Grotere instellingen krijgen het moeilijk Commissaris komt tijd tekort in Harderwijk Weg vrij voor St Jansdal GRATIS Nieuwe Harderwijker Courant Beroepskracht voor drugsverslaafden 14 dagen abonneer u nu randmeercombinatie: 31.800 ()CIAAL-CULTUREEL PROGRAMMA 1985 1 V mwmzi Een begrip op verzekeringsgebied tesurantiebedrijf H. Nieuwenhuis b.v Man rijdt door na botsingen SCHILDER S NIEUWSBLAD BCHILDERS NIEUWSBIAD Jschijnt iedere maandag en donderdag iave Wegener Uitgeverij Gelderland B V. eau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. ■javeV) ■eau: MAANDAG 27 AUGUSTUS 1984 61 e JAARGANG No 57 ■■■"I/ win W wmmmm 1ARDERWIJK Het pro- imma sociaal-cultureel werk or 1985 draagt opnieuw karakter van ongewijzigd leid ten aanzien van aktivitei- die voor subsidie in aanmer- g komen. Dit houdt in dat er ar wordt bestreefd dezelfde tellingen en aktivitciten in ind te houden, echter met «is minder of op z'n gun- gst met gelijkblijvende erhcidsgelden. De gemeente irdt nog steeds geconfron- ■rd met bezuinigingen en an- re financiële tegenvallers, rgemecster en wethouders an akkoord met het ontwerp- irprogramma, dat vanavond aandag) wordt besproken in welzijnscommissie. Het col- c wijst erop dat nieuwe akti- eitcn bij het financieel meer- cnprogramma kunnen wor- i ingebracht en dat bij itcding van meevallers ook de entailers in beschouwing eten worden genomen. )ngewijzigd beleid voor 1985 wil gen dat er van wordt uitgegaan dat niveau van 1984 met twee procent irdt vermeerderd. Bij de bepaling 1 de voorlopig maximale subsidie is :n rekening gehouden met kor- igen op de rijksbijdragen voor so- lal-cultureel werk. Op dit moment nog onbekend of er sprake zal zijn n kortingen. Deze zullen eventueel rden doorberekend aan de sociaal- lturele sektor. H' tot nu toe gevoerde ongewijzig- bcleid zou doen vermoeden, zo rdt gesteld, dat de gesubsidieerde stellingen en groepen nog redelijk n de financiële jas passen". Het ge- ieentelijk aandeel in de subsidiëring ondanks de bezuinigingen in 1983 it verder aangetast, de kortingen op rijksbijdragen-aandeel hebben kn leer beperkt effekt op de instcl- i en groepen en het jaarlijks «percentage vangt (nog iets) van kostenstijgingen op. De meeste me instellingen kunnen naar de ing van b. en w. nog steeds rede- uit de voeten. Problemen kunnen bij de grotere instellingen voor- 10BLEMEN Een financieel onderzoekje heeft gewezen dat bij het voortzetten i het ongewijzigd beleid verschil- ide instellingen binnen enkele jaren iblemcn kunnen krijgen met de uit- nng van hun aktiviteiten. Het gaat «ral om de wat grotere instel- met in verhouding hoge perso ns- en huisvestingskosten. Deze jgen sterker dan de toegestane «percentages. Bedoelde instellin- i kunnen daarbij ook steeds moei- de doorberekende rijkskortin- opvangen. De instellingen waar deze proble- itiek tc onderkennen is, zijn het Vc- s Mueum, het Krcaticf Sentrum. Streckmuzickschool, de Stichting Sociaal-Kultureel Werk Harderwijk en dc bibliotheek. Het moment dat de financiële rek uit het ongewijzigde beleid is ver dwenen lijkt voor deze instellingen dichtbij, aldus b. en w., zeker als er voor 1985 een korting op de rijksbij dragen zal worden ingevoerd. Het college heeft besloten de ont wikkelingen nog even aan te zien, al vorens zonodig de problematiek „be- grotingsbreed" aan te pakken en met ingang van het sociaal-cultureel pro gramma 1985 de kortingen anders op te vangen dan op basis van evenredig heid van het subsidiebedrag. Daarbij zal zonodig ook de groeipercentage- problematiek worden betrokken. De behandeling hiervan zal zonodig plaatsvinden in het kader van het meerjarenschema 1985-1988. SUBSIDIE In totaal vermeldt het ontwerp programma sociaal cultureel werk voor 1985 een bedrag van ruim 2,1 miljoen gulden aan gemeentelijke subsidies. De hoogste bedragen gaan naar het club- en buurthuiswerk van de Stichting Sociaal-Kultureel Werk Harderwijk (ƒ402.100,—), het vor mingswerk voor volwassenen - Open School 270.000,de Streekmu- ziekschool (aandeel Harderwijk ƒ262.089,het Kreatief Sentrum (ƒ253.000,de culturele program ma's (Cultureel Centrum 190.000, Catharinakapel 59.000,Stichting Kamermuziek 1000,in totaal ƒ250.000,het Veluws Museum 140.919,en de multi-funktionele centra (sociaal centrum De Kiekmure ƒ40.000,wijkcentrum De Roef 82.000,Het vormingswerk jonge volwassenen (edukatief centrum De Stek) staat genoteerd voor 93.000, het vormingswerk voor volwasse nen-culturele minderheden 60.000,en alfabetisering ƒ45.000,—. Op het gebied van emancipatie-ak- tiviteiten komen de VOS-basiscursus- sen in aanmerking voor een gemeen telijke subsidie van 10.930,de VOS-vervolgcursussen 4800,de vrouwen van buitenlandse werkne mers 4200,en de vrouwen in de overgang (VIDO) ƒ2480,Deze ak tiviteiten zijn eveneens onderge bracht in De Stek. De subsidie voor de wijk- en buurt verenigingen (Stadsweiden, Visch- markt. Stadsdennen, PC. Bouten- slaan en Tweelingstad) wordt vastge steld na aanvraag van deze verenigin gen. Op de gemeentebegroting is hiervoor een bedrag van 27.000, opgenomen. MUZIEK Voor Het Gelders Orkest heeft de gemeente Harderwijk 9.092,be schikbaar (deze subsidie wordt per 1 september '85 beëindigd). De plaatse lijke muziekverenigingen Harmonie, Crescendo en Kunst na Arbeid kun nen in totaal maximaal 22.170,te gemoet zien. De bedragen moeten na de aanvragen van de verenigingen nog worden vastgesteld. Het Noordwest Veluws Symphonie Orkest wordt ge honoreerd met 570 gulden. De bijdra gen voor de zangkoren en oratorium- verenigingen met leden in de gemeen te Harderwijk moeten ook nog nader iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii HARDERWIJK Dc Hardcrwijkse politic heeft vrijdagavond een negen tienjarige jongeman uit Harderwijk aangehouden, die eerder die avond als een dolleman door de stad heeft gera- ccd en daarbij een flink aantal aanrij dingen heeft veroorzaakt met andere auto's. Ondanks die aanrijdingen reed hij toch telkens weer door, zonder de schade tc regelen. De politie kreeg na een eerste mel ding, iets na negenen, al snel een re gen van telefoontjes met aangiftes van doorrijden na een aanrijding. De poli tie trof de dader met zijn auto tenslot te aan op het Kerkplein. Op het bu reau kreeg hij een vette bekeuring wegens zijn slechte rijgedrag en om dat hij telkens weer was doorgereden. Dearbij bleek ook wat de reden was van zijn rijgedrag. Hij had nog geen twee weken zijn rijbewijs 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' De werkgroep Catharinakapel komt, volgens het ontwerp-programma so ciaal-cultureel werk, in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie van f 59.000—, worden bepaald. Voor 1983 bedroeg de laatst vastgestelde subsidie ƒ31.300,De Stichting Beiaard Harderwijk kan met een gemeentelij ke bijdrage van 10.700,de klok blijven luiden. De overige subsidiebedragen in het ontwerp-jaarprogramma, dat ook nog in de raadscommissie financiën op ta fel komt, zijn voor de vrijwilligers in het jeugd- en jongerenwerk (wijk- en buurtverenigingen, kerkelijk jeugd werk, scouting-organisaties, totaal maximaal 27.000,de Stichting Kinderspeelzalen 16.000,de Harderwijker Filmclub (vervaardi ging stadsjournaal 2235,de oranjevereniging 13.000,voor koninginnedag en 750,voor ande re aktiviteiten), de gemeentelijke plantsoenendienst (organisatie boom- plantdag 1475,de vrijwillige reddingsbrigade Veluwemeer 1000,de Stichting Kinderva kantiewerk Harderwijk 3570. de Speel-o-theek 1500,de ver eniging voor gehandicaptensport De- vedo 400.en voor de deskundig heidsbevordering van vrijwillige me dewerkers van instellingen op het ter rein van het sociaal-cultureel werk staat een subsidie van 5000,ver meld. Twee subsidiepostcn kunnen wor den geschrapt. Het open jongerencen trum De Metro en de gemeentelijke welzijnsraad, voor respcktievclijk 15.000,en ƒ3170,opgenomen in de gemeentebegroting, zijn beide ter ziele gegaan. I /reclame industrie trouwreportage FOTOSTUDIO MERJENBURGH Keizerstraat 19-21 tnaast het stadhuis) Harderwijk. Tel. 03410 18869. HARDERWIJK De gemeente Harderwijk krijgt van het ministe rie van volksgezondheid, welzijn en cultuur 90 procent subsidie voor het aanstellen van een beroeps kracht voor dc hulpverlening aan drugsgebruikers. Deze „veldwer ker", die veertig uur per week in touw zal zijn, wordt ondergebracht bij de Stichting Sociaal-Cultureel Werk Harderwijk. B. en w. zijn bereid de salariskosten voor rekening van de gemeente te la ten komen. Met het oog op de onze kerheid over de totale kosten van het projekt heeft het college een voorkeur voor de aanstelling van de beroeps kracht gedurende één jaar. Het minis terie gaat akkoord met de opzet die de gemeente voor ogen staat wat betreft de problematiek van de drgsversla- ving. Ook de gedachte aan een bege leidingsgroep, gericht op een ver nieuwde opbouw van de stichting Het Moeras, totdat deze in staat is de be geleiding van de funktionaris zelf ter hand te nemen, heeft de instemming van de staatssecretaris van WVC. De ze acht het bewaren van het karakter van Het Moeras als zelfhulpgroep van groot belang. De spoedige totstandko ming van een nieuwe akkommodatie voor Het Moeras, waarvoor de ge meente al eerder een eenmalige rijks bijdrage heeft gekregen, ziet de staatssecretaris als noodzakelijk voor de ontplooiing van initiatieven door de leden van de zelfhulpgroep en de veldwerker i HARDERWIJK Het werk bezoek dat de nieuwe Commis saris der Koningin in Gel derland, M. de Bruijne, woens dag aan Harderwijk bracht is wat tijdsduur betreft enigszins uit de hand gelopen. Dc geplan de rondrit door de woonwijken Stadsdennen, Tweelingstad, Engelerf en Stadsweiden kwam te vervallen. Na de officiële ontvangst in het stadhuis sprak de commissaris met burgemeester en wethouders over een tweetal onderwerpen, te weten het militair schietterrein en de plannen tot nadere ontwikkeling van het toe risme als belangrijke bron van wel vaart voor Harderwijk. De Commissaris der Koningin (mid den) op bezoek bij Reynolds Alumi nium. De gemeente wil de militaire schietbaan aan de Leuvenumseweg, die wordt opgeheven, terugkrijgen van defensie, om het terrein in te richten voor dagrekreatie. Defensie beroept zich evenwel op een in 1909 gesloten overeenkomst. Burgemeester Van Boeijen zei dat het gemeentebe stuur een billijke houding verwacht van defensie, temeer daar Harderwijk al een groot deel van zijn bosgebied kwijtraakt aan het toekomstige COT (compagniesoefenterrein). Een nieu we schietbaan is momenteel in .aanleg op het terrein van de WGF-kazerne. „Onze stad groeit en onze bevolking heeft ruimte nodig om zich te kunnen verpozen. De oude schietbaan is een van de weinige terreinen die hiervoor beschikbaar zijn. Daarom rekenen we op medewerking van defensie," aldus de burgemeester, wiens standpunt door de commissaris werd gedeeld. VERVUILING Wat het toerisme betreft stelde De Bruijne na het onderhoud met b. en w. vast dat de Harderwijkse wegen het verkeersaanbod kunnen verwerken. Het treffen van extra voorzieningen vond hij niet noodzakelijk. „Dat zou voor die enkele topdagen waarop het verkeer misschien eens vast komt te zetten een te grote investering zijn," aldus de commissaris, die wel goede mogelijkheden zag om het toerisme in Harderwijk te bevorderen. Uitgangs punt daarbij is het rapport van Harri son Price, waaraan de provincie ook heeft meebetaald. Naar aanleiding van klachten over de vervuiling van de Randmeren, wees de commissaris erop dat de wa terkwaliteit eveneens van groot be lang is voor het toerisme. Dc,provin cie zal verscherpt toezicht houden op illegale gierlozingen, die als voor naamste boosdoener worden be schouwd. Evenals vorig jaar zullen controle- vluchten met een vliegtuigje worden gemaakt. De Bruijne voegde eraan toe dat ook alternatieven moeten worden gezocht voor de kalvermesters, zodat zij het gier kunnen lozen op een ma nier die wel is toegestaan. Verder merkte hij op dat de vervuiling van de Randmeren niet alleen aan de boeren kan worden toegerekend. Er zijn aan wijzingen dat ook de watersporters en het scheepvaartverkeer met illega le olielozingen schuld hebben aan de waterverontreiniging. BEDRIJVEN Na het gesprek ging de commissaris in gezelschap van burgemeester en wethouders op bezoek bij twee Har derwijkse bedrijven, namelijk Rey nolds Aluminium BV (met vijfhon derd werknemers het grootste indus triële bedrijf in de gemeente) en Hel- lema Klcurkaartcn BV, een klein, zeer gespecialiseerd bedrijf. Mevrouw G. de Bruijne-de Ruiter werkte intussen samen met mevrouw G. A. van Boeijen-Katsburg, echtge- Burgemeester J. E. van Boeijen over handigt het echtpaar De Bruijne een mand, gevuld met produkten van het Harderwijks bedrijfsleven. note van de burgemeester, een apart programma af. De dames namen een kijkje in de palingrokerij van de firma Joh. Kok en Zoonen op de Boulevard, waar zij een deskundige uitleg kregen van WV-gids Jeleen Postma. Daarna bezochten zij in Hierden het vor mingscentrum De Essenburgh en de gelijknamige Norbertijnen-priorij Terug in Harderwijk wachtte de da- Hierdenseweg 64 5841 GZ Harderwijk fel.: 03410 12554 HARDERWIJK In opdracht van du gemeente is begonnen met de aanleg van de toegangsweg naar het toe komstige streekziekenhuis Sint Jansdal. De entree komt aan de kant van het Westeinde. Het bestuur van het ziekenhuis heeft de bouwvergunning nog niet, maar verwacht wordt dat de bouw binnen enkele maanden van start kan gaan. bom dan snel te kunnen werken, wordt nu alvast de toegangsweg in orde gemaakt. Aansluitend begint het aannemersbedrijf De Vroom met het bouwrijp maken van de grond voor de nieuwe woonbuurt St. Janshof, die naast het ziekenhuis komt. mes De Bruijne en Van Boeijen nog een rondleiding in de Grote Kerk. In de hal van het stadhuis had aan het eind van de middag een informele ontmoeting plaats met de leden van de gemeenteraad en de hoofden van dienst met hun echtgenotes. Het echt paar De Bruijne kreeg een grote mand aangeboden, gevuld met produkten van het Harderwijks bedrijfsleven. Het werkbezoek werd afgesloten met een avondmaaltijd in restau rant Da Gabriëlle op de Visch- markt. Op de uitnodiging van bur gemeester Van Boeijen spoedig nog eens terug te komen in Harderwijk, antwoordde de commissaris schert send dat de gemeente daar zelf voor kan zorgen door bestuurlijk „in de fout" te gaan. - stomen en modelpersen professionele textielrelnlging - speciale vlekken- behandeling Jac. Perkstraat 13 (zijstraat Couperuslaan) Harderwijk Telefoon 03410-14521 Ja. ik abonneer rruj op het Schilder s Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna beiaal ik per kwartaal 19.70 (postab 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Naam Voorl Straal:.. Postcode Datum Woonpia.il. Handtekening Deze bon in onqehankeerde envelop zenden nart Schilder s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwiik t U kunl natuurlijk ook bellen. li|dens kantooruren 03410 15029 SN 840827

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1