Gewenst aantal Woningwet- woningen niet haalbaar Harderwijkers betalen tol voor lagere belasting bedrijfspanden Ermelose kermis swingt nog drie dagen er op los VUURWERK TOCH DELUCHTIN GRATIS Politie ontmaskert stel autodieven 14 dagen abonneer u nu Nieuwe Harderwijker Courant OPRUIMING randmeercombinatie: 31.800 10% tot 60% korring kaasschieter Wethouder D. Klaassen waarschuwt voor luchtfietsen" O SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTkEINIGING SIERADEN: HORLOGES: topmerken S Echt uit ÖHB Harderwijk Beloning 25.000,- voor tip moord heroïne-hoertjes BaUon stijgt op van Markt Rehobothkerk rechtstreeks op televisie Ermelo meel eigen Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 ^SCHILDER S NIEUWSBLAD 11 SCHILDERS NIE U1 /SBIAD rschijnt iedere maandag en donderdag Jitgave Wegener Uitgeverij Gelderland B.V. lureau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. DONDERDAG 2 AUGUSTUS 1984 61e JAARGANG No 50 CDA-raad slid A. Foppen: woningen voor vijftig plussers". W. FOLKERS 03417 -51656 hangers, oorknopjes, armbanden, dasspelden etc. in GOUD, ZILVER en DOUBLÉ Longines, Seiko Baume Mercier Indus en Repulse Zie onze etalages van f3ochove Bleek 1 Harderwijk dag en nacht i Uw gastvrouw en gastheer JANNYen KOOP MAATJES ijhestraat 9 Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon ^ssurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv HARDERWIJK „Reëel is dat het aantal woningwetwo ningen die de gemeente van het rijk wil, niet haalbaar is. Daar moeten we op inspelen, anders zijn we aan het luchtfietsen". Aan het woord is wethouder D. Klaassen in zijn functie van voorzitter van de commissie stadsontwikkeling tijdens het debat dat dinsdagavond gehou den werd over de invulling van de planninglij sten omtrent de verdeling van de woningbouw voor de komende vijf jaar. De discussie spitste zich toe op de vraag of men op de lijst, die naar het Rijk toe gaat, in moest vullen wat de reële behoefte van de gemeente zijn, of dat men datgene in moest vullen wat in de praktijk het meest haalbaar wordt geacht. Ingenieur H. W. Droog vertelde dat het momenteel een gege ven is dat het Rijk slechts dertig pro cent van de gevraagde woningen toe wijst. In de praktijk komt het hier op neer dat wanneer de gemeente op de lijst een aantal van honderd gesubsi dieerde woningen aanvraagt, het Rijk er dertig toewijst. Om deze kortingen zoveel mogelijk op te vangen wordt er op de lijst het één en ander geschoven, teneinde een zo hoog mogelijk aantal gesubsidieerde woningen toegewezen te krijgen. VERTEKEND BEELD Mevrouw E. Wassenaar (PH) had hier grote bedenkingen tegen, omdat naar haar mening het Rijk op deze wijze niet de juiste aantallen te zien krijgt en hierdoor een vertekend beeld ontstaat. Eventueel in een bege leidend schrijven zou zij graag zien dat het Rijk de werkelijke behoefte van de gemeente Harderwijk te zien zou krijgen. Wethouder Klaassen was het met haar eens dat dit zo ogenschijnlijk een goede zaak leek te zijn, maar in de praktijk helaas wel eens verkeerd uit zou kunnen pakken, waardoor Har derwijk wel eens volkomen achter het net zou kunnen gaan vissen, waar bet het toewijzen van gesubsidieerde wo ningbouw aangaat. Ook P. Dijkstra (CDA) waarschuwde voor dit gevaar en stelde dat het strategisch wellicht 'Genseweg 64 qz Haraerw^k 03410 12554 beter is om maar niet een begeleidend schrijven bij te voegen. NOG 21 WONINGEN De planninglijst, die in de plaats is gekomen van de vroegere vragenlijst nieuwbouw en vernieuwbouw, geeft een beeld van de door de gemeente aangevraagde woningen vanaf 1985 tot en met 1989. Op deze lijst staan in totaal 1848 woningen gepland, onder verdeeld in woningwetwoningen, Hat-eenheden, premiehuurwoningen en premie-koopwoningen. Volgens het rijk mogen er echter in totaal in deze periode 1869 woningen gebouwd worden, wat inhoudt dat er nog 21 woningen te verdelen vallen. De commissie is er voor dat deze 21 woningen als dure/duurdere vrije sectorwoningen worden opgevoerd, tesamen met de p.m. en wel als volgt: vijf stuks in 1985 en vier in elk navol gend jaar tot en met 1989. FLINK BETROKKEN A. Foppen (CDA) wees er nog op dat er geen bestuurlijk overleg was geweest tussen de gemeente en de wo- ningbouwcoöperaties (zoals het CWS) of andere belanghebbende, over deze planningslijst. Wethouder Klaassen stelde echter dat het invullen van de lijst primair een taak van de gemeente is en dat de coöperaties in alle rede lijkheid flink betrokken worden bij het beleid van de gemeente. Ook zei hij dat het moeilijk in te passen is om iedereen over een derge lijk stuk te laten meepraten, maar volgens hem heeft er een belangrijk stuk ambtelijk overleg reeds plaats gevonden. VIJFTIG PLUSSERS Mevrouw Wassenaar zei nog een stukje visie te missen bij het invullen van de getallen. Met name miste zei iets over het beleid met betrekking tot de huisvesting van bejaarden. Zelf heeft zij hier zeer uitgesproken ideeën over en pleit ervoor om deze mensen zo lang mogelijk op zichzelf te laten wonen. Weliswaar in een gezamenlijk verband, zodat de mensen op velerlei terreinen elkaar kunnen helpen. Over een visie op langere termijn omtrent deze gedachtegang wilde zij graag op een zo kort mogelijke termijn nog eens terugkomen. Ook A. Foppen had nog wat wensen met betrekking tot de al wat ouderen in de samenleving. Hij had hiervoor een nieuwe benaming en noemde het .woningen voor de vijftig plussers". Hij doelde hiermee op de mensen die momenteel in te grote hui zen wonen, omdat eventuele kinderen het huisgezin verlaten hebben. Inge nieur Droog wees hem op de nieuwe woningen die in het plan Zeebuurt- twee gebouwd worden en volgens hem precies voldoen aan de eisen, zoals de heer Foppen ze stelt. Zeker is dat ook in Harderwijk er steeds meer behoefte komt aan klei nere woningen, die niet geschikt hoe ven te zijn voor een heel gezin. 0 Wethouder D Klaassen .Inspelen op wetenschap dat het ri/k niet geeft wat wij willen. ZWOLLE De hoofdofficier van justitie bij de rechtbank te Zwolle, mr. dr. H. van Buurcn, heeft een be loning van 25.000,- uitgeloofd voor degenen, die aanwijzingen kunnen verschaffen die kunnen lei den tot de oplossing van de moord op twee heroïne-prostituées uit Amsterdam. VAKANTIETIJDFIJNE TIJD.... BLIJE TIJD GOUD, ZILVER, BRILJANTEN, KLOKKEN EN HORLOGES... DUS: GOUDVALLEI-TIJD ALLEEN DEZE WEEK: Zwaar gouden dameshorloge m. vaste band3000 - NU 1590.- Gouden ketting (shorty) met briljant260.-NU 138.- Massief zilveren zware schakelarmband110.- NU 68.- Massief zilveren graveerplaat35.-NU 15.- EXTRA VAKANTIE-AANBIEDING: Gouden plaatarmband (kinder)120.-NU 69.- Mass. zilv. damesring (zolang er is)40 -NU 10.- Mass. zilver shorty (halsketting)35 -NU 15.- 3-delig edelstaal tafelbestek mes)63.-NU 15.- Heel mooi chroom dameshorloge, vaste band140 -NU 69.- CASSETTES: JUIST IN CASSETTES HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND Cassette edelstaal, geen 1006 - maar 595.- geheel compleet met de theelepels, gebak vorkjes, suikerschep, taartschep, suikertang, broodzaag, slacouvert. iUd h d R d t'I Het model kunt u zelf bepalen ,,S^e 4mfouclvallei Oosteinde 95. Scherpenzeel, 03497-1607; Stationsstraat 143. Apeldoorn, 055-218880; Amsterdamsestraatweg 699, Utrecht. 030-444040; Hoofdstraat 87. Velp. 085-618095: Columbuslaan 392, Utrecht. 030-884527. Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn. Vrijdag te Scherpenzeel en Velp. na ranEHK» al HARDERWIJK Binnenkort vallen in vrijwel alle Harderwijkse woningen en bedrijven de blauwe enveloppen van de onroerendgoed- belasting op de deurmat. Onroerend goedbelasting moet worden betaald door zowel de huurders als de eige naren van huizen, bedrijfspanden, grond en dergelijke. Wie zowel ge bruiker als eigenaar van een pand is, krijgt twee aanslagen, al staan die op hetzelfde biljet. Vergeleken met vorig jaar zijn de belastingen op woningen nogal ver hoogd. De aanslagen op bedrijfs panden zijn althans gemiddeld fors verlaagd. Dat komt doordat de verkoopwaar de van huizen in Nederland de laatste paar jaren gelijk is gebleven, maar de waarde van bedrijfsbehuizingen over het algemeen is gedaald. De gemid delde huurder van een eengezinswo ning betaalt dit jaar ongeveer twee tientjes meer. De gemiddelde eige naar van zo'n woning komt ongeveer 25,hoger uit. Harderwijkers die in een eigen huis wonen zijn al thans gemiddeld dus zo'n 45,— meer kwijt aan onroerend goedbelas ting dan vorig jaar. WEINIG POPULAIR De verhoging van de onroerend goedbelastingen voor woningen is overigens oud nieuws. De gemeente raad besloot tot de extra (,,meer dan trendmatige") verhoging al in decem ber vorig jaar. Die weinig populaire maatregel was noodzakelijk door de fors mindere opbrengst van onroe rend goedbelasting op de categorie bedrijfspanden. Bij de berekening van onroerend goedbelastingen moet elke gemeente rekening houden met waardeverschil len van de diverse categorieën pan den. Harderwijk en nog een paar hon derd gemeenten laten die verschillen bepalen door het Bouwcentrum te Rotterdam, een onafhankelijk en des kundig orgaan. Daarbij bleek dat de waarde van woningen niet noemens waard is veranderd. De waarde van bedrijfspanden en industriegrond daarentegen daalde met maar liefst 30 tot 45 pet. Dit was vooral het gevolg van minder vraag naar deze objecten. Ook winkels en flats daalden, name lijk met 10 pet. Flatbewoners en win keliers zien dus nauwelijks een ver hoging ten opzichte van vorig jaar, bedrijven komen veelal goedkoper uit. Daarentegen gaan huishuurders en huiseigenaren meer betalen. LASTEN VERDELEN De onroerend goedbelastingen vor men na de uitkeringen van het rijk de voornaamste inkomstenbronnen van een gemeente. De tegenvaller bij de belasting op bedrijfspanden moest dan ook worden opgevangen. De ge meenteraad besloot in december deze extra last op de schouders te leggen van alle huurders en eigenaren van onroerend goed. Omdat ieder gezin en ieder bedrijf onroerend goedbelasting moet betalen, was verhoging van deze belastingen het meest eerlijk. Die te genvaller komt zoals gezegd gemid deld neer op 20,— voor huurders en 45,voor bewoners/eigenaren. Overigens is het in vroeger jaren ook voorgekomen dat de onroerend goedbelasting voor woningen nauwe lijks omhoog ging of zelfs daalde, ter wijl de bedrijfspanden fors meer moesten gaan betalen. Een omgekeer de situatie dus. De raad wilde overigens de klap niet in één keer zo hard laten aanko men, maar deze spreiden over 1984 en 1985. Helaas bleek het technisch on doenlijk dit te regelen in de toch al zo enorm ingewikkelde onroerend goed belasting. Om toch de stijging van ge meentelijke belastingen wat geleide lijker te laten verlopen besloot de ge meenteraad iedereen dit jaar elf gul den minder reinigingsrechten te laten betalen dan de bedoeling was. Vol gend jaar krijgt ieder huishouden nog een korting van zes gulden op zijn aanslag voor reinigingsrechten. Met deze wat merkwaardig aandoende re geling heeft de gemeenteraad in elk geval bereikt dat de Harderwijkse huurders en eigenaren van onroerend goed de verhogingen van de onroe rend goedbelastingen gespreid over twee jaar gaan betalen. Wie meer wil weten over de onroe rend goedbelasting kan terecht op het stadhuis, kamer 1.20. Daar ligt een brochure klaar over de berekenings methode van de onroerend goedbelas ting en dan speciaal voor de „opper vlakte-methode". ERMELO Ook in het zo langzamerhand tot vakantieoord omgetoverde dorp Ermelo is dit weekend de ker mis neergestreken. Door het mooie weer van de afgelopen dagen mogen de kermisexploitanten niet klagen over de belangstelling, die overweldigend is. Vooral dinsdagavond, toen ook de wekelijkse zomerbraderie tegelijker tijd op de Stationsstraat werd gehouden, was het weer zeer druk. Veel belangstelling bestond nu ook weer voor standwerkers, die in steeds grotere getale naar Ermelo komen om op zeer humoristische wijze hun waren aan de man te brengen. De kermis in Ermelo, die zoals ieder al bekend is, wordt gehouden op het marktplein naast het gemeentehuis, duurt nog tot aankomende zaterdag. Wie nog steeds niet op dit gezellige gebeuren is geweest, moet niet al te lang meer wachten ERMELO Een begin vorig weekend gepleegde poging om in te breken bij een elektriciteitszaak in Ermelo en een soortgelijke zaak in Putten heeft er uiteindelijk toe ge leid dat twee Amsterdammers (18 en 20 jaar) konden worden aange houden in Nijkerk, die verantwoor delijk bleken te zijn voor de diefstal van vier auto's met een gezamenlij ke waarde van ruim veertig duizend gulden. De autodieven hadden aan het be gin van hun strooptocht een auto ont vreemd in de hoofdstad. Daarmee re den ze naar Capelle aan de IJssel. De bedoeling was, aldus de Ermelose po litie die later het onderzoek en het verhoor van de twee heeft geleid, om daar een kraak te zetten. Pech voor onze dieven, want de benzine in de auto was op. Autodieven hebben in zo'n geval de merkwaardige gewoonte om dan geen benzine te gaan tanken, maar een andere auto te stelen. Dit gebeurde ook in dit geval. Opnieuw werd een auto van het merk Opel uit gekozen, maar ook deze wagen bleek in Ridderkerk, waar ze een nieuwe in braakpoging wilden wagen, zonder benzine te geraken. Ook nu weer werd daarom een andere auto gestolen waarmee ditmaal koers werd gezet naar Ermelo. Een poging in te breken bij Scheer en Foppen mislukte, door dat bij het forceren van de deuren het alarm overging. Hals over kop vlucht te het tweetal in een oude Opel die ze voor het gemak in Ermelo hadden ge stolen. Hun strooptocht verplaatste zich naar Putten, waar in een gelijk namige zaak nogmaals een inbraak poging werd gewaagd. Nu ook weer ging het alarm over. Reden om er in de oude Opel snel van door te gaan. WANDELING FATAAL Wie zou denken dat het tweetal voor deze nacht wel genoeg „tegen slag" had gehad, heeft het mis, want in Nijkerk ging het tweetal doodleuk in het winkelcentrum rondwandelen, kennelijk op zoek naar een nieuw in- braakobjekt. Deze wandeling werd hun echter fataal, want de Nijkerkse politie vond hun gedrag zo merk waardig en verdacht, dat werd beslo ten tot aanhouding over te gaan. Een inmiddels rondgestuurd bericht van hun Ermelose collega's, waarin werd verzocht om aanhouding van het tweetal, leidde er uiteindelijk toe dat ze werden overgedragen aan de rijks politie Ermelo. Het tweetal is woens dag weer op vrije voeten gesteld, na dat ze dinsdag zijn voorgeleid aan de Officier van justitie te Zwolle. HARDERWIJK Het kleurrijke vuurwerk dat met Aaltjesdag de lucht in zou gaan, maar toen van wege de stormachtige weersom standigheden moest worden uitge steld. gaat toch de lucht in. Op de laatste Hanzemarkt, woensdag acht augustus worden alle Harderwij kers en Harderwijkse toeristen ge trakteerd op dit onvervalste spekta kel. Het vuurwerk wordt ontstoken vanaf het Veluwestrand, maar zal vanaf de Strandboulevard het beste te zien zijn. Diezelfde dag, maar dan 's middags tijdens de Hanzemarkt in de binnen stad wordt ook een vlooienmarkt voor de jeugd georganiseerd. Inschrijvin gen hiervoor hebben reeds plaatsge vonden. Het resultaat is tijdens de braderie te aanschouwen; grabbelton en tal van tweedehands waren op de kens uitgestald zullen weer aanwezig zijn. HETE LUCHTBALLON Klapstuk van het winkeliersgebeu- ren is, afgezien van het vuurwerk uiteraard. Ook het oplaten van een hete luchtballon op 15 augustus, ge sponsord door de NMB met daarin de bekende luchtballonpiloot Ton Kur- ver. Volgens Johan van der Sluis, pen ningmeester van de winkeliersvereni ging, is er toestemming gevraagd en gekregen van de plaatselijke politie om de ballon op te laten vanaf de Markt. Alleen het weer moet natuur lijk wel meezitten, anders moet het gebeuren toch vanaf de oorspronke lijk geplande plaats, de Boulevard, gaan plaatsvinden. ERMELO Aanstaande zon dagmiddag, 5 augustus, zal er door het IKON een rechtstreekse televi sie-uitzending verzorgd worden vanuit de Rehobothkerk aan de Dirk Staalweg in Ermelo. De kerkdienst begint om vijf uur. Voorganger is dominee II. E. Nieuwenhuis, vaste predikant van deze vrijgemaakt gereformeerde gemeente. Belangstellenden wor den verzocht om in ieder geval voor half vijf in de kerk aanwezig te zijn, teneinde cén en ander zo goed mogelijk te laten verlopen. ERMELO De commissie open bare werken en onderwijs gaat maandagavond 6 aug. haar oordcel velen over een nieuwe verordening Geluidmeetdienst. Deze verorde ning maakt het ambtenaren van de gemeente Ermelo mogelijk zelf ge- luidsmetingen te verrichten wan neer daar aanleiding toe is, bijvoor beeld wanneer er ergens sprake is van geluidsoverlast. Ook de mogelijkheid om een akoes tisch onderzoek te laten verrichten door een extern ingenieursbureau wordt door deze nieuwe verordening mogelijk gemaakt. Daarnaast zullen in de toekomst in het kader van het samenwerkingsverband van het ISV, ook nabuurgemeenten een beroep kunnen doen op de geluidmeetdienst van Ermelo. Ook dit is in de nieuwe verordening vastgelegd. De nieuwe verordening is een di- rekt uitvloeisel van de Wet Geluids hinder die op 1 september vorig jaar van kracht werd. Al in 1980 heeft de gemeente met het oog op de komst van deze nieuwe wet geluidmeetappara- tuur aangeschaft. Daarnaast hebben enkele ambtenaren van de Dienst Ge meentewerken een cursus gevolgd voor onder meer het bedienen van de ze apparatuur, teneinde de meest voorkomende metingen zelf te kunnen verrichten. Markt 4 Harderwijk X X X X X X Ja. ik abonneer mij op het Schilder's Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de kranl gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85) Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Naam Straat Postcode Datum Vocrl Woonplaats Handtekening Deze bon in onge/rankeerde envelop zenden aan Schilder s Nieuwsblad. Antwodrdnummer 100. 3841 WB Harderwuk. 0 _U kunl natuurlek ook bellen, tijdens kantooruren 03410-15029 (SN 840802)' f

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1