegging an d de faktoren voor het kern ei nog eens nader onder de loep tn v. orden genomen. Het Bouw- :um Rotterdam heeft hiertoe in inlopen maanden een onderzoek icht. Aan deze opdracht was met- ide vraag gekoppeld of men ook Lens zou willen kijken naar de bren voor andere winkelconcen- l's in de gemeente. Het Bouwcen- adviseert de liggingsfaktoren woningen in de kern gelijk te ken met die in het standaardge- Dat komt neer op een verlaging, ielijk van het woningtype, met 19 procent. Daarentegen moeten volgens het Bouvvcentrum de ligginsfaktoren voor winkels in de kern omhoog van 1.50 naar 1.90 en voor winkels in de rest van Harderwijk van 1.00 naar 1.20. Gebleken is dat de vorig jaar vastge stelde faktoren voor winkels te laag waren. Dat lijkt op een slordigheid, maar dat is het toch niet, zo wordt ge steld door de afdeling financiën. De nieuwe uitkomsten zijn namelijk ge baseerd op een groter aantal waarne mingen (verkopen, verhuren, taxa ties), waardoor de betrouwbaarheid ook groter is. Van ambtelijke zijde wordt geadviseerd de berekeningen van het Bouwcentrum over te nemen. Dus een verlaging voor de woningen Dan naar Kerkdennen 64. Ermelo Telefoon 03417-52606 Montage terwijl u wacht reclame industrie trouwreportage FOTOSTUDIO MBUENBURGH Keizerstraat 19-21 Inaast het stadhuisI Harderwijk. Tel. 03410- 18869 t HARDERWIJK De Neder- mdse Protestanten Bond, afde- uj Harderwijk en omstreken, mat honderd jaar. Ter gele enheid hiervan wordt dinsdag 3 november een gemeenteavond ehouden in Het Mierennest, last het kerkgebouw van de 'PB aan de Verkeersweg hoek tationslaan. Spreker is ds. D. A. ferner uit Wassenaar, met als nderwerp „Vrijzinnig geloven leze tijd." De bijeenkomst be nt 's avonds om acht uur en be- ingstellenden zijn welkom. SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING W. FOLKERS 03417-51656 in de kern en een verhoging voor de winkels in het algemeen. De nieuwe berekeningen komen ruwweg neer op de stelling dat ccn winkel in Stadsweiden of waar dan ook. die in grootte en leeftijd precies vergelijkbaar is met bijvoorbeeld een woning op de Markt, gemiddeld de zelfde waarde heeft. En dat komt ons zeker niet overdreven voor, wordt door de afdeling financiën opgemerkt. In plaats van een aanpassing van de ligginsfaktor, zoals het Bouwcentrum adviseert, wordt er de voorkeur aan gegeven om in het standaardgebied de faktor soort/gebruik te verhogen en in het kerngebied idem, met daarnaast een kleine aanpassing van de lig- gingsfaktor. Voorts raadt het Bouw centrum aan om alsnog de Smee- poortstraat, het Kerkplein en de Vij- hestraat van het kerngebied over te hevelen naar het standaardgebied. Bij de herziening van vorig jaar was het grootste deel van de Smeepoortstraat al naar het standaardgebied overge bracht. Het betekent dat de hier ge vestigde winkeliers niet te maken krijgen met gewijzigde faktoren. aan de hand waarvan de ogb wordt bere kend. BEBOUWDE KOM Aanhorige grond binnen de be bouwde kom wordt zwaarder belast dan aanhorige grond buiten de be bouwde kom. De bebouwde kom van Harderwijk neemt toe. Het eerste deel van Frankrijk, het gebied tussen Newtonweg, Broeklaan en Vlierburg- weg, wordt binnenkort bouwrijp ge maakt. In verband daarmee wordt voorgesteld de grens van de bebouw de kom, met 't oog op de ogb-heffing, aan te passen. Het dckkingsplan voor de gemeen tebegroting '85 voorziet in een stij ging van de opbrengst van de onroc- rend-gocdbclasting (anders dan die het gevolg is van uitbreiding enz) met twee procent. De opwaardering van de winkels, de opheffing van het sane- ringsgebied en anderzijds de verla ging van de woningfaktoren in het kerngebied hebben uiteraard ook in vloed op de opbrengst. Per saldo ge ven die wijzigingen een effekt van plusminus U,5 procent van de totale opbrengst. Er wordt dan ook voorge steld de ogb-taricven voor het komen de jaar in plaats van met twee, met anderhalf procent te verhogen. "A« Al Winkels en woningen in de Donkerstraat en omgeving, het kerngebied van de bin nenstad (foto Ben v.d. Belt). ERMELO De gemeenteraadsfraktie van de VVD dringt er bij burgemeester en wethouders op aan zo spoedig mogelijk stappen te ondernemen om te komen tot verbetering van het kruispunt 't Weitje (Harderwijkerweg-Stationsstraat). „Naar onze mening is dit kruispunt verkeersonvriendelijk. Uw voornemen om ten behoeve van de rekonstruktie van de kruising een wijziging in het bestem mingsplan in procedure te brengen zien wij met belangstelling tegemoet" aldus de liberaal K. Bakker in de algemene beschouwing van zijn fraktie. Als blijkt dat de vervanging van de verkeerslichten bij 't Weitje niet noodzakelijk is, stelt de PvdA-fraktie voor te bezien in hoeverre de vrijkomende gelden kunnen worden besteed voor de aanleg van een fietspad langs de Drieërweg. De SGP-fraktie (J. van Panhuis) vindt ook dat dit fietspad er moet komen. Bovendien zou de PvdA het op prijs stellen dat het college binnen niet al te lange tijd met een voorstel komt voor het invoeren van een maximum snelheid van 30 km per uur in bepaalde woonstraten in Ermelo. .W inefitGrt® Vria^I unrebmie SEL, Zie onze uitnodiging elders in dit blad. Gemeente buro bedrijfsvestigingen postbus 100 8250 AC Dromen lel 03210-8242 1 P0CGENP0HL STUDIO 1 U kunt uit 22 keukens kiezen. Ze staan er. Kompleet. Met alle moderne inbouwapparatuur. U moet beslist eens komen kijken. Alleen dan weet u zeker het beste te hebben gekozen. Smeepoortstraat 17,3641 EG Harderwijk, telefoon 03410-23444 GA ER LEKKER VOOR DE SINT OP UIT. IN „DE GOUDVALLEI" VINDT U DE BUIT. ALLEEN DEZE WEEK; zwaar gouden dameshorloge m. band4600.- NU 2250.- Witgouden choker met parel .600.-NU 288.- Gouden brillant oorbellen wit of geel goud460 - NU 238.- Massief zilveren zware dikke ketting98.- NU 48.- Zwitsers stalen heren of dameshorloge (zolang er Is)200.- NU 79.- dan nog extra voor de Sint: massief zilv. kinderarmband, bloedkoraal30.- NU 15.- Koud buffet opdienbestek 2-delig (zolang er is)69.- NU 5.- CASSETTES: juist in cassettes het goedkoopste adres Cassette edelslaal GEEN 1006 - maar 595.- geheel compleet met kisl en de theelepels. qebakvorkjes, suikerschep, taartschep. suikertang. broodzaag, slacouvert Het model kunl u zelf bepalen (iiHidhaiidiT Cmmfoufirnllci" Oostrif Kir- '15. Schr.Tfjf.-fvof.'l. 03407-1607. St.ifionsslM.il 143. ApHdoofn 055-218880 AmslorO;imsos!ra;ilwo(j 699. UlfOChl. 030-444040 HfjoMstra.it 87 V«;ip 085-618095 ColumbtJsLian 392. Utrecht 030 884527 Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn Vrijdags te Scherpenzeel en Veipd Geschenkbonnen voor ieder bedrag - in een feestelijk tintje... iets voor u? HARDERWIJK Een van de vermenigvuldigingsfactoren voor de onroerend-gocdbclasting is de liggingsfactor. Het ogb-ge- bied in Harderw ijk is verdeeld in drie liggingsgebieden: het kern-, het standaard- en het sanerings gebied. Dat verschil duidt erop dat de economische waarden van de onroerende goederen voor een deel worden bepaald door het gebied waarin ze liggen. Het saneringsgebied is het ge bied dat wordt begrensd door de Molenstraat, Keizerstraat, noorde lijk deel van de Grote Oosterwijk. de stadsmuur, de achterkant van de panden aan de Vischmarkt en de Grote Marktstraat. De onroe rende goederen in dat gebied heb- KOOPS ASSURANTIËN lid Wethouder Rikkerslaan 8-10 ERMELO Telefoon 03417-53919 bgg 57867 in Rest. Monopole Harderwijk Zie adv elders In dit blad. yr w 12208" k van ftochove Bleek 1 Harderwijk .dag en nachti ben een liggingsfactor die twintig procent lager is dan die in het standaardgebied. Het komt erop neer dat een in grootte en leeftijd vergelijkbare woning in het sane ringsgebied twintig procent lager met ogb wordt belast dan die in het standaardgebied. Volgens de afdeling financiën is dat vandaag de dag niet meer redelijk. Vergele ken met het midden van de jaren zeventig is het aanzien van de wijk flink verbeterd. Er is gerenoveerd, gerehabiliteerd, nieuwbouw ge pleegd en dat proces is nog niet af gelopen. KAATSBAAN De voltooiing van de Kaatsbaan- woningen vormde een zoveelste mijlpaal. Het bouwcentrum atten deerde al in 1980 op het niet meer aanwezige karakter van een sane ringsgebied in de zin van de ogb- verordening. Ook de dienst ge meentewerken ziet geen waardeverschillen meer met het standaardgebied. Met ingang van 1985 komen de woningen aan de Kaatsbaan voor het eerst in de obg-heffing. Zou het saneringsge bied niet worden gepromoveerd tot standaardgebied. dan worden die woningen ten opzichte van an dere woningen in de gemeehte on derbelast en dat lijkt ons niet lan ger gerechtvaardigd, wordt van ambtelijke zijde gesteld. Omdat het in veel gevallen in het bewuste gebied gaat om rela tief kleinere en ook oudere pan den zal de stijging van de ogb- aanslag in absolute gevallen mis schien meevallen, wordt eraan toegevoegd. IS DEZE GARANTIESTICKER WEL OP UW GAS- TOESTEL GEPLAKT? Keurmerk ven STAG installateurs: organisatie van ACI. AVOL en NCIB in samenwerking met de gasbedrijven GAMOG Aalten en Doetinchem. BEL 05750-10888 VOOR INFORMATIE. CW5IR Harderwijk Uw gastvrouw en gastheer JANNYen KOOP MAATJES Vijhestraat 9 BROEKEN in extra wijd model BLAZERS ook in korte modellen met extra brede schouders v a „PANMO" TOONAANGEVEND IN MODE TELEFOON 03410-14343 DONKERSTRAAT 28 HARDERWIJK Markt 4 Harderwijk Ja, ik abonneer mij op hel Schilder s Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Naam:Voort Straal: Postcode: Woonplaats Datum: Handtekening Deze bon in ongefrankeerüe envelop zenoen aan Schilder s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwijk U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 - 15029 SN 841108 a O

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1