Autoruit stuk drantpn Nieuwe Harderwijker Courant JF een spaanplaatloze keuken. BOFAVOND Autoschade A. Pul en Zn. I Nog meer belasting voor Ermeloërs Harderwijk wil schietterrein terug bij aanleg van C0T Bewoners Ermelo moeten rocent meer rioolrecht gaan betalen JH randmeercombinatie: 31.800 NBk4 LEG NE Postcode-actie start ook in Ermeio Staverdense rommelmarkt Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 dan naar 03417-52606 I BROMFIETSTER TEGEN AUTO Politie pakt inbrekers Voor comfortabele warmte uit onopvallende roostertjes. brink Luchtverwarming DE RUITER VAN OS B.V. een keuken geheel uit berken multiplex op (uw) maat. in de showroom voorbeelden hiervan. bouwstoffen kwakkel bv Kan uw bedrijf geen kant meer op Moet u Dronten eens proberen. ao Assurantie Adviseurs in harten nieren HOOGSTE PRIJZEN OUDE GOUDEN SIERADEN van SJ» Echt uit OH Harderwijk ^taxi nodig? HET HERFSTWEER IS GEKOMEN HET WEER OM TE DROMEN, EN DAN ECHT NAAR „DE GOUDVALLEI" TE KOMEN £*joudvallei" uitc ullematr SCHILDERS NIEUWSBIAD TC chijnt iedere maandag en donderdag ive Wegener Uitgeverij Gelderland B.V. ■au: Smeepoortenbrlnk 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. DONDERDAG 11 OKTOBER 1984 61 e JAARGANG No 70 Mimarkt raakt buurthuis na twee jaar alweer kwijt ARDERWIJK Het ziet er r uit dat de buurtvereniging Vischmarkt het buurthuis ieine Karkje in de Hoog- Bat, dat twee jaar geleden l d geopend, binnenkort zal liten verlaten. De gemeente lit plannen in voorbereiding I r de bouw van zes HAT-een- I en (huisvesting alleenstaan de en tweepersoonshuishou- I i) in dit pand. buurtvereniging is onderhuur- van de BB, die het voormalige [gebouwtje eigendom van de I eente als oef engelegen hei d in I ink heeft. Toen bekend werd dat I ,B in 1985 zou worden opgeheven, nil het bestuur van de Vischmarkt- I niging direkt kontakt gezocht et de gemeente. Uit een gesprek eek dat de gemeente het pand in de I gstraat wil afstoten en plannen rikkelt voor woningbouw ter itse. Naar alternatieven voor de Irtvereniging wordt gezocht. Een luit over de sloop van het pand is gens nog niet genomen. „Deze en zijn voor ons onaanvaard- [r", stelt het bestuur van de Visch- ereniging in een brief aan de van de gemeenteraad en de turen van de plaatselijke politieke tijen. In dit schrijven wordt aan- ocrd dat er geen alternatieven „Ook in 1980 en '81 werd gezocht ir een onderkomen voor onze ver ging", aldus voorzitter Ria Schrie- en secretaris Kees den Hartogh. ok toen waren er weinig tot geen mogelijkheden binnen de (Visch- marktjbuurt. De situatie is nu moge lijk nog verslechterd. De panden die in aanmerking komen zijn voor wo ningbouw gerenoveerd (Garage Bloeme, Kaatsbaan) of er zijn wo ningbouwplannen in voorbereiding (synagoge Jodenkerksteeg, Geervliet- kerk Grote Poortstraat). Twee andere panden met de bestemming bijzonde re doeleinden zijn intussen verkocht voor het vestigen vap een horeca-on- derneming (Stadstimmerhuys en Vis chmarkt 49). Mogelijkheden die zich buiten onze buurt aandienen (een voor de buurtvereniging onaanvaard baar alternatief) dragen altijd een zeer tijdelijk karakter". LUKRATIEF De buurtvereniging wil haar huur- kontrakt graag verlengen en is daar volgens het bestuur financieel ook toe in staat, ook op de basis waarop de BB het pand in de Hoogstraat huurde „Dat is de gemeente Harderwijk ken nelijk niet genoeg", wordt gesteld in de brief. „Eigenaar blijven van een onderhoudsgevoelig pand is niet meer zo aantrekkelijk. Afbraak en verkoop, voor woningbouw geeft financieel een veel grotere zekerheid en is ongetwij feld een stuk lukratiever. Een finan ciële vergelijking tussen woningbouw en verhuur, of het nu aan de BB is of aan de buurtvereniging, zal altijd ten nadele van verhuur uitvallen. Door het verdwijnen van de BB heeft de ge meente nu kennelijk de kans om die afweging te maken". SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING W. FOLKERS 03417-51656 RMELO Burgemeester E. Ph. in van Ermelo heeft maandagmor- met het graveren van zijn eigen code in zijn fiets het startsein gc- voor een postcode-actie. Die is bedoeld om de diefstal van n onaantrekkelijk te maken, is bij vermissing of diefstal van ^gemerkte fiets, deze veel makke- lr te herkennen dan een „anonie- fiets. ;t hoogtepunt van de actie komt iggen in de herfstvakantie. Juist gaat de Ermelose politie langs de den om fietsen te merken die rvoor worden aangeboden. In de k van 5 november zal op het poli- ureau zelf gelegenheid zijn voor reen om zijn of haar fiets te laten ken. Hoe dat allemaal precies gaat dt nog bekendgemaakt. IS DEZE GARANTIESTICKER WEL OP UW GAS- TOESTEL GEPLAKT? Keurmerk van STAG installateurs: organisatie van ACI, AVOL en NCIB in samenwerking met de gasbedrijven GAMOG Aalten en Doetinchem. BEL 05750-10888 VOOR INFORMATIE. LEEFRUIMTE De buurtvereniging vindt het „pri ma" dat de gemeenteraad heeft geko zen voor versterking van de woon- funktie in de binnenstad. „Dat heeft de leefbaarheid in ons stukje binnen stad zeker verbeterd", aldus het bestuur, dat vervolgt: „Toch leidt een onbeperkte keuze voor woningbouw niet automatisch tot een versterking van het woonklimaat. Je streeft je STAVERDEN Nog twee nachtjes slapen en dan is het weer zover. De kinderen in Sta- verden, Leuvenum en Speuld kunnen nu al bijna geen oog meer dicht doen; zo verheugen zij zich op het festijn dat zater dagmorgen van start gaat en de hele dag duurt! De bijna tradi tionele rommelmarkt/bazaar in de ontspanningzaal van Staver- den gaat dan namelijk van start en dat betekent voor jong en oud weer dat er van alles is te bele- Om precies tien uur gaat zater dagmorgen de rommelmarkt van start. Al maandenlang is de CIVOS druk doende geweest om spullen voor deze rommelmarkt te verza melen. Een deel wordt in de och tend al verkocht; een ander deel, de wat meer waardevolle spullen wordt 's middags om drie uur bij opbod verkocht. Die verkoop is be slist de moeite waard. Zo is er on der meer een antieke zaag, een Russisch biljartspel, een echt wed strijdmodel tafeltennisspel, een oude bascule en een antieke wan- nemolen te koop, die wellicht voor een koopje maar vermoedelijk toch voor een goede prijs de deur uit gaan. Behalve de rommelmarkt en de verkoop bij opbod kan er ook meegedaan worden aan het prijs schieten, sjoelen en het rad van avontuur. Voor de hongerigen is er een welvoorzien buffet (met zoute haring!De opbrengst is zoals elk jaar weer bestemd voor de ont spanningszaal die zoveel vereni gingen jaar in jaar uit plaats biedt voor het uitoefenen van hun akti- viteiten. Markt 4 Harderwijk iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil KERKDENNEN 64, ERMELO iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK doel voorbij als je alleen maar steeds meer en meer woningen blijft neerzet ten. Leefbaarheid is ook afhankelijk van andere zaken, zoals voldoende leefruimte, sfeer en gezelligheid, vol doende voorzieningen enz. De Visch markt is een aantrekkelijke buurt ge bleven en de buurtvereniging heeft de afgelopen jaren bewezen daaraan een belangrijk deel te hebben bijgedra gen", aldus Ria Schriever en Kees den Hartogh. „Huisvesting van zo n vereniging zou weieens een grotere versterking van de woonfunktie kunnen betekenen dan het bouwen van zes HAT-eenhc- den. Met het verdwijnen van ons buurthuis zou een groot gedeelte van het werk dat nu gedaan wordt onmo gelijk worden", zo besluiten zij. Een uniek stuk buurtwerk zou hierdoor verloren gaan. ERMELO Bij een botsing tussen een auto en een bromfiets is zaterdag morgen de bestuurster van de brom fiets, een 19-jarige Harderwijkse ge wond geraakt. Met wonden aan haar been is zij overgebracht naar het zie kenhuis Salem. De botsing vond plaats op het kruispunt Heidelaan/Oude Telgter- weg. HARDERWIJK Twee jongens uit Harderwijk van 20 en 21 jaar zijn door de politie vrijdagnacht op heter daad betrapt op het moment dat ze een slot openbraken van een auto op de Plantage. Door een tip kon de politie zonder veel problemen het tweetal in de kraag vatten. Op het bureau werden ze voor verhoor ingesloten. Aanvan kelijk ontkende het tweetal in alle ta len ook maar iets misdadigs te hebben begaan, maar toen de politie een half uur nadat de twee waren ingesloten een aangifte kreeg van diefstal uit een andere auto die in de buurt stond ge parkeerd, moest het tweetal wel toe geven. Bij het fouilleren had de politie een cassettebandje en een zonnebril gevonden die allebei gestolen bleken te zijn. Het tweetal, dat ten tijde van de aanhouding ook nog beschonken was, werd na nog een nachtje cel uit eindelijk zondagmiddag weer vrijge laten, een dik proces-verbaal rijker. Hef buurthuis 'I Kleine Karkje in de Hoogstraat moet wellicht verdwijnen voor woningbouw. EJlMELO De gevolgen van de totale belastingverhoging voor 1985 wat betreft onroerend goed, riool recht, rioolaansluitrecht en reini gingsrechten vallen nog wel mee, zei wethouder A. H. Vellekoop als voorzitter van de commissie finan ciën maandagavond. Enkele com missieleden hadden echter bij bestudering van de indrukwekken de stapel papieren over dit onder werp opgemerkt dat het voor som- HARDERWIJK Burgemeester en wethouders zijn bereid over de totstandkoming van een compag nies-oefenterrein te praten, indien het ministerie van Defensie besluit het bestaande schietterrein aan de Leuvenumseweg te ontruimen en dit terrein aan de gemeente terug te geven. Het college deelt dit mee in een brief aan de minister van volks huisvesting, ruimtelijke ordening en milieu en de minister van defen- e. Ondanks de bezwaren van de ge meente Harderwijk en die van veel in woners en belangengroeperingen heeft de gemeente enkele maanden geleden besloten dat het compagnies oefenterrein (COT) Ermelo-Noord ge realiseerd moet worden. Dat betekent dat een groot deel van het Harderwij ker bosgebied voor militaire activitei ten zal worden benut. De bezwaren tegen het COT kunnen volgens B. en W. aanzienlijk worden beïnvloed door het geheel vrijkomen van het huidige schietterrein aan de Leuvenumseweg. Dit is mogelijk door een bouw van een schermenschietbaan op het terrein van de WGF-kazerne. Bij de plannen voor deze nieuwbouw is destijd met de plaatselijke militaire autoriteiten overeengekomen dat het huidige schietterrein weer geheel voor de re creatie zou vrijkomen. Het afstoten van dit terrein is echter in het rege ringsbesluit weer ter discussie ge steld. Uw installateur ERMELO Putterweg 12. tel 03417 - 51344- mige Ermeloërs straks beslist niet mee zal vallen. Wat te denken van een nieuw be drijf dat zich in 1988 op industrieter rein Veldzicht zal willen vestigen en dan voor de volle honderd procent de kosten voor de rioolaansluiting moet gaan betalen. A. Strijbos (PvdA) vond dit teveel van het goede. Mevrouw T. Rietveld-de Vries (RPF) had 't gevoel dat de lasten alleen maar worden ver legd en J. van Panhuis (SGP) kon be slist niet instemmen met het beleid ten aanzien van de onroerend goed belasting. ONROERENDGOED „Ik heb bezwaar tegen elke verho ging van de onroerend goed belas ting", vertelde Van Panhuis aan Vel lekoop. Mevrouw Rietveld was ook niet enthousiast, maar zag niet in hoe het anders zou moeten. Hoewel zij wel het gevoel had dat de -wijzigingen „lood om oud ijzer" zijn. En daarmee doelde ze op de verschuivingen die bij de berekening van de hoogte van de onroerend goed belasting plaatsvin den doordat de factorentabel herzien is. Deze factorentabel waarin aard. soort gebruik, ligging en kwaliteit van een onroerend goed gerangschikt zijn is veranderd, doordat gewijzigde voorschriften moesten worden toege past. Dit heeft ertoe geleid dat voor veel woningen en gebouwen een ande re vermenigvuldigingsfactor is ont staan waardoor een meestal hoger be drag aan onroerend, goed belasting moet worden betaald. HARD GELAG K. van Diermen (CDA) meende dat de verhoging op deze manier niet bij de meest draagkrachtigen terecht komt. Van Diermen: ,,'t Gelag wordt betaald door de groep die het 't minst zou kunnen betalen. Mensen in vrij staande woningen blijven op hetzelf de tarief staan en koopwoningen en de typen twee-onder-een-kap gaan tien procent meer betalen". Omdat de wethouder niet vertellen kon of straks nog een inflatiecorrectie bovenop de nu voorgestelde verhogingen komt, vroeg Van Diermen hem vooral erg te rughoudend hierin te zijn. tegels bouwmaterialen keukens showroom geopend maandag 13.30-17 30 uur, dinsdag t/m vri|dag 8 30-12 00 >-n 13 30-17 30 uur bovendien vrijdagavond 18 30-21 00 en zaterdagmorgen 9 00-12 00 ui/ kanaal noord 110 apeldoorn tel. 055-663222 Gemeente buro bedrijfsvestigingen postbus 100 8250 AC Dronten tel 03210-8242 tna éér ers I ta-l ERMELO Als de voorstellen zoals die in de commissievergade ring van financiën afgelopen maan dag ook in de komende raadsverga dering zo worden overgenomen, gaat een groot deel van de Ermelose gezinnen met ingang van volgend jaar bijna tachtig procent méér rioolrecht betalen. Alle inwoners van Ermelo, die momenteel in riefgroep 1 zitten, dat zijn de bewo ners van Ermelo West, plan School- weg, plan De Maat en een gedeelte van de bewoners van Ermelo-Zuid betalen in 1985 niet meer 51 gulden, maar gaan negentig gulden betalen. De overige bewoners van Ermelo, die - omdat er tot op heden met twee tarieven rioolrecht werd ge werkt - dus In tariefgroep II zitten, betalen opeens bijna de helft min der. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, levert dit de ge meente Ermelo geen aanmerkelijke aanvulling op van de gemeentelijke portefeuille, maar wordt van deze maatregel een strop verwacht van maar liefst twee ton. De toch al zo geringe reserve van de gemeente krijgt nog voor 1985 ook maar in zicht is, een behoorlijke deuk. Een deuk die voor veel Ermelose gezinnen in hun eigen portefeuille misschien nog wel veel harder zal aankomen. De maatregel tot deze ex travagante stijging van het rioolrecht voor de tariefgroep I-gebruikers is echter een maatregel die gevolg is van een uitspraak van de Hoge Raad, waardoor de gemeente noodgedwon gen haar tarieven moest bijstellen. „Voor eenzelfde gebruik van de ge meentelijke riolering mogen geen twee tarieven gelden", zo luidde die uitspraak. En dat was nu net wat in Ermelo wél het geval was. Voor deze uitzonderlijke verhoging van het rioolrecht heeft de gemeente zelfs om toestemming moeten aankloppen bij het Ministerie van Binnenlandse Za ken. Die toestemming kwam wel af, op voorwaarde dat de gemeente dit tarief in de toekomst niet meer zo drastisch zal verhogen. Wat er nu ge beuren gaat met diegenen die in het verleden al rioolrecht betaald hébben via de grondprijs was een vraag voor K. Bakker (VVD) en A. Strijbos (PvdA). De vrees van Strijbos dat zij de „dupe" zullen worden van deze nieuwe maatregel kon wel eens be waarheid worden. Wethouder Velle koop gaf op deze commissievergade ring tenminste nog niet het tegendeel aan. Het vermoeden dat daarmee een grote groep koophuisbewoners de boot ingaan met deze nieuwe maatre gel is echter, groter dan ooit en lijkt welhaast terecht. KOOPS ASSURANTIËN lid Weihouder Rikkerslaan 8-10 ERMELO Telefoon 03417-53919 b.g g. 57867 Wij geven nu de voor uw Kontante afrekening Statio'nsstraat 56 4 WÊmm Wim EKSKLUSIEVE HERENMODES TELEFOON 03410-14343 DONKERSTRAAT 28 HARDERWIJK Uw gastvrouw en gastheer JANNYert KOOP MAATJES Vijhestraat 9 mwt Ermelo Tel. 03417-54168 ALLEEN DEZE WEEK: gouden armband mooi breed 2700 - NU 1.390- Gouden broche475.-NU 225.- Schitterende grote gouden hanger .675 -NU 390.- Massief zilveren Oudhollandse ringen40 -NU 18.- Massief zilveren Oudhollandse oorknoppen 38 - NU 18.- Zolang er is zwaar verz. slacouvert128-NU 25.- CASSETTES: juist in cassettes het goedkoopste adres Cassette edelstaal GEEN 1006 - maar 595.- geheel compleet met kist en de theelepels gebakvorkjes suikerschep, taarlschep suikertang t broodzaag slacouuerl Het model kunt u zelf bepalen .IHMIII.iikILI Oosteinde 95. Scherpenzeel. 03497-1607 Stationsstraat 143 Apeldoorn. 055-218880 Amsterdamsestraatweg 699. Utrecht 030-444040 Hooldstraai 87, Velp. 085-618095 Columbuslaan 392. Utrecht. 030-884527 Koopavond donderdags Ie Utrecht en Apeldoorn Vrijdags le Scherpenzeel en Velp Een mens is ooit te oud om te leren, laat staan om ..De Goudvalleile proberen. /reclame industrie trouwreportage FOTOSTUDIO MERJENBURGH Keizerstraat 19-21 fnaast het stadhuis Harderwijk. Tel. 03410- 18869 voor de vroege vogels en langslapers! Speciale aanbieding HEERLIJK MOCCA SLAGROOMSTUKJE van 8 95 CQF voorO.93 Banketbakkerij-tearoom markt -no5»outaen Tel 12061 - 13015

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1