Vulderebrink eindelijk rond I Mevrouw Aartsen wint bootreis Standwerkers stelen show GRATIS Andere terreinen voor parkeerders V'brink Commissaris der Koningin op bezoek in Harderwijk abonneeru nu Nieuwe Harderwijker Courant 4 weken randmeercombinatie: 31.800 VI) WIL GEEN ERDERUITSTEL Leer- en doedag in stadhuis Alibi klopt niet GESLAAGDE AFSLUITING HANZEMARKT >-• ^SCHILDER S NIEUWSBLAD f «im SCHILDERS NIEUWSBIAD chijnt iedere maandag en donderdag ive Wegener Uitgeverij Gelderland B.V. au Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. MAANDAG 20 AUGUSTUS 1984 61 e JAARGANG No 55 ARDERW'IJK De bouw van winkels en woningen op de Vul- ibrink kan komend najaar beginnen. De gemeenteraad ging derdag unaniem akkoord met de verkoop van percelen bouw- i in aan de Nedclandschc Middenstands Financicringsmaat- jppij voor Bedrijfsobjekten (MBO) en aan V D, dat op de dersbrink een Torro zal neerzetten. De poging die de dames M. der Vcgt-Krikke en L. C. Poorter-Volker op het laatste mo lt ondernamen om, vanwege het gevaar van overbewinkeling, plan Vuldersbrink alsnog te herzien, haalde niets uit. De raad le na een vertraging van zo'n zeven jaar geen verder uitstel Temeer omdat de gemeente hierdoor al een forse schade ft geleden. Hoe groot dat bedrag is werd tijdens de raadsverga- ng niet duidelijk. Er werd over tonnen, maar ook over een mil- ler.verlies gesproken. CDA-raadslid C. Korevaar ast dat er lang genoeg over rsbrink is gepraat. Hij wees dat het tijdverlies, als gevolg van aarschriften, de gemeenschap le tonnen heeft gekost. Het pro- Vuldersbrink zal naar zijn me de woonfunktie en het leefkli- In de binnenstad versterken en vinkelbestand op een verant- niveau brengen. Wel vroeg Ko- |r zich af of het terrein Walto- raat voldoende vervangende rgelegenheid biedt, als de hek- om de Vuldersbrink gaan. Hij inerde aan een toezegging die het reeds in 1977 aan de winke- reniging had gedaan en ver- de terreinen Bleek en Scheeps- 1 voor het parkeren in reserve te len. ITER ,'VD-er T. Ahrens bekende dat leens het vermoeden had gehad jet door alle bezwaren zou spaak met Vuldersbrink, waardoor de rente met een miljoenenverlies komen te zitten. Hij zei bewonde- tc hebben voor het doorzettings- e< n van het college dat, met een ondersteuning van het ambte apparaat, het plan er toch had gesleept. „De lelijke krater die de rrsbrink vele jaren is geweest in hart van onze stad kan nu einde- op verantwoorde wijze worden rbouwd," aldus Ahrens. Hij voel- iets voor een aanvullend distribu- jlanologisch onderzoek, waarom iames Poorter en Van der Vegt in brief aan de raad vroegen. „Vul- brink is een voorbeeld van hoe procedures kunnen verlopen, iraktie heeft waardering voor de eng van de burgers, maar in- ik kan ook omslaan in tegenwer- Shjl (PH): Marathon zonder win- aars en verliezers. ARDERWIJK Automobilis me nu nog gebruik maken van parkeerterrein Vuldersbrink, •n hun auto binnenkort elders ten parkeren. In een brief aan mtheffinghouders heeft de ge- nte dit meegedeeld. De bouwac- eiten voor het w inkel- en woon- plex Vuldersbrink beginnen r verwachting eind september, winkelend publick kan dan fe it op het nieuwe parkeerterrein toren (zestig parkeerplaatsen), >p bestaande parkeerplaatsen, tvan de terreinen Vitringasin- en Houtwal met het oog hierop g jaar al zijn vergroot. 'nors en werkers met een par- sticker voor de Vuldersbrink nen hun parkeervergunning kos- >s inwisselen voor een vergunning voorTnaar keuze de Hortus, de Hout wal, het terrein Waltoren, de parkeer kelder onder het stadhuis of voor par keren in de woonstraten van de bin nenstad. Overigens kunnen deze ver gunninghouders op vrijdagavond en zaterdag op de Hortus, Houtwal en Waltorenstraat niet terecht; deze ter reinen zijn dan bestemd voor winke lend publiek. De kelder van het stad huis is dan echter voor de vroegere Vuldersbrinkparkeerders beschik baar. Zij die altijd parkeren op het ge deelte van de Vuldersbrink dat voor vergunninghouders is bestemd (aan de Grote Poortstraat) hoeven de stic ker niet om te ruilen. Zij kunnen op elke andere plaats bestemd voor ver gunninghouders gaan staan. In de toekomst komt in het nieuwe Vuldersbrink-complex een terrein voor circa negentig auto's. ALS U WILT WETEN HOE ASSURANTIEBEDRIJF H. NIEUWENHUIS B.V. WERKT. VRAAG HET DAN EENS AAN UW VRIENDEN OF KENNISSEN. king." verkondigde de liberaal. Te leurgesteld was hij voorts dat de fi nanciële druk op Vuldersbrink inmid dels zo groot is geworden, dat deze kosten ook moeten worden gedragen door andere plannen binnen het cen trumgebied. LIJDENSWEG F Stijl (Progressief Harderwijk) merkte op dat Vuldersbrink, in de maalstroom van ontwikkelingen in de gemeente, een zorgenkind is geble ken. „Niet alleen interne, maar zeker ook externe faktoren hebben ertoe bijgedragen dat in de tijd gemeten van dit plan, over een lijdensweg kan worden gesproken. Thans wordt het resterend deel van de stadskern inge plant. Een moeizame, moeilijke, maar vooral een dure transplantatie. Enke le miljoenen verlies is niet niets," al dus het PH-raadslid, dat vaststelde dat de marathon is volbracht. „Er zijn hier echter geen winnaars, slechts verliezers." F. H. van Hoorn (PvdA) merkte op dat het plan Vuldersbrink in de loop der jaren ten dele is gewijzigd. „De bioscoop en de banken, want oor spronkelijk zou er op bijna elke hoek een bankgebouw komen, hebben het zinkende schip verlaten en de lasten aan de gemeenschap overgelaten." Het succes van Vuldersbrink hangt af van het aantal klanten, aldus Van Hoorn, die eraan toevoegde dat het tempo van de groei van Harderwijk veel lager is dan ooit is voorspeld. De PvdA-er hoopte dat met het plan Vuldersbrink een tijdperk van kaalslag en grote doorbraken wordt afgesloten. „Het oorspronkelijke plan met veel beton, dreigde een soort van Hoog-Catharijne te worden. Het paste niet in de schaal van Harderwijk. Ge lukkig zijn we niet helemaal doorge slagen. Er is slechts één nieuwe weg gekomen, de Selhorstweg, en een deel van het oude stratenpatroon blijft ge handhaafd." Verder waarschuwde Van Hoorn de inbreiding van de wo ningbouw niet te overdrijven. „Met een maximum aan steen en asfalt blijft een minimum aan leefklimaat over. We moeten van onze binnenstad geen mierenhoop maken," sprak de PvdA-er. TORRO Op vragen of V D de geplande Vendet zomaar kan omzetten in een Torro, antwoordde wethouder D. Klaassen dat het college als voor waarde heeft gesteld dat 50 procent van het assortiment in de nonfood- sektor zal zijn. Dit geldt echter alleen voor de start, er is geen garantie dat deze verhouding tussen food en non food ook op den duur zo zal blijven. Wel heeft V D de toezegging gedaan dat de Edah-supermarkt nabij de Vuldersbrink wordt gesloten. De wet- Wethouder D. maand uitstel". Klaassen: „Geen houder verduidelijkte dat V D geen Vendets meer bouwt. De bestaande Vendets worden ook door Torro's ver vangen. „Als Vuldersbrink niet was vertraagd en er was in 1980 een Ven det geopend, dan zou dat nu ook een Torro worden." Wat de parkeergele genheid betreft wees de wethouder op de uitbreiding die de parkeerruimte op de Vitringasingel heeft ondergaan. Evenals de raad voelde wethouder Klaassen niets voor een aanvullend onderzoek van de gevolgen die Vul dersbrink kan hebben voor de bestaande winkelvoorzieningen. Klaassen stelde dat de cijfers uit het CIMK-rapport van 1975, die de dames Poorter en Van der Vegt in hun brief noemden, allang niet meer kloppen. In dat rapport werd een behoefte aan verkoopruimte aangegeven van 12.600 m2 bij een inwonertal van 35.000. Volgens de wethouder is bij de. ontwikkeling van Vuldersbrink uit voerig aandacht besteed aan het pro bleem van overbewinkeling. Daarom is het winkeloppervlak aanzienlijk verkleind. Er komt nu 3000 tot 3500 vierkante meter verkoopruimte, geba seerd op de ruim 32.500 inwoners die Harderwijk nu heeft. De open plek op de hoek van de Grote Poortstraat en de Schoenma kersstraat, waar de ABN zou ko men, wordt om dezelfde reden ook niet met winkels opgevuld. Hier komt ook geen bioscoop, zoals al eens werd gesuggereerd, maar waarschijnlijk woningbouw. „We zijn nu eindelijk zover. We moeten de bouw nu geen maand meer uitstellen" vond wethouder Klaassen, die voor de bezwaren die vanuit de burgerij en middenstand tegen het plan Vuldersbrink naar voren waren gebracht, nog wel begrip toonde. Meer moeite had hij met de vertraging die was ontstaan doordat de minister op het laatste ogenblik een vergun ning weigerde voor de sloop van het pand Mons. Tegen een onderdeel van het plan Vuldersbrink is nog een beroep inge diend bij de Kroon. Hierover wordt op 6 november een uitspraak gedaan, maar volgens de wethouder komt de nieuwbouw waarop Harderwijk zo lang heeft moeten wachten, hierdoor niet meer in gevaar. - stomen en modelpersen - professionele textielreiniging - speciale vlekken- behandeling jac Perkstraat 13 (zijstraat Couperuslaan) Harderwijk Telefoon 03410-14521 HARDERWIJK In de hal van het stadhuis wordt morgen, dinsdag 21 augustus, de eerste Harderwijkse leer- en doedag gehouden. Allerlei in stellingen geven informatie over bui tenschoolse onderwijsmogelijkheden in en om Harderwijk De leer- en doe dag. een initiatief van de gemeentelij ke sociale dienst, wordt 's middags om drie uur geopend door wethouder P. van Kalsbeek. Tot negen uur 's avonds zijn medewerkers van de verschillen de scholings- en vormingsinstellingen aanwezig. In de veertien dagen daar na is het materiaal te bekijken tijdens de openingsuren van het stadhuis; van acht tot twaalf en van één tot vier uur. Voor degenen die niet op de leer- en doedag of naar het stadhuis kunnen komen is een overzichtpakket be schikbaar. Hierin zitten folders van alle betrokken instellingen. Dit pak ket kan worden aangevraagd bij bu reau voorlichting, tel. 11222. HARDERWIJK Met veel energie en creativiteit probeer den de eenentwintig standwer kers die woensdagavond op de Markt stonden, elkaar de loef af te steken. Doel was deze keer niet zoveel mogelijk te verko pen, maar om de beker te win nen. Tijdens het concours wer den de standwerkers getest op welsprekendheid, overtuigings kracht en originaliteit. Voor de meeste standwerkers is het ver kopen op allerlei markten hun beroep, waar zij, overigens te recht, erg trots op zijn. Het is waarlijk een hele kunst om da gelijks met de meest originele verkooppraatjes de vaak vreem de waren aan de man te bren gen. Degene die het woensdag het leukst deed was de dweilenver- koper, de heer Van Est. Hele verhalen wist hij te vertellen over zijn superdweil. Het pu bliek luisterde met open mond, hoe zijn dweil de wedstrijd te gen zijn concurrent Sorbo (de Griek) altijd won. Menigeen ging dan ook met een pak dwei len voor een tientje terug naar huis. De jury had zich, net als andere ja ren, onopgemerkt tussen het publiek gevoegd. Dit jaar viel de eer te beurt aan mevrouw E. A. Oldenhof, echtge note van de korpschef van politie, bri gadier R. V/. van Stuivenberg en de fraktievoorzitter van de PvdA, F. van Hoorn. Zij hadden de moeilijke taak, de beste standwerkers te kiezen. Be halve de eerste prijs voor Van Est, was er nog een tweede prijs voor de heer Goppel met zijn groenteschaaf en een derde prijs voor de heer Kre- mer, die gereedschap verkocht. VERKOPEN Een van de standwerkers, de heer Rodenburg uit Lelystad, die met een soort handmolentje op de markt stond, vertelde dat het beroep van Dweilenverkoper Van Est was het best op dreef en won de eerste prijs op het standwerkersconcours. standwerker heel anders is dan dat van een normale verkoper. „Een standwerker heeft de plicht om be halve zijn zakken te vullen, het pu bliek ook te vermaken." Hij legt uit dat de meeste standwerkers in de zo mer bijna dag en nacht werken, om in de winter ook hun gezin te kunnen onderhouden. Het is een vrij beroep, waarbij alles afhangt van doorzet tingsvermogen en het hebben van een goede „babbel". Mensen die verlegen zijn kunnen het volgens hem wel ver geten. Hij geeft menig manager van een groot bedrijf de raad om eens een dagje met een standwerker op te trek ken. „Zo'n dag zal deze man of vrouw dan veel meer leren over het gedrag van de consument en over verkoop technieken dan op menige cursus," aldus de standwerker Rodenburg. BLOEMEN Heel mooi woensdagavond was ook de 72-jarige vrouw, die al roe pend vanuit een wagen, goedkoop kamerplanten verkocht. Scheldend en tierend voorzag ze menig belang stellende van een arm vol planten. Of men het nu wilde of niet, men moest bij haar planten kopen. Om op die leeftijd nog een dergelijke energie aan de dag te leggen is ze ker prijzenswaardig te noemen. POPPEN? Voordat in de avond het standwer kersconcours gehouden werd, waren er in de middag wel heel vreemde we zens te zien in de binnenstad. Bijna was niet te zien of het hier ging om mechanische poppen of om mensen. Omstanders waren dan ook steeds aan het gissen: is het wel een pop, is het niet een pop? Grote schrik bij het pu bliek als een van de twee poppen dan opeens begint te lopen en het toch een mens bleek te zijn. De poppen-act werd gedaan door Sir. Patric en Dede uit Frankrijk. De Fransen die zulke malle fratsen uithaalden waren door de winkeliersvereniging Binnenstad uitgenodigd om de sfeer wat te verle vendigen. Vooral het feit dat de ar tiesten zo mobiel waren was voor de winkeliers aanleiding geweest om hen uit te nodigen. Hierdoor kon men ein delijk eens ergens anders sfeer ma ken, dan alleen op de Markt. NABABBEL Met de voorzitter van de braderie commissie Johan van de Sluis, bab belden wc nog wat na over het wel en wee van het organiseren van een Han- zemarkt en een standwcrkcrscon- cours. Hij vertelde dat het elk jaar weer een hele klus is om alles goed en op tijd te regelen. Wel wilde hij graag van de gelegenheid gebruik maken om diverse mensen te bedanken. De leden van de braderiecommissie die elk op eigen wijze een steentje aan het slagen van de Hanzemarkt hadden bijgedragen, wilde hij bedanken voor hun inzet. „Uiteindelijk moesten ze toch maar vaak hun zaak in de steek laten om op de Hanzemarkt het één en ander te regelen. Dit wordt vaak on derschat," aldus Johan van de Sluis. De braderiecommissie bestond dit jaar uit Evert Foppen, Jan Scheer, Gerard Slingerland en Jaap van de Bosch, terwijl Rob van Sprang en de heer De Groot een heel bijzondere functie vervulden in de voorbereiding en uitvoering van dit evenement Johan vertelde ook blij te zijn met de volledige medewerking van diverse gemeentelijke instanties. „Met name het parkeren was dit jaar weer uitste kend geregeld. Zonder de hulp van zowel de politie als de dienst gemeen tewerken, was het zeer zeker niet ge lukt." Al met al kan men dit jaar terug zien op een geslaagd evenement. „Een grote positieve uitstraling ging er dit jaar uit van de samenwerking tussen het groot-winkelbedrijf, zoals onder andere de Hema en C en A, en de indi viduele winkelier. De bereidwilligheid van beide par tijen is van het grootste belang ge wecst voor het slagen van de eerste Hanzemarkt," volgens Van de Sluis. Hij zegt enerzijds blij te zijn dat al het werk weer achter de rug is, maar an derzijds toch elk jaar weer veel ple zier te beleven aan het mccmce hel pen organiseren van de Hanzemarkt. HARDERWIJK De familie D. Aartsen van het Haaksepad is flink in de prijzen gevallen op de film-informatieavond die de Reiswinkel bstadsdennen dins dag hield over de vijfdaagse lu xe bus- en bootreis naar Skan- dinavië. Op eze bijeenkomst in De Kiekmure, die door zo'n ze ventig belangstellenden werd bezocht, werd ook een gezellige kwis op touw gezet. Het ging daarbij om vragen als: hoe lang bestaat de Reiswinkel (zes jaar), hoe heet de eigenaar (Douwe T. Booy), met welke boot van de Stena-Line wordt de reis ge maakt (de Victoria) en hoeveel kost deze vakantietrip (635 gul den). De heer Aartsen was een van de goede inzenders en mocht als troost prijs een boek in ontvangst nemen. Daarna was het de beurt aan zoon Ri chard Aartsen, die voor zijn oplossing 9 Het echtpaar Aartsen neemt de hoofdprijs in ontvangst van Douwe T. Booy, eigenaar van de Reiswinkel Stadsdennen. met een reiskoffer werd beloond. Hij mocht vervolgens ook de hoofdprijs trekken en prompt pakte Richard een briefje uit de stapel waarop de naam van zijn moeder bleek te staan. Mevouw Aartsen won daarmee een gratis bootreis. Iedereen was er be duusd van, dat één familie, liefst drie prijzen in de wacht sleepte. Voor de reis met bus en boot naar Noord-Duitsland, (Kiel), Zweden, Noorwegen en Denemarken, die door de Reiswinkel Stadsdennen wordt georganiseerd in samenwerking met Schilder s Nieuwsblad, bestaat al veel belangstelling. Het ziet er naar uit dat de bus, die op maandag 24 september uit Harderwijk vertrekt, spoedig zal zijn volgeboekt. Het echtpar Aartsen is in ieder geval van de partij. „Skan- dinavië heeft ons altijd aangetrok ken," vertelt de heer Aartsen. „Dat mijn vrouw die prijs heeft gewonnen, komt dan ook wel erg mooi uit." HARDERWIJK De nieuwe Commissaris der Koningin in Gel derland, de heer M. de Bruijne, brengt woensdag 22 augustus een werkbezoek aan Harderwijk. Na aankomst bij het stadhuis, 's middags om twee uur, heeft eerst een gesprek plaats met burgemees ter en wethouders. Gesproken wordt over het militair schietter- rein en de plannen tot nadere ont wikkeling van het toerisme als be langrijke bron van welvaart voor Harderwijk. Vervolgens gaat de CdK, in gezel schap van de leden van het college en de gemeentesecretaris, naar twee be drijven op het industrieterrein Lo- rentz, namelijk Reynolds Aluminium BV (het grootste industriële bedrijf in de gemeente) en Hellema Kleurkaar- ten BV, een klein, zeer gespecialiseerd bedrijf. Omstreeks vijf uur wordt een rondrit door de woonwijken Stads dennen, Tweelingstad, Engelserf en Stadsweiden gemaakt. De echtgenote van de CdK, me vrouw G. de Bruijne-de Ruiter, is ook aanwezig. Zij krijgt een ander pro gramma aangeboden. Samen met de echtgenote van de burgemeester, me vrouw G. A. van Boeijen-Katsburg, neemt mevrouw De Bruijne eerst een kijkje in de palingrokerij van de firma Johannes Kok en Zoonen op de Boule- l /reclame industrie trouwreportage FOTOSTUDIO MERJENBURGH Keizerstraat 19-21 (naast het stadhuis) Harderwijk. Tel. 03410- 18869. vard. Daarna gaan de dames naar Hierden, voor een bezoek aan het vor mingscentrum-conferentieoord De Essenburg en de gelijknamige Nor bertijnen-priorij. Terug in Har derwijk wacht de dames De Bruijne en Van Boeijen nog een rondleiding in dé-Grote Kerk. In de hal van het stadhuis heeft eind van de middag een informele ontmoeting plaats met de leden van de raad en de hoofden van dienst met hun dames. Tenslotte begeeft het gezelschap, bestaande uit de heer en mevrouw De Bruijne, bur gemeester en wethouders en de ge meentesecretaris en hun dames, zich te voet via de Boulevard en de Vischmarkt naar restaurant Da Ga- briële, voor het gebruiken van de avondmaaltijd. HARDERWIJK In verband met de onlangs gepleegde gewapende overval bij de pluimveeslachterij Midden-Nederland heeft de politie een 25-jarige inwoner van Ermelo aangehouden, die al eerder van dit feit werd verdacht. De man, die vol deed aan de omschrijving van oogge tuigen, werd toen weer vrijgelaten, omdat hij een alibi had. Inmiddels is gebleken dat dit alibi niet klopt. De verdachte is nu, na vrijdag te zijn ver hoord door de rechter-commissaris in Zwolle, voor de duur van zes dagen in voorlopige bewaring gesteld. Bij de overval raakte een 41-jarige werkne mer van de pluimveeslachterij licht gewond. Ja. ik abonneer mi| op het Schilder s Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19 70 (postab 23 85) Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaar! Naam Straat Postcode Datum Vocrl Woonplaats Handtekening Deze don in ongefrnnkeerde envelop zonden nnn Schilder s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwiik. U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren OS-PO - 1S029 SN 840820

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1