uurtbewoners willen nader nderzoek bodemvervuiling PP GRATIS: Nieuwe Harderwijker Courant 19.S0 Zw #"12208" het wordt weer eens tijd om aan kachels te denken EMPEL Driekleur-aktie met volle prijzenpot Jeugd vermaakt zich tijdens Vischkamp !l j Esi Bimo Hovers Telecommunicatie Hovers Telecommunicatie 1 o O 4 weken abonneer u nu NPB NBk4 randmeercombinatie: 31.800 bouwstoffen kwakkel bv J poortinga poel bv verse mosselen .taxi nodig? kwakkel heeft behalve de kachels ook Idekennis om u zuinig en veilig te laten stoken. tl BV m Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 VOORJAAR ZOMER HERFST OF WINTER [,S*Jc {goudvallei Klankbeeld HOOGSTE PRIJZEN OUDE GOUDEN SIERADEN K KOOPS ASSURANTIËN Aile verzekeringen Hypotheken Pensioenadvies Financieringen llllllllllll VERHUIZINGEN EN TRANSPORTEN G.J.Nout&Zn. mot CimER^EUWSB mD HbÉbhbhAI JHILDERS NIEUWSBIAD ihifnt Iedere maandag en donderdag ie Wegener Uitgeverij Gelderland B.V. au: Smeepoortenbrlnk 20, Harderwijk, tel. 03410- 15029. DONDERDAG 20 SEPTEMBER 1984 61 e JAARGANG No 64 jRDERYVIJK Bewoners de Molewoners van de Mo- raat, Keizerstraat en Zout- itraat, in de omgeving van itadhuis, willen dat de gc- ite op korte termijn Iaat on- oeken of het grondwater r hun woningen is veront- gd. Zij zijn verontrust over esultaten van een oriënte- onderzoek, waarbij in de d rondom het stadhuis is gebouwd op het terrein de voormalige gasfabriek :m- en grondwaterveron- liging is aangetroffen. De ■tbewoners werden hiervan de gemeente niet op de >te gesteld en moesten een ader uit de pers vernemen. t oriënterend bodemonderzoek I vor.g jaar september uitgevoerd het Technisch Adviesburo van nic van Waterschappen. Dit buro I een tiental boringen verricht de kant van de Keizerstraat, de nstraat en de Havendam. Uit de sters bleek dat in het verleden uiling heeft plaatsgehad. halve de grond is ook het grond- ir verontreinigd. In de grond zijn en van cyanide, teerachtige stof- >n fenol aangetoond, op de plaats de vroegere gasfabriek. Het .water is matig door cyanide ntreinigd. De grond onder het huis is niet vervuild, omdat dit rite van het terrein tot vier meter den het maaiveld is afgegraven. Van het terrein van de gasfabriek bleef slechts een smalle strook grond over, buiten de damwand die rondom de bouwput van het stadhuis werd ge slagen. In die strook zijn de verontrei nigingen aangetroffen. Vastgesteld werd dat de vervuiling waarschijnlijk niet van ernstige aard is en geen akuut gevaar veroorzaakt voor de volksgezondheid. Uit een oog punt van milieu, en vooral ook om mogelijke onrust onder de bevolking weg te nemen, vinden provincie en ge meente een nader onderzoek wel noodzakelijk. Dit staat echter pas voor 1986 op het programma. De buurtbewoners maken zich zorgen over deze gang van zaken. „Wij willen geen paniek zaaien, maar wie garandeert ons dat het grondwater onder onze woningen niet is aangetast. Een paar boringen aan de overkant van de straat had den daarover zekerheid kunnen ge ven," zegt Harm Geensen, bewoner van de Keizerstraat. VIJF METER In een brief aan de gemeenteraad, namens de Bewonersgroep Stadhuis en omgeving en de werkgroep Wonen van de buurtvereniging De Visch- markt wijst hij erop dat het uitge voerde oriënterende onderzoek zich heeft beperkt tot de direkte omgeving van het stadhuis, dat wil zeggen op het terrein van de voormalige gasfa briek, en derhalve geen gegevens heeft opgeleverd over de aangrenzen de bebouwing. De woningen aan de Molenstraat, Keizerstraat en Zout keetstraat zijn op een afstand van on geveer vijf meter van de monsterpun ten gesitueerd. „De mogelijkheid dat verspreiding van de aangetoonde cyanideveron- treiniging in het grondwater deze be bouwing treft is dan ook niet uitge sloten," aldus de bewoners in de brie. Met name het feit dat het in hei, rapport van het technisch adviesburo aanbevolen -nader onderzoek pas in 1986 zal plaatsvinden, baart hen grote zorgen. De buurtbewoners verzoeken de gemeenteraad alles in het werk te stellen om dit onderzoek op korte ter mijn te doen plaatsvinden. Zij herin neren daarbij aan het standpunt dat het gemeentebestuur van Putten heeft ingenomen ten aanzien van een soort gelijk onderzoek. De woningen aan de Keizerstraat. Aan de overkant van de straat is gif in de grond aangetroffen. Hotel Restaurant „BAARS" Iedere vrijdagavond p-p- hu k van Oochove Bleek 1 Harderwijk dag en nachti tegels bouwmaterialen keukens showroom geopend, maandag 13.30-17.30 uur; dinsdag t/m vrijdag 8 30-12.00 en 13 30-17.30 uur, bovendien vrijdag avond 18.30-21.00 en zaterdagmorgen 9.00-12.00 uur kanaal noord 110 apeldoorn tel. 055-663222 Stationsstraat 63 Ermelo Tel.: 03417 -52090 contactlens-specialist optometrist Lid. O.V. - A.N.V.C. Markt 4 Harderwijk „De Goudvallei" klasse beter dan ergens ginder!! ALLEEN DEZE WEEK: Goudenkoordcollier 620-NU 298.- Goudenherenring520.-NU 345.- Gouden oorbellen creolen 300 -NU 148.- Massief zilveren hanghorloge 200.-NU 88.- Massief zilveren slavenarmband 42-NU 19.- ,CASSETTES: juist in cassettes het goedkoopste adres Cassette edelstaal GEEN 1006.- maar 595.- geheel compleet met kist en de theelepels, gebakvorkjes, suikerschep, taartschep, suikertang, "'oodzaag, slacouvert. Het model kunt u zelf bepalen. (Goudhandel [Ocsleinde 95. Scherpenzeel, 03497-1607; Slalionsslraal 143. Apeldoorn. 1055-218880: Amsterdamsestraatweg 699. Utrecht, 030-444040: Hooldslraal 87 p, 085-618095; Columbuslaan 392. Utrecht. 030-884527. ricopavond donderdags Ie Utrecht en Apeldoorn. Vrijdags te Scherpenzeel en Velp Lferi mens is nooit te oud om te leren, laat staan om ..De Goudvallei' te proberen I Zo ziet u maar weer....de Goudvallei...die..is er voor u...tot ziens. ERMELO De PCOP afdeling Er melo start haar eerste aktiviteit na de zomer weer met een klankbeeld over de vier jaargetijden. Deze diaserie met geluid wordt vertoond op woens dag 19 september om half drie 's mid dags in de Baanveger aan de IJsbaan- weg. Het klankbeeld wordt verzorgd door de heer Jubels uit Utrecht. Het geheel wordt muzikaal omlijst door de „pastorale" van Beethoven. De PCOB in Ermelo zal behalve de vele winteraktiviteiten ook steeds een vin ger aan de pols houden inzake het zo genaamd „flankerend ouderenbe leid". Leden worden hierover steeds nauwkeurig op de hoogte gehouden. assurantie adviesbureau Hamburgerweg 2a, Ermelo, tel. 03417 - 54660, na kantoortijd 03417 - 51071, en 03410 - 12129 voor een betrouwbaar, deskundig en persoonlijk advies in: alle verzekeringen financieringen hypotheken HARDERWIJK Het winkelen in de binnenstad slaat de kouten de weken in het teken van de Driekleur-aktie, die vrijdag 21 septem ber van start gaat. Deze aktie van de winkeliersvereniging Binnen stad, in samenwerking met Schilder's Nieuwsblad, heeft een prijzen pakket van drieduizend gulden in waardebonnen, te verdelen over drie ronden. Hoofdprijs is elke ronde een waardebon van vierhonderd gulden. Bij de Driekleur-aktie gaat het erom rode, witte en blauwe zegeltjes te plakken op een deelnemerskaart, waarmee een zo hoog mogelijke score moet worden bereikt. De stickertjes worden, bij besteding van vijf gulden, verstrekt door vijfenzeventig winkeliers in de binnenstad. Zij zijn begonnen aan het Driekleur-affiche. De eerste ronde sluit zaterdag 29 september, 's middags om vier uur. De volge plakte deelnemerskaarten moeten in bussen woden gedeponeerd. De ze staan bij kwaliteitsstomerij Joh. van de Sluis in de Hoogstraat, bij tabakzaak Jan Scheer in de Donkerstraat, Van den Bosch elektra in de Luttekepoortstraat, delicatessenhuis Egbert van de Vegt in de Smeepoortstraat en bij Schilder's Nieuwsblad op de Smeepoorten- brink. Meer informatie over deze aktie en de spelregels elders in dit blad. Bimo Bouw is verhuisd naar Tolweg 12 in Ermelo. vrijdag 28 september a s. wordt ons nieuwe pand officieel geopend. Wij nodigen u van harte uit op de receptie, vrijdag 28 september a s. tussen 3 uur 's middags en 7 uur 's avonds. HARDERWIJK Vrolijke kin derstemmen klonken zaterdagmid dag door het buurthuis 't Kleine Karkjc aan de Hoogstraat. De werkgroep aktiviteiten van de Vis- chmarktvereniging hield hier haar jaarlijkse Jeugd-vischkamp wed strijden. Zo'n vijfentwintig kinde ren streden een sportieve strijd om het behalen van de eerste plaats. De Vischkamp was onderverdeeld in verschillende wedstrijden, te weten hindernisbaan, sjoelen, ballen gooien, blokjesrapen en vaatdoekgooien. Bij het blokjesrapen was het de be doeling dat een geblinddoekt kind op aanwijzingen van zijn groep een zo'n groot mogeijk aantal blokjes van de grond raapte. Groot succes had bij de kinderen het onderdeel vaatdoek gooien. Dit onderdeel werd buiten in de tuin van het buurthuis gedaan, omdat er ge vreesd werd voor een kliederboel. De ze vrees bleek niet onterecht, want binnen de kortste keren zag de tuin eruit als een grote natte plas en was het water waar de kinderen hun vaat doek in moesten dompelen veranderd in modderwater. Na dit onderdeel za gen de kinderen er dan ook beslist met meer uit als om door een ringetje te halen. Ongetwijfeld zal menig deel- nemertje direkt bij thuiskomst door zijn ouders onder de kraan gezet zijn. De eerste prijs werd gewonnen door Bas, Natty, Lars en Ycandra. Deze vier kinderen kregen voor hun moeite een appeltaart, die ze in sneltrein vaart naar binnen werkten. Wanneer er nog een wedstrijd taart-eten aan de Vischkamp verbonden was geweest, dan was dit zeker ook door deze groep gewonnen. Coördinatrice Monique Degens ver telde dat er verhoudingsgewijs be trekkelijk weinig kinderen van de nieuwe buurtbewoners hadden mee gedaan. Het ligt in de bedoeling van het bestuur van de Vischmarktvereni- ging om voor deze nieuwe bewoners (waaronder de bewoners van de Kaatsbaan) een speciale avond te or ganiseren, eind september. Onder het genot van een drankje zullen dan de verschillende werkgroepen van de buurtvereniging vertellen wat zij zoal doen. De betreffende mensen krijgen hiervoor nog een uitnodiging. Voor het blokjesrapen werden de kin deren geblinddoekt. Dit Vischkamp- spel was dan ook zeker geen gemak kelijke opgave. HARDERWIJK De afdeling Harderwijk en omstreken van de vereniging De Nederlandse Pro testantenbond (NPB) bestaat 15 november 1984 honderd jaar. Het bestuur heeft een werkgroep benoemd, die de voorbereidingen zal treffen om dit feit in novem ber op gepaste wijze te vieren. Het is niet twijfelachtig zo wordt gesteld, dat de vorming van een ondogmatische vrijzin nige groepering, veelal gepaard gaande met uittreding uit een kerk, waarmee men langdurig, soms zelf enkele generaties ver bonden was, van zedelijke moed getuigde. De NPB Harderwijk, niet groot in aantal, maar gedragen door een kern van meelevende leden en belangstellenden, wil in toenemende mate een geestelijk tehuis bieden aan vrijzinnige christenen van verschillende sig natuur en religeus-humanisten. Wij geven nu de voor uw Kontante afrekening vanDaiS^m^^ó V/ Ermelo Stationsstraat 56 TeL Q3417 - 54168 Wethouder Rikkerslaan 8-10 ERMELO Telefoon: 03417-53919 b.g.g. 57867 voor de vroege vogels! Speciale aanbieding Roomboter amandelstaven a 250 gram van 7.25 e voor3.Z3 Banketbakkerij-tearoom uizc BIMO BV/BOUWBEDRIJF Tolweg 12, Ermelo Telefoon 03417-53644 Vestigingen: Ommen en zeewoide Uw adres voor: Telefoon met geheugens Automatische nummerkiezers Telefoonbeantwoorders Telefoonbeantwoorders met afstandsbediening Telefoondoorkiezers Intercoms Semafoonkiezers Uitsluitend merkartikelen Tegen scherpe prijzen Bel of schrijf voor nadere informatie Postbus 89,3850 AB Ermelo. Tel. 03417-58232 of 03417-54190 Handelsweg 6-8, Putten SNERKENDE Tel 03418 51163 51492 VERHUIZERS Ja, ik abonneer mij op het Schilder's Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Voorl. Postcode Woonplaats: Datum: Handtekening: Deze bon in ongetrankeerde envelop zenden aan Schilder's Nieuwsblad, Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwijk. e e o e tr e e e e o o U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 - 15029 SN 840920 3

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1