Meer doden in verkeer Vissershaven krijgt meer plaats voor passanten Illegaal bouwsel tegen beschermde stadsmuur Noodweer en bliksem veroorzaken schade SALOMONS FP Nieuwe Harderwijker Courant randmeercombinatie: 31.800 f3 o c hove i Ibrink Luchtverwarming AANTAL BOTSINGEN NEEMT AF WV-gids: veel bij zonderheden Voor comfortabele warmte uit onopvallende roostertjes. DE RUITER VAN os R.V. Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 poortinga poel bv SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING KONTAKTLENS- PRAKTIJK SCHILDER S NIEUWSBLAD Bacterievuur SCHILDERS NIEUWSBIAD Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave Wegener Uitgeverij Gelderland B.V. Bureau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. DONDERDAG 12 JUL11984 61e JAARGANG No 45 HARDERWIJK Zonder te wedijveren met de beide jacht havens wil de gemeente de Vis sershaven aantrekkelijker ma ken voor passanten. Er zijn in middels al enkele voorzieningen getroffen, die ervoor moeten zorgen dat een aantal van de twintigduizend jachten die jaar lijks de Hardersluis passeren, voor enige tijd in Harderwijk afmeren. De laatste zomers is het trouwens al wat drukker in de Vissershaven, die tegenwoor dig meer plaats biedt aan re creanten, sinds de olieschepen van de firma Scherpenzeel zijn verdwenen. Naar aanleiding van klachten over iet ontbreken van voorzieningen in Je Vissershaven heeft een gemeente lijke werkgroep, onder leiding van H. Mol van het bureau sportzaken, vorig aar een enquête gehouden onder de lassanten. Het bleek dat lang niet alle •vatertoeristen tevreden waren. Voor- il douches en toiletten werden als een ;emis ervaren, terwijl men ook de mo- van Bleek 1 Harderwijk dag en nacht gelijkheden om af te meren onvol doende vond. Opgemerkt werd dat de Vissershaven teveel is afgestemd op grotere schepen, waarvan vooral de rondvaartboten nogal wat plaats in beslag nemen. Als nadeel werd ook genoemd dat de Vissershaven wordt gebruikt als industriehaven door een van de bedrijven die hier zijn geves tigd. Inmiddels is er wel meer plaats gekomen voor passanten door het vertrek van de olieschepen, die ja renlang de mooiste plek aan de stadskant innamen. BOLDERS Aanvankelijk had het economisch coördinatieteam van de gemeente een plan om drijvende aanlegsteigertjes te maken in de Vissershaven. Hierdoor zouden echter grotere schepen, en vooral de beroepsvaart, minder ruim te hebben om te manoeuvreren. Bo vendien zou de ligplaatsencapaciteit door deze steigers nauwelijks toene men. Er is nu een andere oplossing ge vonden, door het aanbrengen van ex tra bolders en gordingen. Deze laatste zijn horizontale latten langs de kade muur, waaraan een touw kan worden vastgeknoopt. Aan het sanitaire pro bleem is ook iets gedaan. Passanten die met hun boot aan de kant van de Havendam liggen worden hiervoor verwezen naar de particuliere jacht haven Zegers, waar het toilettenbes- tand is uitgebreid. Aan de overzijde van de Vissershaven staat tijdens het hoogseizoen een toiletwagen. Voorts is gezorgd voor meer waterkranen, terwijl er ook enkele vuilcontainers zijn bijgeplaatst. SNELHEID Een belangrijke maatregel is het in voeren van een maximumsnelheid van HARDERWIJK In de achtertuin van een woning aan de Vijhestraat ver- ijst momenteel een illegaal bouwsel tegen de beschermde stadsmuur aan. De igenaar van het pand, de heer A. van de Kamp, heeft geen bouwvergunning iangevraagd. De afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente, die een n ander ontdekte na klachten van omwonenden, heeft B en W geadviseerd een oorlopige bouwstop op te leggen. De bouwaanvraag moet eerst worden leoordeeld door de welstandscommissie, terwijl ook toestemming van monu mentenzorg nodig is. Wordt er geen bouwvergunning verleend, dan moet het n aanbouw zijnde schuurtje worden afgebroken. - tl GOUD, ZILVER EN BRILJANTEN GEVEN SFEER „DE GOUDVALLEI" VOOR 0. JOIST DIE ENE KEER UWVROUW VERDIENT BESLIST VEEL MEER ALLEEN Gouden slangenketting1400 -NU 675.- DEZE Zwaar gouden dameshorloge1150 -NU 595.- WEEK: Prachtige gouden oorbellen275 -NU 98- Massief zilveren ketting m. hanger 92 -NU 29.- Doublé dameshorloge m. vaste band 238 -NU 98.- Schitterende edelstalen cassette 752 -NU 298.- EXTRA Massief zilveren oorbellen (creolen) 25 - NU 5.- VAKANTIE Zolang er is: edelstalen taartscnep. heel mooi31-NU 5.- AANBIEDING 6 edelstalen theelepels48.-NU 15 4 lange zwaar verzilverde sorbetlepels132.- NU 20.- CASSETTES: JUIST IN CASSETTES HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND Cassette edelstaal. geen 1006 - maar 595.- geheel compleet met de theelepels, gebaksvorkjes, suikerschep, taartschep, suikertang, broodzaag, slacouvert. Goudhandel ,,S^e ^mfoudvalleï" Oosteinde 95. Scherpenzeel, 03497-1607: Stationsstraat 143, Apeldoorn, 055-218880; Amsterdamsestraatweg 699, Utrecht. 030-444040; Hoofdstraat 87. Velp. 085-618095; Columbuslaan 392, Utrecht, 030-884527 Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn. Vrijdag te Scherpenzeel en Velp Wij zeggen maar weer.... tol ziens. zes kilometer per uur in de Vissersha ven, dit naar aanleiding van klachten over te snel varen. Met genoemde voorzieningen wordt ook tegemoet gekomen aan de wensen van de VW, die in een brief aan de gemeente vroeg om verbetering van de faciliteiten in de Vissershaven. De particuliere jachthaven Zegers (140 ligplaatsen) em de verenigings jachthaven De Knar, die meer is be doeld voor de watersporters, hebben geen plaats voor een toename van het aantal passanten. Een suggestie om een voordeliger ligplaatstarief in te voeren voor de Vissershaven (één dag betalen voor drie dagen liggen) wordt nog bekeken. Overweging van het ECT is hierbij dat passanten tijdens een verblijf van meer dagen ook meer besteden in Harderwijk. De laatste jaren is de Vissershaven al meer in trek bi/ recreanten. Bacterievuur is een bacterieziekte die ernstige schade kan toebrengen aan perebomen, dwergmispels, stra- vesia's em meelbessen. Ook bepaalde heestersoorten zijn zeer gevoelig voor deze ziekte. Die heesters zijn groot- bladige dwergmispels als Cotoneaster salicifolius en de watereri, alsmede de wilde meidoorns en de Stranvaesia davidiana. Op sommige plaatsen in ons land is het zelfs verboden deze planten in de tuin te hebben, zo ge vreesd is deze ziekte. In Ermelo en ook in Harderwijk mag u gerust deze planten in uw tuin hebben staan, maar men vraagt u toch om bacterie- vuur in de gaten te houden. Als men er snel bij is, kan ruim uitsnijden van de besmette gedeelten van de plant al voldoende zijn. Is de bacterie al ver spreid dan is rooien en daarna ver branden de enige oplossing. Bacterie- vuur kunt u in deze tijd van het jaar herkennen aan verdroogde bloesems die niet afvallen. HARDERYVIJK/ERMELO Een hevig noodweer dat maandagavond een groot deel van de Veluwe heeft geteisterd, is niet aan Harderwijk en Ermelo voorbijgegaan zonder ook daar sporen achter te laten. Ontstonden in omliggende plaatsen door blikseminslag soms branden, in Harderwijk sloeg „slechts" een maal de bliksem in in een woning aan de Erasmusstraat. Doordat op de zolder van deze wo ning door de bliksem een geweldige overdruk ontstond, werd de schoor steen samen met enkele dakpannen van het dak afgeblazen. De waslijn die op zolder hing was bovendien ge heel doorgebrand. Bij deze bliksemin slag ontstond overigens geen brand. Ook in Ermelo sloeg de bliksem toe en wel in de Koningin Emmalaan. Ook hier ontstond geen brand voor zover bekend. De schade die het noodweer veroorzaakte beperkte zich voor beide plaatsen tot afgewaaide takken en een enkele omgewaaide boom. Daarnaast ontstond op ver schillende plaatsen overlast door de grote hoeveelheid neerslag die in een zeer kort tijdsbestek neerviel. Het verkeer ondervond hierdoor hinder, maar volgens de politie hebben zich tijdens het noodweer geen ongevallen voorgedaan. PUTDEKSELS Ook dinsdagavond trok een flinke onweersbui over de Veluwe. Hierdoor kon, zoals elk jaar weer, het riool ter hoogte van de Heidelaan/Oude Telg- terweg in Ermelo het riool de water- verwerking niet meer aan. Putdeksels werden als veertjes omhoog uit het wegdek getild, terwijl het water met grote kracht uit de openingen stroom de. In korte tijd stonden de straten in Ermelo rond de Heidelaan dan ook weer flink onder water. Volgens de brandweer stond het water na deze bui echter niet zo hoog als vorig jaar augustus. Toen waren op verschillen de plaatsen de kelders van woonhui zen volgelopen met water. Door maat regelen die daarop door de bewoners zijn ondernomen kon dit nu worden voorkomen. Wel liep een kelder vol bij het bedrijf Zebo aan de Herderlaan. De brandweer moest eraan te pas ko men om de kelder weer leeg te pom pen. ALARMCENTRALE Diezelfde brandweer had tijdens en ook geruime tijd na het hevige onweer op maandagavond flinke problemen. Door blikseminslag was één van de zeven zenders van de regionale alarmcentrale uitgevallen in Wezep, één van de plaatsen die het zwaarst door het noodweer werd getroffen. Door het onweer viel ook het mobilo foonverkeer van de alarmcentrale enige tijd uit waardoor met name de ambulancediensten gehinderd wer den in hun taakuitoefening. Door een noodvoorziening kon korte tijd later toch het mobilofoonverkeer weer op gang worden gebracht. Ook de brand weer ondervond hinder van storingen in het mobilofoonverkeer. Door blik seminslag kreeg de brandweer ook veel alarmmeldingen binnen die „loos" bleken te zijn. Het verkeer in de Heidelaan in Erme- ondervond, zoals gewoonlijk flinke hinder van het water dat het riool aldaar niet kon verwerken. Ook tijdens de bouwvak open voor: keukens, tegels, bouwmaterialen, open haarden enz. Kom voonm^ji^ S\iie advies, keus en kwaliteit voorde zeiftm/ver HARDERWIJK - Lorentzstraat 13 - Telefoon 03410 - 15714 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur en van 13.30-17.30 uur. Zaterdag van 8.30-12 3° uur. Koopavond: vrijdag 19.00 tot 21 00 uur Uw installateur: ERMELO. Putterweg 12. tel. 03417 - 51344* assurantie adviesbureau Hamburgerweg 2a, Ermelo, tel. 03417 - 54660, na kantoortijd 03417 - 51071. en 03410 - 12129 voor een betrouwbaar, deskundig en persoonlijk advies in: alle verzekeringen financieringen hypotheken W. FOLKERS 03417 -51656 J Tempel en H. A Tempel Smeepoortenbrink 40 3841 EM Harderwijk Telefoon 03410-19453 Spreekuur tussen 11.00 en 14.00 uur HARDERWIJK Vorig jaar hebben zich in Harderwijk minder aanrijdingen voorgedaan dan in de voorgaande jaren. Lag in 1980 het aantal aanrijdingen nog op 761, in 1981 nam dit aantal al af naar 652 om via 1982, waarin 608 aanrijdin gen plaatsvonden verder terug te lopen naar 585 in het vorig jaar. Het aantal aanrijdingen waarbij gewon den vielen geeft, zij het gering, eveneens een daling te zien. Raak ten in 1982 nog 86 mensen gewond in het verkeer, vorig jaar waren dat er 63. Een stijging viel te betreuren in het aantal aanrijdingen met do delijke afloop. Vorig jaar waren dat vijf aanrijdingen, waarbij acht do den vielen. In 1982 bedroeg het aan tal dodelijke aanrijdingen twee met vijf doden. Deze cijfers staan in het jaarverslag over 1983 van de gemeentepolitie Harderwijk, dat eerdaags verschijnt. In totaal hebben zich in het verslag jaar zo'n 585 aanrijdingen voorge daan. In een 22 gevallen reed de bestuurder door na de aanrijding, zonder dat zijn of haar identiteit kon worden vastgesteld. Toch slaagde de politie erin om in ruim 86 procent van deze gevallen achteraf toch de „door rijder" in de kladden te grijpen. De ERMELO Onlangs verscheen de nieuwe VW-gids met een schat van gegevens voor de gasten, maar ook voor de eigen inwoners. Het is een fraaie uitgave geworden. Alhoewel er in de colofon staat: „zonder toestem ming van de VVV Ermelo mag niets uit deze uitgave zonder toestemming worden overgenomen" wagen we het er maar op enige data te noemen. De braderieën worden gehouden op de dinsdagavonden 17, 24, 31 juli en 7 en 14 augustus. Jeu de boules wordt beoefend iedere zaterdag vanaf 15.30 uur en maandagsavonds van af 19.00 uur bij de Arnhemsekarweg (trim baan). De jaarlijkse kermis is er van 27 juli t/m 4 augustus. Een interessante voetbalwedstrijd heeft plaats op don derdag 26 juli: Go Ahead Eagles - DVS. Twee dagen later, 28 juli, speelt Ajax tegen een streekelftal. Op 9 au gustus speelt PEC-Zwolle tegen FC Horst. Barbecue-avonden worden op het raadhuisplein gehouden op 19 en 26 juli; 2,9 en 16 augustus. Openluchttoneel voor iedereen is er op de zaterdagen, 14 juli, 11 augustus en 18 augustus (14.00 u) en om 20.00 uur. Plaats: sportterrein van Veldwijk aan de Horsterweg. kans om in Harderwijk te ontsnappen aan de sterke arm na een aanrijding is daarmee van 21 procent in 1982 ver der gedaald naar een kleine veertien procent. Dronken Ook had de politie vorig jaar weer haar handen vol aan mensen die met een glaasje op achter het stuur wer den aangetroffen. Het aantal alcohol gebruikers in het verkeer bedroeg dit jaar 101 (was in 1982 110). Daarbij vonden ook nog eens een zeventiental aanrijdingen plaats die door onder meer de Koninklijke Marechaussee werden afgehandeld omdat er militai ren bij betrokken waren die te diep in het glaasje hadden gekeken. Maar liefst 157 bestuurders kregen een rij verbod opgelegd. Het hoogste alcohol promillage dat werd aangetroffen in het bloed van dronken bestuurders, bedroeg 2,73 pro mille. Gevaarlijke wegen De meeste aanrijdingen vonden plaats op de doorgaande routes in Harderwijk. Daarbij viel ook het grootste aantal gewonden. Het circuit Verkeersweg-Oosteinde-Newtonweg- Knardijk voerde daarbij de ranglijst aan met 106 aanrijdingen en 22 ge wonden, direkt gevolgd door het cir cuit Oranjelaan-Stationslaan-Ver- keersweg-Oosteinde-Newtonweg-S7- Knardijk met weliswaar 133 aanrij dingen, maar met één gewonde min der, namelijk 21. Veel aanrijdingen waarbij hoofdzakelijk blikscl ade ontstond deden zich ook voor in de binnenstad en op de Strandboule- vard. Welgeteld 109 keer vond daar een aanrijding plaats, waarbij „slechts" vijf gewonden vielen. In het rijtje kruisingen staat het kruispunt Selhorstweg-Hierdenseweg bovenaan met dertig aanrijdingen en twee ge wonden. Bij de straten scoort vooral de Oranjelaan hoog met 57 aanrijdin gen en tien gewonden. Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv Hierdenseweg 6-1 3841 GZ Harderwi|k Tel 03410 Ja, ik abonneer mi| op het Schilder's Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart Naam Straat: Postcode Datum Woonplaats Handtekening: Deze bon m ongefrankeerde envelop zenden aan Schilder's Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwiik si) kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 -15029 ERMELOHoewel de gemeente tot nu toe nog geen meldingen heeft binnengekregen over bacterievuur, vraagt zij momenteel toch aan iedereen met een tuin even deze zo gevreesde ziekte in de gaten te hou den.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1