stadsweiden kan beginnen met aanleg dierenweide a "Ï.ÏT M Èêfrr t%.l H.Nieuwenhuisbv. Bewoners proberen met borden snelheid terug te dringen rii GRATIS Bruidspaar vroeg wakker door emigratie-grap Driekleuraktie gaat met muziek van start 4 weken abonneer u nu Nieuwe Harderwijker Courant randmeercombinatie: 31.800 .NIET OP ZO'N ROMPSLOMP GEREKEND" Onlusten in binnenstad Nieuw bestuur kiesvereniging ASSURANTIEBEDRIJF 125541 IN MELIS STOKELAAN Middagtocht naar kasteel Amerongen ^SCHILDER'S NIEUWSBLAD NIEUWSBIAD erschijnt iedere maandag en donderdag iigave Wegener Uitgeverij Gelderland B V. ureau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410- 15029. MAANDAG 24 SEPTEMBER 1984 61 e JAARGANG No 65 HARDERWIJK Een van de pitjes is inmiddels overleden en et geld dat een aktiedag ople- erde is geheel opgegaan aan le- eskosten voor de gemeente, haar het staat nu toch vast dat |e kinderboerderij er komt in itadsweiden. Zonder proble- jen stelde de gemeenteraad londerdag het bestemmings plan vast, waardoor naast het tijkcentrum De Roef een die- ^nweide kan worden aange- E»d Het is de bedoeling dat dit HARDERWIJK Bij onlusten en echtpartijtjes vannacht in de bin- enstad zijn ook ditmaal weer rake lappen uitgedeeld. Dit vertelde van- lürgen de politie. Over de oorzaken iervan is niets bekend. Er zijn verder >en aanhoudingen verricht. Ook zijn geen aangiftes gedaan. Van ernstige vernielingen was geen irake. Wél ontdekte de politie tij- ens haar surveillance een auto die op hoek Fraterhuissteeg/Vijhestraat ip z'n zijkant stond geparkeerd. On- uidelijk was of dit door baldadigheid as gebeurd of door het slechte rijge- rag van de bestuurder. Deze werd iter op de avond in beschonken toe tend aangetroffen achter het stuur in dezelfde auto die eerder die rand alweer op zijn vier wielen was eruggezet. De bestuurder bleek een "-jarige inwoner uit Lelystad. Hij is ir het afleggen van een bloedproef genomen naar het bureau waar ij een proces-verbaal kreeg. Nog de lfde ochtend mocht hij weer naar „beestachtig" gebeuren, in het hartje van Stadsweiden, in mei 1985 wordt geopend, tijdens de festiviteiten ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de wijkvereniging. „Na tweeëneenhalf jaar voorberei ding kunnen we nu eindelijk aan de slag", zegt Truus Veenstra, die samen met Jan en Ineke Grafe, Arie Broos, Gerrit Bast en dierenarts R. Paap de werkgroep Dierenweide van de wijk vereniging vormt. De eerste plannen voor een kinderboerderij dateren al van zo'n zeven jaar geleden. Gerrit Bast, pas begonnen als beheerder van De Roef, voelde wel iets voor een weitje met blatende schapen bij het wijkcentrum. Dat bleek toen niet haalbaar, omdat het door de nieuw bouw rondom De Roef nog teveel een rommeltje was. Later werd er nog een paar keer over gesproken en in maart '82 nam een en ander vaste vormen aan. Er werd een plan ingediend bij de ge- mentc en de vervolgens opgerichte werkgroep hield een aktiedag, waarop de bewoners van Stadsweiden het mooie bedrag van 1200 gulden bijeen brachten voor „hun" dierenweide. „Op dat moment dachten we in ons enthousiasme: dat is geregeld, over een half jaartje zijn we klaar. Maar dat viel tegen. We hadden niet ver wacht dat het zo'n rompslomp zou worden," vertelt Truus Veenstra. TEGENVALLER Eerst maakten enkele bewoners van bejaardencentrum Weideheem be zwaar, omdat zij vreesden voor stank en lawaai. Die bezwaren werden door de gemeente ongegrond verklaard, maar wel bleek een nieuw bestem mingsplan nodig, omdat het nachtver blijf voor de dieren juist buiten de bestemming „biezondere doeleinden" van het wijkcentrum viel. Een tegen- HARDERWIJK Dat er nog genoeg mensen belust zijn op iets wat ze voor niets kunnen krijgen, bleek wel uit de reakties die er kwamen op een advertentie in onze krant van donderdag. Daarin stond de uitnodiging om, wegens emigratie, een komplete wo ninginrichting gratis af te ha len op het adres Scheepssin- gel 27, zaterdagmorgen tus sen zeven uur en half negen. Wat veel mensen niet in de gaten hadden was, dat het hier ging om een grap. Vrijdag 21 september traden leendert Foppen en Jola Gie- mmk in het huwelijk. Men raadt \het alhet adres van dit jonge paar is hetzelfde als het adres van de advertentie. Leendert Foppen is een telg uit het be roemde Harderwijkse geslacht ran de zogenaamde „Wortels". Een dergelijke verbintenis is in deze familie meestal wel aanlei ding voor het uithalen van de no dige grappenmakerij. De grap, die met Leendert en Jola uitge haald is, bleek wel erg goed aan te slaan. Want wat was het geval. Een gehaaide koopman las ook de advertentie en dacht bij zich zelf: „Ik moet wel de eerste zijn op dat adres, zaterdagochtend." Ui) besloot om alvast 's nachts voor het huis te gaan posten. Omdat hij het vermoeden had Iwaarschijnlijk door enkele ma len bij de woning naar binnen te kijken) dat er nogal wat te halen viel, nam hij zijn grootste wagen mee. 's Nachts om half twee stond hij voor het huis van Leen dert en Jola te wachten tot het ochtend zou worden. Hij schrok wakker van het nodige lawaai wat gemaakt werd door het Wegens emigratie GRATIS AF TE HALEN 1 complete woninginrichting zaterdagmorgen 22-9-'84 van7.C0 tot 8.30 uur Kom op tijd want daarna zijn wij weg Wie 't eerst komt het eerst maalt! Adres: SCHEEPSSINGEL 27 HARDERWIJK •De advertentie in onze krant van don derdag. bruidspaar wat, moe van een ge weldig feest in het Dorpshuis in Hierden, thuis kwam. Hij keek naar buiten en zag de bruid in haar bruidsjurk het huis binnen gaan. Toen op dat moment kwam hij er achter dat hij ge„fopt" was. Hij startte zijn wagen en wilde gaan keren in het nauwe straatje bij de Havendam. Zijn auto was echter te groot en het had heel wat voeten in de aarde. De patrouillerende politie zag hem martelen en ging eens kij ken. Helaas, voor de man, dit ontaardde in een fikse bekeuring omdat de auto breder was dan de voorgeschreven breedte. De man kon om twee uur 's nachts terug naar huis gaan, een illusie armer en een bekeuring rijker. Het bruidspaar werd na de eerste huwelijksnacht in alle vroegte gewekt door mensen die voor de spullen kwamen, die ze dachten op dit adres te kunnen halen. In totaal zijn er die zater dag een man of twintig langs ge weest. Gelukkig is er niemand kwaad geworden om de grap. Behalve misschien de nachtelij ke koopman? valler was ook dat er liefst 1350 gul den legeskosten aan de gemeente moest worden betaald voor de bouw vergunning. Verder vond de werkgroep de huur prijs van 500 gulden per jaar, die de gemeente voor de 600 vierkante meter grond tussen De Roef en Weideheem wilde hebben, aan de te hoge kant. De initiatiefnemers hadden erop gere kend dat zij deze groenstrook voor het symbolische bedrag van één gulden konden overnemen. Uiteindelijk werd men het eens over een huur van 205 gulden per jaar. Dit alles nam veel tijd in beslag. Voor een van de toekomstige bewo ners van de dierenweide, een geitje dat Gerrit Bast voorlopig op de boerderij van zijn schoonouders in Overijssel liet rondlopen, duurde het wachten te lang. Dit beestje overleefde de beslissing van de ge meenteraad niet. GEEN HAAN De levende have in Stadsweiden zal bestaan uit zogenaamd kleinvee, zoals konijnen, cavia's, krielkippen en twee dwerggeitjes. Ook komt er een volière en later eventueel een duiventil. Bij de samenstelling van de veestapel wordt zoveel mogelijk rekening ge houden met de omwonenden, en met name de bewoners van de zogenaam de aanleunflat van Weideheem die vanuit hun raam op de kinderboerde rij neerkijken. Om geluidsoverlast tij dens het ochtendgloren wordt geen haan aangeschaft en aan grotere die ren, zoals schapen of herten wordt he lemaal niet gedacht. „Natuurlijk beseffen wij ook wel dal een dierenweide middenin een woonwijk niet ideaal is," zegt Truus Veenstra. „Het speelveld bij de uit kijktoren, achterin de wijk, was een betere plaats geweest. Wij hebben toch voor deze plek bij De Roef geko zen, omdat wij stroom en water hier bij de hand hebben. Als dat ook nog moest worden aangelegd, zou het on betaalbaar zijn geworden." SCHOLEN Bovendien ligt de dierenweide er ook redelijk centraal, goed bereikbaar voor de scholen in de wijk. Dat geeft mogelijkheden voor een stuk eduka- tie. Op bepaalde tijden mogen de kin deren komen helpen met het voederen van de dieren en het schoonmaken van de hoeken. Wat dat betreft wordt ook wel een beetje gerekend op de medewerking van de bewoners van Weideheem, die lang niet allemaal een hekel blijken te hebben aan hun nieu we buren. „Wij zijn eens in Weide heem gaan praten en we hebben ook heel wat positieve reakties gehad," zegt Jan Grafe. „De meeste bejaarden vinden het juist leuk dat er zoiets in /reclame industrie trouwreportage FOTOSTUDIO MERJENBURGH Keizerstraat 19-21 (naast het stadhuisI Harderwijk. Tel. 03410 - 18869. HARDERWIJK De Stichting Welzijn Ouderen (SWO) organiseert, bij voldoende belangstelling, een mid dagtocht naar Kasteel Amerongen, waar een gids de rondleiding van een uur verzorgt. Daarna is er gelegen heid om door de tuin te wandelen en of een consumptie te gebruiken in de theeschenkerij. Om half vijf vertrekt men richting Woudenberg, waar om half zes een broodmaaltijd klaar staat. Om acht uur hoopt men weer in Harderwijk te rug te zijn. Ouderen kunnen zich op geven bij een van de dienstencentra van de SWO, Kerkplein 3, tel. 16300 of in de Kiekmure, tel. 14238. De werkgroep Dierenweide op de plaats waar de kinderboerderij moet komen, naast wijkcentrum De Roet Staand Gerrit Bast. Jan Grafe en Arie Broos, zittend Ineke Grafe en Truus Veenstra. hun buurt komt. Speciaal voor hen zetten we ook een paar bankjes neer, zodat zij naar de dieren kunnen kij ken." VRIJWILLIG Voor het beheer van de dierenweide wordt geen vaste kracht aangesteld. De dieren zullen door vrijwilligers worden verzorgd. Tijdens de aktie dag, alweer anderhalf jaar geleden, hebben zich hiervoor zo'n vijftig lief hebbers jong en oud opgegeven. Dierenarts Paap neemt, eveneens op vrijwillige basis, de medische verzor ging van de dieren voor zijn rekening. Hij krijgt de beschikking over een ei gen ruimte, waarin hij de dieren kan behandelen. Om in mei te kunnen opengaan, moet in het vroege voorjaar van '85 worden begonnen met de aanleg van de dierenweide. Voor het graafwerk, de bouw van het nachtverblijf, de om heining en dergelijke wordt een be roep gedaan op de leden van de wijk vereniging. Er is al een hele lijst van mensen die zich hiervoor destijds hebben opgegeven. Alleen financieel heeft de werk groep de zaak nog niet rond. De in richting van de dierenweide gaat zo'n acht mille kosten. De gemeente ver leent subsidie, de wijkvereniging heeft ook een bedrag op de begroting staan, maar er is toch nog wel zo'n vijfduizend gulden nodig. Waarbij men er vanuit gaat dat de dieren zelf bijvoorbeeld door het bedrijfsleven zullen worden aangeboden. De komende maanden zullen nog enkele aktics op touw worden gezet. „Dat geld komt er, zoiets kun je aan de bewoners van Stadsweiden wel overlaten," besluit Truus Veenstra. „Die dierenweide wordt een kado van de hele wijk aan onze tienjarige wijk vereniging." HARDERWIJK De Driekleu raktie van de winkeliersvereniging Binnenstad, in samenwerking met Schilder's Nieuwsblad, is met fees telijk vertoon van start gegaan. Vrijdag, tijdens de koopavond, zorgde de Stedelijke Harmonie voor een gezellige sfeer in de winkelstra ten en zaterdagmiddag blies het di- xiclandorkcst The Wooden City Six de stemming erin. Voor zover nu al kan worden nagegaan slaat de ak- tie, waaraan door bijna zeventig winkeliers wordt meegedaan, goed aan bij het publick. HARDERWIJK De Reformatori sche Politieke Vereniging aange sloten bij de RPF in Harderwijk en Hierden heeft een nieuw bestuur. Dit bestaat uit de heren L. C. van Haaften (voorzitter), H. Meijer (secretaris, Wilhelminalaan 39, tel. 16450), ir. A. Hekstra (tweede secretaris), W. A. van Ree (ledenadministratie), J. v. d. Velde (eerste penningmeester). J. Bos (tweede penningmeester), J Venema (propaganda) en J. Tanger (lid). Hlerdenseweg 64 3S4IGZ Harderwijk De opzet is simpel, zoals eerder vermeld. Bij iedere besteding van vijf gulden ontvangt men een rood, wit of blauw stickertje, dat op een deelne merskaart moet worden geplakt. De zegeltjes zijn voorzien van een num mer, in de reeks van 0 tot en met 33. Door de stickers in een bepaalde vol gorde te plakken het hoogste num mer in het eerste vakje moet men proberen in drie rijtjes een zo hoog mogelijk eindgetal te krijgen. IN DEBUS Er zijn drie speelronden, met in el ke ronde een prijzenpot van duizend gulden, uit te keren in waardebonnen. Hoofdprijs is een waardebon van 400 gulden. De eerste ronde sluit zaterdag 29 september, 's middags om vier uur. De volle deelnemerskaarten kunnen in de speciale Driekleurbus worden gedaan bij Jan Scheer Tabak in de Donkerstraat, kwaliteitsstomerij Jo- han van de Sluis in de Hoogstraat, J. van den Bosch Elektra in de Lutteke- poortstraat, delicatessenhuis Egbert van de Vegt in de Smeepoortstraat en bij Schilder's Nieuwsblad op de Smeepoortenbrink. Een dtxtetandorkest zorgde voor een gezellig sfeertje In de binnenstad, bij de start van de Driekleuraktie. HARDERWIJK De bewo ners van de Melis Stokelaan en omgeving (Coornhertstraat, Spieghelstraat, Roemer Vis- scherstraat, Rederijkerstraat en Langendijkstraat) gaan door met hun akties voor een betere verkeersveiligheid in hun buurt. Zoals eerder vermeld in onze krant stuurden zij enkele weken geleden een brief met honderd vijftig handtekeningen naar het stadhuis, waarin werd aange drongen op maatregelen om de snelheid van het verkeer aan banden te leggen. Vorige weck hebben de bewoners een tiental borden langs de Melis Stokelaan geplaatst, met teksten die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Een snelheidscontrole door de poli tie heeft inmiddels bevestigd dat de Melis Stokelaan door veel automobi listen als racebaan wordt gebruikt. In drie kwartier tijd werden op een mid dag 86 voertuigen gecontroleerd, waarvan er veertien harder bleken te rijden dan de toegestane 50 kilometer per uur. Zelfs werd een motorrijder uit Hierden aangehouden die met een snelheid van 120 km per uur over de Melis Stokelaan scheurde. De ongerustheid van de ouders is nog toegenomen door een ongeluk dat drie weken geleden gebeurde. Een meisje, dat onvoorzichtig overstak, werd door een auto aangereden. Het liep goed af (een paar schaafwonden) maar het had natuurlijk veel erger kunnen zijn). BOCHTEN De maximum snelheid waarom de bewoners in de brief aan het gemeen tebestuur en op de borden vragen zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn, om dat de Melis Stokelaan een weg is voor het doorgaande verkeer. Het aanbrengen van verkeersdrempels of een tweetal bochten in de rijbaan, om de auto's te dwingen af te remmen, zou ook een oplossing zijn, aldus me vrouw C. Kruijsdijk-Pul van het be wonerscomité. Hierover heeft onlangs een gsprek plaatsgehad met raadsle den van het CDA en de VVD, Duide lijk werd dat de kosten voor de ge meenten een belangrijke rol spelen „Maar wat is belangrijker: het geld of de veiligheid van onze kinderen die langs de Melis Stokelaan naar school Een van de veelzeggende borden in de Melis Stokelaan. die daar voige week door de bewoners zijn neerge zet. gaan en noodgedwongen op straat moeten spelen, omdat er in de hele buurt geen speelruimte is?" vragen de bewoners zich vertwijfeld af. De kwestie wordt begin oktober be handeld in een vergadering van de raadscommissie voor openbare wer ken en verkeer. De aktic van de bewo ners lijkt intussen al enig cffekt te hebben: sommige automobilisten ne men gas terug, als zij de borden zien staan. - stomen en modelpersen - professionele textielreinlglng speciale vlekken- behandeling Jac. Perkstraat 13 (zijstraat Couperuslaan) Harderwijk Telefoon 03410-14521 ERMELO Zo tegen het winter seizoen aan, kun jc in het dien stencentrum De Baanveger altijd wel een modeshow, speciaal voor ouderen, verwachten. Welnu, op woensdag 26 september is het weer zover. In samenwerking met ditmaal het modehuis Van Dijk en De Rooy orga niseert de Stichting Welzijn Ouderen een show De modeshow op woensdagmiddag begint om 14.30 uur Ja, ik abonneer mij op het Schilder's Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Naam: Voorl. Straal: Postcode:Woonplaats: Datum: Handtekening: Deze bon in ongefrankeerde envelop zenden aan Schilder's Nieuwsblad. Antwoordnummer 100.3841 WB Harderwijk. U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 - 15029 SN 840924 J

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1