Tienjarige Kiekmure trekt zo'n vij 111 on de id bezoek ers|)er dag 3 Danscentrum Wildschut GRATIS laat u zich adviseren dooreen kennis of door vakkennis? KIEKMURE VIERT HELE WEEK FEEST Petitie IP I Kapsalon de Knipwinkel abonneeru nu Nieuwe Harderwijker Courant 4 weken randmeercombinatie: 31.800 (RINGEND NIEUW DAK NODIG OPEN DANSAVOND Hierden tegen woningbouw kciasschieter Echt uit SLAGROOM STUKJE CPB BIJEEN als u wilt gaan (ver)bouwen heeft kwakkel de vakkennis. bouwstoffen kwakkel bv Raljobank gaat naar Passage J Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 BOFAVOND poortinga poel bv VOOR MENSEN DIE HUN HAAR LIEFHEBBEN HOOGSTE PRIJZEN OUDE GOUDEN SIERADEN vanDaiti^m^Ms SCHILDER S NIEUWSBLAD in Harderwijk NIEUWSBIAD rschijnt iedere maandag en donderdag jave Wegener Uitgeverij Gelderland B V. reau Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. DONDERDAG 13 SEPTEMBER 1984 61e JAARGANG No 62 1ARDERWIJK Een nieuw k, meer kleur in het interieur een aanpassing van de keu- i. Dat zijn drie wensen van de leniging sociaal centrum De ïknuire, bij de viering van het njarig bestaan van dit ge- uw. Het dak moet hoognodig irden vernieuwd, omdat zich bij de geringste regenbui jkc lekkage voordoet in de rnzalen. De vereniging moet |f opdraaien voor de kosten n de reparaties, die nog voor komende winter moeten wor- n verrricht. Het gaat daarbij een bedrag van bijna vijftig- izend gulden. Ondanks deze ienvallcr gaat De Kiekmure tiende verjaardag toch uit- ndig vieren met een week vol stiviteiten. En daar is ook wel reden toe, want de afgelopen tien jaar heeft De fkmure, als bovenwijks centrum, ibbel en dwars bewezen in een he ette te voorzien. Eind van de.jaren stig werd door enkele stadgenoten 1 initiatief genmen om in de toen wijk Stadsdennen een zale- tcommodatie neer te zetten. Dat kte, dankzij bijdragen van de bur- rij en subsidies van het ministerie ji CRM en de gemeente Harderwijk, t nog steeds jaarlijks veertig mille de exploitatie steekt. Mevrouw C. M van Beek-Rutten en de heren W. lire, W. G. Nordmann en H. J. ter leve, die destijds de eerste stappen Voorde vroege vogels! Speciale aanbieding van 8.95 voor6.25 tooketbakkerij-tearoom l^ulleman markt -riassou laan Tel. 12061 13015. ondernamen, mogen eer hebben van hun werk. De Kiekmure geeft onder dak aan een kleine vijftig verenigin gen en instellingen die wekelijks - sommige dagelijks - de veertien zalen huren. Er zijn waarschijnlijk maar weinig Harderwijkers die in de loop der jaren nooit een vergadering, feest avond of andere bijeenkomst in De Kiekmure (genoemd naar de vroegere „kiekmuur" bij de haven) hebben be zocht. DRUK „Gemiddeld komen hier, als je de danslessen meerekent, zo'n vijfhon derd mensen per dag. Dat zijn er in een week drieduizend. In een jaar tijd krijgen we hier dus honderdvijftig duizend man binnen", zegt Ton Bayens, sinds acht jaar beheerder van het sociaal centrum. Vanaf negen uur 's morgens tot middernacht is hij met zijn collega's Rob Tweehuysen en Thera van Holst aanwezig om de be zoekers op hun wenken te bedienen. Dit drietal wordt zonodig geassis teerd door enkele part-timers en WSW-krachten, die ervoor zorgen dat de zalen er altijd netjes uitzien. De grote drukte komt pas 's avonds op gang, maar ook overdag is er heel wat te doen. VASTE STEK De Kiekmure kan worden be schouwd als de bakermat van ver schillende plaatselijke verenigingen Zo zijn onder andere de gezelligheids vereniging Eensgezind en de wijkve- reniging Stadsdennen hier opgericht Grotere instellingen die al jarenlang van De Kiekmure gebruik maken zijn de Stichting Welzijn Ouderen, de mu ziekschool, dansschool Wildschut en de balletschool van Ineke Basten, ter wijl ook de hengelsportvereniging De Snoek er een vaste stek heeft gevon den. Sinds enkele jaren worden vier lokalen verhuurd aan de Streekschool voor Beroeps Begeleidend Onderwijs uit Amersfoort en ook de kleuters van crèche 't Lieverdje voelen zich uitste kend thuis in De Kiekmure. DREMPEL Daarentegen valt het aantal bezoe kers dat overdag komt binnenlopen om, na het boodschappen doen in de Passage, een kopje koffie te drinken aan de bar een beetje tegen. Wat dat betreft vervult De Kiekmure geen echte wijkfunctie, zoals dat met de De Roef in Stadsweiden veel meer het ge val is. „Wij moeten het duidelijk van de verenigingsaktiviteiten hebben", zegt Ton Bayens. „Er is na tien jaar nog steeds sprake van drempelvrees. Het gebouw is misschien niet open ge noeg, wij zijn teveel ingemetseld". Een nadeel vindt de beheerder ook de grijze stenen, die overal in het gebouw zijn terug te vinden. „Wat meer kleur op de wanden zou het veel gezelliger maken. Een goed voorbeeld is de biljartzaal, die vorig jaar door de vereniging van ama teur beeldende kunstenaars van een muurschildering is voorzien. Zoiets geeft meteen een stuk sfeer". Een wens op het verlanglijstje van de jarige Kiekmure is ook een moder nisering van de keuken.De inventaris begint zo langzamerhand wat versle ten te raken. De inwendige mens wordt trouwens niet vergeten. Er is een ruime keus uit tosties, pasteitjes, worstebroodjes en andere versnape ringen en er wordt naar gestreefd dit assortiment te verbreden, natuurlijk zonder dat het sociaal centrum een cafébedrijf mag worden. De Kiekmu re wordt beheerd door een vereniging, waarbij alle vaste gebruikers zijn aangesloten. Eerste voorzitter was de reeds genoemde heer Bense. Hij werd na twee jaar opgevolgd door de heer Jacq Breuers, die de zes jaar heeft volgemaakt. Het bestuur bestaat nu uit de heren B. Arendshorst (voorzit ter), J. Brefeld (secretaris), T. Schenk (penningmeester), de dames M. van de Linde en A. Immink en de heren R. de Jong, W G. Nordmann (een van de mensen van het eerste uur) en J. Zoe- tebier. ZWARTE MARKT Laatstgenoemde is ook een oudge diende en noemt de opening van de geheel vernieuwde bar, enkele jaren geleden, als een van de hoogtepunten in de tienjarige geschiedenis van De Kiekmure. „Daarvoor kregen wij een aanzienlijk bedrag van het Burger Weeshuis. Het spreekt vanzelf dat wij voor zo'n gebaar zeer erkentelijk zijn, want wij zitten nu eenmaal krap bij kas. Een winstgevend bedrijf is het bepaald niet. Voor verbeteringen aan het gebouw, de aanschaf van nieuwe stoelen en gordijnen en dergelijke, houden wij tegenwoordig wel eens een zwarte markt. Zo'n verkoopdag voor particulie ren, die hier hun overtollige spullen aan de man kunnen brengen, levert ons een paar honderd gulden op. Voor zaterdag 22 september staat ook weer een zwarte markt op het programma, in het kader van de feestwcck. Het geld kunnen wij goed gebruiken. HIERDEN De Chr. Plattelands Vrouwen Bond afdeling Hierden komt maandag 17 september weer bijeen, 's avonds om acht uur in een van de za len achter de kerk. Deze eerste avond in het nieuwe seizoen wordt geopend doords. W. Verboom. tegels bouwmaterialen keukens - A'com geopend, maandag 13 30-17 30 uur. dinsdag l/m vrijdag 8 30-12 00 en 13.30-17.30 uur. bovendien vrijdag avond 18 30-21 00 en zaterdagmorgen 9.00-12 00 uur. kanaal noord 110 apeldoorn tel. 055-663222 HARDERWIJK Ter ge legenheid van het tienjarig bestaan van het sociaal cen trum De Kiekmure wordt van zaterdag 15 tot en met zater dag 22 september een feest- week gehouden. De festivi teiten worden zaterdagmor gen om kwart voor tien ge start door wethouder P. van Kalsbeek. Deze eerste dag worden de Harderwijker danskampioenschappen ge houden en verder volksdan sen, een tentoonstelling van de VABK (Vereniging Ama teur Beeldende Kunstenaars) en een schaakhuis van de schaakvereniging De Combi natie. Maandag 17 september houdt de stichting Welzijn Ouderen een ge zellige middag, gevolgd door een open avond van de genoemde kun stenaarsvereniging en een kaart avond van de klaverjasvereniging Tweelingstad. De winkeliersvere niging Passage Stadsdennen pre senteert zich dinsdag 18 septem ber met een braderie. Deze hele dag is er ook een onderwijsmarkt. De natuurliefhebbers kunnen te recht op een informatieavond van de KNNV, de Kon. Ned. Natuur- Historische Vereniging en de scha kers zijn welkom bij De Combina tie. KINDERFEEST Fraai gevederte is te bewonde ren op een tentoonstelling van de plaatselijke pluimveevereniging, woensdag 19 september. De Stich ting Echo verzorgt deze dag bijbel- informatie, de ANBO houdt een klaverjasmiddag en de wijkvereni- ging Stadsdennen zet een kinder festijn op touw. Donderdag 20 september zijn er twee activiteiten, namelijk een in formatiestand van de vrijwillige reddingsbrigade en een toneel avond van de Vrouwenraad. De reddingsbrigade is ook vrijdag 21 september weer aanwezig met een voorlichtingsstand. De Stichting Echo houdt dan een bijbelfilma vond en de gezelligheidsvereniging Eensgezind en de wijkvereniging Stadsdennen organiseren een ge zamenlijke feestavond. De laatste dag, zaterdag 22 sep tember, is er de reeds eerder aan gekondigde zwarte markt, terwijl men ook deze dag informatie kan verkrijgen over het reddingswe zen. De feestweek wordt afgeslo ten met een feest voor genodigden. In het kader van het 10-jarig bestaan organiseert Soc. Centrum „De Kiekmure" met Danscentrum „Wildschut" een zaterdag 15 sept. 20.00 - 23.30 uur in Gebouw „De Kiekmure" Toegang inkl. 1 konsumptie: 2.50 p.p. TEVENS DANSDEMONSTRATIES 0 Bestuursleden en medewerkers van het sociaal centrum De Kiekmure staan klaar om de feestgangers, ter gelegen heid van de tiende verjaardag, te verwel komen. HARDERWIJK De RaboDanK 11 de wijk Stadsdennen neemt een over stapje van de Vondellaan naar het P. C. Hooftplein 42-43, in het winkel centrum Passage. Dit nieuwe kantoor wordt maandag 17 september ge opend. Ter gelegenheid hiervan wordt zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur open huis gehouden. Na een lange periode van onvol doende huisvesting beschikt de Rabo bank nu over een behoorlijke ont vangstruimte en een open balie, waardoor een beter contact tussen cliënt en bankmedewerkers mogelijk is. De Rabobank in Stadsdennen heeft nu ook safeloketten voor het opbergen van waardevolle bezittingen, terwijl de cliënten tevens rechtstreeks geld kunnen opnemen bij de kassier in een afzonderlijke snelkas. De dienstverle ning is hiermee belangrijk uitgebreid. O HIERDEN De vereniging Belan gengroep Hierden blijft zich verzetten tegen de woningbouw in Frankrijk, waarmee de gemeente nog dit jaar van start wil gaan. Het bestuur van dc be langenvereniging maakt bezwaar te gen het toepassen van dc art. 19-pro- cedure en tekent bij dc Raad van Sta te eveneens bezwaar aan tegen het be sluit van burgemeester en wethouders om bouwvergunningen te verlenen voor de eerste woningen in het gebied Broeklaan. ERMELOIARNHEM Afgelo pen maandag zijn bijna vijfduizend handtekeningen overhandigd aan de commissaris van de Koningin in Gel derland, de heer M. de Bruijne. Me vrouw Dika van den lloff, vergezeld door vijf inwoonsters van Ermelo, waren naar Arnhem getogen om het resultaat van de gehouden handleke- ningenaktie tegen het vervuilde water om en nabij strand Horst te overhan digen. De heer De Bruijne was in ge zelschap van gedeputeerde van milieuzaken en financiën, de he ren Fokkens en Te Bokkel. Dika overhandigde met de bijna vijf duizend handtekeningen ook een petitie. Op de vraag of zi] nu te vreden is met het resultaat, ant woordt zij ontkennend. „Er is nog niet eens berekend welke capaciteit er nodig is om de mest en gier overschotten te verwerken. Dan vraag je je toch af, waar zijn die heren mee bezig. Bovendien hadden zij niet eens de uitzending van de Vara ge zien. Dat is toch zeer spijtig, want daarin komen veel belang rijk nieuws en feiten aan de orde. Ik heb mijn videoband daar ach tergelaten, zodat men zich als nog kan informeren. Nu zullen alle gedeputeerden de zaak nog- eens compleet kunnen bekijken. Er is mij wel gezegd, dat er in 1985 een kalvergierzuivering- sinstallatie komt en in de loop van de tijd zal men er verder aan werken. Ik heb daar geen grote verwachtingen van. Maar men kan er op rekenen, dat ik de zaak zeer nauwkeurig zal blijven vol gen. Hoe kan het ook anders. Ik laat dit maar zo niet los", aldus de initiatiefneemster die zich ge steund weet door duizenden ver ontruste mensen, die op zijn minst hopen dat er in de zomer van 1985 beter zwemwater zal zijn bij Horst en Nulde. Daar was het hun tenslotte allemaal om begonnen. Markt 4 Harderwijk Zie adv. elders in dit blad assurantie adviesbureau lamburgerweg 2a, Ermelo, H. 03417 - 54660, ia kantoortijd 13417 - 51071, en 03410 - 12129 'oor aen betrouwbaar, itikundig en persoonlijk WWo» in: alle verzekeringen financieringen hypotheken „De Goudvallei zegt U dank voor de enorme belangstelling bij ons jubileum van onze zaak Op ZATERDAG 15 SEPTEMBER a.s. te 09.00 uur starten wij in al onze zaken, dan gaan de poorten open, dan is er voor U: 10 kopers: stalen Seiko herenhorloges m. band, aut -dag*dat 270 -NU 50.- 15 kopers 6 theeglazen heel erg moo. ntet te geloven nu dan5.- 15 kopers: massief zilveren balletjesarmband22.50 NU 6.* 25 kopers, zwaar verz. ballpoint35.-NU 17.50 5 kopers: zwaar verz. cassette m. kist2152.-NU 750.- 5 kopers: gouden shorty (halsketting)225.-NU 98.- 5 kopers: gouden oorbellen met briljant250 - NU 98.- 10 kopers: edelstalen cassette 101-delig met kist1625.-NU 775.- 5 kopers: schitterende gouden armband2300 - NU 1275.- 10 kopers: cassettes edelstaal (nieuwste model)940 NU 298.- 3 kopers: gouden heren zakhorloge2250 - NU 990- 3 kopers: zware gouden heren horlogeband3100.- NU 1790.- 20 kopers: massief zilveren damesnng24,-NU 5.- Goudhandel 3 kopers: zware gouden choker (halsketting)3600.- NU 1775.- 5 kopers: zwaar gouden slot bloedkoraal of granaat600 - NU 348.- 3 kopers: gouden dameshorloge met briljant4300 -NU 1975.* 8 kopers: gouden slavenarmband 450-NU 298.- 10 kopers: Zwitsers herenhorloge aut. -sec wijzer-dat verslijt U nooit180.-NU 59.- 30 kopers: massief zilveren plaatarmband85 -NU 29.- 30 kopers: oorbellen massief zilver met steentje nu dan30.- NU 5.- 8 kopers massief zilveren choker mooi breed175 -NU 69.- 10kopers: goudendamesring 118-NU 59.- 25 kopers: 4 edelstalen tafelbcste- ken 252 - NU 59.- Bij besteding boven de 500 - gouden oorbellen voor 1.-, bij besteding boven de 300 elektroni sche aansteker met ballpoint voor 1 Jubileum prijzen... dat zal „de Goudvallei" bewijzen ,,£^e 4^goudvallei 'Oosteinde 95, Scherpenzeel. 03497-1607; Stationsstraat 143. Apeldoorn. 055-218880; Amsterdamsestraatweg 699. Utrecht. 030-444040; Hoofdstraat 87. Velp. 085-618095; Columbuslaan 392. Utrecht. 030-884527 Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn. Vrijdags te Scherpenzeel en Velp.' Een mens is nooit te oud om te leren, laat staan orn ,,De Goudvallei te proberen. Wij geven U nu de kans...wij zeggen...grijp hem...tot ziens Inschrijving nog mogelijk voor paren en jongens (jeugd) iedere avond tussen 19.00 en 20.00 uur, in de Kiekmure of per tel. 17486. De hele dag inschrijving voor Ermelo van 19.00-20.00 uur Woensdag en zaterdag in de Leemkuul. Weegakker 19, Ermelo. Telefoon: 03417-58787 1 reclame industrie trouwreportage FOTOSTUDIO MERJENBURGH Keizerstraat 19-21 naast het stadhuis Harderwijk. Tel. 03410 - 18869. Wij geven nu de voor uw Kontante alrekening Ermelo Stationsstraat56 f Te| 03417 - 54168 Kerkstraat 32 Putten TEL 03418-52370. Ja, ik abonneer mij op het Schilder's Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal f 19.70 (postab. f 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Naam: Straat: Voorl. Postcode Woonplaats. Datum:Hantekening: Deze bon in ongefrankeerde envelop zenden aan Schilder's Nieuwsblad. Antwoordnummer 100.3841 WB Harderwijk. U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 -15029 SN 8403012 Uw gastvrouw en gastheer JANNYen KOOP MAATJES Vijhestraat 9

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1