artlerwijk en Ermelo ken ambulance kwijt [iik-wiiikeliers geven en fietsen weg drantpn BOFAVOND Briefschrijver Van Dijk telefonisch bedreigd U F FP Nieuwe Harderwijker Courant JiiVjJS Couture 9 november HEROPENING randmeercombinatie: 31.800 iEMPEL chtseizoen... r CASINO EN HARDERWIJK Kruisvereniging beter bereikbaar Inbrekers slaan toe in Ermelo Recensie uit Schilder in Joegoslavië G.Riemer, boekverkooper Ermeloo Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 Vette premies kent Dronten niet. Waarom zouden we ook met die lage grondprijzen. -taxi nodig? AUTORUIT STUK? Autoschade A. PUL en ZN poortinga poel bv is deze garantiesticker wel op uw gas- toestel geplakt? bel 05750-10888 voor informatie. APPELBEIGNETS Chinees Indisch Restaurant LING-FA CHILDERS NIEUWSBIAD chijnt iedere maandag en donderdag tve Wegener Uitgeverij Gelderland B.V. Eau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. DONDERDAG 1 NOVEMBER 1984 61e JAARGANG No 76 IrdEBWIJK Het aantal ulancc-auto's in Har rijk cn Ermelo zal in de toe rt in beide gemeenten met worden verminderd. Vol- ccn ontwerp-spreidings- van de provincie Gel- lind zijn twee ambulances, laats van drie, voldoende. cn ander houdt verband met zigde richtlijnen van het minis- Aanvankelijk was minimaal één nee-auto op 30.000 inwoners staan, nu is dit gemiddeld één lance op 27.000 inwoners. Hier- i overigens worden afgeweken, rond van de ziekenhuissituatie kunnen voor het CPA-gebied Noord west Veluwe (Centrale Post Ambu lancevervoer) de normen minder strak worden gehanteerd. Voor de zoge naamde „topfunkties" (hoog ge specialiseerde, kostbare voorzienin gen) moeten namelijk langere afstan den worden afgelegd. Ook is rekening gehouden met extra inwonertallen ten gevolge van toerisme, terwijl boven dien regels zijn gesteld met betrek king tot de bereikbaarheid. De ambu lance-auto's, bestemd voor spoedei send vervoer, dienen zó gespreid te zijn, dat iedere plaats binnen vijftien minuten te bereiken is. De stand plaatsen van de ambulances, die bij besteld vervoer worden ingeschakeld, moeten dusdanig gespreid zijn, dat in de vervoersbehoefte kan worden voorzien. DRIE MINDER De Noordwest Veluwe (140.000 in woners, in het toeristenseizoen circa 300.000) heeft nu dertien ambulance auto's, die vorig jaar 4.125 ritten maakten. In Ermelo zijn drie ambu lances (1305 ritten) gestationeerd, in \fll() Met opnieuw een overweldigende belangstelling is vrijdagavond iel „weggeven van maar liefst tien fietsen en drie crossfietsen door de winke- van het winkelcentrum De Enk een einde gekomen aan een zeer succesvolle Drie jaar al bestaal dit veel besproken winkelpromenadegebied en dat is van tptt mbt'r tot zes oktober uitbundig gevierd met een aktie waaraan duizenden en meegedaan. dereen in Ermelo heeft zowat meegedaan aan deze aktie, waarbij op [beef eenvoudige manier zo een fiets kon worden gewonnen. Het enige nu n moest doen was om een stempeltje vragen bij elke aankoop in de Duizende inzendingen waren het resultaat, ant of je nu voor een ieitje had gekocht of voor honderd gulden maakte niets uit. Ook van ijde ran de Ermelose jeugd bestond veel belangsteling voor De Enk- Speciaal voor hen had de Enk-feestcommissie een etalage-wedstrijd cniseerd waaraan maar liefst vijfhonderd kinderen meededen. Moni- Üiamstra (lij, Willemijn Profitius (9) en de elf-jarige Ralph van As uit -den fespektievelijk eerste, tweede en derde in deze spannende 'strijd, uaarbij letters uit elke etalage te zamen een slagzin vormden, bestaat 3 jaar" was de oplossing. Na afloop van de prijsuitreiking i' kinderen, die naar huis gingen met drie werkelijk hele mooie cross- waren de groten aan de beurt. Feestcommissievoorzitter de heer r noemde dat zovelen opnieuw hebben meegedaan. Wij, als Enk eliers waarderen dat enorm en we bezinnen ons nu alweer op een vl- e aktie", aldus Vedder. prijswinaars van een dames- of herenfiets waren P. Knoppers, H. nhoud, G. Zeeman, N. Voorsluijs, J. Bloemendal, J. de Blauw, Joh. v. istein, H. Bos-Schuur, D. F. Poth en M. C. Mostert. lELQ. zoals gebruikelijk bij de ling van het jachtseizoen ver- jnt bij Koops Couture aan de Wet ter Rikkerslaan weer het bekende ipjesrek" ten tonele. Het jagen op jzondere couturemodellen voor prijzen kan beginnen. De vaste - n van Madeleine Koops weten r al te goed wat dat betekent. Veel lligheid (altijd ten minste verse ie of een koel glaasje) een bran- haardvuurtje en bovenal veel ipjes" in alle maten en modellen, t wat is het geval? Door de succes- verkopen van de laatste maanden van de kostbare modellen nog en- stuks in slechts een maat lever- Deze pakjes, japonnen, rokken, ses en blazerjasjes» hangen nu extra lage prijzen in het zogehe- grapjesrek" te wachten op een kkige koopster. Wat te zeggen de volgende aanbiedingen: een tierend deux-pièce van het Ita- opmerk LIOLA. bestaande uit uivc r wollen mousseline rok met ssende pullover van 945.- voor-de (Advertentie) snelle jagers voor 620.- en van het zelfde merk een zuiver scheerwollen japon van 525.- voor 298.-. Van MISS ANTONETTE is er een beeldschone zuiver wollen japon met a-symetri sche sluiting van 647.- voor 398.- en voor de slimme jagers met een cock tail in het verschiet is er een NIEN- DORF een feestelijke zwarte crêpe cocktailjapon afgezet met strass of pailletjes in het .grapjesrek" met 30% korting. Voor de komende Hu- bertusjacht is er een geweldig warme echte JAEGER mantel, gemaakt van 70% edel mohair, van 935.- afgeprijsd tot 635.- of van NIENDORF een zeer chique z.g. blazermantel in grijs flan nel en afgezet met fluweel voor 300.- minder te koop. Er zijn ook nog ge dessineerde blazerjasjes voor halve prijs! En, u weet het, ook tijdens het jachtseizoen staat de naam Koops Couture borg voor een exclusief hoog waardig kwaliteitsprodukt. Geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Stationsstraat 63 Ermelo Tel.:03417 -52090 Contactlens-specialist optometrist Lid.O.V.-A.N.V.C DE BLADEREN KLEUREN NAAR HET GOUD, ,DE GOUDVALLEI" JUIST NU... VOOR JONG EN OUD ALLEEN DEZE WEEK: bij aankoop trouwringen voor haargratis een briljant U-LEEN DEZE WEEK: jouden herenhorloge1300.-NU 590.- 3ouden gediamanteerde oorbellen65.- NU 29.- Mtgouden hanger met parel290.- NU 139.- 'erpleegster hanghorloge98.- NU 45.- Iware schakelarmband, massief zilver118.-NU 59.- Aassief zilveren hanger49.- NU 25.- lieuwsle model cassette in kist940.- NU 298.- -ASSETTES: juist in cassettes het goedkoopste adres -asselle edelstaal GEEN 1006 - maar 595.- geheel compleet mei kist pn de theelepels, gebakvorkjes, suikerschep, taartschep, suikertang, troodzaag. siacouvert Het model kunt u zelf bepalen. L<iii(lh;in(kl C&foudvallci" fcs!-"icje 95. Scherpenzeei. 03497-1607 Stationsstraat 143. Apeldoorn. ■5-218880 Amsterdamsestraatweg 699. Utrecht, 030-444040. Hooldstraat I Vetp. 085-618095: Columbuslaan 392. Utrecht. 030-884527 |)opavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn. Vrijdags te Scherpenzeel en Velpd Harderwijk eveneens drie (930 ritten), in Nunspeet twee (545 ritten), in Ol- debroek twee (492 ritten), in Oosten- dorp/Elburg twee (504 ritten) en Voorthuizen heeft één ambulance, die verleden jaar 163 ritten maakte. Volgens de nieuwe normen zijn in het CPA-gebied Noordwest Veluwe maximaal tien ambulance-auto's toe gestaan, zodat er drie moeten verval len. Met 't oog op het toerisme, dat verspreid door het gehele gebied plaats heeft, zouden deze ambulances in zoveel mogelijk gemeenten moeten worden gesitueerd. Daarnaast dienen de gemeenten Harderwijk en Ermelo de beschikking over ambulance auto's te hebben in verband met de nabijheid van ziekenhuizen. Wanneer deze faktoren in aanmer king worden genomen, zijn er nog te veel ambulances. Daarom wordt in het ontwerp-spreidingsplan voorge steld het aantal ambulance-auto's in Harderwijk, Ermelo en Oostendorp (Elburg) met één te verminderen. De ze wijzigingen gaan volgens de pro vincie niet ten koste van de kwaliteit van het ziekenvervoer. De gemeente Harderwijk is namelijk ook door de vervoerders in Nunspeet en Ermelo (firma Bakker) te bedienen. De ge meente Ermelo is gedeeltelijk door de vervoerders in Nunspeet en Voorthui zen (Barneveld) en geheel door de ver voerder in Harderwijk (firma Van Bo- chove) te bereiken. De gemeente El- burg kan bijna helemaal door de ver voerder te Nunspeet worden verzorgd De vermindering van het aantal am bulances gaat volgens de provincie niet ten koste van de kwaliteit van het zieken- en gewondenvervoer. en volledig door de vervoerder te Ol- debroek. Burgemeester en wethouders van Harderwijk gaan akkoord met de voorgestelde vermindering van het aantal ambulances in Harderwijk cn maken geen gebruik van de inspraak mogelijkheden. HARDERWIJK In Hotel Mo- nopole wordt zaterdag een casino geopend, van de vereniging Golden Ten. Volgens de organisatoren is het geen roulette, maar een behen digheids- en observatiespcl. Deel nemers kunnen eerst adspirant-lid worden en verschijnen vervolgens voor een ballotage-commissie. Le gitimatie is verplicht. Het casino zal dagelijks vanaf twee uur 's middags geopend zijn. HARDERWIJK Met ingang van 1 november wordt de Kruisver eniging aangesloten op dc Alarme- rings Centrale Noordwest-Vcluwe. Dit betekent dat de wijkverpleging beter voor haar leden bereikbaar is. Mocht men dringend de wijkver pleegkundige nodig hebben, dan kan men de Alarmerings Centrale bellen, telefoon 03410-16254 De Centrale zorgt ervoor dat de wijkverpleegkun dige zo spoedig mogelijk contact zoekt met degene die hulp nodig heeft. Voor afspraken voor de zuigelin gen- en kleuterbureau's, nformatie over zwangerschap, lidmaatschap, voedingsadviezen, uitlenen van ver- pleegartikelen, blijft het telefoon nummer 03410-12268 tussen 8.00- 12.00 uur en tussen 17.30-18.00 uur. Huisartsen, verloskundigen, kraamcentra, ambulancevervoer en nu ook de kruisvereniging, maken ge bruik van de Alarmerings Centrale door middel van semafoon of het op piepsysteem. De Harderwijker Kruis vereniging heeft door deze maatregel een stukje zorgverlening toegevoegd aan het dienstenpakket van haar le den. HARDERWIJK De bekende schrijver van ingezonden stuk ken in onze krant tegen de wo ningbouw in het gebied Frank rijk, J. J. van Dijk uit de Van Geunslaan. is telefonisch be dreigd. „Na mijn laatste brief, drie weken geleden, werd ik op gebeld door een man die mij een bedrag van 25.000 gulden aan bood als ik mij niet met Frank rijk zou bemoeien. Als ik dat weigerde, zou ik wcleens door een auto worden gegrepen", ver telt de heer Van Dijk, die kort daarna nog zo'n telefoontje kreeg. De ingezonden-stukkenschrij- ver vat de dreigementen serieus op, maar heeft besloten er niet op in te gaan. „Ik ben niet om te ko pen, zelfs niet met honderddui zend gulden", aldus de bewoner van de Van Geunslaan, die waar schijnlijk wel extra zal uitkijken bij het oversteken. „Als ze me la ten verongelukken kan de dader erop rekonen datrhij wordt opge pakt wegens moord met voorbe dachten rade. Bang ben ik niet. Dat was ik ook niet in de oorlog voor de Duitsers", aldus Van Dijk, die tijdens de bezetting was onder gedoken bij een familie in Frank- J. J. van Dijk: „niet bang rijk en daarom nu opkomt voor de belangen van de bewoners van dit gebied, die hun erfgrond door de woningbouw kwijtraken. De be dreigde Harderwijker, die overi gens geen aangifte bij de politie heeft gedaan, heeft besloten niet meer naar z'n buren te gaan als hij daar wordt opgebeld. Zelf heeft hij geen telefoon ERMELO Dit weckend en eind vorige week zijn in Ermelo opnieuw een serie diefstallen gepleegd. Naar pas bekend is geworden, zijn op cam ping Dc Paalherg vorige week dieven bezig geweest in een caravan. Er wordt van alles vermist Een kleurentelevisie, een fototoestel een walky-talky, eon dekenkist met le vensmiddelen, dekbedhoezen, lakens en zelfs een verrekijker. De politic van Ermelo verbindt aan deze diefstal het advies om dit soort spullen niet te laten liggen als men er zelf niet is. In de Wilhelminalaan is dit week end ook ingebroken. De hele beneden verdieping is doorzocht. Wat er nu ge stolen is weet men nog niet, want de bewoners zijn nog steeds op vakantie Een verpleegster van het ziekenhuis Salem is bestolen van haar Puch Ma xi. De diefstal vond zondagmiddag plaats. Van de dader ontbreekt elk spoor. De Puch was metallic blauw gespoten en had als nummerbord PLS-935. ERMELO/BANJA LVKA Een vertaling van het Schilder's Nieuwsblad in het Servo-Kroatisch komt niet iedere dag voor. Toch ge beurde dat in een catalogus van werk van de Ermelose kunstenaar Viktor Majdandzic. In zijn voorma lige woonplaats in Joegoslavië wordt het feit dat Majdandiic vijf en twintig jaar als kunstenaar werkzaam is met een overzichtsex positie van zijn erk herdacht. Maj dandzic was medesamensteller van de vaste collectie van het Umjetnic- 'ka-museum. Dit museum kreeg in Joegoslavië een grote bekendheid, vooral door de daar te houden Biën nales. Van Majdandzic hangen er nu ruim honderd werken uit een pe riode van vijf en twintig jaar. De oud directrice van dit museum Vida Husedzinovic maakte in de begelei dende catalogus een uitvoerige be schrijving van het werk van de kun stenaar. Naast woorden van Frans Duister en Jan de Carpentier nam zij een recensie uit het Schilder's Nieuwsblad op als illustratie van dit werk. In januari gaat de ten toonstelling nog naar Serajevo. SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING W. FOLKERS 03417-51656 1 AS TA F?r~ AARDIG BERICHT TE l-l T tRÏT pp Dl (3 3 KIT DIG CHT 'IC3 11r; lht/hti op "7, 8 en 9 nov/emtaer DEMONSTRATIE van de V/eenman REPRO-KOPIEERMACH1IMES U zult versteld steen van ris prestaties van deze prachtige lijn kopieermachines. (o.a. verkleinen vergroten) U zult versteld staan van de prijs- legen inlevering van deze advertentie TUJIIMTIG GRATIS KOPIEEN (AlleBn tijdens de open dagen 1x20 per klant!) Stationsstraat 131. Telefoon 03b17-52'i05. a rd.kan toprboekhandel Markt 4 Harderwijk Gemeente buro bedrijfsvestigingen postbus 100 8250 AC Dronten tel.:03210-8242 yr w 12208" k van 13ochove Bleek 1 Harderwijk .dag en nachti Dan naar Kerkdennen 64, Ermelo Telefoon 03417-52606 Montage terwijl u wacht assurantie adviesbureau Hamburgerweg 2a, Ermelo, tel. 03417 - 54660. na kantoortijd 03417 - 51071, en 03410 - 12129 voor een betrouwbaar, deskundig en persoonlijk advies in: alle verzekeringen financieringen hypotheken Volgende onderhoudsbeurt 1985 ^|uw erkend gastechnisch installateur: Keurmerk ven STAG installateurs: orgeniMtie van ACL AVOL en NCIB in samenwerking met de gasbedrijven GAM.OG Aalten en Doetinchem. Voor de vroege vogels (zaterdag tot 12.00 uur: Speciale aanbieding (gevuld met goudreinet en banketbakkers room) Van 1.45 voor1.25 Banketbakkerij-tearoom main markt -nosxjulaon Tel 12061 -13015 (Lotusbloem) van 5 t/m 8 NOVEMBER gesloten wegens verbouwing en tevens i.v.m. 8-jarig bestaan van 9 t/m 15 november de eerste konsumptie GRATIS!!! Ook de afhalers. Stationsstraat 57,3851 NB Ermelo Telefoon 03417-53001 BROEKEN in extra wijd model BLAZERS ook in korte modellen met extra brede schouders v.a „PANMO" TOONAANGEVEND IN MODE TELEFOON 03410-14343 DONKERSTRAAT 28 HARDERWIJK

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1