Veel vraag naar in nieuwe wijk Frankrijk BOMEN MOETEN OM Ijsstadion blijft dicht Rampenplan door de raad vastgesteld Soos Stad huldigt twee gastvrouwen Weinig vrijwilligers voor schillenprojekt BOFWEEK Nieuwe Harderwijker Courant ALTERNATIEVE KANKERGENEESWIJZE randmeercombinatie: 31.800 ^FORMATIEIVIARKT DRUK BEZOCHT Bejaarde fietst over snelweg Fietsers botsen Overval op pompstation mislukt Hierden opent sportcomplex Schoonmaak in l)e Enk P. Dijkstra neemt afscheid van BB Tamara beste met playback in De Ouderwetse Bakkerij! Huisvrouwen in oktober CHILDERS NIEUWSBIAD herschijnt iedere maandag en donderdag Jitgave Wegener Uitgeverij Gelderland B V. 3ureau: Smeepoortenbrlnk 20. Harderwijk, tel. 03410- 15029 MAANDAG 1 OKTOBER 1984 61e JAARGANG No 67 HARDERWIJK „Het was verschrikkelijk druk, vooral vrij- Verschillende makelaars, die in lagmiddag en -avond. Er zijn honderden mensen geweest. De ge- Hard^rwi)k de verkoop van de koop- woningen verzorgen voor de bouwers, neente en natuurlik ook de aannemers zijn erg tevreden." Deze hadden een stand in de hall. De ge- voorden uit de mond van gemeentevoorlichter Govert van der nieente had een duidelijke tekening, ondersteund met luchtfoto's opgehan- ïoom duiden het grote enthousiasme aan van de Harderwijkers gen en enkele ambtenaren gaven uit- ANIMO im in Frankrijk te gaan wonen. De Bouwinformatiemarkt. die af- leg bij de verschillende aanduidingen relopen vrijdag en zaterdag in de hal van het stadhuis werd gehou- ^an huur~' premiekoop- en vrije sec- torwoningen. Dan waren er natuur- :ien is een groot succes geworden, zowel voor de toekomstige lijk de acht bouwfirma's aanwezig, louwers als voor de gemeente. die straks in Frankrijk gaan bouwen, elk met hun eigen stand. Bimo, Bouw- „De mensen, die serieus overwegen zich op te geven voor een fonds- wilma, Slokker, De Groot ;angbarc woning in Frankrijk, moeten snel zijn," zegt Van der (Herman de^Manstraat), Foppen (Pas- blijft er voorlopig nog algemene in formatie te krijgen. Elke aannemer heeft in de hal van het stadhuis nog een klein standje ingericht, waarop zijn plan te zien is. |3oom. „Het is gebleken, dat er ontzettend veel belangstelling voor premie A en B-woningen bestaat." De bezwaarschriften tegen de arti kel 19-procedure is twee weken gele iden door de gemeente gewonnen. En ok de AROB-procedure (schorsing |van de bouwplannen) werd twee uur Ivoor de opening van de Bouw-infor- Imatiemarkt door de AROB-rechter l.ifgewezen. Dit betekent, dat de ge- Imeente mag doorgaan met de bouw- Iplannen in Frankrijk. In november zal Ide grond bouwrijp gemaakt worden. I De eerste woningbouw zal al eind de- I cember kunnen starten. Het was vrijdagavond een gezellige drukte in de hal van het stadhuis. He le gezinnen stonden ijverig de in marktstands opgehangen bouwplan nen te bestuderen. Sommigen moes ten op hun beurt wachten voor ze de bouwer, makelaar of gemeenteambte naar te spreken konden krijgen. Deze kwamen zeker vrijdag handen en monden te kort om alle gewenste in lichtingen te verstrekken. Het valt ook niet mee een bouwplan of huis plattegrond te „lezen", als men dat niet gewend is. calstraat), De Groot (Julianalaan) en Dooyeweerd (Celciusstraat) hadden allemaal hun eigen voorlichters mee gebracht. KOPERS „We hadden al sterk de indruk op het stadhuis," zegt gemeentevoorlich ter Govert van der Boom, „dat er een groot aantal mensen in Harderwijk is, dat een woning wil kopen. Geregeld kwamen er van die losse vragen van wanneer en waar gaan jullie weer koopwoningen bouwen, die ons die indruk gaven. Dat is nu bevestigd. Het zijn vooral jonge (echt)paren, die veel animo hebben en woning te ko pen." Een jongetje van een jaar of vijf staat vrijdag tegen de avond heer lijk te knoeien bij de fontein -in de plantenbak van de stadhuishal. Zijn ouders zijn verdiept in de tekenin gen van een stand. Als ze hem ont dekken, wordt hij met zachte dwang verwijderd van het aanlok kelijke water. Een uur later zingt hij spontaan: „We gaan naar huis, we gaan naar huis!" Het schalt vro lijk door het geroezemoes van stem men. Dit tekent de sfeer. Mensen, die intensief kennis nemen van alle voorgeschotelde informatie. Ze moeten wachten tot ze de informa teur te spreken krijgen. „Soms werden we bijna overspoeld en konden we het niet bijbenen, voor al vrijdagavond," zegt Van der Boom. „Er waren mensen die op zaterdag te rugkwamen, omdat ze vrijdag niet ge noeg te weten gekomen waren." Voor de mensen die geen gelegenheid had den het afgelopen weekend te komen, Bouwbedrijf J. de Groot 5 Zn. kwam met een huis op wielen naar de infor matiemarkt in het stadhuis. HARDERWIJK De politie van Harderwijk heeft vrijdagmiddag op de rijksweg 28 tussen Har derwijk en Putten een man aange houden. De man. een 71-jarige in woner uit Eefde, reed doodgemoe dereerd met zijn fiets op het weg gedeelte dat volgens de verkeersweg uitsluitend bestemd is voor verkeer dat tenminste ze ventig kilometer per uur haalt. Tot die snelheid kwam onze be jaarde toerfietser in het geheel niet. Op de vraag wat hij daar op die snelweg deed, antwoordde de man dat hij een fietstoernee maak te en daarbij de A28 als kortste sveg naar Putten heeft genomen. De politie heeft de Eefdenaar daarop maar even de juiste weg gewezen en hem verteld in de toe komst niet meer op een snelweg te gaan fietsen omdat dat erg gevaar lijk is. HARDERWIJK Het ijsstadion De Harder, dat vandaag maan dag 1 oktober zou moeten open gaan voor het nieuwe seizoen, blijft zeker de eerstkomende tijd nog ge sloten. De onderhandelingen tussen Beemsterboer Koel- en Vrieshuizen BV en Jarino BV in het Drentse Rhoden. dat de exploitatie van Beemsterboer wilde overnemen, zijn volledig vastgelopen. Mondeling werden beide partijen het afgelopen zomer eens, maar Jari no is niet in staat te voldoen aan aan vullende voorwaarden die Beemster boer heeft gesteld. Dit betreft onder meer een garantie dat Jarino, na een eerste periode van drie jaar, het ijs stadion ook de volgende tien jaar van Beemsterboer zal huren. Een bemid delingspoging van de gemeente heeft nog niet tot resultaat geleid. „Wij vin den het jammer voor de schaatslief hebbers in Harderwijk, maar op de ei sen van Beemsterboer kunnen wij niet ingaan," aldus de heer Keesman van Jarino. Hij ziet wel een alternatief, maar wil daar op dit moment nog niets over loslaten. De verenigingen die in de afgelopen jaren van De Harder gebruik maak ten, zijn door de (tijdelijke?) sluiting zeer gedupeerd. De schaatsclub Vi king heeft al een aantal bedankjes van leden, die niet naar de kunstijsbaan in Deventer willen gaan voor hun weke lijkse schaatsavondje. De kunstrij- club, die ook veel leden heeft van bui ten Harderwijk, kan uitwijken naar Utrecht. De ijshockeyclub De Harder wilde het komende seizoen voor het eerst met twee teams aan de competi tie deelnemen, maar staat voorlopig op non-aktief. Burgemeester en wet houders hebben inmiddels toestem ming verleend voor het organiseren van een vlooienmarkt, zaterdag 20 ok tober op de (betonnen) vloer van het ijsstadion. HARDERWIJK Rij een botsing op de stoep voor het PGEM-kantoor tussen twee fietsers, is donderdag middag een 34-jarige Harderwijker licht gewond geraakt. De man knalde op het trottoir, waar niet gefietst mag worden, tegen een tien jaar oudere vrouw op, die even eens fietste. De man sloeg na de bot sing met zijn fiets over de kop en raakte daarbij licht gewond. Een arts uit de buurt verleende de man eerste hulp, waarna hij door de politie werd thuisgebracht. HARDERWIJK Zonder veel op- cn aanmerkingen heeft de ge meenteraad, in waarschijnlijk de kortste vergadering van het jaar, het gemeentelijk rampenplan vast gesteld. CDA-fraktievoorzitter H. van der Veer onderstreepte het be lang van dit plan, door te wijzen op de calamiteit van vorige weck in Hengelo, waarbij een hoeveelheid gas uit een LPG-tank in de water leiding terecht kwam. De patiënten- en sympathisantenvereniging „Amnestie'' organiseert op zater dag 6 oktober 1984 een ochtend in de Kiekmure, Tesselschadelaan 1 te Har derwijk, waar informatie zal worden gegeven over kankerbehandeling zoals ont worpen door de Vlaardingse arts dr. C. Moerman. De intormatie zal worden gegeven door: dhr. Klinkhamer (biochemist) en dhr. Wagenaar (Moermanarls) Er zal gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Iedere belangstellende is van harte welkom. De ochtend begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Ter bestrijding van de kosten die aan deze och tend zijn verbonden is de toegangsprijs 2.50 p.p. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij A. Knoester, telefoon 03410-17920. „In zo'n geval blijkt hoe belangrijk een rampenplan is en niet alleen uit een oogpunt van preventie," aldus Van der Veer, die eraan toevoegde dat hij echt was geschrokken van het ge beurde in Hengelo. Ir. A. Hekstra (Combinatie) vond het teleurstellend dat voorlopig nog geen krediet be schikbaar is om het alarmeringssys teem tijdens een oefening uit te pro beren. Hij wilde weten hoeveel tijd er zal zitten tussen een catastrofe en een ramp. Als voorbeeld noemde hij een ramp in Canada, waarbij de alarme ring te laat op gang was gekomen, ter wijl toch precies volgens de regels was gehandeld. Locoburgemeester D. Klaassen merkte op dat aan improvisatie soms niet valt te ontkomen. Hij zei dat de alarmering bijvoorbeeld via de Cen trale Antenne Inrichting kan worden geregeld. Voorlopig zal in het kader van het rampenplan alleen geld wor den uitgetrokken voor het aanleggen van verbindingen in het stadhuis. CDA-raadslid P. Dijkstra deelde nog mee dat een onlangs in Arnhem ge houden oefening geen twee ton heeft gekost. Dit bedrag werd onlangs ge noemd tijdens een commissievergade ring, maar blijkt achteraf niet te klop pen. De werkelijke kosten van die oefe ning bedroegen 58.000 gulden. Alle bouwfirma's waren enthou siast over deze informatiemarkt. En ook waren ze zeer tevreden over de grote animo, die er bij de bevolking heerst straks in Frankrijk te gaan wo nen. De firma's Slokker en het Bouw fonds (voor wie Bimo de bouw gaat uitvoeren), hadden al tijdens de voor bereidingen van de gemeente hun premie-aanvraag voor premiewonin gen in Arnhem bij de provincie inge diend. Dit moet vóór een bepaalde da tum, wil de aannemer nog in datzelfde jaar mogen bouwen. Dat er animo bestaat, bewijst het volgende voorbeeld. Bij Slokker zijn al 21 premie A-woningen van de 30 die Slokker mocht bouwen, verkocht. Ook De Groot en Zn. had veel serieu ze bezoekers bij zijn stand. Het type energie-arme woning was door twee firma's vertegenwoordigd. Hiervan was er zeker veel belangstelling voor het plan van de BV Dooyeweerd. Deze aannemer kan een energiearm huis bouwen in de korte tijd van drie maanden. Wilma was vertegenwoor digd met een ontwerp van de Har- derwijkse architect Kloosterman. Het plan was pas twee uren voor de aan vang van de Bouw-informatiemarkt uitgekomen en er werd nog druk ge studeerd op de kleurtjes en indelin gen door de informateur. In dit plan zitten premie A en B- woningen van het split-leveltype. maar ook zeer goedkope vrije sector- woningen. De prijs van deze vrije sec- tor-woning is erg laag gehouden. Hij komt nl. op 98.000,inclusief de grond. De politiek van de gemeente is erop geri-ht ook voor mensen, die niet in aanmerking komen voor een pre miewoning b.v door de hoogte van hun salaris toch een goedkope vrije sector-woning te bouwen. Dit ter compensatie van het teruggedraaide woningwetcontingent. Ook de andere bouwfirma's hebben zulke vrije sec tor-woningen onder de 105.000, In deze eerste fase van het bestem mingsplan Frankrijk kunnen in totaal 179 koopwoningen gebouwd worden: 61 hiervan zijn premie A, 27 premie B, 51 goedkope vrije sector (rijtjeswo ningen), 26 in de vrije sector twee-on- der-een-kap, en 14 vrije sector enkel- staande woningen. „Wij waren er bij het organiseren van deze bouw-informatiemarkt een beetje bang voor, dat er veel huurders zouden komen om zich op te geven voor een huurwoning in Frankrijk," zegt Govert van der Boom. „Natuur lijk kan men zich wel met voorkeur opgeven voor een bepaalde huurwo ning, of buurt dus ook in Frankrijk maar dat loopt gewoon over het bureau waar men zich als huurder in schrijft. Onze indruk over afgelopen vrijdag en zaterdag is echter dat tach tig procent van de bezoekers mensen waren, die serieus op zoek zijn naar een goedkope koopwoning." HARDERWIJK De dames G. D. Kuijper-van Koot en H. W. van Lonk- huyzen werden vorige week gehuldigd op de bijeenkomst van de soos Stad van de Stichting wwelzijn Ouderen, omdat zij zich hier al vijfentwintig jaar als gastvrouw verdienstelijk maken. Mevrouw Van Lonkhuyzen is ook buiten de soos aktief, onder andere met het organiseren van reisjes, terwijl mevrouw Kuijper veel werk op de achtergrond doet. Beide dames, die door de soosleden werden verwelkomd met een feestelijk lied, mochten een geschenk in ontvangst nemen en werden uiteraard ook in de bloemet jes gezet. HARDERWIJK Door een te kort aan vrijwilligers is het schil- lcnprojekt van de vereniging Mi lieudefensie moeizaam op gang ge komen. De helft van de tweedui zend emmers is intussen uitgezet in Stadsweiden en Slingerbos, maar er melden zich te weinig werkzoeken den aan om de schillen op tc halen. Als werkgelcgenheidsprojekt vol doet het dan ook niet aan de ver wachtingen. „Vanaf juni hebben er in totaal tien mensen meegewerkt," vertelt Leo Stolk, een van de initiatiefnemers „Enkele deelnemers hebben afge haakt omdat zij zelfstandig werk gin gen doen. Andere werkzoekenden, die ons door de sociale dienst worden toe gewezen, komen hun afspraken niet na. Wij hebben nu twee vaste mede werkers voor vier dagen in de week en twee man voor twee dagen. Dat is niet genoeg, want ook het uitzetten van nieuwe emmers vergt veel tijd." Bij de bewoners van Stadsweiden en Slingerbos blijkt de aktie wel goed aan te slaan. Wekelijks wordt zo'n vier ton schillen opgehaald. Dat zijn vier volle wagens. De schillen worden naar boer Vrijhof in Hierden gebracht en het geld dat deze voor het veevoer betaalt is bestemd voor de gemeente, die op deze wijze het bedrag dat in het schillenprojekt is gestoken, stukje bij beetje terug ontvangt. Het paard Sic- ko. dat voor rekening van de gemeen te is aangeschaft, loopt trouwens nog steeds niet voor de wagen. Leo Stolk: „Dat paard is niet aan het verkeer ge wend. We zijn er dagelijks mee aan het oefenen op de Fokko Kortlang- laan. Voorlopig gaan we nog met de tractor de wijk in. Het tuig van het paard, dat al gauw uit de stal werd gestolen, is gelukkig weer terecht. Zo hebben we al heel wat problemen ge had, maar we zetten door. Wat in an dere plaatsen lukt, moet in Har derwijk toch ook kunnen." Wie wil meedoen aan het schillenprojekt kan zich opgeven bij de gemeentelijke so ciale dienst of bij de Vrijwilligerscen- trale in de Bruggestraat. HARDERWIJK Een met een ij zeren staaf gewapende jongeman heeft donderdagavond een mislukte poging gedaan om het tankstation aan de Lcuvcnumscwcg tc overvallen. De man, die momenteel wordt ge zocht door de politie, stond met slui tingstijd de pompbediende op te wachten toen deze de zaak wilde af sluiten. De pompbediende werd daar bij bedreigd met de ijzeren staaf, ter wijl de overvaller geld eiste. De dag opbrengst zat echter al veilig opge borgen in de kluis, zodat aan het verzoek van de overvaller niet kon worden voldaan. Toen deze eenmaal begreep dat er voor hem niets inzat die avond, ging hij er snel vandoor. De politie die onmiddellijk in kennis werd gesteld, zag geen kans de man te pakken. Het is niet bekend hoe en waarmee de overvaller is weggeko men. ER.MELO De gemeente Errnelo is van plan om een twintigtal bomen die staan langs de Eion Cachetstraat cn de Gelreweg, om te zagen. Zij wil dit gaan doen op verzoek van de Woningbouwvereniging Volkshuisvesting. De bomen staan namelijk op grond van de woningbouwvereniging, waar zij indertijd door de gemeente zelf zijn geplant. De bomen, waaronder enkele schitterende exemplaren, moeten verdwijnen omdat zij niet alleen te diep worte len, waardoor zij beschadigingen veroorzaken aan leidingen, maar ook omdat de kronen zover zijn uitgegroeid, dat de takken tot aan de gevels van de woningen reiken. In een ambtelijk stuk hierover kan men verder lezen dat de brede wortelstelsels zelfs muren ondermijnen, het geen tot scheurvorming kan leiden. In de Lion Cachetstraat zijn zelfs enkele keren al ontstoppingen ontslaan in het riool, doordat de wortels kans zagen de huis aansluiting en binnen te dringen. HIERDEN Ter gelegenheid van de opening van het uitgebreide sport complex in Hierden wordt, dinsdag 2 oktober 19.30 uur een vriendschappe lijke wedstrijd tussen Wierden en WOG. Tevens is er een voorwedstrijd gespeeld tussen het bestuur van Hier den en een elftal van oud-spelers en enkele leden van een artiestenteam, waaronder de gebroeders Brouwer. ERMELO Ondanks het feit dat het winkelcentrum De Enk maar liefst tweemaal per week wordt schoongemaakt, blijkt dit toch niet altijd genoeg te zijn. Het blijkt nood zakelijk om ook zaterdagmiddag, na sluitingstijd van de winkels, nog eens De Enk schoon te vegen. Voordat echter wordt overgegaan tot deze extra wekelijkse schoon maakbeurt kan daar nog wel eens eni ge tijd overheen gaan. De gemeente die De Enk als zijnde openbare weg schoon houdt, heeft met eigenaar „Breevast" een kontrakt gesloten waarin het tweemaal per week schoonmaken is vastgelegd. Dit contract was nodig omdat De Enk veel moeilijker schoon kon worden gehouden als de „normale" openbare weg. De gemeente krijgt voor het schoonhouden van het winkelcentrum elk jaar zo n kleine vijfduizend gul den. Inmiddels is kontakt opgenomen met de beheerder van de Enk, Kok Vastgoed Makelaars uit Den Haag, om een nieuwe overeenkomst over het schoonmaken af te sluiten. Wanneer dat echter geregeld is, staat voorlopig nog niet vast. HARDERWIJK „Ik maak er geen drama van. Ik ben blij dat ik dit vak heb gehad, want ik heb veel fijne mensen ontmoet. En gelukkig hoefden we nooit daad werkelijk in aktie te komen, want dan zou waarschijnlijk het ergste zijn gebeurd wat ons ooit kan overkomen," zegt P. Dijk stra, hoofd van de BB-kring Gel derland A. Hij heeft met ingang van vandaag, 1 oktober, zijn funktie neergelegd. In de loop van 1985 wordt de organisatie Burger Bescherming opgeheven. De heer Dijkstra (60) is geduren de achtentwintig jaar bij de BB werkzaam geweest, vanaf 1 ja nuari 1956 als plaatsvervangend kringhoofd in Amersfoort en ver volgens vanaf 1 januari 1960 als hoofd van de BB-kring Gel derland A in Harderwijk. In ver band met zijn afscheid wordt de heer Dijkstra, die gebruik maakt van een wachtgeldgarantierege ling, op maandag 8 oktober een receptie aangeboden in het wijk centrum De Roef in Stadswei den. /reclame industrie trouwreportage FOTOSTUDIO MERJENBURGH Keizerstraat 19-21 naast het stadhuisI Harderwijk. Tel. 03410- 18869. HARDERWIJK De negenja rige Tamara Eisenbergen heeft de playbackshow gewonnen, die woensdagmiddag door de wijk- verniging Stadsdennen werd georganiseerd in De Kiekmure. Haar vertolking van een liedje van Connie Francis werd door de jury met de eerste prijs gewaar deerd. Tamara heeft haar favo riete zangeres nooit voor televi sie zien optreden, maar had enorm succes met de oude ame- rikaanse song die zi) had opge doken in de platenverzameling van haar ouders. Op de tweede plaats eindigde de groep Babe en derde werden de Dolly Dots. Beide groepen waren al eens in de prijzen gevallen tijdens play- backshows die eerder door de wijkvereniging op touw werden gezet. Voor het gebeuren bestond, met meer dan tweehon derd kinderen, veel belangstel ling. Er werd door achttien solis ten en groepjes aan meegedaan. Aanstaande zaterdag heeft de wijkvereniging een biezondere avond in De Kiekmure, met een optreden van een hypnotiseur. HARDERWIJK De Ned. Vereni ging van Huisvrouwen, afdeling Har derwijk, heeft voor de komende maand weer verschillende aktivitei- ten op het programma staan. Tijdens de kontaktmorgen, woensdag 3 okto ber in restaurant La Porte, wordt de IVHA-film over „agressieve verkoop methoden" vertoond. De heer B. Schuil uit Bergen houdt dinsdagmiddag 16 oktober een lezing met dia's over „Tochten door bekend en onbekend Nederlandspeciaal ge richt op de Betuwe en de Veluwe Dinsdag 23 oktober gaan de huisvrou wen wandelen in Ermelo en dinsdag 30 oktober wordt, in het kader van het vijftigjarig bestaan van de afdeling, een feestelijke bijeenkomst gehouden in De Kiekmure. - stomen en modelpersen - professionele textielreiniging - speciale vlekken- behandeling Jac. Perkstraal 13 (zijstraat Couperuslaan) Harderwijk Teleloon 03410-14521

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1