Algemene Hulpdienst vandaag van start DOOR HEFTIGE STORTBUI Kettingbotsing op R 28 Winkeliers trakteren jeugd op poppenkast en suikerspin GRATIS Landelijke Fietsdag vanuit Harderwijk Straatnamen nodig voor nieuwe wijk Frankrijk abonneer u nu Nieuwe Harderwijker Courant randmeercombinatie: 31.800 4 TOEWIJZING 7500 GEIDEN SUBSIDIE Voor hulp: bel 21022 Jannetje" van den Brink neemt afscheid van scholen 1 MAAND Jampoefening in Steelsdennen Politiek Café over racisme Rommelmarkt op Bernliardschool DTP-inenting kleuters SCHILDER S NIEUWSBLAD schilders nieuwsblad rc schijnt iedere maandag en donderdag ave Wegener Uitgeverij Gelderland b V. eau Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029. MAANDAG 7 MEI 1984 61e JAARGANG No 35 I4RDERWIJK Met ingang vandaag kent Harderwijk lieuwe vorm van hulpverle- De Algemene Hulpdienst [jerwijk (AHD) is een feit arden Vlak nadat vorige dinsdag in de vergadering burgemeester en wethou- het besluit was gevallen voor deze hulpdienst een be- Jfvan 7500 gulden aan subsi- pjeschikbaat- zou worden ge- is nog snel de laatste hand I;d aan de voorbereidingen e AHD operationeel te krij- lüe AHD heeft als doelstel- ,het verlenen van tijdelijke 3 in de meest uitgebreide - op vrijwillige basis aan reen die daarom vraagt. Zo- professionele hulpkrachten hikbaar zijn, nemen deze de iverlening over." De AHD is jrgebracht in het kantoor de VCH, de Vrijwilligers trale Harderwijk in de jgestraat. t id<om een hulpdienst op te i- al in '81 ontstaan bij de Iting Welzijn Ouderen in Har- Tijk Naarmate de gesprekken en In hierover voortgang boekten in Jdaarop volgende jaar werd toen Ibisloten om het idee samen met ICH uit te werken. Deze twee or- 1 werden toen al regelmatig fderd met verzoeken om hulp te I n De Hulpdienst resulteert dan [rechtstreeks onder de VCH. Toch, 1 nadrukken enkele medewerkers Algemene Hulpdienst Har- is 24 uur per dag bereik- onder telefoonnummer [i22. De AHD is een Stichting oprichting die tot stand kwam or een initiatief van onder- er de reginale Kruisvereni- lig, de SWO, de Stichting West- lliiuc, de Stichting PCCMD, 1 Gemeentelijke Sociale Dienst I de VCH. Wie eens zou willen ten m t de bureaumedewer- r van de AHD, kan elke och- id tussen 9.00 en 10.30 uur te- ik <>p het kantoor in de Brug- araat 33 (in het pand van de :hi. van de AHD, is de AHD een zelfstan dige organisatie. De relatie met de VCH bestaat uit het werven van vrij willigers, het begeleiden van vrijwilli gers en het gezamenlijk gebruik van de kantoprruimte aan de Brugges- traat, om op die manier de kosten enigszins, te drukken Voor het overi ge is de AHD een zelfstandige Stich ting in oprichting. DOORSCHAKELEN Begin februari van dit jaar maakten we in deze krant al mélding van po gingen om in Harderwijk een AHD van de grond te krijgen. De startda tum moest echter keer op keer wor den verlegd omdat de onontbeerlijke subsidie nog niet binnen was. De 7500 gulden die nu beschikbaar is gesteld, zal voor een groot deel uit de stelpost welzijn moeten komen. Eventueel kan ook uit het fonds „Janssen" een be drag ter beschikking worden gesteld. In vergelijking met het in '81 ter ziele gegane „Handje Hulp" is de AHD van het begin af aan heel wat professione ler opgezet. Niet alleen qua krachten en medewerkers, maar ook in tech nisch opzicht. Door middel van een eigen telefoonnummer, dat in princi pe 24 uur per dag bemand wordt via een doorschakelingssysteem kan op elk gewenst moment hulp worden ge boden. Hulp die kan variëren van een boodschap doen voor iemand die niet zelf daartoe in staat is en die niemand heeft die dat anders kan doen, tot ge zinshulp in een gezin waar moeder plotseling is uitgevallen, terwijl een gezinsverzorgster nog niet beschik baar is. In een folder die de AHD bin nenkort gaat uitgeven worden nog veel meer voorbeelden genoemd die aanleiding kunnen zijn voor het aan vragen van hulp via de AHD. DREMPEL Waarom een hulpdienst in Har derwijk, terwijl er toch ook SOS- diensten zijn? Deze vraag stellen we aan een van de medewerkers aan de hulpdienst. Hij wil zelf liever niet met name genoemd worden, omdat hij bang is, dat dan niet meer de hulp dienst, maar zijn telefoonnummer wordt gedraaid als er hulp nodig is. „Het is en blijft voor velen een drem pel om te bellen naar deze SOS-dien- sten die in Zwolle en Hilversum ge vestigd zijn Ook geldt hier dat een SOS-lijn eigenlijk meer bedoeld is voor psychische hulpverlening. Wat wij bieden is in eerste instantie prak tische hulp. waarbij natuurlijk ook geluisterd wordt naar de hulpaanvra ger. Er zijn ook veel hulpaanvragen die terecht komen bij de politie Ik denk dat die in de toekomst ook wel van onze hulp gebruik kunnen ma ken." Onze anonieme bureaumedewerker laat mérken dat de zaken bepaald se rieus aangepakt gaan worden. „We hebben nu al zo'n vijftien veldmede- werkers, die door het doorsehakelsys- teem van de telefoon op elk gewenst moment ingeschakeld kunnen wor den. Natuurlijk is het logisch dat die hulp zoveel mogelijk overdag gegeven wordt, maar als het echt nodig is. dan komen we ook 's nachts ons bed uit Behalve telefonisch zijn we 's mor gens tussen 9.00 en 10.30 uur ook te bereiken op het kantoor van de VCH in de Bruggestraat, waar we onze ei gen ruimte hebben." VROEGER DE BUREN Loop je met zo'n hulpdienst nou niet gauw een professionele hulpver lenende organisatie voor de voeten? „Volgens ons niet; we proberen juist aanvullend bezig te zijn door hulp te bieden zolang er nog geen professio nele hulp beschikbaar is. We bieden spontaan hulp. Vroeger sprongen de buren bij als er bij iemand iets aan de hand was. Dat gaat tegenwoordig lang zo spontaan niet meer. Die hulp wil len wij nu bieden. Samen met de hulpaanvragen willen we zoeken naar een oplossing van de problemen en zonodig verwijzen we ook naar ande re hulpverlenende instellingen," zeg gen de bureaumedewerkers van de AHD. Ze voegen hieraan nog toe dat het niet de bedoeling is dat straks de vrij willigers moeten opdraaien voor de onkosten die ze bij het verlenen van hulp maken. „We vragen de mensen wel om een vrijwillige bijdrage, als er onkosten gemaakt zijn. Bovendien kan men de AHD helpen door dona teur te worden door per jaar minimaal 25 gulden bij te dragen. ilRDERWIJK Ook dit jaar is lerwijk weer startplaats voor .andelijkc Fietsdag, die zatèr- 12 mei voor de elfde keer wordt [aniscerd door de ANWB, de Ien de tros. Dit jaarlijks terug- inde fietsevenement is bedoeld deelnemers van alle leeftijden. k nu is de VVV Harderwijk erin d om een afwisselende tocht wei, boerderij, bos en water n van circa 30 kilometer Beze route zal men verrast wor- ir de schoonheid en de toeristi- cocchjkheden van dit gedeelte V uwe rond Harderwijk. Hal- M e de tocht is er gelegenheid uit pten. Voor de jeugd hebben we |een bijzondere verrassing in pet- I négen uur wordt de start ver- Idoor wethouder De Groot van rwijk. Tot dertien uur kan men n en vóór zeventien uur wordt Iste deelnemer terug verwacht ewel elke deelnemer verant- ielijk is voor eigen veiligheid, 11 in overleg met het Rode (deling Harderwijk, de ge- !■-politie en Scouting Nederland t=: tk Margriet groep, zullen zo r 'ijk voor de beveiliging Iarderwijk Bewoners 1 de «ijk Stadsdennen kun- donderdagavond 10 mei hin- ondirvinden van sircnegc- pcn. I)e omgeving van Stads- HWn is dan de plaats voor een «Iwheepse oefening in ramp- IMjding. Aan de oefening Ji'ii-vijf" wordt deelgenomen |r onder meer een aantal |"dweerkorpsen uit de regio, 'ie. Rode Kruis, ziekenhui- ibulanceliedrijven en de Borwegen. De oefening begint Pbeeks zeven uur *s avonds en Piaeveer twee uur duren. zorgdragen, waaronder een rege- lingspost bij een gevaarlijke over steekplaats Bij de VVV-kantoren in Putten, Er- melo en Harderwijk kunnen in de vóórverkoop de fietsroutes afgehaald worden. De prijs is drie gulden. Deze route is, gezien het vriendelijke en rustige karakter voor een ieder aan te bevelen. Als het weer ons niet in de steek laat zal het zeker een grandioze tocht worden. HARDERWIJK Het Politiek Café houdt op donderdag 10 mei een openbare discussie-avond over een onderwerp waarbij iedere bur ger van Harderwijk op een of ande re wijze is betrokken. Het gaat over de vraag: Is er racisme in Har derwijk? De discussie-avond heeft plaats in „De Harmonie" en begint om acht uur. De toegang is gratis. Racisme is een verschijnsel waarbij een groep mensen of een deel daarvan zich wil onderscheiden en zich supe rieur acht op basis van ras ten opzich te van een andere groep of andere groepen. Racisme is de vorm van dis criminatie die het meest in het oog springt en waarschijnlijk ook het meest over de wereld is verbreid. De meest afschuwelijke vorm waarin het racisme zich heeft geuit is de volke renmoord, zoals die van de Joden en Zigeuners tijdens de Tweede Wereld oorlog en die van de Indianen in Noord-Amerika. De avond wordt begonnen met het vertonen van een korte film over ra cisme. Daarna zal over het onderwerp worden gediscussieerd. Gerekend wordt op de nodige inbreng vanuit het publiek. Ook gemeenteraadsleden en een aantal rechtstreeks betrokkenen, met name uit de groep van buiten landse werknemers, zullen aan de dis cussie deelnemen. Wellicht biedt de avond de nodige aanknopingspunten over hoe we in Harderwijk racisme kunnen bestrijden of voorkomen. HARDERWIJK Waarschijnlijk door de snel opgeko- mende gladheid als gevolg van een enorme regenbui die vrijdagmiddag boven Harderwijk de sluizen opendraai de, heeft zich rond vijf uur 's middags op de rijksweg 28 ter hoogte van de randweg bij Harderwijk een ketting botsing voorgedaan. Daarbij waren zeker acht auto's be trokken. Behalve een enorme ravage en flinke schade aan de acht auto's deden zich op één man na geen persoonlij ke ongelukken voor. De enigste gewonde was een inwo ner uit Meppel die aan zijn hoofd verwondingen opliep. Nadat hij in het Boerhaave-ziekenhuis was verzorgd, kon hij met 28 hechtingen weer naar huis. De Meppelaar is het vermoedelijk ook geweest, die een eerste aanzet gaf tot de kettingbotsing. Door de gladheid kwam hij tegen een automobilist uit Tilburg aan, die op de rechterrijbaan reed. Deze raakte vervolgens de auto van een inwoner uit Laren. Een vierde auto, die achterop kwam wilde het drietal ontwijken, stuurde naar rechts en remde. Hierdoor werd een vlak achter deze auto rij dende auto door zijn achterligger er boven opgedrukt. Een automobilist uit Nijkerk en een Rotterdammer zagen dit te laat gebeuren en reden eveneens op de ravage in. Door deze ravage ontstond veel blikschade en liep het achteropkomend verkeer enige vertraging op. De Alge mene Verkeersdienst Driebergen verleende hulp bij het begeleiden van de file. die echter beperkt bleef tot enkele honderden meters. Een woordvoerder van de Har- derwijkse politie verklaarde dat behalve de plotselinge regenval, ook de geringe afstand die de bestuurders in acht hadden genomen, hadden geleid tot de botsing. - stomen en modelpersen - professionele textielreiniging - speciale vlekken- behandeling Jac. Perkstraat 13 (zijstraat Couperuslaan) Harderwijk Telefoon 03410-14521 ERMELO Op de Prins Bernhard- school aan de Wiekslag wordt op vrij dag 11 mei weer de jaarlijkse rommel markt georganiseerd met allerlei akti- viteiten daaromheen- De opbrengst is ditmaal bestemd voor de gehandicap tenzorg op de Ned. Antillen. De rommelmarkt begint 's avonds om zeven uur en duurt tot een uur of negen. Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv H.erdeoseweq 64 3841 GZ Harden* Tel 03410- 1255' HARDERWIJK Honderden kinderen hebben zaterdag genoten van een poppenkastvoorstelling op de Markt, die hen werd aangeboden door de winkeliersvereniging Binnenstad. De hele dag, vanaf 's morgens elf uur tot het eind van de middag, stond deze Oudhollandse poppenkast op het bordes van het oude raadhuis. De jongens en meisjes vermaakten zich kostelijk en zij werden bovendien door de winkeliers getrakteerd op een gratis suikerspin. Er werden liefst vijftienhonderd van deze lekker nijen uitgedeeld. „Op deze manier proberen we onze binnenstad nog gezelliger en aantrekkelijker te maken," aldus voorzitter H. Kruit van de winkeliersvereniging. Voor zaterdag 12 mei hebben de win keliers weer een feestelijk programma in petto: een moederdag-quiz gepresenteerd door Barry Hug hes en Elles Berger en een optreden van een boerenkapel. Op vrijdagavond gaat een lopend dixielan dorkest door de winkelstraten. HARDERWIJK Voor de kleuters, geboren in 1980, bestaat de gelegen heid opnieuw te worden ingeënt tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en wel op woensdag 9 mei 's middags tussen drie uur en half vijf in het gebouw van de Harderwijker Kruisvereniging, Frisialaan 51. Aan de ouders/verzorgers van deze kinderen is een oproepingskaart ver zonden. Mocht geen oproepingskaart zijn ontvangen dan kan men zich toch op genoemd tijdstip aan de Frisialaan vervoegen. De eerste DTP-inentingen zijn in het algemeen verricht tijdens de ba by-leeftijd. In het jaar waarin het kind 4 wordt, wordt een herhalingsi nenting gegeven. Opkomst van alle kinderen, die geboren zijn in 1980, voor deze kosteloze inenting, is dan ook wel gewenst. De ouders/verzorgers worden ver zocht de oproepingskaart en het inen tingsboekje van de kleuter mee te ne men HARDERWIJK Na ruim dertig jaar in dienst te zijn geweest van de Stichting Hervormde Kleuterscholen en de laatste jaren bij de Vereniging voor Christelijk Onderwijs mag mevrouw Van den Brink met ingang van 9 mei gaan genieten van een welverdiende rust. Zij gaat dus dinsdag voor het laatst naar de kleuterscholen aan de Pontanuslaan en de Wittenhagen. „Onafgebroken plichtsbetrachting" zo typeert de VCO kgrt en bon dig mevrouw Van den Brink. Door weer en wind op de fiets; altijd op tijd; slechts zelden ziek ge weest en haar werk voor 100 procent. Zeer vele kleuterleidsters heeft ze in al die jaren zien komen en gaan en ook in de meest preftige verhouding met ze samengewerkt. Vel ouders hebben in de loop der jaren „Jannetje" een pluim op haar hoed gestoken en terecht. Jannetje had zelf graag nog een poosje doorgegaan, „maar ik mag niet meer" is haar reaktie, „want ik heb de pensioengerechtigde leef tijd". Maar of deze ijverige schoonmaakster nu al echt van een wel verdiende rust zal gaan genieten is voor de insiders een vraag. De VCO zal een gewaardeerde kracht als Jannetje zeker missen. HARDERWIJK De gemeen telijke commissie voor de straat- naamgeving gaat overleg plegen met bewoners van het gebied Frankrijk en met het bestuur van de buurtvereniging Hierden over de straatnamen voor de toe komstige woonwijk Frankrijk. De voorkeur gaat daarbij, gezien het karakter van het gebied, uit naar agrarische namen. Een probleem is dat elders in Harderwijk al enkele van deze soort straatnamen voorkomen. Zo heeft het Nachthok de Landbouw- laan, de Haverlaan en de Rogge- laan, in de omgeving Zeebuurt- Stadsdennen de Landweg, de Enk- weg en de Kampweg, in Friese gracht de Goossenskamp en Hier den heeft z'n Wouterskampen. De commissie beschikt over een flinke lijst met namen van landerijen, welke door de heer L. van Sloten in notariële stukken zijn aange troffen,'zoals de Dirkjeskamp, de Brokkenkamp en de Kippenkamp. De meeste van deze landerijen la gen echter niet in het gebied Frankrijk. VLIERBURG Om te komen tot straatnamen die historisch verantwoord zijn, zal nu kontakt worden opgenomen met bewoners van Frankrijk en Hierden die bereid zijn medewer king te verlenen aan deze straat- naamgeving. De commissie vond dat namen van bestaande wegen in Frankrijk moeten worden gehand haafd en ook was men het er over eens dat de nieuwe woonwijk Frankrijk moet gaan heten. Wel is voor elk van de drie woonbuurten een aparte naam nodig, tijdens de bouwfase. Van ambtelijke zijde werd Noord-, Midden- en Zuid- Frankrijk voorgesteld. Voorzitter P. Dijkstra voelde daar ook wel voor, maar de twee andere com missieleden, mevrouw Y. van Hat- tum-Scherer en N. C. R. de Jong vonden deze naamgeving te koel en te zakelijk klinken. Vanaf de publieke tribune kwam toen de suggestie deze drie gedeelten van Frankrijk achtereenvolgens Vlier- burg (omgeving Vlierburgweg), Walstein (naam van een vroegere boerderij, staat ook op het viaduct over de Vondel'laan) en Veldweg (het eendengebied ten zuiden, van de Elsweg) te noemen. Voorzitter Dijkstra beloofde dit te zullen „meenemen". Naar schatting zijn in de nieuwe woonwijk dertig straatnamen no dig, waarvan tien in de omgeving Broeklaan (Vlierburg waar de gemeente dit jaar met de woning bouw wil beginnen. De kennis van oud-Harderwijk van de commis sieleden G. Hamstra en J. Smit. die beiden afwezig waren, werd deze vergadering wel gemist. Omdat er voor de straatnaamge- ving in.Frankrijk nog veel werk te doen is, zal de commissie de ko mende tijd vaker vergaderen. De volgende vergadering is vastge steld op maandag 4 juni, waarbij wordt gerekend op suggesties van uit dc bevolking. Ja. ik abonneer mij op het Schilder s Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna be'.aai ik per kwartaal 19 70 (postab 23 85) Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart Naam Straat Postcode Datum VOO' Woonplaats Handtekening Deze bon m ongefrankeerüe envelop zenden aan Schilder s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwiik. U kunt natuurlijk ook bei;en. tijdens kantooruren 03410 1 d0?9 (SN 840507)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1