Mevrouw Wit wint hoofdprijs eerste ronde Drieldeuraktie In brei cling in beeld Felle brand in Speuld 60-plus muziekfestival in Cultureel Centrum Roodiïjders, zonder gordel gaan resoluut op de bon 1 Nieuwe Harderwijker Courant TOP CLEANING randmeercombinatie: 31.800 POLITIE KONDIGT AAN: STOMERIJ Patat en ijs in trek bij NS Druk in De Ark Driesprong mag hoge muur bouwen Vel uwe Verslag Woensdag opgeven voor swimjogging ^SCHILDERS NIEUWSBLAD Schilders nieuwsbiad rschijnt iedere maandag en donderdag gave Wegener Uitgeverij Gelderland B.V. reau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. MAANDAG 8 OKTOBER 1984 61e JAARGANG No 69 1ARDERWIJK „Ik had een ir keer 33 en nog wat van die ;e nummers. Toen wist ik dat gerust op de eerste prijs kon ;ken", vertelt een enthou- ste mevrouw J. Wit-Baas uit nelo. Zij heeft de hoofdprijs l.onnen van de eerste ronde li de Driekleuraktie, die door winkeliersvereniging Bin- listad in samenwerking met fce krant op touw wordt gezet. Idens een gezellig onderonsje I restaurant Baron werden tderdagmiddag de prijzen li de eerste ronde uitgereikt. ■evrouw Wit kwam met een score 197.88.86.79.78 als beste uit de bus Beze aktie, waarbij het erom gaat - stomen en modelpersen - professionele textielreiniging - speciale vlekken- behandeling Jac. Perkstraat 13 (zijstraat Couperuslaan) Harderwijk T elefoon 03410-14521 ERMELO De verkoop van patat, en aanverwante artikelen schijnt lucratieve zaak te zijn. daar pal jenover het NS-station. Rooymans daar nog geen jaar zijn mobiele ckbar heeft staan vraagt tenmin- toestemming om er een vast vcr- oppunt te mogen bouwen. In de mmissie ruimtelijke ordening gaf verzoek geen opmerkingen zodat wacht mag worden dat Rooymans incn niet al te lange termijn kan in bouwen. w realisering van een vaste ver- *>punt op het trottoir van de par- Rplaats Stationsstraat/Dokter van >al|laan is in strijd met de ter plaatse Hrnde bestemming „voetpaden". Hr oen verkooppunt voor snacks H bij het karakter van de directe Bpving vindt de gemeente. Een wij- van de bestemming „voetpa- m ..horeca" moet daarom moge- zijn Wachtenden op trein, bus of zullen dus in de toekomst altijd ■rrkerd kunnen zijn van een warme Het ontwerpplan voor deze te bou- |n snackbar wordt eerst toegezon- fi aan diverse instanties. Na dit |>roverleg zal het plan ter inzage ge- g moeten worden, alvorens Rooy- Ins echt zal kunnen beginnen met ouw. rode, witte en blauwe stickertjes - voorzien van cijfers van 1 tot en met 33 - op een Driekleurkaart te plakken en zo een zo hoog mogelijk eindgetal te vormen. De Ermelose winnares, die vaak komt winkelen in Harderwijk („ik vind het erg gezellig in de bin nenstad") kreeg de prijs van vierhon derd gulden uitgekeerd in waardebonnen, te besteden bij de winkeliers die aan de aktie deelne men. De tweede prijs was voor me vrouw D Visch, Trumanlaan 37 in Harderwijk, met een totaal van 96.88.80.76.73. Mevrouw A. C van der Meer uit Zeewolde mocht de derde prijs (150 gulden in waardebonnen) in ontvangst nemen. Met een eindgetal van 93 80.78.73.71 speelde zij ook be wust mee voor deze derde prijs. Het aantrekkelijke van deze Driekleurak tie is namelijk dat een prijskeuze mo gelijk is. Wie niet zo'n hoog totaal heeft (bijvoorbeeld in de voorste vak jes van de drie rijtjes de stickertjes rood 31, wit 29 en blauw 30, waardoor het eindgetal begint met 80) maakt toch een goede kans in de prijzen te vallen, door mee te doen voor een la gere prijs. Deze prijskeuze moet altijd op de deelnamekaart worden aange kruist. „Het lijkt ingewikkeld, maar als je de spelregels in de advertentie goed leest heb je het gauw door. Ik vind het een heel leuke aktie", aldus mevrouw Van der Meer, die vanuit Zeewolde dikwijls naar Harderwijk oversteekt om hier in de binnenstad haar inko pen te doen. De overige drie prijzen in deze eer ste ronde van de Driekleuraktie - met honderden volgeplakte kaarten - kwamen in Harderwijk terecht, bij de familie R. Petersen, Tuinstraat 48; fam. K. van de Velde, Kuipwal 29 en fam. H. L. van de Schoot, Hoefblad- meen 20. TWEEDE RONDE De Driekleuraktie duurt tot het eind van deze maand en bestaat uit drie ronden met telkens voor duizend gulden aan waardebonnen. De tweede ronde sluit zaterdag 13 oktober 's middags om vier uur. De Driekleur stickers worden bij iedere besteding van vijf gulden verstrekt door de deelnemende winkeliers. Zij zijn te herkennen aan het roodwitblauwe af fiche. De volgeplakte kaarten (met vijf tien stickertjes) kunnen in de bus worden gedaan bij tabakszaak J. Scheer, Donkerstraat; kwaliteitssto merij Joh. van der Sluis, Hoogstraat: Jaap van de Bosch Elektra. Lutteke- poortstraat; delicatessenhuis Egbert van de Vcgt, Smeepoortstraat en bij De winnares van de hoofdprijs me vrouw J. Wit-Baas (midden) en de da mes Visch (tweede prijs) en Van der Meer (derde) met de bestuursleden J. Scheer en D. Foppen van de winkeliers vereniging Binnenstad (rechts) en de medewerkers R. Gringhuis en Y. van Hijum van Schilder s Nieuwsblad. Schildcr's Nieuwsblad op de Smee poortenbrink. HARDERWIJK Ongeveer drie honderd belangstellenden hebben za terdag het jaarlijkse open huis van dieren verzorgingscentrum De Ark bezocht. De bezoekers kregen een rondleiding langs de hokken met pen- siondieren en zwerfdieren en de me dewerkers van De Ark gaven vlot ant woord op de vragen die over de ver zorging van de dieren werden gesteld. Voor twaalf zwerfdieren was het een goede dag. Zeven honden en vijf kat ten werden door een nieuwe baas mee naar huis genomen. Op de foto Edith Stoffelsen, vrijwilligster van De Ark, met een van de pensiongasten, een py- rcneschc berghond. Deze week wordt de kollekte voor de dierenbescher ming gehouden. De opbrengst gaat naar De Ark en is bestemd voor ver nieuwing van de afrastering en repa ratie van het dak. Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje! Kies voor zekerheid, kies voor service, kies voor ons, Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis b.v. Hierdenseweg 64, 3841 GZ Harderwijk, tel. 12554 HARDERWIJK Veertien orkestenafkomstig uit het gehele land, nemen zaterdag 13 oktober in het Cultureel Centrum deel aan een muziekfestival voor zestigplussers. Het evenement wordt voor de derde keer gehouden en de organisatie is dit jaar bij toerbeurt in handen van de Gelderse Muziekbond NCFM, in samenwerking met het Veluws Seniorenorkest. Als muziekdeskundige zal de heer H. van Lijnschooten aanwezig zijn. Hij stond enkele jaren geleden aan de wieg van het fenomeen seniorenmuziek in Nederland. De deelnemen de orkesten zijn, in volgorde van optreden, het Veluws Seniorenor kest, het Regionaal Seniorenorkest Meppel, het Overijssels Seniore norkest, het Seniorenorkest van de provincie Utrecht, het Seniore norkest Zaanstad, en na de middagpauze het Noordhollandds Oude- renorkest, het Seniorenorkest Zeeland, het Seniorenorkest Amstelland, de Senioren Harmonie Crescendo, het Seniorenorkest Hoeksche Wadrd, het Seniorenorkest Drenthe, de Kennemer harmo niekapel „Oud Goud", het Seniorenorkest Rotterdam en Omstreken en het Frysk Seniorenorkest. Het festival, met in totaal zo'n zeven honderd muzikanten, begint 's morgens om kwart over tien en duurt tot het eind van de middag. ItARDERWIJK Op deze luchtfoto van Ben van de Belt is te zien hoe Harderwijk bezig is met in- l'iding: het benutten van open plekken in de bebouwde kom, vooruitlopend op de stadsuitbreiding I Frankrijk en Drielanden. Goed voorbeeld is het gebied Friesegracht, waar tot voor kort alleen Inderijen waren te vinden. Enkele jaren geleden is de Selhorstweg aangelegd, voor een betere ver- liding naar de binnenstad en vooral met 't oog op het toekomstige winkelcentrum Vuldersbrink. ■esegracht is inmiddels volgebouwd met woningen en aan de Selhorstweg (midden op de foto) ver ft momenteel het woning- en kantorencomplex Selhorstveste, dat volgend voorjaar gereed zal zijn. I tovembcr wordt eveneens aan de Selhorstweg begonnen met de bouw van de nieuwe apotheek Icidanus, die dan uit de binnenstad zal verdwijnen, terwijl de ABN een nieuw bankgebouw krijgt li de Selhorstweg hoek Hierdenseweg, tegenover Albert Ileijn. /reclame industrie trou wreportage FOTOSTUDIO MERJENBURGH Keizerstraat 19-21 (naast het stadhuis) Harderwijk. Tel. 03410- 18869. ERMEEO Om toekomstige be woners van de nieuw te bouwen huizen op de Heidehof (aan de Oude Tclgtervvcg) voor vreemde verras singen te behoeden deed mevrouw P. C. de Lange-van Bemmel (Ge meentebelang) in de commissie ruimtelijke ordening het voorstel om de behouwingsgrens van scho lengemeenschap Dc Driesprong te rug te brengen. De Driesprong is ook gelegen in dit plan Dc Heidehof. Zij deed dit omdat de scholengemeenschap nu tot op de behouwingsgrens mag bouwen tot een hoogte van drie meter. Bij eventuele uitbreiding zou nu tot op vijf meter afstand van de dichtstbijzijnde hui zen een muur kunnen verrijzen van drie meter hoog Wethouder D Brons meende dat de afstand van vijf meter tussen de huizen en de perceetsgrens van De Driesprong voldoende moest zijn Hij wees erop dat het ook niet gezegd is dat precies op die perceels- grens een hoge muur zal komen. Vol gens hem werd eraan gedacht om daar nog eens een verblijf voor kleindiercn of een plantenkas te gaan bouwen Deze antwoorden bevredigden me vrouw De Lange echter niet, maar omdat zij geen bijval kreeg van de an dere commissieleden zullen de wijzi- gingsplannen in bestemmingsplan Dc Heidehof in de eerstvolgende raads vergadering bekrachtigd worden HARDERWIJK De aktualitci- tenrubriek Veluwe Verslag van zieke nomroep Sjouk heeft deze week de volgende onderwerpen Dialoogbc- heerder Jan Vink reageert op VVD- bezuinigingsplan: „Ze kunnen om mij nooit heen. Ik ben de beste Voorzit ter Jazzclub Ermelo. Jaap Visser wel iswaar met spijtgevoelens over ver trek uit Geldcrblom. maar zeer tevre den over nieuwe akkommodatie. In Ermelo toch zelfhulpgroep hyperven tilatie opgericht. Burgemeester Berk hout over de tentoonstelling „Opdat het nageslacht het wete", het zal erg moeilijk zijn hot op dc jeugd over te brengen. Afscheidnemende kring- hoofd BB Dijkstra: Al mijn funkties in de zorgsfeer geven mij veel voldoe ning. Nieuwtje voor het Sint Jansdal- ziekenhuis: munt tv en verder het programma en espagnol en korte be richten in het Nederlands. Als gcrwoonlijk ligt een kopie van deze uitzending op bureau voorlich ting van het stadhuis in Harderwijk, Havendam 56, te beluisteren voor be langstellenden en geïnteresseerden. ERMELO Een felle uitslaande brand heeft in dc nacht van vrijdag op zaterdag een veldschuur aan de Garderenscweg in Speuld vol met hooi en strobalen in korte tijd compleet verwoest. Brandweerkorpsen uit Ermelo, Putten en Elspeet konden weinig uitrichten tegen de enorme vlammenzee, die gepaard ging met veel rookontwikkeling. De schade die de brand heeft aangericht, wordt voorzichtig geschat op ongeveer een halve ton. Over de oorzaak van de brand bestaat geen duidelijkheid, maar de Ermelose Rijkspolitie koestert vermoedens die wijzen naar brandstichting. Vrijwel de hele bevolking van Speuld en omgeving is vrijdag om middernacht uitgelopen voor deze spectacu laire brand. De brandweer Ermelo die kort na midder nacht werd gealarmeerd, sloeg onmiddellijk zelf groot alarm. Eenmaal ter plaatse besloot brandweercomman dant H. van Dasselaar om ook de korpsen uit Elspeet en Putten om assistentie te vragen. Dit, omdat het waterlei dingnet in Speuld te klein is om in korte tijd genoeg blus water te kunnen leveren. De tankwagens uit Putten en Elspeet arriveerden korte tijd na de oproep van Ermelo, gevolgd door honderden belangstellenden. De Ermelose brandweer, die ondertussen was begon nen met de blussingswerkzaamheden slaagde er niet in om het vuur zo snel te bedwingen. Pas tegen twee uur 's nachts kon het sein „brand meester" worden gegeven. Het nablussen nam daarop nog eens twaalf uur in beslag. Dit laatste ging bijzonder moeilijk, omdat de schuur tot aan de nok toe was gevuld met ruim 4500 hooi- en stro balen. Buiten lagen ook nog eens drieduizend balen. Tij dens het nablussen werd gebruik gemaakt van shovels, die de balen uit elkaar trokken, waarop de brandweer de zaak nat spoot. Hoe de brand is ontstaan is voor boer Schuur, eigenaar van de schuur nog een volledig raadsel. Om tien over half twaalf is hij zelf nog bij dc schuur geweest en was er niets aan de hand. Een kwartier later stond de zaak in lichterlaaie. Ook de eigenaar van ccn patatkraam, even verderop, die omstreeks dat tijdstip huiswaarts keerde, heeft niets bemerkt. De Ermelose politie houdt er echter ernstig rekening mee dat de brand zou kunnen zijn aan gestoken. Een onderzoek heeft tot nog toe echter geen re sultaat opgeleverd. HARDERWIJK „Altijd Klik". Op deze aktie van Veilig Verkeer Nederland, waarin wordt gewezen op het veilige en verplichte gebruik van autogordels, gaat de gemeente politic van Harderwijk de komende weken inhaken. Dat doet zij door op verschillende wegen in en net bui ten dc bebouwde kom strenge kon- trolcs te gaan uitvoeren. Die kon- troles gelden ook voor verkeerslich ten en spoorwegovergangen in Har derwijk. Door rood licht rijden, komt de overtreder te staan op een boete van tachtig gulden. Het niet dragen van autogordels hangt af van de situatie. Zit u voorin alleen zonder gordel of heeft de passagier voorin wél een gor del om, dan betaalt u 35 gulden. Heeft de passagier voorin geen gordel om en u ook niet, dan betaalt hij of zij 35 gulden, maar betaalt u vijftig guld, i in plaats van die 35 gulden. Welk be lang wordt gehecht aan deze aktie die zeker enkele weken gaat duren legt politiewoordvoerder inspecteur W. Hoekstra uit: „Bij onderzoek is geble ken dat vijftig procent van de ver keersdeelnemers geen gordels draagt. Binnen de bebouwde kom ligt dat percentage op ongeveer veertig, daar buiten op vijftig procent. Als iedereen maar weer die autogordel om zou doen zou dat op de zeker achttienhon derd verkeersslachtoffers per jaar ze ker tweehonderd a 250 schelen, als mede enkele duizenden gewonden per jaar". Hoekstra legt uit dat vooral in het stadsverkeer die gordel eigenlijk volledige bescherming biedt, vanwege de betrekkelijk lage snelheid. „Alle reden dus om die gordel óm te doen" Voor alle duidelijkheid nog even di- t: kinderen vanaf twaalf jaar mogen voorin, maar met de gordel om. Kin deren tussen vier en twaalf mogen ook voorin, maar dan moeten ze een heup gordel dragen, dus geen driepuntsgor del. Peuters tot vier jaar mogen alleen mee op de voorbank in speciale goed gekeurde kinderzitjes. HARDERWIJK De deelname- kaarten voor het swimjogging, dat in de herfstvakantie wordt georgani seerd voor de leerlingen van de basis scholen, moeten woensdag 10 oktober worden gekocht aan de kassa van De Drie Wellen, tussen 13.00 en 16.30 uur. Deze strippenkaart kost vijf gul den. Voor de vakantie-aktiviteiten bestaat veel belangstelling. Honder den kinderen kinderen hebben zich via de scholen opgegeven voor de korfbalmiddag, de gymnastiekmiddag en de volleybalmiddag. Verwacht wordt dat ook het simjoggen, vier ochtenden een bepaalde afstand zwemmen, zal worgen voor een „volle bak" in De Drie Wellen. Ds. J. L. Muilwijk, baptisten predikant te Ede, heeft het be roep aangenomen van de Bap tistengemeente te Har derwijk. Ja, ik abonneer mij op het Schilder s Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart Naam:Voorl Straat: Postcode: Woonplaats Datum Handtekening: Deze bon in ongefrankeerde envelop zenden aan Schilder s Nieuwsblad, Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwijk U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 - 15029 SN 841008 **••••••••••••••••••••••••••*-

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1