ieuwe kans De Harder Ook Ermelo vergrijsd GRATIS 39.95 VOLGERS abonneer u nu DRIEWIELER Nieuwe Harderwijker Courant M Dauwtrappen en volksdansen op Hemelvaartsdag in Flevohol I paulus FP randmeercombinatie: 31.800 Vliegerfeest op Hemelvaartsdag DE HOOGSTE GAVE DER NATUUR MAARDE GOUDVALLEI- GENIET U DE HELE DAG... IEDER UUR. LEONE MEER BEWEGEN OUDEREN NOODZAAK i ..I Verfspuiters flink beboet STAPELBARE TERRASSTOEL Ten Teije Tuinmeubelen 18.95 Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 X X \,.£$e 4mfoudvallei 149.- KONTAKTLENS- PRAKTIJK Ernstig gewonden bij botsing Demonstraties van zonnebanken en div. snelbruiners Demonstratie magnetron ovens SCHILDER'S NIEUWSBLAD 1 MAAND SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING poortinga poel bv Dronken bestuurder Bejaardenlocht taxi nodig? w^\ #"12208" Geslaagd? 10.- man fP CHILDERS NIEUWSBLAD Lijnt iedere maandag en donderdag I :ener Uitgeverij Gelderland B.V. Eau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410- 15029. WOENSDAG 30 ME11984 61e JAARGANG No 42 mm 'Si»: My'-. iv:;';v "v 'vlyL: :>-r- "S- I de IARDERWIJK Goed nieuws voor de atsliefhebbers in onze krant van afgelopen ndag: ijsstadion De Harder blijft waar lijk open. Kortgeleden zag het er naar uit ijshal z'n poorten zou sluiten, omdat ïsterboer Koel- en Vrieshuizen BV door het vallende aantal bezoekers geen kans zag de loitatie voort te zetten. De verenigingen die de akkommodatie gebruik maakten kwamen ipstand en ook de gemeente vond het aller- steen plezierige gang van zaken. Op het nip je werd een verzoek van Beemsterboer om «stemming van de ijshal te wijzigen in vries- i, op de lange baan geschoven. Via de ge- ute kwam de direktie van Beemsterboer in takt met Jarino B.V., een onderneming die [bezighoudt met de begeleiding en exploita- •an sportevenementen, kunstijsbanen en ten- flllen Jarino is aktief in een twintigtal itsen in ons land en werkt onder meer samen omroeporganisaties. Het bedrijf is bereid de exploitatie van De Harder met ingang van 1 juli '84 over te nemen. Het is de bedoeling dat de ijs hal dan 's zomers wordt gebruikt als evenemen tenhal, voor grote sporttoernooien, indoortennis in circuitvorm, boksgala's en tv-programma's zoals Losse Groeven, de Los-Vast show van de NCRV en Veronica's Nederland Muziekland. Het ijs kan hiervoor 's winters worden afgedekt met een demontabele vloer. De onderhandelin gen tussen Beemsterboer en Jarino zijn nog niet afgerond, maar verkeren in een vergevorderd stadium. Er wordt gewerkt naar een tienjarige overeenkomst, met ingang van 1 juli 1987. In de aanloopperiode van drie jaar is Beemsterboer bereid een eventueel nadelig saldo van in totaal 250.000 gulden voor z'n rekening te nemen. Voorwaarde is wel dat de gemeente, bij het eventueel hoger uitvallen van dit tekort, garant staat voor een bedrag van 125.000 gulden. In ju ni moet de gemeenteraad hierover een uitspraak doen. 1RDF.RWIJK Met een boete tl vijfhonderd gulden, waar- vi ïonderd voorwaardelijk en dc paling dat alle schade bin ten half jaar vergoed moet zijn, 1 vorige week door politierech- Kvrouw mr. D. A. van 't Hek- :rman recht gesproken tegen achttien- en een twintigjarige derwijkcr. .veetal kreeg deze straf nadat augustus van het vorig jaar er. oen stel anderen een feest- bouwd op de trappen van oud. Stadhuis aan de Markt. Bij waarbij enkele kratjes pils der :.i[gesleept, bleef het echter Hot tweetal was nogal veront- res i wer het feit dat in Har- «ijk de café's zo vroeg dicht gin- i nntwaardiging werd met r; spuitbussen tot uitdruk king gebracht op de muren van het stadhuis, de AMRO-bank en de tele fooncel op de Markt. ,,Een hoogst ver velende zaak" vond officier van justi tie mr. J R. Krol, die daarop een voor waardelijke gevangenisstraf van twee weken, 250 gulden boete en vergoe ding van de schade eiste. Die schade kwam volgens rekeningen van ge meente, AMRO en PTT overeen met bedragen van respektievelijk 544, 498 en 64 gulden. De laatste rekening hadden beiden al betaald. Het tweetal vond de andere rekeningen veel te hoog. Zowel stadhuis als bank waren al vies voordat ze er met verf nog eens overheen gingen, vertelden ze. Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv H.e'de^seweg 6-s 3841 GZHarde'w. Tel 03410 12554 ERMELO De evenemcntencom- seert in samenwerking met „Vlieger missie van het VVV-Ermclo organi- Op" uit Den Haag op Hemelvaartsdag 31 mei een grote vliegershow en wed strijd. Waar koopt u een Natuurlijk bij Bburg, lel. 05250 -1814 Zie adv. elders in dit blad. X X Markt 4 Harderwijk .1400-NU 790.- ..270 -NU 148- .140 -NU 60.- ..53.-NU 15.- 230-NU 125.- .60.-NU 15.- alleen deze week Gouden herenhorloge Prachtige gouden damesring Gouden hanger Massief zilveren muntrand v. zilv. tientje Oudhollandse dikke brede ketting Edelstaal 3-delig kinderbestek met mes CASSETTES: JUIST IN CASSETTES HET GOEDKOOPSTE ADRES GROOTSTE KOLLEKTIE. Cassette edelstaal geen 1006 - maar 595.- üdieei compleet met de theelepels, gebakvorkies. suikerschep, taartschep, --r-:'iang, broodzaag, slacouvert. Het model kunt u zelf bepalen Uoudhandcl ICosteinde 95, Scherpenzeel. 03497-1607: Stationsstraat 143, Apeldoorn, 055- I -'8880; Amsterdamsestraatweg 699, Utrecht. 030-444040; Hootdstraal 87, I Velp. 085-618093; Columbuslaan 392 Utrecht. 030-884527. topavond deze week op vrijdag. DE GOUDVALEI... die is er ook vooru... Tot ziens. Op deze dag kan men over dc vlicg- ersport volledig worden geïnformeerd door een team van „Vlieger Op". Het team laat deze dag genieten van een fantastische show, waaronder een vlicgertrcin van 250 vliegers achter elkaar. Verder zullen er vele modellen de lucht ingaan en als de wind gunstig is, zelfs een vlieger van tachtig vier kante meter. U behoeft niet alleen te kijken; vanaf 's middags twee uur kunt u met een zelfgemaakte vlieger ook mee doen aan een wedstrijd waar leuke prijzen aan zijn verbonden. Het gehele feest wordt gehouden op het terrein achter dc sporthal „Callu- na" aan de Herdcrlaan. Aanvang 11.00 uur. De toegang is gratis en er is voldoende parkeerruimte aanwezig. Composé (3-delig) tfijfC-nu v a 398.' BLAZERS Ruit(golf) broeken JEANS, JACKS, LEER, SHIRTS, PULLOVERS, SURFSHORTS, BROEKEN. EKSKlUSItVE HERENMODES D0NKIRSTRAAT 28. HARDERWIJK J Tempel en H. A. Tempel Smeepoortenbnnk 40 3841 EM Harderwijk Telefoon 03410-19453 Spreekuur tussen 11.00 en 14.00 uur ERMELO Meer dan elf procent van de Ermelose bevolking is 65 jaar of ouder. Het percentage 55- plussers moet nog veel hoger liggen, want landelijk gezien bedraagt dit al veertig procent van de totale be volking. Om de belangen van de steeds groter wordende groep te be hartigen probeert de Stichting Wel zijn Ouderen diverse instanties dc- FLEVOLAND Iedereen die met Hemelvaartsdag al héél vroeg op pad is, kan tussen 6.00 en 7.00 uur 's morgens op Flevohof terecht voor een gratis ontbijt. Dit gratis boerenontbijt wordt namelijk verstrekt aan alle bezoe kers, die deze dag in ieder geval vóór 7.00 uur 's morgens de poort van Flevohof passeren en daarbij de normale entreeprijs voor deze dag betalen. Aansluitend op dit vroege ontbijt kunnen de bezoekers gaan dauwtrap- pen in het 40 ha grote park van Flevo hof In het veeteeltbedrijf van Flevo hof bestaat tot 14.00 uur de mogelijk heid tot deelname aan de verkiezing van het „vetste" varken. Vervolgens wordt het programma dan tot in de namiddag voortgezet met optredens van buitenlandse volksdansgroepen uit o.a. Italië en Schotland. Het dauwtrappen met Hemel vaartsdag op Flevohof is inmiddels een traditie geworden. Uit alle stre ken van het land komen jaarlijks vele honderden bezoekers voor dag en dauw naar Flevohof om te genieten van het uitgebreide ontbijt. Uit de di- rekte omgeving komt men vaak per fiets of te voet. Vanaf grotere afstand wordt voor de auto gekozen, om ver volgens na het ontbijt in het Flevohof- park de benen te gaan strekken en er een gezellig dagje Flevohof van te ma ken. VARKENS KIEZEN Tijdens de wandeling over Flevohof kunnen de bezoekers in het veeteelt bedrijf het „vetste" varken gaan kie zen Met „vetste" tussen aanhaling stekens, omdat in een moderne var kenshouderij géén „vette" varkens meer voorkomen. De bezoekers mogen proberen om uit een aantal moederzeugen van Fle vohof met jonge biggetjes de „zwaar ste" aan te wijzen. Bovendien kan achter de naam van het varken het ge schatte gewicht worden ingevuld. De hoofdprijs is een weekend in een luxe bungalow bij Flevohof. Het kiezen duurt tot 14.00 uur en om 15.00 uur is de prijsuitreiking. Vanaf 11.00 uur 's morgens zal een Nederlandse volksdansgroep enkele volksdansen uit de Oostbloklanden ten tonele brengen. Van 14.00 tot 16.00 uur zullen afwisselend volks dansgroepen uit Schotland, Italië en Duitsland optreden. Zaterdag 9 juni is op Flevohof de Nationale Klederdrachtendag. Uit al le streken van het land zullen in to taal vierhonderd deelnemers in de be kende maar ook minder bekende kle derdrachten een unieke show verzor gen. Vrijwel alle drachten uit het land zullen op één dag te zien zijn. Het programma wordt afgewisseld met oude ambachten, zoals spinnen en kantklossen. Tweede Pinksterdag is ..Kinderdie rendag". Alle kinderen kunnen zich met hun huisdier tot uiterlijk een week van tevoren telefonisch opgeven voor deelname 03211-1514. Iedereen die deelneemt krijgt van de deskundige jury een certificaat met een beoordeling over zijn of haar huisdier. Bovendien zijn er leuke prij zen mee te winnen. Entree voor deel nemers is uiteraard gratis. Vóór zeven uur 's morgens aan de poort van Flevohof op Hemelvaarts dag om te genieten van het gratis boerenontbijt. ze weken te interesseren voor de aktie „Meer bewegen voor oude ren". Met het doel om de oudere mens zolang mogelijk zelfstandig te laten functioneren tracht men die genen die werken met ouderen in aanraking te brengen met de hulp middelen die hiertoe bestaan. Honderdenéén dagelijkse bewegin gen als het dichtmaken van een rits of schoenveter kunnen voor oudere mensen moeilijkheden op gaan leve ren, doordat ze lichamelijk hiertoe niet (meer) in staat zijn. Dergelijke problemen kunnen vaak voorkomen worde.' als een mens bij het klimmen der jaren in beweging blijft. Dat nu niet direct iedere 55-plusser zich moet aansluiten bij een van de beken de sportverenigingen bleek uit de voorlichtingsmiddag voor alle instan ties en organisaties die werken met ouderen in dienstencentrum De Baanveger. ERVARINGEN UITWISSELEN Welfare werksters, fysiotherapeu ten en maatschappelijk werkers kon den kennis nemen van de spel- en sportmaterialen die de Stichting Sportservice Gelderland voor oude ren en gehandicapten heeft. Vertegenwoordigers van de bewe gingstherapie van 's Heerenloo, de be zigheidstherapie van Sonneheerdt en de kruisverenigingen kregen van de consulent van de stichting, de heer G Bokkes, aanwijzingen over de moge lijkheden voor hun doelgroep. Ook wees hij op de mogelijkheid om bege leiding te vragen van de Sportservi cestichting. Bij het zien van het mooie maar vaak ook dure spelmateriaal merkte een van hen op „We moeten ervoor oppassen dure spelen niet als heilig te verklaren". Tijdens het ge sprek bleek dat er in Ermelo al veel spelmateriaal op dit gebied aanwezig is. Het resultaat van deze middag is dan ook dat besloten is om een inven tarisatie te gaan maken van de spelen die ondermeer op de Ermelose stich tingen in gebruik zijn. In de toekomst kan men dan mis schien tot uitlening overgaan. Hierbij ERMELO Naar pas sinds eergis teren is gebleken, zijn twee inzitten den van een auto die zaterdagavond betrokken was bij een botsing op het kruispunt Vondellaan/Da Costalaan veel ernstiger gewond geraakt dan eerst door de politic werd aangeno- Bij deze botsing gaf een 63-jarige automobilist uit Son geen voorrang aan een 19-jarige automobilist uit Er melo Twee inzittenden in eerstge noemde auto, zijn 55-jarige vrouw en een man uit Den Haag raakten daar bij gewond De vrouw moest met ge kneusde ribben en glasverwondingen in het gezicht in het ziekenhuis wor den opgenomen, terwijl de Hagenaar met ribkneuzingen en inwendige ver wondingen naar een ziekenhuis in Helmond werd overgebracht. Bij de botsing raakten de twee auto's zwaar beschadigd. A.s. vrijdagmiddag/avond 1 juni en zaterdag 2 juni Dorpsstraat 25 - Putten. 03418- 1 Ja, ik abonneer mij op het Schilder's Nieuwsblad. De eerste maand ontvang Ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85) Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart Naam Slraal Postcode Datum Vocrl Woonplaats Handtekening Deze bon in ongelrankeerde envelop zenden aan Schilder's Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwijk. U kunt natuurlek ook bellen, tijdens kantooruren 03410-15029 (SN 840530) W. FOLKERS 03417 -51656 assurantie adviesbureau Hamburgerweg 2a, Ermelo, tel. 03417 - 54660, na kantoortijd 03417 - 51071, en 03410 - 12129 voor oen betrouwbaar, deskundig en persoonlijk advies in: alle verzekeringen financieringen hypotheken wordt gedacht aan spelen als koersbal (een soort jeu de boules) en de rilette- baan waarbij kegels omvergeworpen moeten worden. Ook persoonlijke ervaringen wer den uitgewisseld en het ligt in de be doeling dit ook te blijven doen omdat veel van de aanwezigen deze uitwis seling als zeer nuttig ervaren hebben. „Hebben ouderen er behoefte aan dat er aktiviteiten opgezet worden met het doel hen meer te laten bewe gen," vroeg de vertegenwoordigster van de ook aanwezige korfbalvereni ging. Deze vraag werd bevestigend beantwoord door de heer C. Beukers die door zijn werk in de Baanveger beroepshalve veel in aanraking komt met onze oudere dorpsgenoten. „De mensen worden steeds enthousias ter," was zijn ervaring. Een bewijs hiervan is wel dat het aantal deelne mers aan de reeds lopende aktivitei ten nog steeds groeit. AKTIVITEITEN In de afgelopen maanden konden mensen van 55 jaar en ouder in Erme lo tweemaal per week gymnastiek beoefenen. Er was een cursus stijl dansen en volksdansen in de Baanve ger. Op gezette tijden werd er een fietstocht georganiseerd. Ongeveer honderdvijfentwintig mensen gingen onder begeleiding zwemmen in het extra verwarmde bad van 's Heeren loo. Onder leiding van de heer Foppen is er watergymnastiek in zwembad Calluna gehouden. De meeste van de ze aktiviteiten zijn stopgezet vanwege de komende vakanties. Het is zeer ze ker de bedoeling ze in het najaar weer te hervatten. Wilt u inlichtingen over deze en de nieuwe aktiviteiten die de Stichting Welzijn Ouderen ongetwijfeld weer zal gaan organiseren, bel dan naar dc Baanveger, tel. 03417-54236. ERMELO Dc rijkspolitie Ermelo heeft dit weekend een 45-jarige inwo ner uit die plaats aangehouden, nadat hij op het kruispunt dokter Holtrops- traat/Kcrkstraat een aanrijding had veroorzaakt met een 25-jarige plaats genoot. Hierbij heeft de politie de man een tweetal blaastesten afgenomen, waar uit bleek dat de man nogal wat ge dronken had. Op het bureau is door een arts ook nog een bloedproef afge nomen. ERMELO Nog steeds is het mo gelijk voor bejaarden om zich op te geven voor de bejaardcntocht Ermelo die op 7 juni plaatsvindt. Dit liet onlangs mevrouw Wagen makers uit de Wilhelminalaan (tel. 03417-53242) aan ons weten. Bij haar kunt u ook terecht als u zich hiervoor wilt laten inschrijven. Mevrouw Wa genmakers vertelde ons ook dat wan neer u de collectantes hebt gemist bij het collecteren, u alsnog uw bijdrage kunt leveren door dit te storten op rabo-bank reknr. 3177.407.770. Dit bedrag zal ten goede komen voor de bejaardentocht, als u dit er even bij vermeldt. k van 13 o c hove Bleek 1 Harderwijk kdag en nachti Neem je diploma mee, dan krijg je een heerlijke aardbeien-slagroomtaart van 17.- voor Banketbakkerij-tearoom uize markt-na >»au laan Tel 12061 -13015 met brede banden ve •co Kerkplein 6, Harderwijk. Tel.: 03410-12985 specialist in modelbouw

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1