Bouw St. Jansdal start 23 oktober Emielo küintjujHikm v met sluitende begmting jdk drantpn Autoruit stuk 1 Nieuwe Harderwijker Courant tegels en plavuizen kun je overal kopen. TX UF Eerste prijs Driekleur- aktie valt in Ermelo eg mi was ek.OEcoumuEr EMFEL Autoschade A. Pul en Zn. w randmeercombinatie: 31.800 bouwstoffen kwakkel bv ZES TON ONDERHOUD GESCHRAPT LEONE Hans Petersen Stef Oosterhuis maar kwakkel is de specialist. meer dan 500 soorten tegels en 150 soorten plavuizen uit voorraad leverbaar. Dronken man *amt politie Met een goed plan en een beetje geld kunt u in Dronten al gauw een bedrijfje beginnen. Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 ■,,SCe Caafourivallei BV HOORTECHNIEK dan naar i 03417-52606 HOOGSTE PRIJZEN OUDE GOUDEN SIEMDEH vanDam poortinga poel bv ft CHILDERS NIEUWSBLAD Jerschijnt iedere maandag en donderdag litgave Wegener Uitgeverij Gelderland B.V. 'lureau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel, 03410- 15029. DONDERDAG 4 OKTOBER 1984 ^1 e JAARGANG No 68 HARDERWIJK Nog deze maand en wel op dinsdag 23 oktober zal een aanvang worden ge naakt met de bouw van het nieuwe Sint Jans- dalziekenhuis. Het startsein voor de bouw zal vermoedelijk worden gegeven door het gedepu teerde Statenlid mevrouw N. van den Brock-La- nan Trip. Waaruit de handeling zal bestaan wordt voorlopig nog niet onthult. I Bouwdirekteur J. van de Kooy deelde deze gegevens lee tijdens het tweemaandelijks persoverleg. Hij vertel - 1 over de bouwwerkzaamheden, die medio 1987 gereed bllen zijn en die in totaal 145 miljoen gulden gaan kos- een aantal interessante wetenswaardigheden. Zo.zul- li in totaal maar liefst 140.000 strekkende meters be- Inijzer in het enorme complex worden verwerkt, dat on- 'twijfeld het grootste is van Harderwijk en omgeving, m een kelder te kunnen realiseren zal gedurende een alf jaar lang bronbemaling moeten worden toegepast, •aarbij zes miljoen kubieke meter helder grondwater loet worden weggepompt. Dit water wordt geloosd in et Wolderwijd. Helaas is de hoeveelheid water niet vol- oende om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit van et Wolderwijd beter wordt. TOOMKELDER Die kelder die onder het ziekenhuis komt heeft een op- ervlakte van een halve hectare oftewel vijfduizend vier- ante meter en komt vijf meter onder het maaiveld te lig- m Onder oorlogsomstandigheden kan de kelder ge nikt worden als schuilgelegenheid. Volgens het VIBO, i Volksgezondheid in Buitengewone Omstandigheden is i keider bestand tegen de nucleaire aanval en de gevol- In daarvan, zoals fall-out. „Zolang de bom maar niet op It ziekenhuis zelf valt kan de kelder ertegen,'' zo vertel de Van de Kooy. De kelder is ontworpen door de archi- tekt van het ziekenhuis onder leiding van het bureau Di rectoraat Openbare Orde en Veiligheid dat valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. „De kelder is eigen lijk een ziekenhuis onder de vloer met betonwanden van vijftig centimeter dik. Er is ruimte voor vierhonderd bed den waarbij nog eens 81 bedden voor het personeel ko men. In oorlogstijd kan de kelder als ziekenhuis worden benut. Er zijn twee operatiekamers, een afdeling rönt gen, gibs en sterilisatie. Er is een wasserij, een keuken en ook een kantine en zelfs recoverafdelingen," aldus Kooy. Volgens hem is de kelder ook in een rampsituatie acuut inzetbaar. „Stel je voor dat er een chloortrein veronge lukt. Dan moet er opvang zijn voor al die mensen die daarbij betrokken zijn." Van de Kooy geeft toe dat er voor de bewoners van Harderwijk in oorlogstijd geen plek is in de kelder van het St. Jansdal. Die is er voor de patiënten; als die op het moment van oorlog in het zie kenhuis liggen, worden ze geholpen. Voor de inwoners van Harderwijk zelf zijn geen genoeg voorzieningen aan gebracht." Overigens wordt de kelder in vredestijd ge woon gebruikt als opslagruimte. De rente- en afschrij vingskosten van de kelder en de daarin aangebrachte voorzieningen worden volgens Van de Kooy betaalt door de ziekenfondsen. In het ziekenhuis komen in totaal 1500 vertrekken (in clusief toiletten). Voor de bouw moet 75000 m grond worden verwerkt. Aan elektradraad zit straks voor 140 kilometer verwerkt, naast 95 kilometer elektrakabel. Verder lopen straks 75 kilometer buisleidingen, 44 kilo meter leidingen en zeventien kilometer luchtkanalen door het hele ziekenhuis. Op deze luchtfoto, gemaakt door Ben van de Belt, is duidelijk het terrein te zien waar straks het St. Jansdal zal komen te liggen. Hier en daar zijn al wat grondwerk zaamheden verricht. Het bouwterrein ligt aan het West- einde achter de Stationslaan. EKSKLUSItVE HERENMOOES TELEFOON 03410 -14343 DONKERSTRAAT 28 HARDERWIJK en wensen John en Mieke Leder veel succes met Restaurant ,,De Korenschuur" op de Vischmarkt. Voor de vroege vogels en langslapers! Wegens enorm succes ROOMBOTER SPECULAASSTAVEN (gevuld met de fijnste amandelspijs) vVocr6954.95 Banketbakkerij-tearoom ^aiffcmain markt -rwsiaulaan Tel. 12061 13015 tegels bouwmaterialen keukens showroom geopend maandag 13.30-17 30 uur. dinsdag t/m vrijdag 9 30-12 00 en 13 30-17.30 uur; bovendien vrijdagavond 18.30-21 00 en zaterdagmorgen 9 00-12 00 uur kanaal noord 110 apeldoom tel. 055-663222 t reclame industrie trouwreportage FOTOSTUDIO MBRJENBURGH Keizerstraat 19-21 naast het stadhuisI Harderwijk. Tel. 03410- 18869. PREDIKING Lucas en Jenny Goeree houden zaterdag een open avond met sa menzang en evangelieprediking in restaurant IJsselmeer. Aanvang acht uur en iedereen is welkom. ERMELO Het mag al bijna geen nieuws meer heten, maar ondanks de wankele positie van de gemeenten in Nederland, be zien tegen de sociaal-economi sche situatie van ons land, is de gemeente Ermclo er ook nu weer in geslaagd haar begroting voor het volgend jaar sluitend te krijgen. Dat dit niet zonder kleerscheuren is gebeurd is dui delijk. Een belangrijke financië le aderlating vormde het schrappen van het noodzakelij ke onderhoud aan de Gardercn- sew'cg. Hiervoor was een bedrag van ruim zes ton geschrapt. De ombuigingsmaatregelen door regeringswege opgelegd zijn eveneens terug te vinden in de begroting voor de gemeente Ermelo voor 1985, die dezer dagen is opgestuurd naar alle raadsfracties om commentaar. Zo zal de algemene uitkering uit het ge meentefonds volgend jaar bijna een half miljoen gulden lager liggen dan volgend jaar was geraamd. Trouwens, niet alleen in 1985 komt die uitkering lager; ook in 1986 zal Ermelo te ma ken krijgen met een inkomstenver mindering van 572 mille. MEEVALLERS De budgettaire positie van de ge meente Ermelo komt misschien wel het best naar voren als we haar verge lijken met de toestand van Ermelo's spaarvarkentje bi) de begroting van dit jaar. We zien dan dat het schrap pen van de onderhoudswerkzaamhe den ook bij de gewone dienst een kos tenbesparing van ruim twee ton heeft opgeleverd. Hoewel er bi] de gemeen te geen ontslagen zijn gevallen, zijn van de vier vakatures die vrij kwamen er maar twee vervuld en verwerkt in het begrotingsverhaal. Afgezien van een stijging van het tekort bij de be groting van de beheerscommissie ac commodaties met 46.000 gulden heeft de gemeente in grote lijnen te maken ge"had met een aantal financiële mee vallers. Zo is bij de sociale dienst het tekort met anderhalve ton gedaald. Dit zou te danken zijn aan een wijzi ging in de financiering van de bejaar denoorden. Bij de salarissen en socia le lasten van de algemene dienst is een voordelig verschil ten opzichte van de vorige begroting ontstaan van 121.000 gulden. EXTRA AFSCHRIJVINGEN Bij de kapitaallasten komt opeens een voordelig verschil van 668.800 gulden boven water. De verklaring hiervoor moet gezocht worden in han dig gemanipuleer van de afschrijvin gen (ten behoeve van de dekkings kor tingen nieuwe Financiële Verhou dingswet 1984 is een groot aantal ob jecten extra afgeschreven). Bovendien is het renteomslagpercentage gedaald met een kwart procent. Die extra af schrijvingen van de kapitaallasten zijn er de voornaamste oorzaak van dat de dekkingsmiddelen in totaal van ruim zeven ton gestegen zijn naar ruim twee miljoen gulden. Daarbij is begrepen een voorlopig saldo van 573.238 gulden dat nog niet is bestemd. i HARDERWIJK Een 26-ja- rigc Harderwijker die in de nacht van zondag op maandag met iets teveel alcohol in z'n lijf achter het stuur is gekropen, had dit heter niet kunnen doen. Voordat de man schade had kun nen aanrichten aan anderen, had de Hardcrwijkse politie hem al in de gaten en werd hij klemge reden door maar liefst twee poli tiewagens. Onze beschonken plaatsgenoot had echter enkel de politieauto voor hem opgemerkt en dacht nog gemakkelijk te kunnen ontsnap pen door achteruit te schake lenHet vrij nieuwe model dienstwagen dat achter hem stond, werd daarbij enigszins ingekort. Voor de agenten in kwestie inmid dels meer dan genoeg aanleiding de dronken bestuurder mee te ne men naar bureau. Daar werd hij verhoord en een bloedproef afge nomen. Een proces verbaal kon hij gelijk meenemen naar huis, de schaderekening zal wel worden nagezonden. Dezelfde nacht was het opnieuw een dronken bestuurder uit Har derwijk die op een parkeerplaats aan de Flevoweg bi; het wegrijden een geparkeerde auto van een Zut- phenaar beschadigde. De Har derwijker heeft echter tegenover de politie verklaard dat hij niets en niemand heeft beschadigd. Ook hij is na het laten afnemen van een bloedproef op het bureau met een proces verbaal naar huis gestuurd. Gemeente buro bedrijfsvestigingen postbus 100 8250 AC Dromen tel .03210-8242 Markl 4 Harderwijk ALLEEN DEZE WEEK: Zwitsers gouden dameshorloge1300-NU 675.- 1 zware gouden choker (brede halsketting)3400.-NU 1775.- Oudhollands bewerkte slavenarmband I 275 - NU 98.- stalen Zwitsers herenhorloge m. stalen band275.-NU 99.- Zolang er is: zwaar verzilverd tafelbestek met mes (monogram gratis)145 - NU 25.- zwaar verzilverd vleesvorkje35.-NU 5.- CASSETTES: juist in cassettes het goedkoopste adres Cassette edelstaal GEEN 1006.- maar 595.- geheel compleet met kist en de theelepels, gebakvorkjes, suikerschep, taartschep, suikertang, broodzaag, slacouvert. Het model kunt u zelf bepalen. (•oud tui ndcl Oosleinde 95. Scherpenzeei. 03497-1607. Stationsstraat 143. Apeldoorn, i 055-218880. Amslerdamseslraalweg 699. Utrecht. 030-444040. Houldstraat 87. Velp. 085-618095. Columbusiaan 392. Utrecht. 030-884527 Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn Vrijdags te Scherpenzeel en Velp Een mens is nooit Ie oud om te leren, laat staan om De Goudvallei te proberen Jaen toenwas er.De Goudvallei Stationsstraat 63 Ermelo Tel.: 03417 -52090 Lid.O.V. -A.N.V.C. ^IIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||[L I KERKDENNEN 64, ERMELO iTllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIim .taxi nodig? M12 208" k van föochove Bleek 1 Harderwijk kdag en nachti Wij geven nu de voor uw Kontante afrekening Stationsstraat 56 b/ Tg| 03417 - 54168 S:' U vW-:; WimÊttÊtmÊÊSF^C^ m HARDERWIJK De Driekleuraktie van de winkelvereniging Binnen stad. in samenwerking met onze krant, slaat goed aan bij het publiek. De eerste ronde, die vorige week werd afgesloten, leverde honderden volge plakte Driekleurkaarten op. De eerste prijs, een waardebon van 400 gul den, is gewonnen door mevrouw J. Wit-Baas uit Ermelo. De overige prij zen, eveneens waardebonnen, gingen naar D. Visch, Trumanlaan 37, Har derwijk,A. C. van der Meer, Baardmoesweg 13, Zeewolde; R. Petersen, Tuinstraat 48: K. van de Velden, Kuipwal 29 en H. L. van de Schoot, Hoef- bladmeen 20 in Harderwijk. Momenteel is de tweede ronde in volle gang. Tot en met zaterdag 13 oktober kunnen de deelnemerskaarten met de roodwitblauwe stickertjes in de bussen worden gedeponeerd. Deze staan bij tabakszaak J Scheer in de Donkerstraat, kwalileits-stomerij Joh. van de Sluis in de Hoogstraat. J. van den Bosch electra in de Lutlekepoorts- traatdelicatessenhuis Egbert van de Vegt in de Smeepoortenbrink. De Driekleurzegels u-orden bij besteding van vijf gulden verstrekt door de deelnemende winkeliers in de binnenstad, te herkennen aan de raambil jetten. assurantie adviesbureau Hamburgerweg 2a, Ermelo, tel. 03417 - 54660, na kantoortijd 03417 - 51071, en 03410 - 12129 voor een betrouwbaar, deskundig en persoonlijk advies in: alle verzekeringen financieringen hypotheken IS DEZE GARANTIESTICKER WEL OP UW GAS- TOESTEL GEPLAKT? BEL 05750-10888 VOOR INFORMATIE. Ja, ik abonneer mij op het Schilder's Nieuwsblad. De eerste maand ontvang Ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85). 9 Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Voorl. ft Naam: 6 Straat: 0 Postcode Woonplaats J DatumHandtekening Deze kon in ongefrankeerde envelop zenden aan J Schilder s Nieuwsblad, Antwoordnummer 100.3841 WB Harderwijk. U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410- 15029 SN841004

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1