GRATIS v Vuldersbrink dit jaar bouwrijp Zandschip kopje onder Nieuwe Harderwijker Courant an Broeklaan brengt commissie Stadsontwikkeling in problemen Kinderprei op Markt I 1 abonneer u nu St. Janshof vlot erdoor randmeercombinatie: 31.800 GOED VERZEKERD OP REIS? ZEEHOND ONTSNAPT OVERVAL OP BANK 1STE FASE PLAN FRANKRIJK IdERYVIJK „Ik haal eens ^skundigcnboekje op het ge- Ihuis," verzuchtte T. Ahrens 1 bij de behandeling van het tklaan in dc commissie Intuikkcling woensdagavond. 1 Meerveld (Comb.): „Ik heb Maan of ik ir. Droog begreep, j stond het zo gek, maar ik lekcr dat enige scholing ge- ]i. Ahrens heeft gelijk." x ^SCHILDER S NIEUWSBLAD mi DAAR KOMT BEST WAT VOOR KIJKEN VRAAG EEN GOED ADVIES Zendingsdag voor Hernhutters 85-jarige is biljartkampioen CHILDERS NIEUWSBIAD I- nt iedere maandag en donderdag |e Wegener Uitgeverij Gelderland B V. lu: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029 MAANDAG 21 ME11984 61 e JAARGANG No 39 I twee uitspraken illustreren aar de commissie zich est huigen en in verdiepen. |mct de uitleg van ir. H. W. 1 over de zönegrens voor gc- lierlast, het akoestisch onder- tan een projectgroep, de 50 of Ia kwam de commissie nog I moeilijk tot een uitspraak lel plan Broeklaan. I mtinuïteit van de woning- v.aarborgen moest dit eerste i het plan Frankrijk voor een 19 procedure van de Wet Ordening behandeld §1111 de commissie Stadsontwik- Broeklaan wordt omsloten e S7, de Newtonweg en de I !g Er kunnen in het hele Ieen kaartje van het plan Broek- de eerste uitwerking van het lenmmgsplan Frankrijk. Het ge- j ligt ten noorden van de Zuider- jstraatweg en er is ruimte voor [honderd woningen. Het is de be lling dat de bouw er nog dit jaar [stad gaat. 0 T. Ahrens (VVD) ..deskundigenboek je halen" gebied 400 woningen gebouwd wor den. Ten aanzien van fase 1-koopwo ningen (voor 1984) en fase 2 huurwo ningen (voor 1985) werd een uit spraak van de commissie gevraagd. Maar veertien instanties of personen hadden een bezwaarschrift ingediend. Volgens de gemeentelijke toelichting en de inleiding van ir. Droog vielen deze bezwaarschriften buiten het ka der van de artikel 19 procedure. Er komt nog een gesprek met alle indie ners van een bezwaarschrift naar aanleiding van het globale bestem mingsplan Frankrijk. DERWIJK Honderden kinderen vermaakten zich zaterdagmid- de Markt uitstekend met een optreden van het jeugdtheater Willy hen werd aangeboden door de winkeliersvereniging Binnen- |H!t/ Wight en z'n assistente presenteerden een goochelshow, bleken t kunst van het buikspreken goed te verstaan en enkele jongens en s mochten ook meehelpen met koekjes bakken. Al met al weer een ijde aktiviteit van de winkeliersvereniging, die komende zomer vier markten (nieuwe naam voor de braderie) en een standwerkerscon- bani seert. L abonneer mij op het Schilder s Nieuwsblad. prsto maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per taal I 19.70 (postab 23.85). '!l J met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Voorl 3' Woonplaats Handtekening "i ongelrankeerde envelop zenden aan |chti(jer s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwi|k. jurtijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 -1 5029 (SN 840521 Mi Toch gingen de commissieleden se rieus in op de bezwaarschriften Vooral de heer Ahrens trachtte zich tijdens de vergadering de problema tiek eigen te maken. Hij kwam op voor de belangen van de Fabrikanten vereniging en de Kamer van Koop handel Noordwest Veluwe, een weg restaurant en een agrariër in dit ge bied, allen indieners van bezwaar schriften. Ook de andere commissieleden deden dit en wilden meer inzicht. Het probleem was, dat de zönegrens of milieugrens ten opzichte van de in dustrie nog niet is vastgelegd. Er is een projectgroep over bezig, die on derzoekingen doet bij de industrie. Maar, hoewel deze projectgroep al an derhalf jaar bezig is, kan er niet op korte termijn een oplossing verwacht worden. „Het is de bedoeling, dat er een lijn komt van alle herrie, die er op het in dustrieterrein gemaakt wordt en een lijn van de hoeveelheid herrie die de industrie mag maken," aldus ir. Droog. „Ik denk niet, dat de zone voor het eind van het jaar klaar zal zijn. Er kan vier jaar voor gebruikt worden." Desondanks kunnen er woningen gebouwd worden in het gebied Broek laan. AD HOC Mevrouw E. Wassenaar (PH) v,ond het niet goed, dat een commissie steeds maar ad hoe moet reageren op woningbouw bij industriegebieden: „Want overal in Harderwijk is indus trie in woongebieden. We moeten eens met elkaar praten over industrie," zei ze. Alle commissieleden waren ten slotte akkoord met het voorgestelde plan van de gemeente, maar onder voorwaarden. In de reactie op het bezwaarschrift van de vereniging belangengroep Hierden zegt de gemeente in haar toe lichting: De bestaande woonbebou wing kan zondermeer gehandhaafd blijven. Deze bestaande bebouwing krijgt de naam „huisperceel". Ze heb ben een gemiddelde grootte van 1000 a 2000 m2, wat altijd nog ca. tien maal zo groot is als de kavels van de toe komstig© woningen. Toch dient niet onvermeld te blijven dat het ontwik kelen van een nieuw woongebied in een van oorsprong landelijk gebied onmiskenbaar gepaard zal gaan met veranderingen in de bestaande situa tie. Door de toename van bebouwing in het plangebied, krijgt dit gebied een stedelijker karakter, hoewel de zorgvuldig in te passen bestaande be bouwing, begroeiing en wegenstruc tuur blijvend zullen herinneren aan het huidige „landelijke gebied". Een dergelijke karakterverandering is geen specifiek Harderwijkse aangele genheid. Integendeel, overal, waar stadsuitbreidingen gepleegd worden treden karakterveranderingen van het landschap op." In het gebied Broeklaan zullen veel eengezinswoningen gebouwd worden van het type twee onder-één-kap, maar ook in een rij en zelfs vrijstaan de woningen. Aan de invalswegen zullen enkele woonclusters van grote re hoogte komen van vier bouwlagen voor één- en tweepersoonshuishou dens. Op diverse plaatsen zijn speel plaatsen gesitueerd, veelal in het groen. Iw. m '1-*. y v*. ■i w ■fig r f v.;.; tv f 5* tt - kt ppgg1 :n llSSP l'WmJ T& mSK 3 m HARDERWIJK Hoewel er nog enkele „hobbels" moeten worden genomen, ziet het er naar uit dat de bouw van winkels en woningen op de Vuldersbrink dit jaar van start zal gaan. Door bezwaarschriften tegen het bestemmingsplan en met na me tegen de sloop van het veelbesproken pand Mons kwam er destijds een stevige kink in de kabel. Als alles volgens plan was verlopen, had het winkelcentrum er nu allang gestaan. De afbraak van Mons, eind vorig jaar, maakte de weg vrij voor Vuldersbrink. De gemeente is nog steeds aan het onderhande len met de partners V D en financieringsmaatschappij MBO, maar volgens de laatste berichten zijn deze besprekin gen over details nu goeddeels afgerond. Verwacht wordt dat de gemeenteraad deze zomer de definitieve overeenkomst op tafel zal krijgen. Naast de supermarkt van V D biedt het plan Vulders brink plaats aan twintig winkeleenheden. Er schijnt vrij veel belangstelling te bestaan voor vestiging in dit nieuwe winkel centrum. Verschillende ondernemers, uit Harderwijk, maar ook van elders, hebben zich aangemeld. Op de Vuldersbrink worden voorts 89 woningen gebouwd, te weten 39 woningwetwoningen (met een huur van rond 450 gulden), 38 premiehuurwoningen (betaalbare huur van bene den de 500 gulden) en twaalf premiekoop B-woningen. De huurwoningen komen op de winkels en op het parkeerdek, de koopwoningen op de begane grond, namelijk op de hoe(c van de Annastraat en de Grote Poortstraat. Over deze woning bouw, die binnen het contingent 1984 een hoge prioriteit heeft, onderhandelt de gemeente momenteel nog met de wo ningstichting Ons Belang uit Amersfoort. Er wordt naar ge streefd voor 1 december '84 met de bouw van start te gaan. Dat betekent dat komend najaar moet worden begonnen met het hmiwrijpmalcen van de Vnldershrink Voor die tijd moet de vervangende parkeerruimte aan de Waltorenstraat gereed zijn. Inmiddels heeft poelier Wim van de Berg bericht gekre gen van de gemeente dat hij zijn standplaats op de Vulders brink in augustus moet verlaten (foto Ben v. d. Belt). stomen en modelpersen - professionele textielreiniging - speciale vlekken- behandeling Jac. Perkstraat 13 (zijstraat Couperuslaan) Harderwijk Telefoon 03410-14521 Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis b.v^ Hierdenseweg 64 3841 gz Harderwijk Tel.: 03410 -12554 SMM HARDERWIJK Met alleen de kajuit en een stuk mast nog boven water werd gisteravond rond half tien in de Lorentzhaven een zandschip aangetroffen. Op dat moment was het schip nog steeds zinkende. Hoe dit kon gebeuren is nog steeds een raadsel. De eigenaar van het schip, de firma Van der Kamp uit Rotterdam vaart al acht jaar op Harderwijk, waar het schip zand en grint aanvoert voor de kalkzandsteenfabriek. Op het moment dat het 592.000 ton metende schip door de politie werd gevonden, was niemand aan boord. Omdat er olie uit het gezonken schip lekte, is er door Rijkswaterstaat een oliescherm gelegd rond de zich snel verspreidende olie. De vlek bleef daardoor beperkt tot ongeveer tweehonderd vierkante meter. Hoewel de oorzaak van hef zinken nog niet eerder bekend kan worden gemaakt, dan na de inspektie door een duiker, sluit een medewerker van de fir ma Van der Kamp niet uit dat er in het afgelopen weekend wellicht vreemden aan boord zijn geweest, die links en rechts een kraantje hebben opengedraaid. t t. HARDERWIJK De commis sie Stadsontwikkeling was woensdagavond vrij snel ak koord met het voorstel van de gemeente voor een aanvraag ex artikel 19 van de Wet Ruimtelij ke Ordening voor het uitwer kingsplan St. Janshof, gelegen achter de Stationslaan. Er waren enkele groepen bewoners van de Stationslaan, die bezwaarschrif ten hadden ingediend. Eén groep stelde zeer tevreden te zijn over de tegemoetkoming van de gemeente aan hun eerdere bezwaren en niet tegen de bouw van het plan St. Janshof te zijn, al leen hadden zij nog moeite met de ontsluiting van dit gebied door middel van een gewone T-kruising op de Stationslaan. Een andere groep uitte zich iets minder posi tief, en had ook bezwaar tegen zo n kruispunt. HARDERWIJK Vanuit het Dolfinarium is een zeehond, „Snoe- py", ontsnapt. Het dier is nog niet ge vonden. In de afgelopen nacht waren al eerder zeehonden ontsnapt. Perso neel van het Dolfinarium slaagde er in de dieren te vangen. Omstreeks half twaalf ging Snoepy er vandoor. ERMELO Woensdag 23 mei organiseert de lagere school „Ko ningin Juliana" en kleuterschool „Klein Grut" een zendingsdag die- in het teken staat van de Hernhut terzending in Tanzania. Van 's middags twee tot 's avonds acht kunnen er spelletjes gedaan wor den op het plein van de scholen aan de Eksterstraat. Er vindt een verkoop plaats van tweedehands spullen en in een winkel van sinkel is ook nog het een en ander te koop. Het rad van avontuur ontbreekt niet en op het ter ras kan koffie of limonade gedronken worden. Na vijf uur is er even een pauze tot half zeven, maar dan gaat de verkoop gewoon door. Spelen als touwtrekken, tafeltennis, sjoelen en tafelvoetbal staan dan op het programma. Er komt tevens een stand van de Hernhutters waarin het een en ander van hun werk te bekijken zal zijn. Een derde groep, bestaande uit mr. M. A. Roozenbroek en me vrouw A. W. Potuyn-Roozen- broek- bleven ernstig bezwaar ma ken tegen de bouw van 68 wonin gen in St. Janshof. Zij geven als suggestie, dat voor deze woningen beter het stuk grond achter de ge reformeerde Plantage kerk ge bruikt kan worden, dat nu inge plant wordt als park, en dat de grond achter de tatxionslaan gere serveerd dient te blijven ten be hoeve van het ziekenhuis St. Jans dal. BOMEN De commissie beperkte zich in de discussie alleen tot praten over de ontsluitingsweg. Alle leden hadden waardering voor de be trokkenheid van de bewoners van de Stationslaan bij het bouwplan en voor de gemeente, die via ge sprekken met deze bewoners veel bereikt had. De commissieleden zagen geen andere oplossing voor een kruispunt, dan de genoemde T-kruising in het voorstel van de gemeente. Zij waarschuwden ech ter niet onnodig bomen te kappen, (was ook niet nodig, zei ir. Droog, alleen één kleine boom moet ge kapt) en eventueel te blijven zoe ken met de bewoners van de Sta tionslaan naar een veiliger krui sing. ERMELO Van de ruim twintig deelnemers aan de biljartcompetitie in De Baanveger kwam de heer Van Gorkum vorige week als absolute winnaar naar voren. Zijn vijfentach tig jaren zijn hem geen beletsel om dc keu zo vaardig te hanteren dat geen der andere deelnemers tegen hem op kon. Gedurende de wintermaanden werd er tweemaal per week competi tie gespeeld op het biljartlaken van De Baanveger aan de IJsbaanweg. HARDERWIJK Maandagoch tend om kwart voor twaalf hebben twee mannen ccn gewapende overval gepleegd op het ABN-kantoor aan de Bruggestraat. De daders waren met ccn in de Laan 1940-1945 geparkeer de auto gekomen. Tot op heden zijn de daders nog voortvluchtig. Het juiste bedrag is nog niet bekend.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1