Branches voor Yuldersbrink worden zorgvuldig bekeken Danscentrum Wildschut Eerste bouwvergunningen voor Frankrijk verleend K Al honderd verslaafden in Harderwijk en Hierden Nieuwe Harderwijker Courant randmeercombinatie: 31.800 kaasschieter i,d NBk4 brink Luchtverwarming DE RUITER VAN OS B.V. inkeliers moeten aanvraag snel indienen Bewoners West bestrijden bosbrandje J Hamburger restaurant k 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 h taxi nodig? HONGERIG VOLGENS TELEHULP: Openluchtdienst Walnoot- boterkoek KOOPS ASSURANTIËN Ai Ie verzekeringen Hypotheken Pensioenadvies Financieringen Voor comfortabele warmte uit onopvallende roostertjes. SPIJKER II! SCHILDERS NIEUWSBIAD jrschijnt iedere maandag en donderdag itgave Wegener Uitgeverij Gelderland B.V. jreau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. DONDERDAG 6 SEPTEMBER 1984 61 e JAARGANG No 60 HARDERWIJK Zoals de nu liggen zal in oktober worden met de bouw het winkelcentrum op de De eerste winkels projectontwikkelaar in het voorjaar van 1986 te leveren. Om een inzicht te rijgen in mogelijke belangstel- ng voor de nieuwe winkels van zijde van de winkeliers had et MBO, samen met het Cen- al Instituut voor het Midden- Kleinbedrijf dinsdagavond n voorlichtingsavond georga- 'seerd. 'Een kleine vijftig belangstellenden den met kennelijke interesse larde uitleg die drs. G. J. Koelemey er het project gaf. Hij vertelde dat vestiging van V en D, de zoge- amde Torro (Wat een vorm van een irkt is) een totale oppervlakte 1800 vierkante meter zal gaan be- Dit is een kleine 700 vierkante minder dan oorspronkelijk ge Deze ruimte zal ingevuld kun- worden door kleine winkeltjes die tegen de Torro aan komen te lig- De Torro staat gesitueerd tegen- w de huidige Edah, die gaat ver- rijnenomdat dit ook een vestiging inde Ven D is. RANCHES Volgens drs. Koelemey zal nauw- urig worden bekeken of de nieuw te stigen zaken geen bedreiging vor voor het huidige winkelbestand. Als selectie-criteria zal ondermeer gekeken worden of de winkels passen in het branchepatroon zoals door het MBO wordt voorgesteld. In het algemeen stelt men dat er in het plan Vuldersbrink ruimte is voor winkels zoals: poelier, drogisterij, reisbureau, textiel-supermarkt, da- mes/herenconfectie, baby/kinderkle ding, parfumerie, woninginrichting, foto- en filmartikelen, electrische ar tikelen, grammofoonplaten, dames- /herenkapper, schoenen, sportartike len, delicatessen en kaas/noten. Menig winkelier vroeg zich bij het bekijken van deze lijst af waar vol gens de plannen van het MBO in dit verhaal eigenlijk geen plaats voor is. Zeker omdat ook duidelijk gesteld werd dat er eventueel wel van deze lijst afgeweken kon worden, was het toch de vraag waar een dergelijke lijst dan wel voor nodig was. SELECTIE De selectie van de aangemelde za ken zal geschieden door een speciaal hiervoor opgerichte commissie, waar in afgevaardigden van verschillende partijen zitting hebben. Behalve op de brancheverdeling, zal verder gelet worden op het ondernemerschap van de aanvrager en op zijn kredietwaar digheid. Zeker omdat het hier. in te genstelling tot de voorafgaande plan nen, gaat om huurpanden, hoopt men de verdeling van de branches goed in' de hand te houden. PRIJZEN De huurprijzen van de te huren units komen te liggen op een vierkan te meterprijs van 250 tot 300 gulden per vierkante meter. Voor een winkel tje van 100 vierkante meter komt dit dan op een bedrag van rond de 30.000 gulden huur per jaar. Voor dit bedrag huurt men een casco-ruimte, die men zelf naar believen in kan richten. Ook de voorpui is nog niet aanwezig. De stichting stelt hier echter wel een een malige tegemoetkoming van ongeveer 6000 gulden, tegen over, voor het naar eigen idee maken van een pui. Ge tracht wordt om op deze wijze een zo'n wisselend mogelijk straatbeeld te creëren. De hoogte van de huurprijs is mede afhankelijk van de lokatie en het aantal vierkante meters wat men af neemt. Hoe kleiner de winkel, des te hoger de huurprijs naar verhouding zal zijn. Op antwoord van een vraag van een der ondernemers vertelde drs. Koelemey dat de huur op CBS-index jaarlijks zal worden bijgestuurd. Af hankelijk van de inflatie zal de prijs per jaar met een paar procent ver- Zo komt het nieuwe winkelcentrum op de Vuldersbrink eruit te zien. De eer ste winkels worden in het voorjaar van 1986 opgeleverd. hoogd worden. De winkelunits heb ben een breedte van 5.10 meter en zijn wisselend van lengte, tot een diepte van 16 meter. Desgewenst kan men meerdere units in één keer huren. Op de vraag van de heer E. van de Vcgt uit de Smeepoortstraat of de le vensmiddelenzaken apart komen van de niet-levensmiddelenzaken, ant woordde Koelemey dat hij dit nog niet precies kon zeggen. Wel kon de heer Van de Vegt een bepaalde voorkeur plaats opgeven. Verder wilde hij nog weten of de straatjes binnen het gebied eigendom waren van de gemeente, dan wel van MBO. Dit in verband met de uitstal ling van artikelen op de stoep en de precariorechten die daar over gehe ven worden. Het antwoord op deze vraag was dat zowel de straatjes, als de parkeervoorzieningen in eigendom van de gemeente blijven. Met betrekking tot de straatjes werd er verder nog gevraagd door de heer Klaassen van ECN of er een gro te vrachtwagen door de nauwe straat jes kan. Hij kreeg het antwoord dat hij dan maar wat vaker per dag moest aanvoeren met een kleiner formaat wagen. Alleen de Torro krijgt een mo gelijkheid voor belading door middel van vrachtwagens, aan de achterzijde. De winkeliers kregen verder de raad om binnen een maand de aan vraag tot vestiging in het nieuwe cen trum in te dienen, omdat in oktober daadwerkelijk een begin gemaakt zal worden met de persoonlijke gesprek ken tussen de belanghebbenden. ERMELO Door de inzet van poli tie en enkele buurtbewoners kon zon dagavond het begin van een bos brandje worden voorkomen. Baldadi ge en onvoorzichtige jeugd had op een bosperceeltje achter het wijkcentrum de Leemkuul „fikkie gestookt". Toen dit uit de hand liep verdween de jeugd. SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING W. FOLKERS 03417-5.1656 Bleek 1 Harderwijk I en nachti contactlens-specialist optometrist Lid. O.V. - A.N.V.C. Inschrijving en inlichtingen dagelijks van 19.00 tot 20.30 uur in het Sociaal Centrum De Kiekmure Tesselschadelaan 1 te Harderwijk. te Ermelo donderdag, vrijdag, zaterdag 19.00-20.00 uur Wijkcentrum „De Leemkuul", Eksterstraat 134, Ermelo. Tel 03410-17486 Door ziekte is onze telefoon de laatste veertien dagen niet he le dagen bezet geweest. Vanaf 14 september zijn wij weer hele dagen tot uw dienst. Koffie met gebak in hotel het Speulderbos Vraag naar onze prachtige Constant folder ZEEWOLDE Inbrekers zijn erg teergevoelige mensen. Dit bleek vo rige week op liet recreatiecentrum llarderwold in Zeewolde. De aange name zomerse temperatuur moet een dief ertoe hebben gebracht om er dit keer eens niet met sieraden of geld vandoor te gaan. maar met een koelkast. Uiteraard ging alles wat er in die koelkast zat mee. Fris, aller lei etenswaar, vlees enfin u weet zelf wel wat er in zo'n ding zit. De dieven waren bezig geweest in een caravan met voortent, die ze gewoon hebben opengemaakt. Bij een andere caravan ver dween het neuswiel van de dis sel. Keurig netjes werd dit wiel eraf geschroefd, waarna de schroefjes en boutjes ook weer keurig op hun plaats werden te ruggeschroefd. Nette dieven, zegt u? Niet allemaal, want op het recreatiecentrum Zeewolde heeft een dief hagelvlokken ge morst en niet opgeruimd. Hij kwam via een raampje een staca ravan binnen en heeft daar uitge breid zitten ontbijten. Zijn „buit" bestond uit boterhammen, boter, kaas en hagelvlokken. In breken schijnt een vak te zijn waarbij je erg hongerig wordt HARDERWIJK Burgemeester cn wethouders hebben de eerste bouwvergunningen voor de nieuwe woon wijk Frankrijk verleend. Slokker Bouwmaatschappij mag 30 spaarhuiswoningen oprichten, het Bouwfonds Ne derlandse Gemeenten in totaal 34 woningen. Op korte termijn wordt de afgifte van nog enkele vergunningen verwacht. Het is de bedoeling dat nog dit jaar met de woningbouw wordt begonnen, in de landelijke omgeving van de Vlierburgvveg (foto). Tegen het verlenen van de bouwvergunningen kunnen echter nog bzwaren bij de Arob-rechter worden ingediend. De wijk Frankrijk zal in totaal ruimte gaan bieden aan 1800 woningen. Als eerste wordt het gedeelte tussen Newtonweg en Zuiderzeestraatweg gebouwd. In de loop van 1985 komen de eerste nieuwbouwwoningen hier ge reed. Slokker realiseert hier zestien premie-A woningen, vijf premie-B woningen en negen huizen in de vrije sector. Met de toewijzing van deze koopwoningen is al begonnen. Het Bouwfonds laat 22 premie-A woningen bouwen, vier premie-B en acht woningen in de vrije sector. De ontwerpen van zowel de Slokker-woningen als het Bouwfonds-project is van het Harderwijkse architectenbu reau H. H. Posthumus. HARDERWIJK De Stich ting Eben Haëzer heeft, in te genstelling tot wat eerder werd vermeld, aan de gemeente geen geldelijke steun gevraagd voor haar wijze van drugsbestrijding. Bestuurslid R. de Vries verdui delijkt dat hij de gemeente, tij dens een vergadering van de welzijnscommissie, slechts op de hoogte heeft willen stellen van het werk van de Stichting, die bestaat uit verschillende ge lovigen uit zowel Ermelo als Harderwijk. „Telehulp", aldus de heer De Vries, „staat voor het persoonlijke evangeli satiewerk onder de verslaafden. Hij voegt hier aan toe dat zij dit reeds vanaf vorig jaar oktober doen en met groot succes. „Telehulp wordt gefinancierd door middel van vrijwillige bijdragen en giften, dus niet door subsidies. Het is geen opvangcentrum en heeft een nauw contact met de plaatselijke op vangcentra," aldus De Vries. Desgewenst vertelt hij ons dat er volgens zijn gegevens in Harderwijk en Hierden al ruim honderd hard- drugverslaafden zijn. Een aantal, wat beslist erg hoog te noemen is. De vorm van hulpverlening, die Telehulp toe past, namelijk het zelf naar de men sen toe gaan, gaat volgens De Vries in de naaste toekomst ook toegepast worden door het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs en/of door Veldwijk. „Was het altijd zo dat men er van uit ging dat de verslaafde eerst zelf de wil moest tonen om naar een opvangcentra toe te gaan, nu gaat men de persoon die hulp nodig heeft zelf benaderen. Het is zeker niet de bedoeling van Telehulp om naast de bestaande organisaties te opereren. In tegendeel, men wil een zo'n breed mo gelijke samenwerking, waarbij meer van een „aanvulling" sprake is. reclame industrie trouwreportage l FOTOSTUDIO MERJENBURGH Keizerstraat 19-21 ic 1naast het stadhuis Harderwijk. Tel. 03410 - 18869. ERMELO Uitgaande van de Ge reformeerde kerk van Ermelo wordt er op zondag 9 september bij gunstig weer een openluchtdienst gehouden aan do Jacob Catslaan te Ermelo. De dienst begint om vier uur 's mid dags. Bij ongunstig weer vindt de dienst plaats in de Maranathakerk. Voorganger is ds. A. van Asselt. Me dewerking wordt verleend door een koperensemble uit Putten onder lei ding van de heer K. Friso. Iedereen is van harte welkom. ERMELO Bij een aanrijding op de Palmbosweg, de toegangsweg van strand Horst, is zondagmiddag een fietser uit Nunspeet met een hersen schudding en ccn gebroken sleutel been opgenomen in het ziekenhuis Salem in Ermelo, nadat eerste hulp was verleend door een arts. Iets nieuws! Vulling: walnoot: caramel afgeblust met slagroom, amandelspijs en walnoten Banketbakkerij-tearoom fjuiur föuliemcm markt 'rujssauLxxn Tel. 12061 13015 Wethouder Rikkerslaan 8-10 ERMELO Telefoon 03417-53919 b g g 57867 Uw installateur ERMELO Putterweg 12. tel 03417- 51344* I I VOLVO. DAIHATSU" GARAGE NIJKERK B.V. AMBACHTSSTRAAT 17 3861 RH NIJKERK TEL. 03494-57444 VERKOOP A TH R BAKKER TELEFOON 03494 52428 LAP 2UIDAM TELEFOON 03494 58585 DAIHATSU ROCKY4X4 is nu binnen demonstratie-auto staat voor u klaar Het is voor de 2e week feest... Goudvallei feest Jubileum van het jaar... Nu is ook papa de sigaar Mama zegt... papa naar „De Goudvallei" toelopen En voor mama mooie dingen kopen. Alles is goedkoop... Nee spotgoedkoop... En er is zo'n hoop Op ZATERDAG 8 SEPTEMBER om 9.00 uur starten wij in al onze zaken, dan gaan de poorten open en dan is er voor u5 kopers: zware go-cen 10 kopers stalen Seiko herenhorloge met band. aut. dat-*-dag270.-nu 50.- 25 kopers: doos met 6 whiskyglazen 50-NU 10.- 50 kopers massief zilveren shorty (halsketting) met ivoren balletles 30.-NU 10.- 50 kopers massief zilveren oorbellen hangend, met ivoor26.- NU 5.- 8 kopers: zwaar verzilverde cassette met kist2 152 -NU 750.- 5 kopers: gouden herenring500.- NU 348.- 10 kopers edelstalen cassette 101 -delig met kist1.625.- NU 775.- 20 kopers: gouden gediamanteerde oorbellen70 - NU 30.- 10 kopers gouden bnllantring330 -NU 158 - 30 kopers massief zilveren aureolen35 - NU 5.- 10 kopers edelstalen cassette met kist (nieuwste model)940 - NU 298.- 5 kepers gouden shorty schakelarmbandt 900.-NU 990.- 10 kopers zware gouden damesrmg500.-NU 25 kopers massief zilveren graveerplaat30 - NU 15 kopers: chroom verpleegstershorloge met speld118 NU 20 kopers Oudhollandse choker met bloedkoraal of granaat340 - NU 30 kopers edelstalen suikertang 21.50 NU 15 kopers heren quartzhortoges 128 NU 10 kopers: stalen waterdicht dameshorloge met band300 NU 20 kopers: edelstalen vleesmes en vleesvork112 - NU 8 kopers: gouden bloedkoraal hanger160-NU 10 kopers zilver en vergulde kinderhangers30 -NU 10 kopers kinderbestek edeistaal50 -NU 10 kopers: prachtige bloemvaasnu dan 198.- 10.- 49- 2.50 59- 19- 5.- (halskettmg)660.- NU 298- Bij besteding boven de 500 - voor 1,- rekenmachine, ballpoint, aansteker mei klok, Bij besteding boven de 300.- elektronische aansteker en ballpoint voor 1 (loudhandd k^foutivallei" r Oostemde 95. Scherpenzeel. 03497-1607; Stationsstraat 143. Apeldoorn 055-218880. Amsterdamsestraatweg 699. Utrecht. 030-444040: Hoofdstraat 87. Velp. 085-618095: Columbuslaan 392. Utrecht. 030-884527 Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn. Vrijdags te Scherpenzeel en Velp Een mens is nooit te oud om te leren, laat staan om ..De Goudvalleite proberen JUBILEUMPRIJZEN... DAT ZAL „DE GOUDVALLEI" U BEWIJZEN.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1