Triest einde Bethel Paar jaar cel geëist voor Harderwijker Hierden viert eerste lustrum tuinfeest Betere busverbinding Harderwijk-Lelystad Nieuwe Harderwijker Courant TOP CLEANING randmeercombinatie: 31.800 Gemeente wordt geautomatiseerd Creative Dancers op vierde plaats Geen huisvuil op Hemelvaartsdag Zomerbal van Eensgezind IJSHAL DE HARDER BLIJET OPEN Dauwzwemmen STOMERIJ Irschijnt iedere maandag en donderdag gave Wegener Uitgeverij Gelderland B.V. ireau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410- 15029 MAANDAG 28 MEI 1984 61 e JAARGANG No 41 ERMELO Met de automatise ring van een gedeelte van de ge meentelijke administratie kan een begin gemaakt worden. De leden van de raad gaven hun goedkeuring aan de voorgestelde opzet hiertoe. De bevolkingsadministratie, de on roerend goedbelastingcn en de sala risadministratie zullen nu (verder) geautomatiseerd worden evenals de financiële administratie waartoe ondermeer de uitkeringen van de sociale dienst vallen. Mevrouw G. Hulzebos-Sluiter (WD) was met betrekking tot deze laatste tak van dienst enigszins ver ontrust. „Zijn de vertrouwelijke gege vens van de ingeschreven personen wel voldoende beveiligd?" was haar vraag. Er wordt echter een dergelijk systeem toegepast dat de beveiliging voldoende gewaarborgd is. Wethou der A. H. Vellekoop kon haar meede len dat binnen het programma op een dusdanige manier sleutels zijn inge bouwd dat de gegevens voor niet-in- gewijden niet opvraagbaar zijn. Om aan de toenemende behoefte aan informatie te kunnen voldoen moet de gemeente de voortgang van HARDERWIJK Voor de Ltrale Woningstichting is het rgen, dinsdag 29 mei, een ge- tkwaardige dag. In het 35e r van haar bestaan en vijf r na de verzelfstandiging zal 3500ste woning aan het bezit L dc CWS worden toege- Igd. Dit is een van de wonin- Lan het complex Kaatsbaan Wc binnenstad. Staatssecreta- Lr. G. Ph. Brokx van volks- jsvesting, ruimtelijke orde- ig en milieubeheer komt mor- t naar Harderwijk om dc titel van deze woning aan de tirder over te dragen. Dit gc- hrt 's middags om kwart voor a foto-expositio in het gebouw d' CWS aan de Lorentzstraat, al- t deze dag te bezichtigen, geeft een ld van de bouwaktiviteiten in de (lopen vijf jaar. Belangrijkste wa- ifeiten waren de aankoop van de jiingcn aan de Mauritslaan en d Hendriklaan, het samenvoegen derwijk en Lelystad. In de voor ronde en in de regionale finale in Amersfoort waren zij duidelijk be ter dan de andere groepen en in de dagfinale in Den Bosch legden zij beslag op een gedeelde derde plaats. Manager Ed van Basten is het niet helemaal eens met de pun tentelling van de jury, die volgens hem teveel op het showelement lette, in plaats van op de danstech- niek. „Toen de uitslag bekend werd gemaakt, klonk er een boege roep uit de zaal. Ook vakmensen vonden dat we in de superfinale thuishoorden," aldus Van Basten, die overigens niet zo heel erg te leurgesteld is. „De drie finalisten waren semi-professionals. Dat wij met onze scholieren vierde zijn ge worden van Nederland en België is een erg goed resultaat." HARDERWIJK The Creati ve Dancers hebben zich zaterdag niet in de superfinale van het Nederlandse fame-danskam- piocnschap gedanst. De groep van het jazz and soulballet van Ineke van Basten eindigde in De Maaspoort in Den Bosch op dc vierde plaats en kwam vijf pun ten tekort voor de slotronde, die 's avonds op televisie werd uit gezonden. pIF.RDEN Voor het vijfde ach- eenvolgcnde jaar wordt op vrij- j;29 en zaterdag 30 juni het Hier- ise Tuinfeest gehouden. De ba- Ihiervan zijn evenals voorgaande en bestemd voor het instrumen- ifonds van muziekvereniging inst na Arbeid en het tamboer- en akorps Vrij en Blij. )e festiviteiten gaan vrijdagavond half zeven van start met een muzi- e optocht vanaf het benzinestation Ifweg, via de Zuiderzeestraatweg, ienweg en Stobbeweg naar het stterrein aan de Wijtgraaf. Het gramma van deze avond vermeldt f optreden van de Gebroeders wwer (trompet) met pianist Gert pan uit Nunspeet, de plaatselijke kkoren, de muziekvereniging en p rikapel. Voorts komen de be lters aan hun trekken met een ba- I met tal van attrakties, zoals rad r avontuur, ballengooien en schiet- It. Een biezonder vermaak belooft [ezeltje rijden te worden, terwijl het raden van het gewicht van [pink (jonge koe) een geldprijs kan peen gewonnen. BACHTEN De tweede dag van dit lustrum- Er werden na afloop een paar traantjes weggepinkt, want een plaats bij de eerste drie leek zeker mogelijk voor de meisjes uit Har- den overgegaan. Geen gemakkelijk besluit, want er is drie avonden over vergaderd. Hoewel een sloopvergunning ontbrak, ging ook burgemees ter J. E. van Boeijen met de plotselinge afbraak van Bethel akkoord. Een belangrijke overweging daarbij was het gevaar voor de woningen, de school en de Grote Kerk in de direkte omgeving. Bovendien zou restauratie van Bethel volgens Monumentenzorg onbetaalbaar zijn. Het slopen van Bethel betekent niet dat de woningbouw die hier is gepland, nu ook vanzelf doorgaat. De bezwaarschriften welke tegen deze nieuwbouw zijn ingediend, volgen de gebruike lijke procedure. De hekken die eind vorige week om het terrein zijn geplaatst (intussen ook al weer vernield), blijven daar vijf maanden staan, zodat de braakliggende grond niet als gratis par keerruimte kan worden gebruikt. HARDERWIJK Het huisvuil dat op donderdag 31 mei, Hemelvaarts dag, zou worden opgehaald komt een week later aan de beurt. Ook het huisvuil van tweede Pinksterdag, 11 juni, moet een weekje blijven staan: tot maandag 18 juni De containers die op Hemelvaarts dag zouden worden geleegd moeten een dagje eerder, woensdag 30 mei, worden klaargezet. Met Pinksteren is de situatie iets ingewikkelder: het containervuil van maandag, tweede Pinksterdag, wordt nu op dinsdag 12 juni opgehaald en de containers die op dinsdag 12 juni zou den worden geleegd komen op woens dag de dertiende aan de beurt. HARDERWIJK Voor de laatste maal in dit seizoen organiseert de Ge zelligheidsvereniging „Eensgezind" een stijldansavond. Dit „Zomerbal" wordt zaterdag 2 juni gehouden in De Kiekmure aan de Tesselschadelaan. Vanaf acht uur kunnen de liefhebbers van dansen hun hart ophalen. De ei gen disc jockey's die ook nu weer de discotheek Black Disc ter beschik king hebben, zullen weer voor goede en gezellige dansmuziek zorg dragen. Jong en oud kan voor een avond naar hartelust dansen. HARDERWIJK De nieuwe dienstregeling van de N.V. Verenig de Autobus Diensten VAD, die op zondag 3 juni 1984 ingaat, heeft tal van wijzigingen ondergaan. Op een flink aantal interlokale lijnen zijn vertrek-, passeer- cn aankomsttijden aangepast om betere aan sluitingen met buslijnen cn treinverbindingen tc bewerkstelligen. Met name de busverbinding tussen Harderwijk en Lelystad wordt verbeterd. De stadsdienst in Harderwijk blijft ongewijzigd. Op lijn 101 van Amersfoort naar Zwolle vertrekken de bussen vanuit Harderwijk vier minuten later dan voorheen. Lijn 105 van Harderwijk naar Arnhem v.v. ondergaat op zondagen een aanzienlijke verbetering. Op zondagmiddag wordt deze lijn een uur- dienst, vanaf circa 12.30 uur vanuit Harderwijk in de richting Arnhem en vanaf circa 14.15 uur vanuit Arnhem in de richting Harderwijk. Bovendien wordt om 11.45 uur een retourrit Harderwijk-Lelystad in gelegd. Lijn 144 van Zeewolde naar Harderwijk v.v. sluit bij Harderhaven, halte „Sluis", in de morgenuren vanuit Zeewolde aan op de bus naar Dronten en in de middaguren op de bus van Dronten (richting Zeewolde). Op lijn 147 van Harderwijk naar Swifterbant v.v. wordt om 12.20 uur vanuit Harderwijk een rit aan de dienstregeling toegevoegd Deze rit wordt in de schoolvakanties niet gereden. De vertrektijden uit Har derwijk zijn vijf minuten later gesteld. Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon HARDERWIJK Vroege (zwem)vogels kunnen op Hemel vaartsdag, donderdag 31 mei. in De Drie Wellen terecht voor dauwzwem- men. Het zwembadpersoneel doet van zes tot negen uur 's morgens de poor ten los van het buitenbad. Evenals vo rig jaar worden honderden deelne mers verwacht. De dauwzwemmers moeten minstens 200 meter (vijf baantjes) afleggen en kinderen de helft. Deze afstand dient in één keer te worden gezwommen, zonder uit het water te komen. Iedere deelnemer aan het dauwzwemmen ontvangt als her innering een dauwdruppel, in de vorm van een stjiker. ERMELO Met het oog op dc Eu ropese Verkiezingen zal het Tweede- Kamerlid, de heer J. D. Blauw voor dc VVD, afdeling Ermclo een spreek beurt verzorgen. Dit zal plaats vinden op maandag avond 4 juni om 20.00 uur in „De Hoeve", Putterweg 14 (wijkgebouw bij de Oude Kerk). Het onderwerp is „Europa algemeen". Na afloop is er gelegenheid voor vragen en discussie. Een ieder, ook niet-VVD'er, is van harte welkom HARDERWIJK Ijshal De Har der die met sluiting werd bedreigd blijft vrijwel zeker open. Exploita tie Mij Jarino b.v. is bereid het be heer over de hal per 1 juli 1984 over te nemen. De Harder wordt dan in de zomermaanden evenementenhal niet indoortennis, boksgala's. tele visieprogramma's Op losse groeven, de Los Vastshow en Veronica Mu ziekland. stomen en modelpersen orofessionele loxtiel reiniging speciale vlekken- behandeling Jac Perkstraat 13 s istraat Couperuslaan) Harderwijk Teiefoon 03410-14521 Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv Hieroenseweg 6*1 3841 GZ Harderwijk Tel 03410- 12554

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1