Kinderen komen door vernield hekwerk op spoorlijn terecht Groots concert Gedeelte van Salem voor gezondheidszorg behouden Fusie tussen Spero en Strokei is rond Grotere infoshop in hal van gemeentehuis AATSTE WINNAARS DRIEKLEURAKTIE CLEANING randmeercombinatie: 31.800 DVS-jun. tegen PEC Zwolle ERMELOSE RAAD: Honkie-Tonkie speelt klucht Tweede prijs voor Sted. Harmonie STOMERIJ iinge jammer straks verleden tijd" ;rh:]nt iedere maandag en donderdag »au: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. Nieuwe Harderwijker Courant MAANDAG 5 NOVEMBER 1984 61 e JAARGANG No 77 het hek dat de bouwplaats afsluit van de openbare weg. De hele groep geno digden stond achter dit hek, ook de burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk. De drie spre kers en de heimachinist bevonden zich dus in een soort kooi. Gelukkig was de geluidsinstallatie duidelijk ge noeg en bescheen de zon helder de verrichtingen van staatssecretaris Ginjaar-Maas. „Dit is misschien een ietwat bizarre situatie," zo begon de heer Schuur zijn toespraak, „nu wij u op zo grote afstand gehouden hebben," maar u moet er maar mee leren leven. U kunt dit op twee manieren bekijken. Ten eerste kunt u de heistelling zien als een soort executiepeleton, maar een beter gezichtspunt is, dat u zich in een soort dierentuin waant met exoti sche dieren." Vervolgens legde hij uit, hoe deze exotische soorten dieren aangeduid zouden worden op het bordje, dat in de dierentuin altijd op de kooi staat. Mevrouw Ginjaar-Maas (als staats secretaris) is een soort, die vrij veel voorkomt, dacht de heer Schuur. De heer Loschakoff, inspecteur van de Rijksgebouwendienst in Den Haag was een soort, die vrij uniek is en af komstig uit de Haagse jungle. De heer Schuur beschouwde zichzelf beho rend tot een soort, die veel voorkomt op het Vcluwcmassicf. KONIJNEHOK Na deze uitleg sprak hij nog spe ciaal een aantal genodigden toe, waaronder de „verontruste Slinger- bosbewoners" en de „meelevende Slingerbosbewoners". De eersten hadden ervoor gezorgd, dat in de bouwplannen zodanige variaties wa ren aangebracht, dat de rand van gro te, oude beuken aan de Laan der Ver enigde Naties bewaard kon blijven bij de nieuwbouw van de school. De tweede groep bewoners uit de omge ving leefde zo mee met de erbarmelij ke toestand van het lesgeven in „ko- nijnehokken", dat zij de binnenplaats eens met bomen hadden opgesierd. Ook memoreerde de heer Schuur het werk en de betrokkenheid van een groot aantal mensen en instanties, die er voor gezorgd hebben, dat nu einde lijk de bouw van de nieuwe school van start is gegaan. „De lange jammer van de Noord west Veluwe is eindelijk voorbij. De aannemers moeten nu in twee jaar het werk doen en dan kunnen wij bij het begin van het schooljaar '86- '87 in de school aan het werk," be sloot de heer Schuur zijn toespraak. Hierna startte de heimachine zijn motoren en stapte mevrouw Ginjaar- Maas in de cabine, geheel in het geel gekleed en gehelmd. Onder oorverdo vend lawaai en met veel rookontwik keling gepaard gaand, verdween de paal in de grond, begeleid door knet terend vuurwerk. De genodigden en belangstellenden achter de hekken applaudisseerden, de RSG-lccrlingcn, die rondom op de hoge hopen uitgegraven zand zaten, joelden en juichten. Want aan hun komt dit nieuwe schoolgebouw, dat 9,8 miljoen gulden gaat kosten, straks ten goede. Gezamenlijk liep men achter de muziek (van de schoolband) aan weer terug naar de oude school. Hier werd 0 De scMieren en vele gndere voor de beide groepen -genodigden stellingen onder me burgemeeJer en leerlingen nog een receptie ge- en wethouders, moesten vanachter houdcn- het hek toekijken. HARDERWIJK Bewoners van de Weidewaard maken zich ernstig zorgen over de situatie bij het tunneltje tussen Stadsweiden en 't Slingerbos. De hekken op deze onderdoorgang zijn vernield, waardoor kinderen vanaf het braaklig gende terrein nabij de Klaproosmccn gemakkelijk op de spoorlijn kunnen komen. Het blijkt regelmatig voor te komen dat kleuters tussen het gaas doorkruipen. De vierjarige Robert Slagt is zelfs al drie keer door een oplettende buurtbe woonster voor een naderende trein weggesleurd. „Het is een levensgevaarlijke toestand. Dagelijks komen hier tiental len kinderen langs, op weg naar school. Zij klimmen tegen het talud op en komen dan al spelende op de spoorlijn te recht," aldus de heer H. Wezenberg. Hij vertelt dat hij al diverse malen aan de bel heeft getrokken bij de spoorwegre cherche, bij de plaatselijke politie en bij de dienst gemeentewerken. „Maar er wordt niets aan gedaan. Het hek blijft stuk en dat is nu al een hele tijd zo. Veel ouders durven hun kinderen niet meer alleen naar school te laten gaan. Moet er dan eerst iets verschrikkelijks gebeuren, voordat er maatregelen getroffen worden?" vragen de heer Wezenberg en andere verontruste ouders zich af. /reclame industrie trouwreportage FOTOSTUDIO MERJENBURGH Keizerstraat 19-21 (naast het stadhuisi Harderwijk Tel. 03410 - 1Q869 ERMELO De A-l junioren van DVS '33 spelen morgen(dinsdag)a- vond een oefenwedstrijd tegen de A- junioren van PEC/Zwolle. In de Zwolse jeugd spelen twee oud-DVS '33 junioren (Bennie Dekker en Ste ven van de Brink), die nu dus tegen hun oude maatjes uitkomen. De wed strijd aan de Sportlaan begint om half acht. ERMELO Honderd muzikan ten gaven afgelopen zaterdag voor een groot publiek een daverend concert. De harmonieorkesten Ex celsior uit Ermelo en Sint Tarcisius uit Nijmegen hadden voor deze ge legenheid een concertprogramma opgesteld, waarbij zij beiden apart maar ook samen te beluisteren wa ren. Dit niet alledaagse muzikale gebeuren vond plaats op de planken van het toneel van zaal Beukenrode op het terrein van Veldwijk. Het concert werd geopend door Chr. Harmonieorkest Excelsior, ge dirigeerd door Rino van de Luyt, met een zestal nummers. Harmonieorkest Sint Tarcisius vervolgde het program ma onder leiding van dirigent Vincent van de Logt. Voordat begonnen werd met het gezamenlijke optreden van de korpsen, konden de vele bezoekers op een wel bijzondere manier de organi serende vereniging geldelijk steunen. De lootjes voor de gebruikelijke ver loting waren nu eens verstopt in bal pennen met het opschrift „Excelsior- St. Tarcisius". Er werden deze avond heel wat pennen losgedraaid om een felbegeerd lootje te pakken te krijgen. Om na de pauze alle honderd muzi kanten een plaats te kunnen geven, moest het toneel van Beukenrode een flink stuk worden vergroot. Broeder lijk zaten toen de muzikanten van beide korpsen door elkaar heen. On danks het feit dat zij die morgen slechts eenmaal met elkaar geoefend hadden, was het een genoegen om naar dit tweede concertgedeelte te luisteren. De nummers die ten gehore werden gebracht waren: The Gladia tors Farewell, Moment for Morricone, Born Free, Man of la Mancha en Am- parito Roca. Excelsior's penningmeester Baljeu, tevens de organisator van dit muziek festijn, sprak van een zeer geslaagde uitwisseling, die zeker voor herhaling vatbaar is. Een eventueel volgend ge zamenlijk optreden zal dan plaats vinden in Nijmegen. ERMELO Nu is begonnen met de bouw van het nieuwe streekzie kenhuis Sint Jansdal in Harderwijk beginnen de Ermelose gemeentebe stuurders zich af te vragen wat er moet gebeuren met de gebouwen HARDERWIJK De toneelgroep Honkie-Tonkie van de wijkvereniging Stadsweiden brengt op de zaterdagen 17 en 24 november de klucht „Dwaas heid heeft haar eigen recht" op de planken in wijkcentrum De Roef. Dit toneelspel in drie bedrijven, geschre ven door John Patrick, gaat over een vriendelijke bejaarde vrouw, die na de dood van haar man, een rijk zaken man, beseft dat een groot deel van haar leven er alleen op gericht is ge weest haar man gelukkig te maken. Ze ziet in dat ze zichzelf tekort heeft gedaan en wil koste wat het kost de dingen doen die ze eerder nooit heeft kunnen verwezenlijken, kaarten zijn in voorverkoop in wijkcentrum De Roef en bij de families Veenstra, Kampenmeen 4 en Van de Wakker, Lage Wei 11. HARDERWIJK Het jeugdorkest en het seniorenorkest van de Stedelij ke Harmonie namen zaterdag deel aan een KNF-concours te Hoogeveen. Het jeugdorkest kwam uit in de jeugdafdeling en kreeg van de jury een tweede prijs toebedeeld. Het orkest speelde in de eerste af deling en behaalde eveneens een tweede prijs. Hun puntenaantal was echter wel voldoende om zich te plaatsen in de nieuw te vormen afde ling uitmuntendheid. HARDERWIJK De atletiekverenigingen Spero en De Strokei gaan per 1 januari 1985 een fusie aan. De leden van de beide verenigingen heb ben hiermee vorige week, tijdens twee afzonderlijke vergaderingen, inge stemd. Er waren slechts enkele tegenstemmers. AV De Strokei is zes jaar geleden voortgekomen uit een afsplitsing van Sj>ero. De laatste jaren groeiden de twee clubs al wat meer naar elkaar toe en begin van dit jaar kwamen de fusiebesprekingen op gang. De nieuwe vereniging, die de naam Athlos krijgt (griekse naam voor atletiek) zal ruim driehonderd le den tellen. Om praktische reden is gekozen voor de clubkleuren groen wit, omdat de meeste leden, afkomstig uit de Spero-gelcdcrcn, in het be zit zijn van dit tenue. Over de samenstelling van het bestuur, de trainingsgroepen en trai ningstijden zijn ook reeds de nodige afspraken gemaakt. De oprichtings vergadering wordt half december gehouden en volgend voorjaar zal de nieuwe vereniging Athos, die onderdak krijgt in het vorig jaar geopende clubhuis van Spero op het sportpark De Strokei, zich voor het eerst in wedstrijden presenteren. ERMELO Er zijn plannen voor een interne verbouwing van het gemeentehuis. Het ligt in de bedoeling om de receptie naar de over kant van de hal te plaatsen. Afdeling voorlichting, die nu boven zit gaat naar beneden. De Infoshop wordt met een open ruimte uitge breid, richting afdeling bevolking. Infoshop en receptie krijgen een open karakter, zodat onderlinge taken kunnen worden overgenomen. Waar nu de afdeling voorlichting zit zal gelegenheid komen voor het inzien van stukken en een bibliotheek. De verbouwing zal pas in de raadscommissie financiën worden be sproken als ook de commissie openbare werken haar mening heeft gegeven. Een voorstel van voorzitter Huisman om de stukken over deze verbouwing aan de commissieleden ter beoordeling toe te stu ren, werd afgewezen. Ondanks het feit dat er haast is, omdat de ver bouwing zou plaats vinden in de stille tijd voor gemeentewerken, na melijk januari. De commissie openbare werken wil in een commissievergadering de technische aspecten van deze verbouwing beoordelen. van ziekenhuis Salem, die straks leeg komen te staan. Mevrouw P. C. de Langc-van Bcmmel vraagt in de algemene beschouwing van haar fraktie Gemeentebelang of burge meester en wethouders reeds stap pen hebben ondernomen om enkele van de huidige gebouwen te kunnen behouden ten dienste van de ge zondheidszorg. Gemeentebelang vindt dat in ieder geval gestreefd moet worden naar handhaving van de vo'orzieningen ten behoeve van het Astmacentrum. Dat is ook de mening van de CDA-fraktic. E. Kuiper, voorzitter van deze fraktic, wijst erop dat in het Astmacentrum nogal wat voorzieningen aanwezig zijn voor de patiënten, die volgens zijn informatie niet zullen worden ge troffen in het nieuwe streekzieken huis. Gelet op het feit dat gezinnen in Ermelo zijn komen wonen om zo dicht mogelijk bij het Astmacentrum te zit ten, verzoekt het CDA het college stappen te ondernemen om dit cen trum te behouden. T. H. W. Oosterhuis (E 2000) stelt dat nu reeds moet worden nagegaan hoe het Salem-complex kan worden benut, wanneer het geen enkele rol meer in de gezondheidszorg zal gaan vervullen. Hij vindt dat de mogelijk heden moeten worden onderzocht om het gebouw te gebruiken voor de oplossing van het probleem van de één- en tweepersoonshuishoudens, die thans in rekreatie in rekreatiewo- ningen verblijven. STOREND De CDA-fraktie maakt zich ook zorgen over de bereikbaarheid van Sint Jansdal en vraagt het college hiervoor, na overleg met buurge meenten, oplossingen aan te dragen. „Temeer daar wij ook voor de polikli nische behandeling op dit ziekenhuis zijn aangewezen. Voor onze oudere inwoners wordt dit als storend erva ren," aldus fraktie-voorzitter Kuiper. J. van Panhuis (SGP) pleit, mede met 't oog op de bereikbaarheid van het streekziekenhuis, op de aanleg van een fietspad langs de Oude Nij- kerkerweg. Hij vindt het vreemd dat Ermelo, volgens het provinciaal sprei dingsplan voor ambulancevervoer, één ambulance moet inleveren. „Als het streekziekenhuis in Harderwijk gereed is, zal het ambulancevervoer gemiddeld wel langer duren, temeer daar Putten gedeeltelijk door Ermelo moet worden bediend," aldus Van Panhuis. - stomen en modelpersen - professionele textielreiniging speciale vlekken- behandeling Jac. Perkstraat 13 (zijstraat Couperuslaan) Harderwijk Teleloon 03410-14521 0 „De lange jammer van de Veluwe is eindelijk voorbij", verkondigt rector drs. A. P. Schuur in zijn toespraak vanaf het podium bij de heistelling. Rechts staatssecretaris mevrouw N. J. Ginjaar-Maas. ARDERWIJK Onder het iend oog van zeer veel geno- len en belangstellenden g staatssecretaris van On- vijs en Wetenschappen me- iw N. J. Ginjaar-Maas afge- n vrijdagmiddag de eerste van de Rijksscholenge nschap 't Slingerbos aan de nhowerlaan in de grond. In etwat ludieke sfeer van de praken kwam tot uiting, dat eerste paal zeker een mijl genoemd mag worden in de taansgcschiedenis van deze ge jammer van de Noord- Veluwe," zoals rector A. P. iur het uitdrukte. Hij doel- aarmee op de veertien jaren, verliepen tussen het eerste act over nieuwbouw van de 1 in Harderwijk en de reali- inu. evrouw Ginjaar-Maas be de deze uitspraak en liet ken net zo blij te zijn met paal als alle andere geno- en. Staatssecretaris memoreerde in toespraak voorafgaand aan de ilijke handeling van het in wer stellen van de heistelling haar ikkenheid bij de Harderwijkse Tijdens negen jaar Tweede Ka- idmaatschap en nu in haar func- ls staatssecretaris van Onderwijs Wetenschappen van de laatste jaar, heeft de school haar steeds jrvolgd. AANVAARDBAAR i RSG 't Slingerbos wist gere de aandacht te trekken in Den want „U hebt in die tijd het •enhof op ludieke wijze op stel- gezet", zei mevrouw Ginjaar, yr de leuke muziek, die de band de school daar speelde, móést wel luisteren. Ook de fotocolla- on de slechte toestand van de was zeer sprekend. Ik heb fotocollage nog op de schoor maan van mijn werkkamer, mij eraan te herinneren, dat fenrijk zijn school moest heb- bod van onderwijs, dat de enige open bare Scholengemeenschap in de regio zo slecht gehuisvest was," aldus de staatssecretaris. „Maar nu vindt u straks een schitterende school, waar in het goed toeven is. Het is niet alleen een mooi gebouw, maar ook stevig." Deze laatste opmerking maakte de staatssecretaris waarschijnlijk om het verschil met de huidige noodgebou wen-school te benadrukken. De heer Loschakoff, inspecteur van de Rijksgebouwendienst in Den Haag gaf in zijn toespraak nog eens een op somming van de lange weg die de Harderwijkse RSG gegaan is in het Haagse circuit, voor deze eerste (mijl)paal geslagen kon worden. Ook hij wenste de school en de leerlingen veel succes in het nieuwe gebouw. ch had mevrouw Ginjaar-Maas feconslateerd, dat er ondanks de 'e staat van de school goed les en werd. „Bovendien vind ik het nvaardbaar, gezien de noodzake- id van een gedifferentieerd aan- KOOI Evenals de andere sprekers, sprak de zichtbaar gelukkige en vrolijke rector A. P. Schuur de genodigden toe vanaf een podium bij de heistelling. Dit stond nogal veraf opgesteld van IRDERWIJK De laatste prijzen van de Driekleuraktie zijn ver- d. De hoofdprijs in de derde ronde van deze aktie, die de afgelopen en werd georganiseerd door de winkeliersvereniging Binnenstad in inwerking met onze krant, is gewonnen door mevrouw Van Peekei, Thijmlaan 40. Met een eindscore van 99.95.88.86.79, het hoogste to ean de gehele aktie, sleepte zij de eerste prijs in de wacht. Pr'js, een bedrag van vierhonderd gulden in waardebonnen, werd overhandigd door voorzitter H. Kruit van de winkeliersvereniging, '.vrouw Van Peekei verhuisde onlangs vanuit Purmerend naar Har- hjk en deed voor de inrichting van haar nieuwe woning veel inkopen ■e winkeliers in de binnenstad, waardoor zij heel wat Driekleurstic- verzamelde. De tweede prijs, met een score van 96.86.78.75.74, ging defam. Van Weerdenburg, Donkerstraat 26. Defam. Juffer (burg. van rsstraat 26) veroverde met een totaal van 96.92.85.79.78 de derde De familie Groen (Hofdijkstraat 110) mocht de vierde en vijfde prijs itvangst nemen, met de eindgetallen 96.86.82.82.81 en 95.86.81.80.79. zsde prijs tenslotte was voor mej. Smeenk, Plantage 18a, met de eind- 95.85 77.75.73. Voor deze ronde werden achttienhonderd Driekleur ten ingeleverd, waardoor het totaal aantal inzendingen op ruim vier- 'nd kwam. Het bestuur van de winkeliersvereniging overweegt vol- voorjaar weer een Driekleuraktie te hoaden. Wie in het bezit is van tog niet volgeplakte Driekleurkaart wordt aangeraden deze goed te ren. Op de foto de winnaressen van de derde ronde.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1