Kindervakantieweek GRATIS De Snelweg bezorgt ook post in Harderwijk w PTT bom cl niet ure beste Idepei i da 1 'e Olympisch duo wil revanche Ronde van Ernielo 14 dagen abonneer u nu Nieuwe Harderwijker Courant Kleuterschool mag geen nieuwe spelletjes kopen randmeercombinatie: 31.800 LEIDSTERS HEBBEN HUN HANDEN VOL brink Luchtverwarming Werkloze start koeriersdienst HEK TEGEN OVERLAST Met hulppostkantoor Voor comfortabele warmte uit onopvallende roostertjes. DE RUITER VAN OS B.V. h taxi nodig? (3ochove oudvallei" poortinga poel bv Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 Vakant ie ga nge r.s op de bon schoorsteenvegen en tapijtreiniging SCHILDER'S NIEUWSBLAD CHILDERS NIEUWSBLAD 'erschijnt iedere maandag en donderdag Jitgave Wegener Uitgeverij Gelderland B V lureau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. DONDERDAG 9 AUGUSTUS 1984 61 e JAARGANG No 52 HARDERWIJK Niet du- en Peter; Kom hier Janneke; Mu is het jouw beurt Gert-Jan; ie leiders en leidsters hebben lun handen vol tijdens de kin- iervakantieweek alles in goede janen te leiden. Tot nu toe sla- ;en ze daar voortreffelijk in. De ,veek gaat vandaag zijn vierde iag in en is zeker weer een groot ucces te noemen. Ken van de hoogtepunten van de [andervakantieweek is altijd weer het lamp met overnachting voor de oude- •e kinderen van 10 tot en met 12 jaar. insdagochtend in alle vroegte ver rokken de kinderen vanaf de sport- lal de Sypel. Onder leiding van Nia mpelman, Peter Landman en Os- ald Verheggen bleven zij tot en met oensdagmiddag in de bossen nabij Ie waterval. Het spannendste mo- nent voor de kinderen was het maken in een heel groot kampvuur. Onder ...kundige leiding van de brandweer, lie met twee spuitwagens ter plaatse vas. laaiden de vlammen hoog op. indanks een flinke stortbui, die eer- in die avond was gevallen. Menig oerist zal zich verschrikt afgevraagd bben of er misschien een bosbrand litgebroken was; zo hoog kwamen de lammen boven de bomen uit. Na- uurhjk hield de brandweer nauwlet- end in de gaten of de situatie wel men, waarna de jurv een cijfer gaf rantwoord was. De kinderen geno- Voor het uiterlijk van het dier. Het en in ieder geval en uit volle borst wemelde van de konijnen, poezen, er diverse kampliederen rond honden en marmotten Zelfs een aan- irt vuur gezongen. tal sierduiven werd er vol trots aan de Jury getoond. De dieren zagen er, al dan niet versierd, op zijn paasbest uil. In kleine groepjes verdeeld werden De eerste prijs ging naar Margret r voor de kleinere kinderen diverse Dooyeweerd. voor haar glanzend pelletjes en knutselmiddagen geor- zwarte hond Droevie. Toen een van de Doel bij deze middagen juryleden haar lachend vroeg of ze vas niet iets te maken van enige haar hond soms insmeerde met vaarde, of te winnen tijdens een spel- schoensmeer, werd er door haar zeer serieus geantwoord dat ze haar hond De hele opzet was er op gericht om altijd borstelde en hem goed te eten spelen zo ontspannen mogelijk te gaf en met z'n allen de laatste week De tweede tot en met de vijfde prijs an de grote vakantie gezellig door te werden allemaal gewonnen door kin- deren met een konijn. Het mooiste ko- Gukekon naar dc tevreden snuitjes nijn was van Geke Dirksen. Haar ko- de kinderen, is het organisatieco- nijn Petertje, behaalde de tweede mité, onder leiding van de afdeling prijs. De derde prijs was voor het ko- »portzaken van de gemeente, daar nijn Tippie van Wendy van Wessel. 'olledig in geslaagd. Vanavond is er bij de Sporthal Sy- i Met moeite waren de kinderen na pel een kinderkermis voor alle leeftij- van een dergelijke middag te den, terwijl morgenmiddag de kinder wegen om met hun wachtende ou- vakantieweek afgesloten wordt met Uw installateur ERMELO Putterweg 12. tel 03417 - 51344* mee terug naar huis te gaan. Een ondoenlijk tafereeltje speelde zich af een kindertheater om twee uur in het Cultureel Centrum aan dc Station- r. en van dc kinderen persé eerst slaan. Hier zal opgetreden worden handtekening van zijn ..juf" wilde door kindervariété Mcnsino's, met de clown Toto. Er zijn nog enkele plaatsen over. Kinderen die willen komen kijken, moeten om kwart voor twee bij de zaal zijn. id de tekening die hij gemaakt had, naar huis te gaan BABYRUPSJE" de spelletjes werd ook het element niet vergeten en de kinderen groepsgewijs woord geven op diverse vragen een leidster aan een van de kin- ren vroeg of hij ook een naam van m kinderspeelgoed wist kreeg zij als ïtwoord; ..Een babyrupsje". Met een den gezicht vulde zij dit in op het rmulier. De bedenker van dit nieu soort speelgoed wilde het later hter nog wel even uitleggen en ver aarde dat een babyrupsje zo lekker •or je arm kon lopen en dat hij daar tijd mee speelde. Je moet er maar op >men. UISDIEREN Veel animo was er ook voor de huis- renshow die dit jaar voor het eerst werd. Alle kinderen hun lievelingsdier meene- HARDERWIJK „De beste weg uit de problemen is er doorheen", staat er op een bordje wat bij Mait- nus Prophitius in de kamer hangt. Marinus is van plan om volgende maand een bedrijfje op te starten, om zodoende zijn eigen probleem: de werkeloosheid, op te lossen. Hij vertelt dat hij enkele jaren gele den plotseling als werkeloos vracht wagenchauffeur op straat kwam te staan. In eerste instantie dacht hij dat hij wel snel weer een baan zou kun nen vinden. Immers, hij kon bogen op een ervaring van tien jaar als chauf feur door geheel Nederland Overal probeerde hij aan de slag te komen, maar tevergeefs. Het wilde niet meer lukken. Nu is Marinus er niet de per soon naar om bij de pakken neer te gaan zitten. Toen dan ook vorig jaar Bleek 1 Harderwijk dag en nacht i ERMELO Kleuterschool De Springplank aan de Bovistlaan in Ermelo krijgt van de gemeente geen medewerking om, op grond van de Kleuteronderwijswet spel- eu ont wikkelingsmateriaal aan te schaf fen. Dit staat te lezen in een pre-ad- vies van b. en w. van Ermelo aan de raad, waarover maandag 6 augustus de commissie onderwijs en openba re werken zich zal buigen. Het verzoek om spel- en ontwikke- terschool. Het college concludeert hieruit dat het thans aanwezige speel goed voldoende op peil is. ZIG-ZAG HEK Diezelfde Vereniging voor Protes tant Christelijk Onderwijs krijgt ver moedelijk wel haar verzoek voor de plaatsing van een zig-zag hek bij de Prins Bernhard school gehonoreerd. Dat hek zou moeten komen te staan op het zuid-oostelijk gelegen toe gangspad naar de school, die vanaf de ThnlT rTn8 VO°r de overlast va" etsers en brommers Christelijk Onderwijs. 20vecl mogelljk te beperken ingediend Protestant Weliswaar voldoet het verzoek om medewerking aan de wettelijke eisen, maar, zo vindt het college, inwilliging daarvan zou de normale eisen die hiervoor gelden, overschrijden. Al be gin '77 heeft de raad al besloten tot aanvulling van nieuw spel- en ont wikkelingsmateriaal voor deze klcu- I JUIST IN DE VAKANTIETIJD... EVEN TIJD, DE GOUDVALLEI" DIE HEEFT HET GEHEID. ALLEEN DEZE WEEK: -'achtig gouden dameshorloge 1250 - NU 698.- Zware gouden damesring I 600 - NU 275.- Massief zilveren ketting (shorty) 40 -NU 15.- Massief zilveren rinkelbandI 40 -NU 15.- 6schitterendeedelstalendessertlepels 99-NU/ 15.- EXTRA VAKANTIE-AANBIEDING: Zware brede halsketting 140 -NU 68.- Gouden hanger140- NU/ 65- i Gouden hangende oorbellen m. bloedkoraal 170-NU 68.- i 2 snoeren (zolang er is) parelarmband m zilverstof 198 -NU 88.- (zolang er is) 6 edelstalen fruitmessen i 144-NU/ 25.- JUIST IN CASSETTES HET GOEDKOOPSTE DE GROOTSTE KEUS Cassete edelstaal GEEN 1006.- maar 595.- geheel compleet met de thee- 1 iepels, gebakvorkjes, suikerschep, laartschep. suikertang, broodzaag, slacou- (■oud handel Oosteinde 95. Scherpenzeel. 03497-1607 Stationsstraat 143, Apeldoorn, 055-218880: Amsterdamsestraatweg 699. Utrecht, 030-444040: Hoofdstraat 87. Velp. 085-618095: Columbuslaan 392, Utrecht, 030-884527 koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn Vri|dag Ie Scherpenzeel en Velp Deze rij den. aldus het pre-advies. met grote snelheid vanaf dit pad het schoolplein op en af. Of het effekt van de plaat sing van dit hek ook resultaat ople vert, is niet geheel duidelijk. Het is namelijk ook mogelijk om vanaf an dere kanten het schoolplein op te rij den. Het college verwacht echter wel dat plaatsing van het hek de overlast .aanzienlijk" zal verminderen de poststaking uitbrak, zag hij. net als zovele anderen, zijn kans. Een eigen koeriersbedrijfje, dat leek hem wel. Toch kwam er heel wat voor kijken voordat hij zover was dat hij kon star ten. Zoals het er riu naar'uitziet kan volgende maand het koeriersbedrijf ,,De Snelweg", zoals hij zijn zaak noemd. officieel gaan rijden PAPIEREN ROMPSLOMP Marinus is van plan een koeriers dienst op te zetten, die meer doet dan rijden alleen. Koeriersdienst de Snel weg kan ook zorgdragen voor de pa pieren rompslomp rond het vervoer Zoals in- en exportformulieren, doua ne-documenten, vervoersvergunnin- gen enzovoort. Door zijn jarenlange ervaring in de besteldiensten weet hij perfect de weg in de doolhof van pa pieren, die komt kijken bij het profes sioneel vervoer. Doordat de vrouw van Marinus de gehele dag thuis blijft, kan „De Snel weg" een dag- en nacht-, vierentwin tiguurs service geven. Hij grapt: ..Als het om snelheid gaat, dan doet deze koeriersdienst haar naam alle eer aan Snel-weg rijden voor de klant, daar gaat het om.'" SCHERPE TARIEVEN Het moeilijkste vindt Marinus het om het vertrouwen van een klant te winnen. „Dat kost tijd", zegt hij, maar hij is van plan er voor te vechten en het zijn klanten zo goed mogelijk naai de zin te maken. Hij zal niet gauw een klant weige ren. Al krijgt hij het nog zo druk. Het liefst wil hij zo hard mogelijk werken, omdat het gedwongen niets doen hem totaal niet aan staat. De energieke nieuwe ondernemer vertelt dat hij ook post en brieven gaat bezorgen in de gemeente Harderwijk. De brieven moeten dan wel een minimaal gewicht hebben van 500 gram, anders mag het niet van de PTT, die een monopolipo- sitie heeft voor brieven die lichter zijn. De brieven die hij in Harderwijk bezorgd, zullen tegen een zeer scherp tarief rondgebracht worden. Dit ta rief zal nog lager liggen dan het be drag wat men voor een postzegel neer moet tellen. De post wordt door Mari nus zelf bij de mensen opgehaald, waarbij er gelijk betaald kan worden. Een makkelijker manier is er volgens hem niet denkbaar. Groot voordeel is dat de mensen de deur niet meer uit- hoeven om de brief naar de post te brengen. Eén telefoontje naar „De Snelweg" is voldoende. Het nummer is 20263 in Harderwijk. assurantie adviesbureau Hamburgerweg 2a, Ermelo, tel. 03417 - 54660, na kantoortijd 03417 - 51071. en 03410 -12129 voor een betrouwbaar, deskundig en persoonlijk advies in: alle verzekeringen financieringen hypotheken ERMELO Omdat de PTT in de Stationsstraat in Ermelo met een flink ruimtetckort kampt voor haar besteldienst, wil zij op korte ter mijn vn de gemeente grond aanko pen om een bestcldependance te bouwen. Die dependance moet ko men te liggen in het plan „Spoor- zicht" tussen de Tclgterweg en de Meerkoetstraat. Het grote voordcel van deze locatie is da hier boven dien een hulppostkantoortje geves tigd kan worden voor de bewoners van Ermelo-VVest en De Maat. Met grondaankoop is een bedrag van bijna twee ton, exclusief omzetbe lasting, gemoeid. Bij deze prijs is inbegrepen de aan leg van riolering en openbare verlich ting. Bovendien zal de PTT op eigen kosten de toegangsweg tussen de Telgterweg en het aan te leggen kavel dat ruim zestienhonderd vierkante Markt 4 Harderwijk meter telt. aanleggen. Aan die toe gangsweg komt ook een autoservices- tation met een benzinepomp te liggen. NIET GIFTIG In de koopakte met de gemeente zijn een aantal bepalingen opgeno men, die overlast met de buurt tot een minimum moeten beperken. Zo moet het laden en lossen van postzakken gebeuren aan de kant van de spoor lijn. Dc PTT moet ook zelf voorzienin gen voor parkeergelegenheid op haar terrein aanleggen. De gemeente wil verder dat de toegangsweg voldoet aan door haar gestelde eisen. De ver koop van de grond hangt nog op het wettelijk worden van de verlening van de bouwvergunning, hoewel in middels het bestemmingsplan „Spoorzicht" al door gedeputeerde Staten is goedgekeurd De PTT wilde van de gemeente di garantie hebben dat er in het bouw- kavel geen obstakels, zoals funderin gen liggen. Ook wanneer zou blijken dat er gif in de grond zit. wil de PTT de mogelijkheid houden om af te zien van het koopkontrakt Een garantie dat er geen gif in de grond zit, wil de gemeente niet geven, reden om op fif- ty-fiftv basis een grondonderzoek te laten verrichten. Dit gaat ongeveer vijfduizend gulden kosten. Het onder houd van de toegangsweg zal in een later stadium voor rekening van dc gemeente komen. De nieuwbouwplannen van de PTT worden vanavond besproken door de commissie ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. De vergadering vindt om 19.30 uur plaats in het ger meentehuis 1 V.l.n.r organisator Wijnand Wild eman. driedaagse winnaar Ron Mac- foto-video doesburg kay. ploegleider Cees Hesselink en L. A. -ganger Jean-Paul van Poppel. 11 reclame industrie trouwreportage FOTOSTUDIO MBRJCNBUKGH Keizerstraat 19-21 Inaast het stadhuisI Harderwijk. Tel. 03410- 18969. ERMELO Bij een verkeerscon trole in Ermelo heeft de politie vorige week woensdag in anderhalf uur tijd tien bekeuringen uitgedeeld aan over wegend vakantiegangers. Dc controle werd tussen vier en zes uur 's middags uitgevoerd k>p ver schillende plaatsen. Er werden in to taal twee opgevoerde brommers uit het verkeer genomen. Iemand had zijn rijbewijs laten verlopen. Dat werd in genomen terwijl hij hiervoor ook een bon kreeg. Driemaal betrapte de poli tie automobilisten erop dat zij de ken tekenplaat onjuist hadden aange bracht. Nog eens drie auto's gingen op de bon vanwege een lekke uitlaat, gladde banden en defektc remverlich- ting. ERMELO De Ronde van Erme lo, die aanvankelijk op woensdag 4 juli op het programma stond, wordt nu woensdag 29 augustus verreden. Deze Ronde van Ermelo wordt ook nu onder de vlag van de wielervere niging „dc IJsselstreek" verreden, maar er is wel altijd een organisator nodig, in dit geval Wijnand Wild eman, die de klus in voorgaande ja ren veelal samen met zijn vader deed. De Liefhebbers openen om 18.15 uur op het bekende parcours. Sta tionsstraat (start en finish) - Dr. Hol- tropstraat - Groene weg - Dirk Staal- weg, waarna om 19.15 uur de Ama teurs volgen. Bij die Liefhebbers zijn voor de laatste maal de renners uit Ruitenbeek-formatie (als ploeg) aan het werk, maar naast Henk Hijmissen. Theo de Waal en Cees Hesselink komt een groot rennersveld aan de meet. waaronder de clubkampioen bij de veteranen Rinus de Wilde. Dries van Wijhe, oud-prof Wil Vlaanderen, Aart Vierhouten, Gijs van Norden, Martin Klaassen, Jan Klaassen, Ab de Haan. Piet van Gils, Johan Hup, Evert „Tar- zan" Dickhof, Gé Draaijer, Peter van Buuren, Martin van de Brink en Her man de Boer. WEDDENSCHAP Tussen al dat geweld zal lWicher Snaterse uit Ermelo zich proberen te handhaven. Hij vroeg door een wed denschap een licentie bij de Liefheb bers-categorie aan, om zijn eenma lig^) optreden in Ermelo mogelijk te maken. Ook de belangstelling bij de ama teurs was dermate groot, dat geen renners meer ingeschreven konden worden Bij de Amateurs komen aan de start: Arie Hassink, Geert Ver- waayen. Frits Schür, Jan Spijker. Henri Ruitenberg. Wim Pater, Henri Nijboer. Gerrit Möhlmann, Piet Klei ne, Aart van de Kruisweg, Reinier Hassink. Herman de "oef, "1 plaatselijke favoriet Rob Hoffmann, Ron Dooyeweerd, Wouter van de Bor en Arjan van Gaveren Door bemiddeling van Rijwielhan del Ruitenbeek komen ook de Los An- gelcs-gangers Jean-Paul van Poppel en Ralf Elshof naar Ermelo, alsmede Ron Mackav. die recentelijk de drie daagse van Harderwijk en de Ster van Zwolle op zijn naam bracht. In Los Angeles mogen de wielren ners dan niet zo uit de verf gekomen zijn, via hun ploegleider Cees Hesse link laat het duo Van Poppel-Elshol weten zich in Ermelo te willen revan cheren. Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedri|f H. Nieuwenhuis bv Hierde^seweq 64 38-11 GZ Ha rde'w Tel 03410 13534 w. FOLKERS 03417 - 51656 Ja. ik abonneer mij op het Schilder s Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik do krant gratis, daarna belaal ik per kwartaal 19 70 (postab 23 85) Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart Naam Voor! Straal Postcode Dalum Woonplaats Handtekening Deze bon in ongelrankeerde envelop zenden aan Schilder s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwiik ,u kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410- 15029 (SN840809)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1