Betaald parkeren in en om ijnnenstad wordt aangepast Danscentrum Wildschut Welluidende hulde voor bruidspaar Brandsen GRATIS Veel vraag naar eerste woningen in Frankrijk Poging tot uitstel plan Vuldersbrink UF abonneeru nu Nieuwe Harderwijker Courant randmeercombinatie: 31.800 Twee gewonden bij lx)tsing EjAj Echt uit Harderwijk taxi 'nodig? VERHUIZINGEN EN TRANSPORTEN G.J.Nout&Zn. J Hamburger restaurant V 7 dagen per week geopend •K van 10 tot 10 SCHILDER S NIEUWSBLAD 1 MAAND SCHILDERS NIEUWSBIAD mjnt iedere maandag en donderdag ve Wegener Uitgeverij Gelderland B V. au: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. DONDERDAG 16 AUGUSTUS 1984 61e JAARGANG No 54 1ARDERWIJK Met ingang Enkele maanden geleden, bij de 1 oktober ondergaat, als de afronding van de diskussie over de nccnteraad zich hiermee nota Binnen de Veste, besloot de raad lavond (donderdag) kan ver- b. en w. opdracht te geven tot het in- voeren van een aanpassing van de dif- gen, het betaald parkeren ferentiatie in parkeerduur en par- i wijziging. De verschillen in keertarief in en om de binnenstad ■keerduur en het parkcerta- (aanpassing zonering parkeren). Voor in en om de binnenstad het parkeren op parkeerterreinen en •den aangepast. Ook stellen °P parkeerplaatsen bij parkeermeters n w. de raad voor over te en aut°maten- gedifferentieerd maar parkeertijden en tarieven, komt het n tot een vereenvoudiging college uit op acht zones Het systeem dc tarieven door in het alge- houdt in: hoe verder van de winkel- •II na het eerste halfuur niet voorzieningen af. hoe voordeliger ger steeds een tarief per vijf- parkeren i minuten te hanteren (bij ZONES s;erc parkeerduren is het r In zone A (Hoogstraat, Lutteke- rat bepalen van de parkeer- poortstraat, Smeepoortstraat), zone B tot op het kwartier nauw- (Doelenstraat, Kerkplein, Schecps- rig toch niet gemakkelijk), singel, Vitringasingel) en zone C (ge ar over te gaan op tarieven deelte Boulevard) gaat het parkeren i maximaal een half uur, een Per twintig minuien of een gedeelte daarvan 0,25 kosten. Voor zone A andernali uur, tweecnnall j geldt een maximale parkeerduur van r etc. Naar de mening van b. twintig minutcn- voor dc zones B en C bevordert dit de duidelijk- is dit maximaal een uur, ld en vergemakkelijkt dit de Voor zone D (Frterhuissteeg Hor- gevolgen vandien ze van de parkeertijd bij de tus' Kloosterplein. Plantage. Touw- keerautomaat. Voorts is het ^a,n- Vitringasingel. Vuldersbrink en Waltorenstraat). zone F (Houtwal) en dens op algemeen erkende feestda gen." NIET ACHTERAF 1 1**1 guuuillgliuuuciö pctl rvxrc.1 IXV JV4VT1 OIC1L1 noen, naast ae wekelijkse volgende tarief voorgesteld: tot maxi- huis. Blokhuis, Vischmarkt enz.) stelt hetaald Het parkeerterrein Waltorenstraat, met de aanleg waarvan binnenkort wordt begonnen, mede ter compensa tie voor de Vuldersbrink, is ingedeeld in dezelfde zone als onder andere de Vuldersbrink (zone D). Gelet op de daarmee verband houdende proble men, ondermeer bedienend verkeer, verdient het volgens b. en w. bij nader inzien toch geen aanbeveling om op het terrein Waltorenstraat het sys teem van achteraf-betalen toe te pas sen. zoals eerder is gesuggereerd. In zone G op de Boulevard (160 par keerplaatsen bij parkeerautomaten, met betaling vooraf) moet naar de me ning van b. en w. de mogelijkheid worden geboden om lang (de gehele dag) te parkeren, zoals op de slag boomterreinen het geval is. In de praktijk komen, ondanks de aandui dingen. toch regelmatig potentiële lang-parkeerders op deze parkeer plaatsen terecht, met soms alle nare VERGUNNINGEN v HARDERWIJK „Voordat de eerste paal dc grond in gaat. zijn de huizen in Frankrijk al verkocht", voorspelt de verkooporganisatie Van der Roest, die de woningen voor het bouwbedrijf Slokker aan dc man moet brengen. Het was ontzettend druk dins dagavond in het restaurant van het Dolfinarium, waar een informatie avond was belegd. Een groot aantal, voornamelijk jonge mensen kwa men een kijkje nemen naar aanlei ding van de grote oproep die maan dag in de kranten stond. Wel was er in deze oproep een fout De Luttekepoortstraat krijgt een maxi male parkeerduur van twintig minu ten. Nu is dat nog een uur. zone G (deel Boulevard) wordt het Voor de parkeerplaatsen voor ver gunninghouders (parkeerkelder stad- maal een half uur 0,25; tot maxi maal een uur 0,75; tot maximaal an- het college voor: een maximale par keerduur van tien respektievelijk derhalf uur 1,25 en tot maximaal dertien uren achtereen per dag voor- tweeënhalf uur 2,25. De maximale zover de parkeervergunning geldig is parkeerduur in zone D wordt tweeën- op alle dagen van 08.00 tot 18.00 uur half uur achtereen, op de Houtwal en op vrijdag- en overige koopavon- vier uur achtereen en in zone G op de den tevens van 18.00 tot 21.00 uur, be- Boulevard tien respektievelijk dertien houdens op zondagen en algemeen er- uur achtereen. Blijven over de zones kende feestdagen in de periode van 1 E en H, beide Boulevard. Op deze ge- oktober tot 1 mei. Verder een maxi- deelten, voor het toeristisch bezoek, male parkeerduur van tien uren ach- kost het parkeren drie gulden per tereen per dag voorzover de parkeer- keer. Zone E heeft een maximale par- vergunning geldig is op maandag tot keerduur van vier uur en in zone H en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur mag men de auto dertien uur achter- en tenslotte een maximale parkeer- een laten staan. Bij de zones A, B. D duur van drie respektievelijk tien en F komt nog de toevoeging „behou- uren achtereen per dag voorzover de vergunning geldig is op vrijdag- en overige koopavonden van 18.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur. I reclame industrie trou wreportage FOTOSTUDIO MCRJFNBURGH Keizerstraat 19-21 (naast het stadhuis) i Harderwijk. Tel. 03410- 18869. ERMELO Door een verkeerde inhaalmanoeuvre ontstond dinsdag morgen op de Flevoweg, nabij het Fe deratiecentrum, een botsing waarbij twee personen gewond raakten. Een personenauto, bestuurd door een in woner van Zutphen, wilde een veewa gen inhalen die op dat moment bezig was linksaf te slaan naar het Federa tiecentrum. vanaf 20 auc inschrijving en inlichtingen dagelijks van 19.00 tot 20 30 uur in het Sociaal Centrum De Kiekmure Tesselschadelaan 1 te Harderwijk te Ermelo donderdag - vrijdag - zateraag 19.ou-cO.uG uur vanaf 23 aug. Wijkcentrum „De Leemkuul" Eksterstraat 134. Ermelo Tel. 03410 -17486 (de gehele dag) Voor, tijdens of na uw vakantie N DEZE WEFK „DE GOUDVALLEI" n schakelarmband 380-NU 198.- eeigouden oorbellen met briljant450 - NU 248.- 'issief zilveren plaatarmband175-NU 88.- rtassief zilveren hanger met ketting100 -NU 48.- XTRA VAKANTIE-AANBIEDING: iouden hanger155-NU 69.- '^delstalen theelepels (zolang er is)41 - NU 10.- rfassief zilveren oorbellen38 - NU 10.- :-ef zilveren pillendoos (zolang er is)140-NU 69.- deitg edelstaal kinderbestek met mes48 -NU 15.- UIST IN CASSETTES HET GOEDKOOPSTE DE GROOTSTE KEUS >sete edelstaal GEEN 1006 - maar 595 - geheel compleet met de thee mis, gebakvorkjes, suikerschep, taartschep, suikertang, broodzaag, slacou- Goudhandel (mwfoufivatlei stemde 95. Scherpenzeel 03497-1607; Slalionsstraat 143. Apeldoorn. '8880 Amsterdamseslraatweg 699. Utrecht. 030-444040. Hooldslraat l'ëip 085-S18095 Columbuslaan 392. Utrechl. 030-884527 oavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn 'Vrijdag te Scherpenzeel en Uw gastvrouw en gastheer JANNYen KOOP MAATJES Vijhestraat 9 Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor biina elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon HARDERWIJK Dc dames M. van der Vegt-Krikke en L. C. Poor- ter-Volkcr, die de afgelopen jaren als onderneemsters in de binnen stad voortdurend aktie hebben on dernomen tegen het plan Vulders brink, gooien op het laatste moment nog een wapen in de strijd. Zij doen een dringend beroep op de gemeen teraad. te wachten met dc grond- overdracht aan MBO en V I) om, eventueel in samenwerking met de Kamer van Koophandel, het CIMK opdracht te verlenen tot een aan vullend distributie-planologisch onderzoek. De dames vinden dit noodzakelijk met 't oog op het gevaar van overbe- winkeling. In een brief aan de raad, die zich vanavond moet uitspreken over de verkoop van het bouwterrein Vuldersbrink. wijzen zij erop dat de becijferingen waarop het bestem mingsplan Vuldersbrink berust, al enkele jaren geleden moesten worden bijgesteld. Het plan is gebaseerd op een CIMK-rapport uit 1975, waarin voor 1985 een inwonertal van 40.000 wordt genoemd. Harderwijk heeft momenteel 32.500 inwoners. In maart 1982 hebben de dames Van der Vegt HIERDEN De leden van de Verenigde Veluwse Koren en het Chr. Hicrdens Mannenkoor hebben dinsdagavond dirigent Marinus Brandsen en zijn echtgenote Trui, ter gelegenheid van hun vijfen twintigjarig huwelijksfeest, een spontane hulde gebracht. Het echtpaar Brandsen werd in een open rijtuig vanaf de woning aan de Oranjelaan in Harderwijk naar het Dorpshuis in Hierden gereden. Daar had zich intussen een erehaag gevormd van bijna driehonderd zangers en zangeressen, allen ge tooid met een kleurige bloem. Marinus en Trui werden verwelkomd met een speciaal feestlied. Het zilveren bruidspaar mocht vervolgens de gelukwensen van alle koorleden in ontvangst nemen en uiteraard waren er ook geschenken, zoals de nieuwe elpee van de WK die in het voorjaar in de Grote Kerk van Elburg is opgenomen, de gebruikelijke envelop met inhoud en ook een orgel van honderd jaar oud, dat werd aangeboden door de familie Los uit Nieuwe Wetering, trouwe supporters van de WK. Marinus Brandsen, die bijna twintig jaar geleden de Verenigde Veluwse Koren heeft opgericht, was zichtbaar onder de indruk en mede namens zijn echtgenote bedankte de dirigent de koorleden voor deze onverwachte huldiging. en Poorter verzocht om herziening van het plan Vuldersbrink, maar op die brief kregen zij nooit antwoord Zij wijzen erop dat er sindsdien ver sterkt sprake is van teruglopende bestedingen per hoofd van de bevol king, stagnerende huizenbouw in Harderwijk en omgeving en negatieve invloed van het betaald parkeren. Naar hun mening zal hierdoor en me de door de wijziging van een regionale Vendet in een plaatselijk bedienende Torro. de reeds aanwezige overbewin- keling nog verder toenemen. „Geruststellende gegevens van b en w. uit een recent rapport waarin vermeld staat dat er in Harderwijk nog zeker 6000 m2 verkoopvloerop pervlak tekort is. blijken te komen uit een onderzoek van de MBO, de pro- jektmaatschappij die winkelcentra bouwt, verkoopt en verhuurt. Een grote belanghebbende dus," aldus de dames Van der Vegt en Poorter. Zij delen de raad mee dat zij van het CIMK („in vergelijking met MBO een neutrale instantie") in 1982 al de bevestiging over noodzakelijke her ziening van Vuldersbrink hebben ge had. Het CIMK schreef toen dat ..ze ker thans, na zeven a acht jaar, een actualisering gewenst is." De dames vragen de gemeenteraad uitstel om het CIMK opdracht te verlenen tot een aanvullend onderzoek. „Met uitzondering van het groot winkelbedrijf houdt niet één onder nemer ovcrbewinkeling tien of zelfs maar vijf jaar vol," aldus de dames Van der Vegt en Poorter, die vinden dat „gezien de ernst van de situatie" een maand uitstel ter relisering van dit onderzoek, toch wel door alle par tijen moet kunnen worden opgc bracht. SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING W. FOLKERS 03417-51656 geslopen. Er werd namelijk gepraat over woningen die gebouwd zouden worden in het plan Zeebuurt, maar in werkelijkheid ging het over de eerste woningen van het (omstreden) plan Frankrijk. De heer De Bruin van het bouwbedrijf Slokker vertelde dat het plan momenteel nog de artikel 19 pro cedure volgt. De gemeente, aldus De Bruin, hoopt de procedure zeer bin nenkort af te werken, waarna het bouwrijp maken van de grond kan be ginnen. Verwacht wordt dat voor het eind van dit jaar met de bouw kan worden gestart. Het plan bestaat uit zestien premie- A woningen, vijf premie B woningen en negen premieloze woningen. De uitvoering van de woningen is nage noeg allemaal hetzelfde. Door de ge meente is een prijsdifferentiatie aan gebracht, onder andere in de grond prijs. om de woonlasten van de ver schillende woonsoorten zoveel mogelijk op één peil te krijgen. Voor de gemeente speelt hierbij dan nog de kwestie van de contigentering (de hoeveelheid door het rijk toegewezen premiewoningen). De kosten van een premie A woning zullen bij een volledige subsidie ko men te liggen op iets boven de 500 gulden, terwijl de kosten van een sub- siche-vrij huis op iets boven de 600 gulden per maand zullen liggen. Met name voor tweeverdieners zijn de subsidievnje woningen erg interes sant omdat hun lonen tegenwoordig bij elkaar opgeteld worden en zij zo danig niet in aanmerking komen voor een premiewoning De woningen zijn onderdeel van een aantal van 2500 woningen die mo menteel door heel Nederland ge bouwd worden. Door deze uniformi teit kunnen de kosten tot een mini mum beperkt blijven, zonder overi gens de kwaliteit aan tc tasten. Met name de energiebesparende isolatie en heteluchtverwarming zijn erg bij zonder te noemen. Volgens de bouwer wordt er door deze wijze van verwar men een besparing van ongeveer de helft verkregen in vergelijking met een normaal verwarmde woning. Momenteel worden er vijf a zes wo ningen per dag geproduceerd van dit type. Aan de hand van het puntenstelsel van dc gemeente zal worden bepaald wie al dan niet in aanmerking komen voor het kopen van een van deze hui- "V-' Handelsweg 6-8, Putten Tel 03418 - 51163 51492 (ERKENDE VERHUIZERS Markt 4 Harderwijk Ja. ik abonneer mij op het Schilder s Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19 70 (poslab 23 85) Will u met betalen wachten op onze acceptgirokaart v Vocrl Sl'aal Postcode Datum Dozc bon m ongchonkeerdPpnvolop stvuipn ion Schilder s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100 3841 WB Harderwijk 4081 (L*

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1