'li GRATIS Gemeente meet met twee maten Dolfinarium trekt 75 procent meer bezoek 14 dagen abonneer u nu O <4 SALOMONS PLAN WIM DEN HERDER randmeercombinatie: 31.800 Beiaardconcert C--vSCHILDER'S NIEUWSBLAD DIRECTEUR C. H. NAGTEGAAL 99 99 Toeristen rooien aardappelveld VERHUIZINGEN EN TRANSPORTEN G.J.Nout&Zn. KM ERKENDE VERHUIZERS Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 KONTAKTLENS- PRAKTIJK SIERADEN: HORLOGES: topmerken SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING, keukens, tegels, bouwmaterialen, open haarden enz. Kom voor uw klus bijous ■gAS Echt uit CWJR Harderwijk taX' nodig? yr w 12208" „DE GOUDVALLEI" VOOR LAGE PRIJZEN, DAT KUNNEN WIJ BEWIJZEN. ,,S^e 4**goudvallei HARDERWIJK Honderd parkeerplaatsen en een dag camping voor surfers. Met deze voorstellen is Wim den Her der, direkteur van Veluwestrand BV, deze week naar het stad huis gegaan. Aangemoedigd door het succes van de onlangs gehouden nationale surfdag wil hij in zijn rekreatiepark meer plaats inruimen voor plankzeilers. Het Veluwestrand, gunstig gelegen aan het Wolderwijd, komt de laat ste tijd steeds meer in trek bij surfers. Zij kunnen, evenals de bezoekers van de speeltuin en het strandbad, profiteren van een zogenaamde tien- tjeskaart, waarmee men het gehele seizoen vrij toegang heeft. Het be taald parkeren aan de Boulevard is echter niet bij dit tientje inbegrepen en dat valt volgens Den Herder veel surfers tegen. Vandaar zijn plan om op een gedeelte van de ligweide van het Veluwestrand honderd parkeer plaatsen aan te leggen voor plankzeilers. Hier zou dan een aparte ingang moeten komen. Aan de kant van het strand wil Den Herder een dagcamping inrichten, waar surfers uit de regio tot uiterlijk negen uur 's avonds hun caravan kunnen neerzetten of hun tentje kunnen opslaan. Ook denkt hij aan dou ches en aan een berging voor de zeilplanken. Hierover wordt de komende tijd gesproken met de gemeente die dan, wat Den Herder betreft, niets meer hoeft te doen aan de surfhoek bij de Stille Wei, welke de laatste we ken trouwens in een modderpoel is veranderd. Op de foto, van Ben van de Belt, het Veluwestrand met rechts de ligweide, waarvan een deel als par keerterrein zou kunnen worden benut. Het staat trouwens nu al vast dat, als het KNWV volgend jaar weer een nationale surfdag organiseert, deze opnieuw in Harderwijk zal worden gehouden. Ondanks de storm trok dit surfgebeuren op het Veluwestrand onlangs zo'n twintigduizend enthou siaste deelnemers en toeschouwers. SCHILDERS NIEUWSBLAD irschijnt iedere maandag en donderdag ireau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. Nieuwe Harderwijker Courant DONDERDAG 19 JUL11984 61e JAARGANG No 46 f reclame industrie -trouwreportage FOTOSTUDIO MERJENBURGH Keizerstraat 19-21 Inaast het stadhuisj Harderwijk. Tel. 03410 -.18869. Mtk (HARDERWIJK Het slechte zo- prwecr is duidelijk in het voordeel het Dolfinarium, dat bezig is |n een uitstekend seizoen. De aan- llen bezoekers liggen op dit mo- pnt liefst 75 procent boven die van rig jaar en dat terwijl de grootste likte waarschijnlijk nog moet ko- fen. /akantiegangers die zich bij zo- ■rse temperaturen op het strand ■pozen, staan nu in de rij voor de tree van het Dolfinarium. Maandag voorbeeld werden zesduizend be ikers geteld, terwijl in de begroting s rekening gehouden met een aan- ll van ongeveer 1350. Dinsdag kwa- en ruim achtduizend mensen naar dolfijnen en hun kornuiten kijken. werkelijke topdagen, met meer n tienduizend bezoekers, zijn in de mende weken te verwachten. Voor larderwijk breekt het hoogseizoen n in de randstad als de bouwvak gint en dat gebeurt vrijdag. Door de kantiespreiding is dat iets later dan voorgaande jaren. Het ziet er dus goed uit voor het cristcnbczoek aan Harderwijk en >oral voor het Dolfinarium. „Als dit doorgaat komen we dit seizoen uit zo'n 520.000 bezoekers" rekent p.r. an Jaap Nieweg uit. „Dat is heel wat eer dan vorig jaar, toen we afsloten t 438.000. En twee jaar geleden za- we nog op een dieptepunt met |0.000 bezoekers". Iet herstel is volgens Nieweg te nken aan een produktverbetering bi het Dolfinarium (vernieuwde sl 3ws), maar ook aan de grotere be- k ndheid die Harderwijk heeft gekre- g<n door de nieuwe aanpak van het to ;risme. Voor de bootdienst Amsterdam- Harderwijk van het Dolfinarium bestaat met gemiddeld honderdtwin tig passagiers op vrijdag en zaterdag een flinke belangstelling. De nieuwe bootverbinding Nulde-Zeewolde- Harderwijk is nog niet zo in trek. Rederij Flevo, met de rondvaart over het Wolderwijd en de dagtochten naar Spakenburg en (vanuit Lely stad-haven naar Volendam en Hoorn) draait redelijk. Minder druk is het op het Veluwestrand, dat het met z'n speeltuin nu eenmaal van zonnig weer moet hebben. „In twintig jaar hebben we niet zo'n beroerde zomer meege maakt" aldus directeur Wim den Her der. „Als het zo nog drie weken blijft, wordt het voor ons een heel matig sei zoen". GESLOTEN Drukte wel bij de VVV aan de Havendam. Honderden mensen van de campings uit de omgeving komen aan de balie vragen of er voor hen bij regenachtig weer iets te beleven is in Harderwijk. „Wij sturen ze de stad in. Ze kunnen meedoen aan onze stads wandeling of naar het Veluws Mu seum gaan, want daar is het nu na tuurlijk prima weer voor" zegt kan toorhouder Felix Schaap. Vanwege de grote vraag naar slecht-weeraceommodaties vindt hij het jammer dat het overdekte zwem bad en de bowlingbaan 's zomers ge sloten zijn. „Mensen die willen bow len gaan nu noodgedwongen naar Er- melo of Nunspect". Het Dolfinarium is bezig aan een uit stekend seizoen. Ja. ik abonneer mi| op het Schilder's Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19 70 (postab 23 85) Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Naam: Straat Postcode Datum Vocrl. Woonplaats Handtekening Deze bon in ongefrankeerde envelop zenden aan Schilder s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwijk. U kunt natuurlijk ook bellen tijdens kantooruren 03410-15029 (SN840719) HARDERWIJK „De gemeente meet met twee maten. Hier is duide lijk sprake van ambtelijke willekeur en ik voel me dan ook zeker onrecht matig behandeld." Boze woorden van een optimistische ondernemer uit de Ampèrestraat op het industrieterrein van Harderwijk, directeur C. H. Nag- tegaal van Flevo Woonvoordecl. Boos, omdat hij de dupe is geworden van een in februari van dit jaar gedane uitspraak van de Raad van State. Die liet herti weten dat de gemeente Har derwijk gelijk heeft gekregen in haar stelling dat een gedeelte van Flevo Woonvoordecl niet langer mag wor den gebruikt voor de verkoop aan particulieren. En dat, terwijl op het industrieterrein nog tal van bedrijven wél aan particulieren mogen verko pen. Directeur Nagtegaal blijft echter de geboren optimist die hij immer al is geweest. Op het andere gedeelte van zijn bedrijf, waarop de bestemmings planwijziging niet van kracht is, gaat hij onverdroten voort met de verkoop van tapijten, meubels en gordijnen. Sterker nog. Door een flinke verbou wing op de tapijtenafdeling en zijn magazijnruimte blijft hij op hetzelfde aantal vierkante meters verkoop ruimte als voorheen. VREEMD Wie regelmatig wel eens een kijkje komt nemen bij het interieurverzor- gingsbedrijf van de heer Nagtegaal zal vorige week vreemd hebben opge keken toen een aantal bouwvakkers druk bezig was midden door de zaak een flinke muur op te trekken die de finitief de scheiding betekent van de panden Ampèrestraat nummer drie en nummer vijf. Op nummer vijf, zo oordeelde de Raad van State, mag niet langer meer detailhandel worden ge pleegd. Deze uitspraak vloeit voort uit een bezwaarschriftenprocedure die tegen de gemeente Harderwijk was aangespannen. Die heeft name lijk in 1975 bepaald dat het industrie terrein niet langer meer de bestem ming handel en industrie mocht dra gen, maar vanaf dat moment alleen nog maar „dienstverlening en nijver heid". De zaken die op dat moment nog handel hadden mochten van de gemeente blijven zitten. Volgens Nag tegaal zijn er sinds '75 nog tal van an dere bedrijven op het industrieterrein bijgekomen die toch aan de particu lier verkopen. Vandaar ook dat hij niet bepaald gelukkig is met de ge deeltelijke sluiting van zijn bedrijf, omdat op het pand Ampèrestraat vijf niet de overgangsregeling van kracht is. MOE Toch heeft Nagtegaal zich nu neer gelegd bij de uitspraak van de Raad van State. „Ik ben wat dit betreft een beetje moe gestreden. Maar over en kele weken, na de verbouwing, komen er weer allemaal nieuwe meubels en een zeer moderne tapijtcncollectie. Voor de hele Noordwcst-Veluwe kan ik gerust spreken van een zeer bijzon dere collectie", vertelt hij. „Het gemis aan vloeroppervlak door het afstoten van nummer vijf wordt ruimschoots goedgemaakt door een nieuwe inrich ting van de tapijtcnafdeling. Er ko men nieuwe rollcnhouders die veel hoger zijn dan de vorige modellen. _T Directeur C. H. Nagtegaal kijkt la chend toe hoe zijn bedrijf door een muur wordt gehalveerd. Daardoor kan de collectie tapijten flink uitgebreid worden. En door een stuk magazijnruimte bij de verkoop ruimte te trekken komt er behalve de vijfhonderd vierkante meter groter wordende tapijtcnafdeling ook nog eens vierhonderd vierkante meter bij voor de meubelafdeling. Qua verkoopruimte ga ik er dus niets op achteruit. Ik kan mijn klan ten nog steeds dezelfde service geven die ze van mij gewend zijn. Bovendien blijf ik de goedkoopste op de Veluwe. Dat komt omdat de lage huurprijs hier sterk wordt doorgevoerd in de verkoopprijzen die ik kan hanteren." HARDERWIJK De Harderwijkse politie heeft maandag een toerist aan gehouden die uit een aardappelveld aan de Thorbeckclaan aardappels aan het rooien was. Twee andere toeristen die zich aan ditzelfde feit schuldig maakten, zagen vooralsnog kans te ontsnappen. De toeristen hadden flinke bood schappentassen meegenomen om daar de gestolen waar in mee te kunnen ne men. Hun illegale rooi-aktivitoiUn werden echter onderbroken door de komst van de politie, die de toerist, een 31-jarige Amsterdammer kon aanhouden. Het andere tweetal ging er op de fiets haastig vandoor en kon maandag nog niet worden aangehou den. Handelsweg 6-8, Putten Tel.: 03418 51163 51492 Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv Hierdenseweg 6-1 3841 GZ Ha'de'w Tei 03410 12554 Markt 4 Harderwijk J. Tempel en H. A. Tempel Smeepoortenbrink 40 3841 EM Harderwi|k Telefoon 03410-19453 Spreekuur tussen 11.00 en 14.00 uur HARDERWIJK In de serie beiaard-concerten vrijdag 20 ju li, 's avonds van zeven tot acht uur, de beiaard op de Grote Kerk bespeeld worden door de Har derwijkse beiaardier Wim Weste- I rop. In Nederland en België geeft I Wim Westerop regelmatig gas- j tconcerten, onder andere op de prachtige beiaard van het Paleis op de Dam en in Antwerpen. Vrijdag speelt hij twee beiaard composities, enkele bewerkingen en improvisaties van Nederland se volksliederen, alsmede melo dieën van bekende componisten. Op het zomeravondconcert van 27 juli zal Leon van der Eijk gas- tbeiaardier zijn. Hij is de stads- beiaardier van Zwolle, Kampen en Hasselt. Het is de eerste keer dat hij in Harderwijk te beluiste ren zal zijn via de beiaard op de Grote Kerk. -ÉT hangers, oorknopjes, armbanden, dasspelden etc. in GOUD. ZILVER en DOUBLE Longincs. Seiko Baume Mcrcier Indus en Repulse W. FOLKERS 03417 -51656 Ook tijdens de bouwvak open voor: Alle advies, Keusenkjwliteit voorde zelfmmr HARDERWIJK - Lorentzstraat 13 - Telefoon 03410 - 15714 OPENINGSTIJDEN: maandag t m vrijdag van 8.30-12.30 uur en van 13 30-17.30 uur. Zaterdag van 8.30-12 30 uur Koopavond: vrijdag 19 00 tot 21 00 uur Uw gastvrouw en gastheer JANNYen KOOP MAATJES Vijhestraat 9 k van 13ochove Bleek 1 Harderwijk .dag en nacht i ALLEEN Gouden oorbellen met briljant428 -NU 198.- DEZE Gouden slavenarmband475 -NU 238.- WEEK: Gouden halsketting (choker)950 - NU 498.- Schitterend quartz-horloge (heren of dames) 228 -NU 88- Massief zilveren oorbellen met hanger42.50 NU 10.- EXTRA Geheel gouden damesring 200 -NU 88.- VAKANTIE Massief zilveren hangende oorbellen (zolang er is)40 - NU 10.- AANBIEDING Schitterend massief zilveren chocker (halsketting) 228 -NU 89- k CASSETTES: JUIST IN CASSETTES HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND Cassette edelstaal. geen 1006 - maar 595.- geheel compleet met de theelepels, gebak vorkjes, suikerschep, taartschep. suikertang, broodzaag, stacouvert. «oudhiindul Het model kunt u 26,1 bepalen. Oosteinde 95. Scherpenzeel, 03497-1607: Stationsstraat 143. Apeldoorn. 055-218880; Amslerdamseslraalweg 699. Utrecht. 030-444040 Hoofdstraat 87. Velp. 085-618095: Columbuslaan 392. Utrecht. 030-884527. Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn Vri|dag Ie Scherpenzeel en Velp.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1