Bewoners Nonnenstraat willen bredere stoepen Nieuwe stadswandeling in trek bij toeristen CHRIS BLOEM AARDAPPELEN NIEUWE 2</2 kilo 15.95 VOLGERS SALOMONS Nieuwe Harderwijker Courant Kom voor uw Klus bijous, 8IJDE LEONE randmeercombinatie: 31.800 VOOR VEILIGHEID KINDEREN Vuurbol flitst langs stadhuis d NBk4 slagroomstuKje 0 2 PERSOONSTENT 79. - OPRUIMING 45.- 3.95 KOOPS ASSURANTIËN Alle verzekeringen Hypotheken Pensioenadvies Financieringen rnze uHeman Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 GEVESTIGD: FYTOTHERAPEUT NATUURGENEZER GOUDVALLEITIJD oudvallei" Sg-M Echt uit WK Harderwijk KONTAKTLENS- PRAKTIJK Ook tijdens de bouwvak open voor: DUBBELDAKS YVOG eerst thuis tegen Oldebroek Buurt gaat zelfde weg verbreden Oppasdienst Tweelingstad SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING taxi nodig? DAMES- of HEREN- QUARTZHORLOGE „,;„l spel hobby S HILDERS NIEUWSBIAÜ Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave Wegener Uitgeverij Gelderland B.V. Bureau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. DONDERDAG 5 JUL11984 61 e JAARGANG No 43 HARDERWIJK Volgens bewoners van de Nonnenstraat wordt er in hun straat veel te hard gereden en is er zelfs spra ke van een levensgevaarlijke si tuatie. Moeders durven hun kin deren niet meer buiten te laten spelen. Daarom werd vorige weck op een informatieavond van de gemeente over de herin richting van de Kaatsbaan en omgeving aangedrongen op ver breding van de stoepen in de Nonnenstraat. De bewoners zijn bereid daarvoor een aantal par keerplaatsen op te offeren. De vergunninghouders kunnen hun auto kwijt in de parkeerkelder van het stadhuis. Zodra het nieuwe wooncomplex aan de Kaatsbaan 1 is voltooid, wordt begonnen met de herinrichting van de Keizerstraat, de Nonnenstraat, de Kapelsteeg en de Kaatsbaan zelf. De raadscommissie openbare werken ad viseerde onlangs een goedkopere oplossing, namelijk herstraten, maar burgemeester en wethouders vonden dat gezien de geslaagde herinrich ting van de Grote Marktstraat een volledige opknapbeurt voor het Kaatsbaangebied op z'n plaats was. Namens de buurtvereniging De Vis- chmarkt drong mvrouw R. Schriever Om deze feestelijke gelegenheid wat meer luister bij te zetten, bieden wij in samenwerking met hotel-restaurant 't SPEULDERB0S te Garderen gaarne een KOPJE KOFFIE met gebak aan. Bp. Uw juwelier KAASSCHIETER Li Kerkstraat 32. PUTTEN 03418-52370 HARDERWIJK Het stadhuis is maandagmiddag aan een blikse minslag ontsnapt. Bij een plotse linge hevige donderslag raakte de telefooncentrale buiten werking. De hele middag, vanaf twee uur tot kwart over vijf, was de gemeente telefonisch onbereikbaar. Tijdens de zware klap zagen twee ambte naren, Tony Mons van de afdeling archief en Nico de Jong van de af deling repografie, dat een vuurbol over de Havendam flitste en in de Vissershaven verdween. De heer D. Norder van de gemeentelijke reinigingsdienst reed op dat mo ment met zijn veegkar over de Havendam. Hij heeft geen vuurbol gezien, maar stond na de donder slag wel een paar minuten ver stijfd van schrik. Van voorbijgan gers hoorde Norder dat een fietser op de Havendam wel „door iets aan z'n arm is geraakt". Volgens het KNMI is het verschijnsel van de bolbliksem niet geheel te ver klaren. Vermoedelijk ontstaat deze bliksem, die zich vertoont als een lichtbol met een doorsnee van tien tot twintig centimeter, door een sterke concentratie van vrije elek tronen in een beperkte hoeveel heid krachtig geïsioneerde lucht. Het is echter niet duidelijk hoe de bolbliksem zich vaak zo lang - bij het stadhuis enkele seconden, maar dat kan soms ook een paar minuten zijn - kan handhaven. De bliksem sloeg maandag ook in bij een verkeerslicht op het kruispunt van de Burg. De Meesterstraat met de S7. Wethouder Flikkerslaan 8-10 ERMELO Telefoon: 03417-53919 b.g.g. 57867 daar in de commissievergadering ook op aan. Tevergeefs, zo leek het, maar in afwijking van het advies van de commissie besloten b. en w. tot volle dige herinrichting over te gaan. De ongeveer vijftig bewoners die de informatieavond in het stadhuis bijwoonden konden een schetsplan bekijken, dat nog tot een definitieve tekening moet worden uitgewerkt. Daarbij zal volgens wethouder H. Mulder zoveel mogelijk met de wen sen uit de buurt rekening worden gehouden. Wat het te harde rijden in de Non nenstraat betreft, werd opgemerkt dat het vooral de buurtbewoners zelf zijn die zich daaraan schuldig maken. Sommigen van hen gaven dat ook rui terlijk toe. Iedereen vond dat de vei ligheid van het kind voorop moet staan. Door de nieuwe indeling van de straat zal getracht worden de snel heid van het verkeer aan banden te leggen. Zoals vermeld zijn de bewo ners voor de verbreding van de trot toirs, bereid een aantal parkeerplaat sen prijs te geven. BOMEN Wel vond men het jammer dat er, tengevolge van bezuinigingen, minder bomen in de straten komen dan aan vankelijk was toegezegd. Een mede werker van de plantsoenendienst deelde mee dat er vroeger bijna hele maal geen bomen in de binnenstad stonden, alleen een paar linden en ie pen. „Esthetisch is het niet verant woord de hele vissersbuurt met bo men vol te zetten", stelde hij. Wel is er plaats voor een boom aan het begin van de Kapelsteeg, die aan de kant van de Vischmarkt voor het door gaande verkeer wordt afgesloten. De omwonenden vrezen dat, mede door de vestiging van een restaurant in het Stadstimmerhuys, in deze steeg par keeroverlast zal ontstaan. Vandaar dat vooral door de heer Polhoud werd gepleit voor een boom op deze plek. Dc vertegenwoordigers van de ge meente beloofden ook deze suggestie te zullen „meenemen". Het is de be doeling dat omstreeks oktober met de herinrichting wordt begonnen. Voor de vroege vogels en langslapers speciale aanbieding opgemaakt met aardbeien. Banketbakkerij-tearoom markt-nassaulaan Tel. 12061 -13815 A. «P «ra l De medewerkers en gidsen van de VVV. voor het kantoor aan de Havendam (foto Ben v d. Belt) HARDERWIJK De stadswan deling, die sinds kort door de VVV wordt georganiseerd is een enorm succes. In de zes weken dat de wan deling nu wordt gehouden hebben er in totaal meer dan vijftienhon derd mensen meegelopen. De stads wandeling is aan het uitgroeien tot een groot evenement dat elke dag weer nieuwe mensen trekt. Tien gidsen laten de mensen de mooie plekjes van Harderwijk zien en vertellen in drie talen het een en an der van de historie van de stad. Deze gidsen doen dit werk allemaal op vrij willige basis. Behalve veel scholen hebben ook al veel verenigingen van deze nieuwe attractie gebruik ge maakt. De meeste verenigingen ma ken van te voren een afspraak met het VW. Op elke tien mensen bevindt zich een gids, zodat men niet te grote groepen krijgt. Een heel bijzonder ge zelschap was een groep van dertig do minees, twee wéken geleden. In eerste instantie heeft de VVV een start gemaakt met twee verschillende wandelingen. Te weten de stadswan deling en de ambachtelijke wande ling. De meeste belangstelling bleek echter uit te gaan naar de ambachte lijke wandeling. De duur hiervan vond men echter wat kort. Daarom is er nu gekozen voor een soort wande ling, waarbij zowel de ambachtelijke bedrijven, als de mooie plekjes van Harderwijk bezocht worden. De duur van de wandeling is hierdoor uitge breid tot twee uur, met tijd voor het nuttigen van een consumptie. Niet zo geslaagd was ook de start plaats van de wandeling, die bij het VVV-kantoor was. Vanaf volgende week gaat men starten vanaf een ho- reca-etablissement op de markt. Ook het eindpunt is weer op de Markt, waardoor men hoopt dat de wande laars nog wat in de binnenstad zullen blijven rondwandelen. De VVV hoopt dat met deze nieuwe Markt 4 Harderwijk voor afspraak: DROGISTERIJ VAN AMERONGEN Poststraat 15 Putten Tel. 03418-52118 ZOMERTIJD VAKANÏIETIJD VRIJE TIJD BLIJE TIJD .ALLEEN 6 edelstalen vruchten-of ijslepels65.-NU 10.- DEZE Gouden damesring255.-NU 125.- WEEK: Gouden bolletjes armband275.-NU 148.- Gouden fantasie ketting (kort)240.-NU 125.- Zware massief zilveren schakelarmband... 115.-NU 65.- 6 edelstalen messen147.- NU 25.- EXTRA Massief zilveren fantasie ketting140.-NU 35.- VAKANTIE Edelstalen botermesjes21.50 NU 2.- AANBIEDING 4 zwaar verzilverde tafelmessen (zolang er is) 120.-NU 25.- CASSETTES: JUIST IN CASSETTES HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND Cassette edelstaal, geen 1006.- maar 595.- geheel compleet met de theelepels, gebaksvorkjes. suikerschep, taartschep, suikertang. broodzaag, slacouvert Goudhandel Oosteinde 95, Scherpenzeel. 03497-1607; Stationsstraat 143. Apeldoorn, 055-218880; Amsterdamsestraatweg 699, Utrecht, 030-444040; Hoofdstraat 87. Velp, 085-618095; Columbuslaan 392, Utrecht, 030-884527. Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn. Vrijdag te Scherpenzeel en Velp. Zo ziet U maar weerde GOUDVALLEI die is ervoor U en juist voor U. Uw gastvrouw en gastheer JANNYen KOOP MAATJES Vijhestraat 9 J Tempel en H, A. Tempel Smeepoortenbrink 40 3841 EM Harderwi|k Telefoon 03410-19453 Spreekuur tussen 11.00 en 14.00 uur keukens, tegels, bouwmaterialen, open haarden enz. Alle advies, keusenkyvaliteit voorde zefvouwer HARDERWIJK - Lorentzstraat 13 - Telefoon 03410 - 15714 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur en van 13.30-17 30 uur. Zaterdag van 8 30-12.30 uur. Koopavond vrijdag 19.00 tot 21.00 uur Waar koopt u een Natuurlijk bij: TEN TEIJE TUINMEUBELEN Elburg - Tel. 05250-1814 Zie adv. elders in dit blad boni Erleswijkstraat 15 Nljkerk aanpak nog meer mensen interesse krijgen voor een stadswandeling. Over een maand komt de nieuwe WV-folder uit, waarin de wandeling ook uitvoerig staat beschreven. Be halve dat de wandeling langs een beeldenmakerij en een kaarsenmake rij voert, kan men ook het pottenbak ken bij Gijs Brouwer bewonderen. Omdat iedereen zo enthousiast is gaat Gijs Brouwer de gidsen van het VVV zelf leren hoe ze moeten pottenbak ken. Door de grote drukte komt hij zelf anders niet meer aan werken toe. De VVV is van plan ook in de winter de wandelingen voort te zet ten. De wandeling is ook bij slecht weer goed te doen, omdat men on derweg zo vaak bij een bedrijf bin nenwandelt. De enthousiaste gidsen hopen nog veel meer mensen de mooie en interessante plaatsen van Harderwijk te laten zien. HARDERWIJK VVOG begint de nieuwe competitie in dc eerste klas zaterdagvoetbal met een thuiswed strijd, op zaterdag 8 september tegen OVVIOS uit Oldebroek. Dc Harderwij kers ontmoeten het komend seizoen Flcvo Boys, Deto, Owios, Oranje Nas sau, IJVV, Go Ahead K, Blauw Wit '34, Angelslo, Nunspcct, Spakenburg, ACV, Genemuidcn en DOSK. Op Nunspeet en Spakenburg na zijn dit allemaal nieuwe tegenstanders. Dc streekderby Nunspcet-VVOG staat voor 29 september op het programma en op 30 november gaat VVOG naar Spakenburg. Op 1 september, 20 ok tober en 17 november zijn er beker wedstrijden. SPEULD Dc buurtvereniging Speuld krijgt van de gemeente Er- mclo drieduizend gulden om zelf het Speulderveld iets te verbreden, zodat in de buurt van dc school Speuld geparkeerd kan worden. De verbreding van de weg was vol gens de buurtvereniging noodzakelijk omdat parkeren anders hinder zou opleveren voor het passerende ver keer. Voor het verbreden zal een naast de rijbaan gelegen sloot worden ver vangen door een drainagebuis, waar na de sloot verder zal worden ge dempt. Ter plaatse zal de weg door dc buurtvereniging zelf worden verhard over een lengte van ongeveer vijftig meter. De weg wordt in totaal ander halve meter breder gemaakt zodat er twaalf parkeerplaatsen ontstaan. De verhardingsmaterialen zijn voor het merendeel al eerder gebruikt, waardoor de kosten slechts driedui zend gulden konden worden beperkt. Het geld wordt door de gemeente ge put uit de post „onvoorzien" HARDERWIJK De oppasdienst in Tweelingstad is in andere handen overgegaan Met ingang van 1 juli hebben Ank Elzinga en Thea van Da len dit werk beëindigd. De oppas dienst wordt voortgezet door Linda van Zwieten, Van Heemskerklaan 81, tel. 21684 en Coory Luiten, Van Gendtlaan 14, tel. 22337. W. FOLKERS 03417 -51656 Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv Hieraenseweg 64 3841 GZ Harderwii' Tel 03410 12554 *<f #12208" k van f3ochove Bleek 1 Harderwijk 'dag en nacht i met kortingen tot 60% zoals op: COMPOSÉ'S (VanGils) OQQ vanja&Tnuv.aLuU. BLAZERS/ KOLBERTS IOC v.a.DftH l£ü>" OVERHEMDEN nn van£ft-75nuv.alU.' PULLOVERS on nn van SW5 nu v ab"i!JU JEANS, PANTALONS, T-SHIRTS, POLO'S enz. EKSKIUSIEVE HERENMOOE5 DOHKEASTAAAT 28. HARDERWIJK Telefoon: 03410-14343 Donkerstraat 28 Harderwijk. Waar koopt u een Natuurlijk bij: TEN TEIJE TUINMEUBELEN Elburg-Tel. 05250-1814 Zie adv. elders in dit blad Reveil bouwpakket JUMBO 747 opengewerkt model van 32.50 Deze week Kerkplein 6. Harderwi|k. Tel 03410-12985 specialist in modelbouw -f

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1