Nieuwe bioscoop komt in Luttekepoortstraat uldersbrink bouwrijp H.Nieuvvenhiiisbv. GRATIS Koperen paar krijgt schaap 123541 Fontanusschool kiest voor splitsing en nieuwbouw Driekleur-aktie gaat feestelij k van start a bon neet u nu Nieuwe Harderwijker Courant 4 weken randmeercombinatie: 31.800 \ER ANDERHALF J AAR KLAAR a De Drempel tienerwerk in de tille „Zeewolde heeft schoon water" DE DOELEN. ASSURANTIEBEDRIJF Fancy-fair in SCHILDER S NIEUWSBLAD CHILDERS NIEUWSBIAD Iff chijnt iedere maandag en donderdag ve Wegener Uitgeverij Gelderland B V. au: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029 MAANDAG 17 SEPTEMBER 1984 61e JAARGANG No 63 ARDERWIJK De nieuwe Icoop in Harderwijk komt it bij de plaats van de hui- Stadshal op het terrein garage Doppenbcrg, hoek ■ingasingel en Luttcke- rtstraat. Na lange onderhan- ngcn maakte de gemeente voorlichtingsdienst dit ochtend bekend. Er komen zalen in het nieuwe com- vcén met 130 zitplaatsen en met 83. Het filmaanbod ■dt daarmee verdubbeld. De dige bioscoopexploitant C. van Leeuwen uit Ermclo zal c nieuwe bioscoop cxploitc- .De gemeente hoopt via een ikel 19 procedure over onge- driekwart jaar de vergun- g rond te hebben, zodat Van ■uwen dan kan starten met bouw. De bouw zal nog eens ekwart jaar duren. De vcr- chting is dan ook, dat over lerhalf jaar de bioscoop klaar De oude stadsmuur blijft deel uit maken van het nieuwe pand. Bij het maken van de plannen is er contact geweest met Monumentenzorg. De muur krijgt bij de nieuwbouw een opknapbeurt. De ramen en deuren, die nu in de stadsmuur gehakt zijn, worden dicht gemaakt. Hans Brandt, de door de gemeente aangestelde ambtenaar voor bedrijfs- bemiddeling, vertelde dat na het sluiten van de Stadshal vorig jaar zich toch vier a vijf belangstellenden bij de gemeente meldden om de ex ploitatie opnieuw te starten Van deze vijf wilde alleen de heer Van Leeuwen daarbij ook een nieuwe bioscoop bou wen. GEEN OVERLAST De gemeente, of eigenlijk het Eco nomisch Coördinatie Team, heeft bij de onderhandelingen voor het vinden van een nieuwe plaats een bemidde lende rol gespeeld. Zo is de oplossing gevonden op de plaats van het bedrijf van Doppenberg de nieuwe bioscoop te situeren, terwijl de familie Dop penberg op een klein deel van het grondgebied een nieuwe woning kan bouwen. Tachtig procent van de grond wordt gebruikt voor de bio scoop. Op de tekening is te zien, dat het pand goed in de bebouwing van de binnenstad past. Niet te hoog en enigszins in de stijl van de nieuwe bi bliotheek. De ingang komt aan de Vi- tringasingel ongeveer op de plaats van de huidige ingang van de garage. De heer Van Leeuwen en de ge meente verwachten, dat hierdoor geen overlast zal ontstaan voor de bewo ners van dit gebied, terwijl er vol doende parkeergelegenheid is op de Vitringasingel. Ook de aanwezigheid van het busstation vlakbij de plaats van de nieuwe bioscoop heeft een rol in de onderhandelingen gespeeld bij de keuze van deze plaats. Het ontwerp is van architectenburo Pasterkamp. De commissie Stadsont wikkeling zal in haar vergadering van 25 september een bestemmingsplan wijziging behandelen, die de bouw mogelijk moet maken. Als nieuwe naam voor de bioscoop wordt op de ontwerptekening „De Doelen" gesuggereerd. De voorgevel van de nieuwe bio scoop. wsgaag [ARDERWIJK Vandaag, maandag 17 september, zijn de eerste werkzaamheden voor het bouw- imaken van de Vuldersbrink van start gegaan. Parkeren blijft daar nog mogelijk tot de eerste ek van oktober. Dan is het parkeerterrein VValtoren (links boven op deze foto) gereed. )czc week wordt de VValtorenstraat bestraat. Als dat klaar is vormt deze straat weer tijdelijk de angrijkste toegang tot de Vuldersbrink. De Grote Poortstraat wordt dan weer éénrichtingsver- )c komende weken wordt ook gebruikt voor het leggen van kabels en leidingen rond het toekom- bouwterrein. Door het opbreken van de betreffende straten kan het verkeer tal van gote en klei- mleidingen tegenkomen. Die staan ter plaatse aangegeven. )p de bouwagenda staat het plaatsen van de hekken om Vuldersbrink gepland voor 15 oktober alles volgens plan verloopt. fverigens zal de tijdelijke verbinding tussen Vuldersbrink en parkeerterrein Waltorcn, bij de 'AH, worden afgesloten ten behoeve van de bouw van een winkel met woning. Een voetgangers binding blijft bestaan overdekt. Hierdenseweg(>4 3S4I GZ Hiirderwijl ism /reclame industrie trouwreportage FOTOSTUDIO MBRJiNBURGH Keizerstraat 19-21 (naast het stadhuis! 3 Harderwijk. Tel. 03410- 13869. j HARDERWIJK In de school Ue Drempel aan de Const. Huijgenslaan. het houten gebouw achter de PC Hooftschool. wordt woensdag 19 sep tember van 's middags twee tot 's avonds acht uur een fancy-fair ge houden. Voor de aankleding van het nieuwe schoolgebouw, dat volgend voorjaar gereed komt. is nog veel geld nodig. De fancy-fair biedt tal van at- trakties. zoals een grandioze rommel markt, verkoop van oliebollen en pan nekoeken, leuke spelletjes en een ver loting met als prijzen onder andere twee fietsen en een half varken. De bioscoop wordt gebouwd op de Luttekepoortstraat, hoek Vitringasin- plaats van garage Doppenberg in de gel. HARDERWIJK De gerefor meerde schoolvereniging heeft be sloten per 1 augustus 1985 over te gaan tot schoolsplitsing. Dit is het gevolg van het feit dat de gerefor meerde Fontanusschool te Har derwijk door wat wordt genoemd „de teleurstellende besluitvorming binnen de vereniging voor christe lijk onderwijs" niet kan worden uitgebreid met het naastgelegen ge bouw van de prot. chr. school De Wegwijzer. De schoolsplitsing houdt in dat de kinderen uit Ermelo en Putten, die nu nog de Fontanus school in Harderwijk bezoeken, vol gend jaar in Ermelo naar school zullen gaan. De uit Nunspeet af komstige kinderen kunnen op een school in 't Harde terecht. Het is de bedoeling dat de Fontanusschool. die voortaan nog uitsluitend leer lingen uit Harderwijk zal huisves ten, onderdak krijgt in een nieuw gebouw. Deze nieuwbouw is nodig omdat de huidige Fontanusschool de verwachte groei van het aantal leerlingen niet zal kunnen opvangen. Het bestuur van de gereformeerde schoolvereni- - stomen en modelpersen - professionele textielreiniging - speciale vlekken- behandeling Jac. Perkstraat 13 (zijstraat Couperuslaan) Harderwijk T elefoon 03410-14521 HARDERWIJK In het buurthuis De Tille start woensdag 19 september een nieuwe tienerclub. Deze club is 1 edoeld voor tieners in de leeftijd van 13t.m. 16 jaar. Op het programma staan aktivitei- ten die allemaal met techniek te ma ken hebben, zoals zweefvliegtuigen bouwen, (brom)-fietsreparaties, spe len met computers en een echte zeil boot die zeilklaar gemaakt moet wor den. De avond begint om zeven uur in De Tille, p/a wijkcentrum De Roef, Zuiderzeepad 1 in Stadsweiden. ging heeft berekend dat op de peilda tum 16 september 1985 151 kinderen de school zullen bezoeken. Tijdens datzelfde schooljaar zal het aantal leerlingen volgens een prognose oplo pen tot 156 per 16 januari '86 en tot 159 per 1 april '86. Daarmee is de Fontanusschool geheel gevuld en ont breekt reeds een speellokaal. Het schoolbestuur wijst er in een brief aan de gemeenteraad op dat het aan tal uit Harderwijk afkomstige leerlin gen zich dicht tegen het maximum van de destijds vervaardigde progno se bevindt. Wanneer deze ontwikke ling zo doorgaat, wordt in het jaar 1997 een leerlingental van omstreeks 255 verwacht. Een nader onderzoek naar de leeftijdsopbouw van de gerefor meerde gemeente te Harderwijk per 1 januari '84 leert, dat in de leef tijdscategorie van 0 tot en met 4 jaar 93 kinderen ofwel 14.2 pet. van de kerkelijke gemeente in het le- denregister zijn opgenomen. In de leeftijdscategorie 5 tot en met 9 jaar bedraagt dit aantal 99 ofwel 15.1 pet. Bijna de helft van de kerkelijke gemeente is jonger dan 20 jaar en driekwart van de gemeente is jon ger dan 35 jaar. Deze cijfers geven het bestuur van de schoolvereniging aanleiding te veronderstellen dat de gereformeerde school te Harderwijk de komende vijftien jaar een ge stage groei zal blijven doormaken. NIEUWBOUW Na overleg met de afdeling welzijn van de gemeente en met de inspekteur voor het kleuter- en lager onderwijs is het schoolbestuur tot de konklusie gekomen dat nieuwbouw de meest voor de hand liggende oplossing zal zijn van het huisvestingsprobleem. Daarom verzoekt het bestuur de ge meenteraad medewerking te verlenen voor de bouw van een basisschool, bestaande uit acht leerlokalen, een speellokaal, een gemeenschapsruimte en andere noodzakelijke voorzienin gen. „Het spreekt vanzelf dat na realise ring van deze nieuwbouw de huidige Fontanusschool ter beschikking van het onderwijs in Harderwijk zal ko men," zo besluit het bestuur van de gereformeerde schoolvereniging de brief aan de raad. ZEEWOLDE Zeewolde dreigt meegesleept te worden door de golf van negatieve publi citeit over het zwemwater van de Randmeren. Mevrouw Schuringa (VVD) vroeg zich tijdens de raadsverga dering af hoe de kwaliteit van het zwemwater bij de stranden van Zeewolde is. Volgens burge meester Bruins Slot is het zwem water langs de gehele kust van de gemeente Zeewolde goed. Rijkswaterstaat neemt wekelijks watermonsters en het blijkt dat alleen het water langs de oude landkust tussen Harderwijk en Nijkerk verdacht en bij de mon dingen van beken slecht is. Op het verzoek van mevrouw Schu ringa of het mogelijk is ook het Wolderwijd en Nuldernauw met schoon polderwater door te spoelen, antwoordde de burge meester dat het beter is de ver vuiling bi} de bron aan te pak ken, en wel door sanering van de beken. Het gemeentebestuur zal daarover contact opnemen met het zuiveringsschap Veluwe. HARDERWIJK Met feestelijk vertoon gaat deze weck de Drie kleur-aktie van de winkeliersvereniging Binnenstad, in semenwer- kmg met Schilder s Nieuivsblad, van start. De Stedelijke Harmonie maakt vrijdag tijdens de koopavond een muzikale rondgang om het winkelend publiek nog eens te herinneren aan deze aktie en zater dagmiddag zorgt een dixieland-orkest voor een extra gezellige sfeer in de winkelstraten. De Driekleur-stickers zijn met ingang van donderdag 20 septem ber te verkrijgen bij de meer dan zeventig deelnemende winkeliers in de binnenstad. Zij zijn te herkennen aan het Driekleur-raambiljet. Bij besteding van iedere vijf gulden ontvangt men een rood, wit of blauw zegeltje, dat voorzien is van een nummer. Deze stickers moe ten in een zelf te bepalen volgorde op een Driekleurkaart worden ge plakt. Het gaat er hierbij om een zo hoog mogelijke score te behalen. De volgeplakte kaart met vijftien stickers vijf van elke kleur moet worden gedeponeerd in een van de bussen die op verschillende plaatsen in de binnenstad staan. Voorlopig worden drie ronden ge speeld van telkens twee weken. Iedere ronde heeft een prijzenpot van duizend gulden, bestaande uit waardebonnen. Hoofdprijs is een waardebon van vierhonderd gulden. Meer informatie over deze aan trekkelijke Driekleuraktie vindt u elders in deze krant en in Scliil- der's Nieuwsblad vn aanstaande donderdag. Ja, ik abonneer mij op het Schilder's Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal f 19.70 (postab. f 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. e Naam:Voorl Straat: PostcodeWoonplaats: Datum:Hantekening: SN 840917 Deze bon in ongelrankeerde envelop zenden aan. Schilder's Nieuwsblad. Antwoordnummer 100,3841 WB Harderwijk. U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 -15029 HARDERWIJK Het zal je maar gebeuren dat, tijdens de viering van je koperen bruiloft, de buren je huis gaan veranderen in een schapenhok. Dit overkwam zaterdagavond Martin en José Aalderink, die aan de Scha- penhoek wonen, een zijstraat van de Vischmarkt. Zij werden tijdens het gezellig samenzijn opgeschrikt doordal iemand zei: „Kijk eens, voor het huis is de weg volgestrooid met stro". En ja hoor, er was geen straatsteen meer te bekennen en ook de gang lag vol met stro. In de verte was het blaten van een schaap te horen en alras kwam het geluid dichterbij en zagen ze een aantal buren (waaronder de familie Kok) met een schaap aankomen. Onder het zingen van een jubileumlied werd het schaap aan de feestvierende familie aangeboden Enigszins ontroerd door zoveel blijk van vriendschap, kon José het toch niet nalaten te zeggen: Wat moeten we nu met een schaap doen?"

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1