larder wijk moet ligging aan Wolderwijd beter benntten open huis 0 Beddenspeciaalzaak DEN HERDER OC 30 Normaal niet welkom I za. 30 juni ÏT Assen I Smit Reizen Nieuwe Harderwijker Courant Bouwvergunning voor V I) BOFAVOND Heden donderdag 21 juni houden wij VOLGERS randmeercombinatie: 31.800 Bromfietsdieven betrapt VERGUNNING CEW EIG ERD 0 Heel veel mensen zouden heel veel beter kunnen slapen PVDA W NOTITIE: Id- -uggestie draagt de Partij van Arbeid, afdeling Harderwijk, aan Schietpartij in streekbus Sjouk-programma Aaltjesdag Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 G0IIET VAN HET UEVENGENIET VAN HET GEVEN „DE GOUDVALLEI" KADO'S VOOR UW HBE LfVBI VERHUIZINGEN EN TRANSPORTEN G.J. Nout Zn. Crote vruchtenflan met slagroom man Vie SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTRElNIGING KONTAKTLENS- PRAKTIJK Uw Keltum Adviseur: =o CHILDERS NIEUWSBIAD Irschijnt iedere maandag en donderdag Jgave Wegener Uitgeverij Gelderland B.V. leau Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. DONDERDAG 21 JUNI 1984 61e JAARGANG No^ 4 kaanse rapport verschaft nauwkeuri ge richtlijnen voor de toekomstige 7 ontwikkelingen van het Dolfinarium. De voorkeur van de PvdA gaat uit naar het voorstel dat de gemeente het Veluwestrand uitkoopt en aan het Dolfinarium voldoende grond voor uitbreiding verpacht. Deze oplossing maakt volgens de PvdA een optimale ontplooiing van het Dolfinarium mogelijk en biedt te vens mogelijkheden om in het Boule vard-gebied nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen. In de notitie „Ruim zicht op water" wordt een en ander nader in beeld gebracht (zie el ders in dit blad). MDbenv.d. beft I HARDERWIJK Vrije Irfstranden op de plaats van It Veluwestrand. Een haven- liti voor botenverhuur en een loreca) surf-servicecentrum Igenover de Bruggepoort. Uit leiding en een aantrekkelijker voor het Dolfinarium, ispuiten van een terrein langs t strekdam in het Wolderwijd, laardoor de bouw van vierhon- Ird recreatiewoningen in de Inleg van watersportvoorzic- Ingen mogelijk wordt. GRATIS GOUDEN deze feestelijke gelegenheid wat meer luister bij te zetten, bieden wij in samenwerking met hotel-restaurant ISPEUL0ERB0S te Garderen gaarne een KOPJE KOFFIE met qebak aan. i. Uw luwelier KAASSCHIETER Kerkstraat 32. PUTTEN 03418-52370 in een notitie „Ruim zicht op water", welke vanavond (donderdag) wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad, in het kader van de bespreking over de inrichting van het Boulevard-ge- bied. Volgens de PvdA kan Har derwijk beter gebruik maken van zijn ligging aan het Wolderwijd, dat in re latie tot de andere randmeren grote mogelijkheden heeft voor de water sport. EENZIJDIG De notitie „Ruim zicht op water", tot stand gekomen in nauwe samen werking tussen gemeenteraadsfrak- tie, afdelingsbestuur en de advies groep stadsontwikkeling van de PvdA, kan worden beschouwd als een reaktie op het onlangs verschenen rapport van het Amerikaanse onder- zoeksburo Harrison Price. De PvdA vindt dat dit HP-rapport, over de ont wikkelingsmogelijkheden voor het toerisme in Harderwijk, te eenzijdig is gericht op het Dolfinarium. Naar de mening van de PvdA is onvoldoende onderzocht in hoeverre Harderwijk nieuwe mogelijkheden kan benutten, die het huidige aanbod van toeristi sche attrakties kunnen versterken. „Het argument dat er toch niets te vinden is dat de wervingskracht van het Dolfinarium kan vervangen is daarvoor een pover excuus" zo wordt gesteld. De PvdA wil door middel van deze notitie de diskussie over de rekreatie- ve ontwikkeling in een ruimer kader plaatsen dan het Harrison Price-rap- port doet. Hierdoor moet worden voorkomen, aldus de samenstellers van de notitie, dat er in een te smal kader investeringen worden gedaan. DOLFINARIUM De PvdA is het eens met Harrison Price dat het Dolfinarium een niet te vervangen trekpleister voor Har- Hel Dolfinarium moet worden uitge breid met het speeltuingedeelte, op de plaats van het Veluwestrand moet een vrij surfstrand komen en ter hoogte van de speelweide naast het strand kan vol gens de PvdA een surf-servicecentrum worden gebouwd. Linksonder op deze foto begint de 1800 meter lange strek dam. Op een opgespoten terrein hier langs. middenin het Wolderwijd, is ruim te voor vierhonderd rekreatiewoningen. atdus de PvdA-notitie. derwijk is. Volgens het HP-rapport is de levensvatbaarheid van het Dolfi narium op langere termijn afhanke lijk van het omhoog halen van de kwaliteit en de afwisseling van het geen men te bieden heeft. Het Ameri- HARDERWIJK Twee Rotter dammers van zestien jaar zijn in de nacht van maandag op dinsdag aange houden, nadat zij waren betrapt bij het stelen van een brommer met helm. De twee jongens, die op een cam ping in Harderwijk verbleven, waren bij het station bezig met de brommer toen hun activiteiten werden ontdekt door de politie. Het tweetal werd overgebracht naar het bureau waar ze dinsdagmiddag weer werden vrijgela ten met een proces verbaal. De politie vermoedt dat het tweetal ook een an dere brommer, waarvan de motor nog warm was, heeft ontvreemd. ERMELO Maandagavond 25 juni worden de leden van de Postzegelve reniging Noord-Veluwe verwacht in de centrale accommodatie van het ge meentehuis. De jeugdleden kunnen terecht vanaf 18.30 uur en de senioren vanaf 20.00 uur. HARDERWIJK Na zeventien jaar wachten lijkt de nieuwbouw op de Vuldersbrink nu toch door te gaan. Burgemeester en wethouders hebben deze week een bouwvergunning verleend aan Vroom en Dreesmann voor een winkel tegenover de W'ollevveverstraat. Het oorspronkelijke plan voor een Vendet is van de baan, in plaats daarvan komt er een Torro-super- markt, eveneens van V D. Het is de bedoeling dat direkt na de bouwvak de hekken om de Vuldersbrink gaan. Wanneer zal worden begonnen met de bouw van de overige twintig winkeleenheden en de 89 woningen op de Vuldersbrink is nog niet bekend. Het ziet er in elk geval naar uit dat het gat in de binnenstad binnen afzienbare tijd zal worden gevuld. HARDERWIJK Het concert van de rockgroep Normaal, dat donderdag 12 juli door Radio Oost in Harderwijk zou worden georga niseerd, gaat niet door. Burgemees ter en Wethouders hebben besloten geen vergunning te verleden, uit een oogpunt van openbare orde. Gevreesd wordt dat het optreden van normaal, dat in eerste instantie op de Vischmarkt zou worden ge houden, een bepaald soort agressief publiek zal kunnen aantrekken, met kans op vernielingen. De buurt- en belangenvereniging. De Vischmarkt sprak in een brief aan de gemeente haar bezorgdheid uit over eventuele schade aan omliggende panden. De politie adviseerde het concert van Normaal op de Visch markt of elders in de omgeving van de binnenstad, om reden van openbare orde en veiligheid, geen doorgang te laten vinden. Door het besluit van B. en W. is het optreden van Normaal in Harderwijk nu helemaal van de baan. Ook'voor andere terreinen waar het concert zou kunnen worden gehou den, bijvoorbeeld het kermisterrein aan de Parkweg, het sportpark De ERMELO/HARDERWIJK In een bus die vanuit Ermelo op weg was naar Harderwijk heeft zich dinsdag middag een schietpartij voorgedaan, waarbij niemand gewond is geraakt. De daders, twee jongens uit Amster dam, zijn door de Hardcrwijksc poli tie onmiddellijk nadat de bus in Har derwijk arriveerde, gearresteerd. Het tweetal, vijftien en zestien jaar oud, bleek in het bezit te zijn van twee luchtdrukpistolen. Ze hadden daarmee op een meisje geschoten dat ook in de bus zat. Hoewel dit meisje door de kogeltjes niet gewond is ge raakt, bleek ze achteraf totaal over stuur te zijn. Na de arrestatie van de twee jeugdige Amsterdammertjes, werden de twee aan het eind van de zelfde middag weer vrijgelaten en met een proces verbaal naar huis ge stuurd. Hun daad moet gezien worden als een uiting van balorigheid, aldus een politiewoordvoerder. De twee luchtdrukpistolen werden in beslag genomen. Strokei (WOG-terrein) of het indus triegebied wordt vergunning gewei- geerd. Muus Groot, hoofd van Radio Oost, betreurt het besluit van het Harderwijks college. „We hebben in andere plaatsen concerten met Nor maal georganiseerd, die duizenden jongeren trokken, zonder dat er ve- nielingen of wanorde waren. Het valt ons erg tegen van Harderwijk, dat zegt zoveel te willen doen voor de be vordering van het toerisme. Bij dat beleid moest ook met de jeugd reke ning worden gehouden. Dit concert van Normaal was ook bedoeld als een stuk promotie voor Harderwijk! HARDERWIJK Het Veluwe Ver- slagteam van ziekenomroep Sjouk verzorgt op Aaltjesdag, zaterdag 23 juni, een rechtstreeks programma vanaf de Boulevard. Dit programma is van 10.00 tot 18.00 uur live te beluisteren in de zie kenhuizen Salem te Ermelo en Boer- haave te Harderwijk. De luisteraars van de directe radio- uitzending in de ziekenhuizen kunnen dan toch de Aaltjesdag op afstand meebeleven. Het Sjouk-programma wordt ech ter ook integraal overgenomen door de HALO. Indien het ministerie van WVC toestemming geeft, is het pro gramma ook via de Harderwijkse ka bel te beluisteren en wel op 102.4 MHz(FM). Het Veluwe Verslagteam bestaat uit negen personen. Zij zijn op Aalt jesdag te vinden in een tent bij de Vis- chpoort. Markt 4 Harderwijk i Zwaar gouden dameshorloge1150.-NU 595.- Alleen Gouden dameshorloge met briljant 3900.-NU 1975.- deze Gouden hanger met briljant225.-NU 108.- week: Gouden hangende oorbellen150.-NU 79- Massiel zilveren hanger met saffiertjes (zolang er is) 28.-NU 5.- Schilterende massief zilveren slavenarmband 130 - NU 59.- Zware massief zilveren bedel (zolang er is) div. modellen35.- NU 5.- Zware massief zilveren damesring (zolang er is) 100 -NU 15.- CASSETTES: Met de cassettes zijn wij uniek. Cassette edelstaal, geen 1006 - maar 595.- geheel compleet met de theelepels, gebaksvorkjes, suiker schep, taartschep. suikertang, broodzaag, slacouvert. DIT KAN NIEMAND U LEVEREN... uoudhandcl ,,S^e goudvallei Oostelnde 95. Scherpenzeel. 03497-1607. Stationsstraat 143, Apeldoorn, 055-218880; Amsterdamsestraalweg 699. Utrecht. 030-444040; Hoofdstraat 87. Velp, 085-618095; Columbuslaan 392. Utrecht, 030-884527. Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn Vri|dag te Scherpenzeel en Velp. Handelsweg 6-8. Putten Tel 03418 - 51163 51492 0 Het concert dat de rockgroep Nor maal in Harderwi/k zou geven gaat niet door. uit vrees voor ordeverstoring. SPECIALE AANBIEDING Bodem van bladerdeeg oogevuld met Zwitserse room en afgemaakt met verse aardbeien (krakend vers) Banketbakkerij-tearoom fowzc markt-nussoulami Tel. 12061 - 13015 Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon bij de Ouderwetse Bakkerij 'S„ MOPPIE P0PPIE 20 cm groot Kerkplein 6, Harderwijk Tel. 03410-12985 IMIIIIIIIIIIIflIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflIl Buspr. p.p. 20.- I Tel. 03410-12165. iiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii W. FOLKERS 03417-51656 J. Tempel en H A. Tempel Smeepoortenbrink 40 3841 EM Harderwijk Telefoon 03410-19453 Spreekuur tussen 11.00 en 14.00 uur Model S24-Cindy Cassettesamenstellingen in gratis geschenkcassette: 6-persoons 41-dig. 199.- 6-persoons 42-dlg. 225.- 9-persoons 62-dlg. 322.- 9-persoons „Enorm" 105-dlg. 495.- 12-persoons 80-dlg. 449.- 12-persoons „Ideaal" 184-dlg. 899.- i, Uw luwelier i KAASSCHIETER Kerkstraat 32. PUTTEN 03418-52370 vrijblijvend alle informatie Donkerstraat 37, HARDERWIJK. Deze bon m ongefrankeerde envelop zenden aan Schilder s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwi|k U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410- 1^029—^ (SN 840621

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1