Uitbreiding van militair oefenterrein gaat door Hierden viert tuinfeest met vele aktiviteiten Daling werkloosheid en flinke groei vakatures 0 GRATIS 14 dagen abonneer u nu Nieuwe Harderwijker Courant Lee Towers zingt in De Harder randmeercombinatie: 31.800 GEMEENTE TELEURGESTELD: FP Drie gewonden bij botsing SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING GOUDVALLEITIJD poortinga poel bv KONTAKTLENS- PRAKTIJK Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 Gaat u met vakantie? Communicatie centrum Tel. 03417-60160 .taxi nodig? Bochove Opgemaakte roombotercake SCHILDER S NIEUWSBLAD SCHILDERS NIEUWSBLAD Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave Wegener Uitgeverij Gelderland B V. Bureau: Smeepoortenbrink 20. Harderwijk, tel. 03410 - 15029. DONDERDAG 28 JUN11984 61 e JAARGANG No 41 HARDERWIJK Het be zwaarschrift dat de gemeente Harderwijk heeft ingediend te- den de inrichting van het com pagnies-oefenterrein Ermelo- Noord is afgewezen. Dit he- lekcnt dat een groot gedeelte \an het Harderwijkse bosgebied zal worden gebruikt voor mili taire doeleinden. Volgens het structuurschema mili taire terreinen wordt het oefenterrein Ermelose Hei via twee brede verbin- dingsbanen, die de Leuvenumseweg kruisen, verbonden met het Beekhui- zerzand. om zo een compagnies oefenterrein (COT) te vormen. Ook het bosgebied rond het Boerhaave- ziekcnhuis gaat hiervan deel uitma ken. inclusief de trimbaan. Het hele bied ten oosten van de L< lumseweg, met uitzondering van het terrein rondom hotel Stadsdennen, Boerhaave en het waterwingebied, wordt militair oefenterrein. Dit COT dient 48 weken per jaar beschikbaar te zijn. Vanuit Harderwijk werden hiertegen bezwaren ingediend, onder- andere door de vereniging Milieude fensie en door het gemeentebestuur. In deze bezwaarschriften werd erop gewezen dat de uitbreiding van het militair oefenterrein in tegenspraak is met het streekplan Veluwe, waarin een stringente bescherming van na- [uur en landschap voorop wordt ge- iteld. Ook werd naar voren gebracht dat het betrokken gebied voor Har derwijk een recreatieve uitloopfunc tie heeft. Gepleit werd voor een vrij gebruik van de wandel- en fietspaden. 3ok het provinciaal bestuur zag lie ver dat het compagnies-oefenterrein werd geschrapt. Het blijkt echter dat het kabinet onlangs goedkeuring heeft verleend voor de uitvoering van de militaire men. De resultaten van de in spraakprocedure, die enkele jaren ge leden werd gehouden zijn niet overge nomen. De bezwaren zijn verworpen. ONJUIST Wethouder D. Klaassen (ruimtelij- HARDERWIJK Bij een botsing ip de Zuiderzeestraatweg zijn za terdagavond drie mensen gewond geraakt. Van de twee auto's die hierbij betrokken waren moest één total loss worden weggesleept. De bestuurder van de andere wagen bleek onder invloed. De automobilist van de auto die de botsing inleidde, een inwoner uit. Uden, reed met te hoge snelheid door een bocht. Hij verloor hierdoor de macht, over hét stuur en reed in andere auto, die werd bestuurd door inwoner uit £eewolde. De twee inzittenden in deze wagen, alsmede bestuurder uit Uden, raakten hier- j gewond. Over de ernst van de ver wondingen is niets bekend. Wel moes ten de gewonden alle drie worden overgebracht naar het Boerhaave-zie- kenhuis. Het rijbewijs van de Udense mobilist werd ingevorderd, nadat een blaastest positief was uitgevallen. Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon 1 Assurantiebedrijf H Nieuwenhuis bv e'deiseweg 64 3-51 GZ Hafde'w 03410 12SS- Wethouder Klaassen: Bos geen oefenterrein". ke ordening) toonde zich teleurge steld over deze gang van zaken. Argu ment zou zijn, dat door de aanleg van compagnies-oefenterreinen de toe komstige woningbouw van Har derwijk niet in gevaar komt. „Dat hebben wij in ons bezwaarschrift he lemaal niet genoemd", aldus de wet houder. „In dat deel van onze ge meente worden geen woningen ge bouwd. Wij willen dat het bosgebied voor recreatie behouden blijft. Har derwijk is qua grondoppervlak niet zo groot en de bevolking moet de gele genheid hebben in ons eigen bos te wandelen en te fietsen. Kennelijk heeft men dat in Den Haag verkeerd begrepen. In dat geval is ons bezwaar schrift op onjuiste overwegingen af gewezen", zegt wethouder Klaassen, die overigens eerst de officiële uit spraak wil afwachten. Deze wordt binnenkort bekend gemaakt en daar na zullen burgemeester en wethou ders zich waarschijnlijk beraden over eventuele stappen die nog kunnen worden ondernomen. Wethouder Klaassen voegt er voor de duidelijkheid aan toe dat de be zwaren niet tegen het militair appa raat op zich zijn gericht, maar tegen de - volgens het gemeentebestuur - onterechte aantasting van het bosge bied. HARDERWIJKFans van Lee Towers kunnen zaterdag terecht in eve nementenhal De Harder. De razend populaire zanger uit Rotterdam brengt daar zijn bekende songs ten gehore tijdens een koud buffet, waarbij hij voor een welluidende omlijsting zal zorgen. In het voorprogramma treden Saskia en Serge op en voor deze regio zijn de gebroeders Brouwer uitgenodigd. Het koude buffel begint om half acht. Kaarten voor het optreden van de Nederlandse Frank Sinatra zijn ver krijgbaar in Harderwijk bij M en II coiffures in de Kerkstraat en bij K. van Stralen, Couperuslaan 133. Voor dit bedrag kan men tijdens het buffet net zoveel eten als men belieft. Lee Towers trekt overal volle zalen en vertelt zelf dal hij al tot 1985 is volgeboekt. Zijn liedjes worden door zowel jong als oud publiek gewaar deerd. Dit evenement is dan ook uitermate geschikt om met de hele fami lie naar toe te gaan. Organisator P. den Otter belooft dat het een geweldi ge avond gaat worden met een overvloed aan diverse salades, vlees en vis en met muziek zoals men niet vaak hoort in Harderwijk. W. FOLKERS 03417 - 51656 ZOMERTIJD VAKANÏIETIJD VRIJE TIJD BLIJE TIJD ALLEEN Gouden armband730-NU 348.- DEZE Gouden granaathanger 160-NU 69.- WEEK: Stalen dameshorloge beugelband 140.-NU 68.- Massiet zilveren ketting30-NU 14.- EXTRA VAKANTIE AANBIEDING: Kinderlepel12.50 NU 2.- Vleesmes vleesvork in edelstaal 112.- NU 25.- Massief zilveren plaatarmband 26 - NU 9.- CASSETTES: HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND Cassette edelstaal, geen 1006 - maar 595.- geheel compleet met de theelepels, gebaksvorkjes, suikerschep, taartschep. suikertang. broodzaag, slacouvert. Het model kunt u zelf bepalen. JUIST IN DEZE TIJDEN KAN ..DE GOUDVALLEIU VERBLIJDEN Goudhandel _t i IUUU IIUIIUV I ffé£^e goudvallei Oosteinde 95. Scherpenzeel. 03497-1607. Stationsstraat 143. Apeldoorn. 055-218880, Amslerdamsestraatweg 699. Utrecht. 030-444040; Hoofdstraat 87 Velp 085-618095: Columbuslaan 392. Utrecht. 030-884527 koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn Vri|dag te Scherpenzeel en Velp. assurantie adviesbureau Hamburgerweg 2a, Ermelo. tel. 03417 - 54660. na kantoortijd 03417 - 51071. en 03410 - 12129 voor een betrouwbaar, deskundig en persoonlijk advies in: alle verzekeringen financieringen hypotheken De plaatselijke zangkoren zip uiteraard ook weer van de partij op het Tuinfeest in Hierden HIERDEN Voor het vijfde ach tereenvolgende jaar wordt op vrij dag 29 en zaterdag 30 juni het Hier- dense Tuinfeest gehouden. De ba ten hiervan zijn evenals voorgaande jaren bestemd voor het instrumen tenfonds van muziekvereniging Kunst na Arbeid en het tamboer- en lyrakorps Vrij en Blij. De festiviteiten gaan vrijdagavond om half zeven van start met een muzi kale optocht vanaf het benzinestation Halfweg, via de Zuiderzeestraatweg, Molenweg en Stobbeweg naar het feestterrein aan de Wijtgraaf. Het programma van deze avond vermeldt het optreden van de Gebroeders Brouwer (trompet) met pianist Gert Hofman uit Nunspeet, de plaatselijke zangkoren, de muziekvereniging en de boerenkapel. Voorts komen de be zoekers aan hun trekken met een ba zar met tal van attrakties, zoals rad van avontuur, ballengooien en schiet tent. Een biezonder vermaak belooft het ezeltje rijden te worden, terwijl met het raden van het gewicht van een pink (jonge koe) een geldprijs kan worden gewonnen. AMBACHTEN De tweede dag van dit lustrumtuin feest begint met een muzikale rond gang van Kunst na Arbeid en Vrij en Blij, samen met de gymnastiekvereni ging HSC en de ponyclub De Trippe laartjes. Deze optocht vertrekt 's mid dags om kwart voor één bij de school en gaat via de Lageweg naar het feestterrein aan de Wijtgraaf. Daar is dan van alles te doen, onder andere enkele voorstellingen van een poppentheater, wedstrijden van de ponyclub, een optreden van de gym nastiekvereniging en oude ambach ten, zoals stoelenmatten, zeis haren (scherpen), schapen scheren en wol spinnen. 's Avonds om half zeven geeft de politiehondenvereniging De Trouwe Vriend uit Hulshorst een demon stratie en vervolgens mag een varken aan 't spit zich ongetwijfeld in een grote belangstelling verheugen. Het Tuinfeest wordt besloten met een tap toe van Kunst na Arbeid en de be kendmaking van de uitslag van de grote verloting. Hoofdprijzen zijn de reeds genoemde pink, een ezel, een schaap, een geit en een big. HARDERWIJK Zoals ver wacht is de werkloosheid op de Noordwest Veluwe in de maand mei verder gedaald. Het aantal werklo zen nam af met 299 tot een totaal van 6237. Dit aantal lag duidelijk onder het niveau van mei 1983 (6708). De werkloosheidsdaiing was 4.6 pet.) relatief sterker dan in dezelfde maand van vorig jaar 2.2 pet.). Opnieuw was de faktor „seizoen" de belangrijkste oorzaak van deze ontwikkeling. Met name in de be roepsgroepen bouw, verkeer en per soneel algemene dienst daalde de werkloosheid. Alleen in de beroeps groepen metaal, onderwijs en so ciaal/geneeskundig personeel trad een lichte stijging op. De openstaande vraag naar ar beidskrachten nam licht toe. In de maand mei werden 141 nieuwe vak atures ingediend, terwijl 127 vakatu res weer werden opgevuld. Vanaf half januari tot eind mei werden in totaal 638 nieuwe vakatures bij het GAB in gediend. In dezelfde periode van vorig jaar bedroeg dit aantal 364. Een toe name met 75 pet.! Deze ontwikkeling is met name een gevolg van de toege nomen bedrijvigheid, doch ook van de J Tempel en H. A Tempel Smeepoortenbrink 40 3841 EM Harderwijk Telefoon 03410-19453 Spreekuur tussen 11.00 en 14.00 uur meer intensieve werkgeversbenade ring door het arbeidsbureau. De werkloosheid van mannen nam in mei op de N.W -Veluwe af met 286 6 pet.). Provinciaal en landelijk daalde de werkloosheid met resp. 2.9 en 2.1 pet. De werkloosheidsdaling bij de mannen kwam voor het belangrijkste deel voor rekening van de beroeps groep bouw 173). Ook in de beroepsgroep personeel algemene dienst trad een redelijke daling op 74). In de overige be roepsgroepen bleven de verschuivin gen beperkt. Het aandeel van de jeugdige werk lozen (t.m. 22 jaar) in het totaal van de mannen bedroeg eind mei 26.1 pet. Eind mei 1983 was dit percentage 28.2. Van het totaal aantal werkloze mannen was aan het einde van deze verslagmaand 47.7 pet. langdurig werkloos (één jaar of langer). Eind mei 1983 was dit percentage 36 7. VROUWEN Het aantal werkloze vrouwen daal de op de N.W.-Veluwe licht 0.7 pet.). Provinciaal en landelijk trad een stijging op van resp. 1.4en l.Spct. De verschuiving in de verschillende beroepsgroepen was minimaal. Van het totaal aantal werkloze vrouwen was aan het einde van de verslag maand 53.1 pet. jonger dan 23 jaar. Eind mei 1983 was dit percentage 57.4. Dit verschil kan worden ver klaard door het feit, dat jeugdige schoolverlaters het ene jaar soms wat eerder staan ingeschreven dan het an dere jaar. Het aandeel van de langdurig werk loze vrouwen was eind mei 47.8 pet. Eind mei 1983 was dit 34.9 pet. SCHOOLVERLATERS De inschrijving van werkloze schoolverlaters van de lichting '84 is thans in volle gang. Ook zijn de eerste schoolverlaters aï beschikbaar voor de arbeidsmarkt en dus meegeteld in de werkloosheidscijfers. Hierdoor nam het aantal werkloze schoolverla ters toe van 726 tot 766 (plus 40). De toename kwam deze maand alleen voor bij de jongens. Bij de meisjes trad nog een lichte daling op. Volgens de resultaten van een inge stelde enquete bij de scholen uit het voortgezet onderwijs op de N.W.-Ve luwe zullen in 1984: 1534 jongens en 1648 meisjes 3182 totaal, de school verlaten, w.v. 591 jongens 749 meis jes 1340 totaal, een baan zoeken op de arbeidsmarkt. De overigen hebben het plan om door te studeren. Het weergegeven aantal moet nog worden aangevuld met schoolverlaters van scholen, gevestigd buiten de regio Het totaal aantal schoolverlaters 1984, woonachtig op de N.W.-Veluwe, dat zal toetreden tot de arbeidsmarkt, wordt geschat op ongeveer 2000 Hiervan staan er thans ongeveer 750 op het Arbeidsbureau ingeschreven Verwacht wordt, dat binnenkort nog zo n 500 schoolverlaters worden inge schreven. De overige 750 hebben blijkbaar op dit moment reeds een oplossing gevonden. Het aantal werklozen per gemeente was eind mei als volgt (tussen haakjes de cijfers van eind mei '83) Har derwijk 1030 mannen. 466 vrouwen (1096, 489); Ermelo 429 mannen. 204 vrouwen (518, 209): Putten 410 man nen, 197 vrouwen (472, 189); Nijkerk 598 mannen, 222 vrouwen (609, 222); Nunspeet 584 mannen, 242 vrouwen (686, 240); Elburg 561 mannen, 180 vrouwen (612, 192); Oldcbrock 717 mannen, 203 vrouwen (791, 182); Hoe velaken 136 mannen. 58 vrouwen (134, 67). Totaal Noordwest Veluwe eind mei 4465 mannen en 1772 vrou wen werkloos (eind mei '83 4919 man nen en 1789 vrouwen zonder werk). Neem een telefoondoorkiezer of een telefoonantwoordapparaat. Ook voor alle telefoon randapparatuur. Koop, leasing, snelle levering, bel t>e\. wt 12208" i van Bleek 1 Harderwijk kdag en nachti SPECIALE AANBIEDING gedecoreerd met aardbeien Banketbakkerij-tearoom fjoiirr man markt -nojjoulaon Tel 12061 13815 ERMELO Van 4 tot 27 juli expo seert plaatsgenoot R. Weenink, in het gemeentehuis. Een expositie die op 4 juli om 20.00 uur geopend wordt door burgemeester E. Ph. Veen. R. Weenink heeft grote belangstel ling voor vogels, een belangstelling die in zijn werk is terug te vinden. Hij volgde een aantal jaren lessen aan de Academie voor Beeldende Vorming in Amersfoort en tekenlessen bij Jaap Vegter Weenink exposeerde onder meer in Enschede, Ermelo, Apeldoorn en Domburg. GRATIS GOUDEN HARTJE "•Om deze feestelijke gelegenheid wat meer luister bij te zetten, bieden wij in samenwerking met hotel-restaurant 't SPEULDERB0S te Garderen gaarne een KOPJE KOFFIE met gebak aan. Km. Uw/uweher KAASSCHIETER L; Kerkstraat 32. PUTTEN 03418-52370 VRIJDAGAVOND B0FAV0ND Ja, ik abonneer mij op het Schilder s Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per 9 kwartaal 19.70 (postab 23 85) Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Naam Straat Postcode Datum Voorl Woonplaats Handtekening Deze bon in ongelrankeerOe envelop zenden aan Schilder"s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwuk U ku- natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 - 15C29 (SN 8406281

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1