arderwijk wil komende vijf aar 1800 woningen bouwen Politie verijdelt juwelenroof r DIEPTEPUNT VOOR DE DRIE WELLEN NOG MINDER GELD VOOR WONINGBOUW Vijf gewonden na botsing GRATIS TOP Hoppa! Hoppa! Hoppa! abonneer u nu Nieuwe Harderwijker Courant Weinig buit bij inbraken Bassie bijna van de sokken randmeercombinatie: 31.800 bezoekers CLEANING STOMERIJ Gemeente vreest: Politie pakt daders van mishandeling Bestuurder gaf geen voorrang SCHILDER S NIEUWSBLAD 1 MAAND CHILDERS kchjjnt iedere maandag en donderdag kve Wegener Uitgeverij Gelderland B. V. :-au Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410- 15029 MAANDAG 23 JULI 1984 61 e JAARGANG No 47 S5 Harderwijk de ge- nte Harderwijk heeft voor jaren 1985 tot en met 1989 de auwbouw en verbouw van in tal 1848 woningen op het irc ;ramma. Wat de nieuwbouw reft staan voor 1985 416 wo gen, voor 1986 400, voor '87 voor '88 340 en voor 1989 !0 woningen vermeld op de pl nningslijst die bij het minis ter moet worden ingediend. rbij komt dan nog de ver- nie iwbouw van dertig HAT- inruimten (huisvesting al- ïstaanden en tweepersoons- hu houdens) in bestaande pan- de I 1985 wil de gemeente 77 woning- we .-oningen, 10 premiehuur (non pro 33 HAT-ruimten, 10 premie- liui woningen (beleggers), 70 premie kot A en 30 premiekoop B-woningen en 29 vrije sectorwoningen (met een eenmalige rijksbijdrage) bouwen in Frankrijk/Broeklaan. Voorts 9 pre miehuurwoningen op het Bethelter- rein, 16 woningwetwoningen in Sint Janshof, 25 woningwetwoningen op het terrein Hierdenseweg-Knardijk, 5 woningwetwoningen, 5 premiekoop A en 6 premiekoop B-woningen in Hier- den-dorp, 12 woningwetwoningen aan de Laan 1940-'45 (op de plaats van de huidige duplexwoningen). 10 woningwetwoningen en 30 premie- huurwonigen aan de Doelenstraat, 14 premierhuurwoningen (beleggers) in Zeebuurt II, 10 woningwetwoningen, 5 premiehuurwoningen en 15 HAT- woonruimten in de binnenstad. SCHOLEN TERREIN Naast Frankrijk (1800 woningen) en Dnelanden (2500) staat voor de ko mende jaren woningbouw op stapel in Hierden-dorp (totaal 56 woningen), in de binnenstad (80), in Weidewaard II (50 in '86), in Friesegracht (22 in '86 ARDERWIJK Door oplet- dhcid van een bewoner uit De heeft de Ermelose rijkspolitie Sc nacht van woensdag op don derdag nog juist op tijd een juwe- len roof kunnnen voorkomen die ^s geraamt bij een juwelierszaak De Enk. De politie kreeg om art voor vier 's nachts een tele- mtje waarin werd meegedeeld dal drie jongens zich verdacht op- hiélden in het winkelcentrum De k. De politie die daarop ter I intse ging kijken zag kans het I ictal aan te houden. Eén van hen I (1 een straatklinker op zak waar- ni hij, zo bleek uit het verhoor, va plan was de etalageruit van de ivclierszaak in te gooien om daar- n; met de juwelen uit de etalage er ndoor te gaan. drie verdachten hadden deze I ging waarschijnlijk niet onderno- m als ze eens wat vaker het Schil- di r's Nieuwsblad hadden gelezen, w int daarin is de laatste maanden al vJ rscheidene malen melding gemaakt var mislukte pogingen om de 2e eta- la leeg te roven. De winkelruit van 3U vi.tr Bouwhuis is namelijk zo sj k dat een baksteen daar beslist nie T heen komt. Iet de aanhouding van het drietal her 't de Ermelose politie echter toch goede vangst gedaan, want afge- zie van het feit dat ze vanuit Har- Het ministerie van I nanciën heeft van de Kamer van I lophandel het verzoek gekregen arderwijk als douanelosplaats I n te wijzen Aan dit verzoek is I n enquête voorafgegaan onder I daarvoor in aanmerking ko- I ende ondernemingen. Uit de re- I iltaten van dit onderzoek blijkt, l at er onder het ïm- en exporte- lende bedrijfsleven op de Noord- I est-Veluwe grote behoefte I -staat aan een dergelijke voorzie ing- derwijk gekomen waren op twee fiet sen die ze bij het Harderwijkse sta tion hadden gestolen, bleken ze in die plaats nog veel meer op hun kerfstok te hebben. Twee uren eerder had het drietal, een zestien jarige jongen uit Lelystad, een zeventien jarige Har derwijker en een veertienjarige jon gen uit Nunspeet geprobeerd een auto te stelen die geparkeerd stond op de Plantage. Ook hier werd het drietal, in gezelschap van nog een vriend ge signaleerd door een omwonende. De politie die door hem werd gewaar schuwd, zag kans om een zestienjari ge uit Lelystad in de kraag te vatten. Het drietal zelf zag kans om door het park te ontsnappen. Ze hadden kans gezien om via een ruit die werd stuk geslagen in de auto draden door te verbinden om er mee weg te kunnen rijden. VERNIELINGEN Een uitgebreide zoekactie leverde niet direkt het gewenste resultaat, hoewel de politie meerdere malen werd gebeld door mensen die het drietal hadden gezien. Bij camping de harmonie belde iemand die hen had zien schoppen tegen verschillende deuren, terwijl kort daarop ook een telefoontje binnenkwam van iemand die drie jongens had gezien die in de Stationslaan voelden aan autosloten of ze wel op slot zaten. Rond vier uur 's nachts werd door het naburige korps gebeld naar de politie van Har derwijk of zij misschien last hadden van knapen die vernielingen aan auto's aanrichten Op de Eendenpar kweg was namelijk een voorruit van een auto verwijderd. Direct daarop volgde de aanhouding in De Enk van het drietal. Ze bleken in totaal tot vier maal toe autoruiten te hebben ver nield en behalve de geparkeerde auto op de Plantage nog een poging te heb ben gedaan een andere auto te stelen. De knapen werden nog dezelfde nacht overgebracht naar het Harderwijkse politiebureau waar ze zijn verhoord. Vrijdagmorgen werden ze weer vrij gelaten. een fors procesverbaal rijker. I ionnyBakker ..temperatuurgoed' HARDERWIJK Een van de 4i«ste plekjes in Harderwijk is 'ze zomer het zwembad De Drie ellen. Na het topjaar 1983, met Biini honderdduizend bezoekers, I lijft het aantal zwemliefhebbers l>t seizoen ver beneden peil. Deze week hoopt men aan de dertigdui zend te komen. Een van de weinige drukke dagen tot nog toe was woensdag 20 juni, toen 3889 zwementhousiasten een duik waagden in het buitenbad. Daarna heeft de zon slechts enkele keren geschenen in het water van De Drie Wellen, met het gevolg dat het bezoek op een laag pitje kwam te staan. Een dieptepunt was zaterdag 14 juli, toen welgeteld 21 mensen de kassa passeerden. „We zijn blij als we af cn toe een klantje hebben. Gelukkig komen er een paar vaste groepen, anders zou het helemaal stil zijn'' zegt ïnstructri- ce Lonny Bakker. Zij voegt eraan toe dat het Water, rond 22 graden, best aangenaam van temperatuur is. Maar het is wel duidelijk een na deel dat het buitenbad van de De Drie Wellen tegenwoordig 's zomers geslo ten is. Vorig jaar heeft de gemeente raad daartoe besloten, vanwege de bezuinigingen. Het blijkt niet moge lijk in een slechte zomer zoals deze, het water uit het buitenbad over te hevelen naar het overdekte bad. Dat gaat met de technische installaties, die dan weer moeten worden inge schakeld. te veel geld kosten. Boven dien, een leeg buitenbad is ook niet leuk. als het plotseling toch nog zo mer wordt. Wat voor weer het. ook is, de jaarlijkse campingzwemslag die woensdag in De Drie Wellen wordt gehouden.gaat in elke geval door en '87), aan de Kajuitmeen (20 in '87), het Piuscomplex (40 woningwetwo ningen en 20 HAT-woonruimten in '88) en verder een aantal woningen in diverse (inbreidings)plannen. In Friesegracht gaat het om de nog beschikbare kavels voor vrije sector bouw (23 stuks), enkele percelen grond langs de Touwbaan en het Haaksepad waarop vijf premiekoop A-woningen kunnen worden gebouwd en het zogenaamde scholenterrein in de buurt van de Elleboogsteeg, waar op bij het niet doorgaan van de hier gedachte school plaats is voor ze ventien woningwetwoningen. Het woningbouwprogramma 53 pet sociale huursector. 40 pet markt sector met premie en 7 pet vrije sector sluit goed aan op de woningvraag, zoals die is aangegeven in de gemeen telijke bouw- en huisvestingsnota. Alleen is het aandeel woningwetwo ningen wat aan de lage kant. Dit heeft te maken met de contingentering. De aanvragen in de woningwetsector worden door het ministerie sterk ge kort. In de andere sectoren wordt een veel groter deel gehonoreerd. Het zal duidelijk zijn zo wordt van ambtelijke zijde gesteld, dat naarmate in de aan vragen om njkssteun meer woning wetwoningen worden opgenomen, het uiteindelijke aantal te realiseren wo ningen geringer zal zijn. Vandaar dat het accent wat meer is gelegd op de premiehuursector (non-profit) en wo- nigen in de verruimde subsidierege- ERMELO Bij in totaal acht woningen, één auto en een super markt in Ermelo-VVcst, is in de nacht van donderdag op vrijdag in gebroken. Daarbij is voor slechts een zeer gering geldbedrag buitge maakt. De politie is momenteel op zoek naar drie knapen die vermoe delijk achter deze inbraken zitten en verzoekt mensen die die nacht iets hebben gezien kontakt op te ne men met het politiebureau in Ermc- lo. De inbraken werden gepleegd in woningen aan de Van Strijlandweg, de Dokter van Dalenlaan en de Jan van Malensteinweg. In de meeste ge vallen werd het slot van de achter deur eenvoudigweg teruggeduwd. Soms werd ook een zijraam openge trokken. Uit de meeste woningen werd veelal niets vermist, op een en kel geval na, waar vijfenveertig gul den aan kontant geld werd meegeno men. Bij de supermarkt in west ver dween alleen een hoeveelheid sigaret ten ter waarde van enkele honderden guldens. Ook werd daar een auto te ruggevonden die kort daarvoor was gestolen bij een woning aan het Me- zenpad. De bedrading van deze wagen was doorverbonden waarna de dieven kans zagen om met de auto weg te ko men. Door een omwonende werden drie knapen gesignaleerd die op een fiets er vandoor gingen. Wie ook iets gezien heeft, wordt verzocht zich in verbinding te stellen met het bureau, telefoon 15954. ling (HAT), twee sectoren waarin over het algemeen een groot deel van de aanvragen wordt toegekend. HAT Met name van de zijde van de wo ningcorporaties is steeds gesteld dat de behoefte aan HAT-woningen ge ring zou zijn. De gemeente heeft daar om een onderzoekje verricht en daar uit is komen vast te staan dat ook in de komende jaren een aantal HAT- woonruimten (160) moet worden ge bouwd. Daarbij wordt zowel aan nieuwbouw als aan verbouw gedacht. Als gevolg van do nieuwe premiere gelingen schijnt de verkoop van pre mie-koop A-woningcn stroef te verlo pen. In Harderwijk zijn hiermee nog geen ervaringen opgedaan, maar ver wacht wordt dat het wel zal meeval len met de verkoopbaarheid van deze woningen, omdat een groot deel (de woningen in Frankrijk/Broeklaan) er gscherp geprijsd zal zijn. Bovendien heeft de staatssecretaris de regeling al wat aangepast. URGENT Het aantal urgent woningzoeken den. (dat wil zeggen, zonder woning) zal bij uitvoering van het gewenste programma geleidelijk dalen. Per 1 januari 1985 wordt deze urgente be hoefte geraamd op 600 woningen, Voor de komende jaren wordt reke ning gehouden met achtereenvolgens 591, 496. 432, 402 en 397 (per 1 janua ri 1990) urgente woningzoekenden. De plcinningslijst, die in de plaats is gekomen van de vroegere vragen lijst nieuwbouw en vernieuwbouw, wordt dinsdag 31 juli behandeld in de commissie stadsontwikkeling De gemeenteraad kan zich in zijn vergadering van donderdag 16 au gustus over een en ander uitspre ken. Volgend jaar wordt ook begonnen met de bouw van veertig woningen aan de Doelenstraat. - stomen en modelpersen - professionele textielreiniging - speciale vlekken- behandeling Jac. Perkstraat 13 (zijstraat Couperuslaan) Harderwijk Telefoon 03410-14521 HARDERWIJK De afdeling stadsontwikkeling van de gemeente Harderwijk koestert enige achter docht dat het rijk, met de dit jaar ingevoerde planningslijst voor nieuwbouw en verbouw van wonin gen, de gemeenten nog meer gaat korten op de woningcontingente- ring. Vergeleken met de voorgaande jaren wordt van de gemeenten nu veel meer informatie gevraagd. Het hoofddoel is, zo heeft men op het stadhuis be grepen, de planning bij de gemeenten op een hoger peil te brengen. In het kader van de komende decentralisatie op het gebied van de volkshuisvesting kan dan die planning met een gerust hart aan de gemeenten worden over gelaten. „Wij kunnen ons evenwel niet aan de indruk onttrekken dat de nu gekozen werkwijze ook een ander doel dient", zo wordt van ambtelijke zijde opgemerkt. „Het rijk zal immers toch steeds de financiële middelen moeten aandragen om de gemeenten in staat te stellen een en ander tot uit voering te laten komen. Door de nu aangedragen extra informatie wordt het voor het rijk. zo vrezen zij. moge lijk om de geldkraan verder dicht te draaien". SCHRAPPEN Door de uitgebreidere informatie wordt het nu bijvoorbeeld ook moge lijk dat het rijk alleen de keiharde plannen in de beschouwingen gaat betrekken en de minder harde plan nen voor een jaar schrapt. „Wij hopen dat wij op dit punt geen gelijk krijgen, maar zijn hierover niet optimistisch gestemd. De kans dat de gemeenten bij decentralisatie de beschikking krijgen over te weining financiële middelen is reëel aanwezig. Al enige jaren is er op dit punt sprake van een moeilijke situatie. Denk aan de grote kortingen op met name de woningen in de sociale sfeer" zo wordt gesteld in het stuk van de afdeling stadsont wikkeling. zie elders Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedrijf H Nieuwenhuis bv HARDERWIJK De politie heeft donderdagnacht twee mannen van 22 en van 24 jaar, afkomstig uit Harderwijk aangehouden, die zich hebben schuldig gemaakt aan ver nielingen cn mishandeling. Om half twaalf 's avonds meldde iemand aan het bureau dat hij had ge zien hoe iemand op het kerkplein met loopkrukken werd afgetuigd De man bleek later met een bloedende hoofd wond naar een arts te zi]n gebracht Toen de politie arriveerde was de da der al verdwenen, maar uit de be schrijving van de getuige kon de poli tie opmaken dat het om een bekende van hun ging. Daarop werd een zoek actie ingezet, onder andere bij deze man thuis Daar werd hij niet aange troffen Vlak voor één uur kreeg de politie een telefoontje dat er op du Boulevard ter hoogte van hotel Zee zicht een auto met loopkrukken werd vernield. Twee surveillancewagens die naar de Boulevard reden kwamen onderweg een andere auto tegen, waarin zich de zogenaamde bekende bevond. De auto werd direct aange houden, waarbij de bestuurder tevens aan een bloedproef werd onderwor pen. omdat hij zeer waarschijnlijk te diep in het glaasje had gekeken De mannen worden verdacht van mis handeling en vernielingen en zijn voor verhoor ingesloten op het bureau, waar ze vrijdag in de loop van de och tend weer werden vrijgelaten HARDERWIJK De komst ran Bassie en Adriaan zorgde vrijdag avond voor een ongekende drukte op de zomerkermis Honderden kinde ren en ouderen verdrongen zich rondom de clown en z'n broer de acrobaat, die alle attrakties met hun vezoek vereerden. Daarbij ontstonden taferelen die deden denken aan de mislukte intocht van het A-team. eerder dit jaar op de Boulevard. „Dit hoeft van mij niet meer", zuchtte een moeder, die met haar peuter in de mensenmenigte bijna onder de voet werd gelopen. Bassie zelf kon zich temidden van zijn opdringerige fans ook nauwelijks op de been houden Beschermd door enkele stevige kermisbazen ging hij van de oliebollenkraam naar de bootjesdraaimolen en vandaar naar de botsautootjes. Zakjes oliebollen werden tussen het publiek gegooid, er werden prijzen verloot („getal onder de tien") en bij elke attraktie waar Bassie en Adriaan aanwezig waren mochten kinderen gratis een rondje draaien. Natuurlijk vond iedereen hel prachtig om in de autoscooter een keer legen Bassie aan te botsen. De clown moest voor het uitdelen van bal lonnen tenslotte bovenop een kraam gaan slaan, anders was hij in het ge drang helemaal van de sokken gelopen. Al met al een goede greep van de kermisexploitanten, die dank zij Bassie en Adriaan een echte topavond hadden. ERMELO Bij een botsing tussen twee personenauto's op de Flevowcg tussen Harderwijk cn Ermclo zijn donderdagmorgen in totaal vijf mensen gewond geraakt, waarvan twee vrij ernstig. Een ervan moest zelfs wor den overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Het ongeval gebeurde om half twaalf 's morgens ter hoogte van de kruising met de Jonkheer van Sandbergweg Vol gens de Ermelose Rijkspolitie kwam vanuit Staverden een auto met daarin een echtpaar uit Voorburg de Flevowcg op rijden, zonder daarbij voorrang te verlenen aan een auto met drie inzittenden uit Enschede. Bij de botsing die daarop volgde raakten alle inzittenden gewond. Twee ervan, de echtgenote en de schoonzuster van de bestuurder uit Ensche de, zelfs vrij ernstig Zij raakten na de klap bekneld cn konden pas na geruime tijd door de te hulp geschoten brand weer worden bevrijd, nadat deze de portieren had ..opengeknipt Het echtpaar uit Voorburg werd per ambulance overgebracht naar het Boerhaave Ziekenhuis De overigen werden per ambulance naar het ziekenhuis Salem gebracht, waarna één direct daarop werd overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. De gewonden verkeren, voor zover bekend allen buiten levensgevaar. Het verkeer op de Flevowcg heeft na het onge val een tijdlang stilgelegen om ambulances cn brandweer vrije doorgang te kunnen verlenen. Direct nadat de gewon den uit de autowrakken waren gehaald, werd begonnen met het wegslepen van de auto's, waarvan één total loss en de ander zwaar beschadigd is. Bij het ongeval verleenden ook de Harderwijkse politie en de Koninklijke Marechaussee assistentie Ja ik abonneer mij op het Schilder s Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per J kwartaal 19.70 (postab 23 85) Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart Naam Straat Postcode Datum Voo'l Woonplaats Har Deze öon tn ongelrnnkeérde env, 'P zeniten .hm Schilder s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100 3841 WB Harderwiik. U kunt natuurlijk ook bellen, lijders kantooruren 03410 15029 SN840723 0 •eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee^^^eee*

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1