'INNENKORT ENQUTE CAI In 1935 geen tariefverhoging K i HBvA GRATIS M (Jioops Cc Opening VOLGERS abonneer u nu Nieuwe gegadigde voor exploitatie ijshal OPEN HUIS Weet je 't al Ria? Nieuwe Harderwijker Courant RIJSEMUS OPTIEK Dromedaris... randmeercombinatie: 31.800 EINDELIJKDE ZOMER IS GEKOMEN DON DENT U DL NDDR „DE GOUDVALLEI" GEKOMEN? GOUDVALLEI... Meifeest P.v.d. A in Nijkerk Echt uit TASMAANS EIKEN OPBLAASBOOT 39.50 'Alle verzekeringen Hypotheken Pensioenadvies Financieringen Paasdrukte in Harderwijk ^SCHILDER'S NIEUWSBLAD 1 MAAND Oranjekrant FEESTELIJKE ORANJE TAART Dieven slaan toe in paasweekend .taxi nodig? Harderwijk KONTAKTLENS- PRAKTIJK SCHOORSTEENVEGEN en TAPUTREINIGING PARKETVLOERENBEDRIJF Hondegatstraat 4, tel. 13943 Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 CHILDERS NIEUWSBIAD schijnt iedere maandag en donderdag have Wegener Uitgeverij Gelderland B.V. jreau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029 DONDERDAG 26 APRIL 1984 61 e JAARGANG No 33 X V, -v L ij 7 J ^RDF.RWIJK Volgend jaar wil I bestuur van de Stichting Cen- |le Antenne Inrichting Har- ivijk geen tariefverhoging door- tren. Dit, ondanks het voorgeno- |n beleid van het bestuur van de Jj waarin voor '85 een verhoging zes procent was berekend. Ook I eventueel door te berekenen au- Irsrechten, die de CAI's in ons Ld wellicht binnenkort al zullen eten betalen, zullen het volgend niet op de abonnee verhaald den. Het Stichtingsbestuur >ft dit onlangs meegedeeld aan Schilder's Nieuwsblad. Alleen L'emeenteraad kan wat betreft de ifstelling nog roet in het eten omdat deze raad uiteinde- i het laatste woord heeft in deze estie. Voor wat betreft het niet irberekenen van de auteursrech- i wil het bestuur van de CAI met definitieve beslissing hierover Ltblen tot bekend is geworden de precieze bedragen zullen |üet niet verhogen van het tarief in betekent wel, dat de verliezen, m het begin zijn ontstaan, minder el worden ingelopen dan volgens t beleid van 1976 gepland was. Aan het begin van dit jaar bedroeg het verlies van de CAI bijna 823-duizend gulden. Dit verlies is ontstaan, door dat vanaf de oprichting van de CAI in Harderwijk uitgegaan is van een dy namische kostprijsberekening, een ta rief dat in de eerste jaren van het bestaan van de CAI niet kostendek kend was, maar wel uitging van een grote toename van het aantal abon nees in Harderwijk. Ondanks de jaar lijkse tariefsverhoging van ongeveer tien procent, leed de CAI vanaf 1975 tot aan 1980 een verlies van ruim 1,1 miljoen gulden. Vanaf 1980 is er spra ke van winst, tot vorig jaar oplopend tot bijna drie ton. Hierdoor is het to tale verlies nu teruggebracht tot ruim acht ton. SATELLIET Het besluit om nu het tarief niet te |n verband met Koninginnedag, naandag a.s. zal het eerstvol- ende Schilders Nieuwsblad erschijnen op donderdag 3 nei Advertentie Exploitatie Schilders Nieuwsblad faOPS ASSURANTIËN Weihouder Rikkerslaan 8-10 lERMELO feeloon: 03417-53919b.g.g 57867 HARDERWIJK Het mooie weer zorgde tijdens het paaswee keinde voor een flinke drukte, maar records werden niet gebroken. Het Dolfinarium trok vrijdag tot en met paasmaandag ongeveer 13.000 be zoekers en dat is volgens voorlich ter Jaap Nieweg een redelijk aantal. Naar verhouding viel de belangstel ling op tweede paasdag echter te gen. Van de grote drukte door de komst van het A-team heeft het Dolfinarium geen voordeel gehad. „Het heeft ons waarschijnlijk zelfs bezoekers gekost, omdat de parkeer plaatsen 's morgens vroeg al vol ston den en de wegen volkomen verstopt zaten", aldus Nieuweg, die vindt dat een evenement als het A-team voort aan beter niet meer op een hoogtijdag dan worden gehouden. Het recreatie park Veluwestrand werd door 2400 ouders met kinderen bezocht en over dat aantal is men niet ontevreden. Een goed weekeinde was het vooral voor rederij Flevo. Tweeduizend toe risten maakten een rondvaart en zo veel passagiers in één weekeinde wer den voor het laatst in 1976 geteld. De VW meldt dat alle hotels en pensions in Harderwijk en omgeving waren volgeboekt, terwijl voor een week einde in een vakantiebungalow of op de camping ook veel animo bestond. Veel buitenlanders, voor wie in de randstad geen plaats meer was, wer den voor logies naar de Veluwe door gewezen. Voorts stelt de VW vast dat Harderwijk steeds meer door surfers wordt bezocht, die hier dan meestal ook overnachten. Gouden choker met granaat (halsketting) 900 - NU 450.- Grote gouden damesring525.- NU 275.- WEEK: Massief zilveren schakelarmband 78 -NU Massief zilveren zegelring90 -NU Edelstalen taartschep (zolang er is)31.- NU I CASSETTES: OOK HIERMEE ZIJN WIJ HET GOEDKOOPSTE Cassette edelstaal geen 1006 - maar 595.- geheel compleet met theelepels, I cebakvorkjes, suikerschep, taartschep, suikertang, brpodzaag. slacouvert I -etmode! kunt u zelf bepalen. |(ioudhandel r. x" ouflmllci 39.- 39.- 8.- ri 'de95 scherperveei03497- 1607. stafonsstr 143 apeldoorn 055^ 18880 I :é:tTa"!i'SaLTe9ch,903Ö,'^ïb<??444040 hM'dS" 87 «='0 085-6,8095 jKoopavond donderdags te Utrecht len Apeldoorn 1 sags te Scherpenzeel en Velp De die is er voor U. f4®r '^5 Ja, ik abonneer mij op het Schilder's Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart verhogen heeft sterk te maken met de klantgevoelighcid, die leeft onder de leden van het bestuur van de CAI. Penningmeester P. Lozekoot hierover: „Je komt dicht bij de bron, waardoor het erg moeilijk is om de problemen die leven onder onze abonnees te sig naleren. Wij hebben de laatste tijd een hoop van die signalen opgevangen en daaruit onze conclusies getrokken. Niettemin moeten we wel proberen om onze verliezen in te lopen Het nu niet verhogen van het tarief betekent geenszins, dat de tarieven daarna om laag zouden kunnen, want als we met de tijd mee willen, dan zullen we nieuwe investeringen moeten doen." Lozekoot doelt hiermee niet alleen op de vervanging van het net, dat door zijn ouderdom zal moeten worden aangepast aan modernere eisen, maar ook op het vergroten van het pro gramma-aanbod Lozekoot: „Letten we op de ontwikkeling van het satel liet-gebeuren, dan mag worden ver wacht dat het programma-aanbod be langrijk zal toenemen. Uitbreiding van het programma-aanbod betekent dat het net zal moeten worden aange past. Dat kan op verschillende manie ren. Behalve door alle programma's door te geven aan de abonnee, kunnen we ook verschillende pakketten pro gramma's gaan aanbieden, abonnee- tv invoeren of abonnee-tv per tijd seenheid. Voor dat laatste zou dan ook per tijdseenheid moeten worden betaald. Het is echter nog allemaal zeer de vraag welk systeem ontwik keld zal gaan worden Om achter de wensen en eventuele klachten van de abonnee te komen, is de CAI van plan om binnenkort een enquête rond te sturen naar alle CAI- gebruikers. Wellicht zullen de formu lieren hiervoor huis aan huis ver spreid worden. „Het is de enige ma nier voor onze abonnees om hun be zwaren en wensen kenbaar te ma ken", stelt de heer J. Mook, die bij de CAI de functie van bureauhoofd ver vult. Hij voegt er aan toe, dat veel mensen die klachten hebben bijvoor beeld storingen, vaak niet eens de moeite nemen hierover naar de CAI te bellen. Volgens hem is zo'n storing vaak te verhelpen door thuis goed aandacht te besteden aan het aanslui ten van de radio of televisie. In princi pe is het een zaak van de installateur van een toestel hierop te letten en goede voorlichting te geven, maar mensen die vragen hebben, mogen ge rust langskomen op het kantoor van de CAI op de Rhijnvis Feithlaan. Mook en Lozekoot hopen allebei dat de enquête een goede respons zal heb ben, want de uitslag daarvan zal in belangrijke mate het beleid van de komende tijd gaan bepalen Op de vraag of het niet verhogen van het tarief voor '85 zal betekenen, dat er in '86 „ingehaald" wordt, is het antwoord van Lozekoot duidelijk ont kennend: „We gaan niet inhalen door in '86 extra verhogingen toe te passen. Die tariefverhoging kan er wel komen als we verder gaan uitbreiden." Of een nieuwe BTW-verhoging ook weer zal worden doorberekend in het ko mende jaar? „Dan zal een nieuw be raad hierover uitsluitsel moeten ge ven, maar we hopen allemaal dat dat natuurlijk niet gebeurt", aldus Loze koot. HARDERWIJK Op konin ginnedag, maandag 30 april, is Harderwijk Oranjestad. Alle fes tiviteiten spelen zich af in de binnenstad. Het programma van de oranjevereniging wordt via deze editie van Schilder's Nieuwsblad huis aan huis ver spreid. In deze krant ook veel aandacht voor het Vliegerfeest dat ter gelegenheid van het zes tigjarig bestaan op koninginne dag wordt gehouden. Hieraan kan iedereen meedoen met een zelfgemaakte vlieger van krante papier. Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv Hierdenseweg 64 3841 GZ Harderwi|k Tel 03410 - 1 „Waarom jouw Jaap niet en mijn Hans wel?" Dat vroeg de ene buurvrouw aan de andere... „Mijn Hans heeft minder brillen nodig. Is jouw Jaap voorzichtiger?" „Welnee. Maar ik haal voor Jaap altijd bij OPTICIEN Rijsemus de jongensbril uit die stoeisterke kollektie. En ze zijn niet eens duurder dus waarom zou ik niet?" Stationsstraat 85 - Ermelo Smeepoortstraat 29 - Harderwijk Naam.. Voor Straat: Postcode:Woonplaats:. Datum: Handtekening Deze bon in ongelrankeerde envelop zenden aan Schilder's Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwijk. U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 - 15029 Q(SM46426) Voor de vroege vogels en de langslapers: van 14 00 voor. 10.00 Banketbakkerij-tearoom [mze mNemairi markt -na»oulaan Tel 12061 -13815 HARDERWIJK Ijshal De Har der blijft misschien toch open voor de schaatsliefhebbers. Wethouder J. de Groot (economische zaken, sport en recreatie) deelde dinsdag avond in de commissie stadsont wikkeling mee dat hij „gematigd optimistisch" is. De direktie van Beemsterboer BV ziet geen kans de exploitatie van de kunstijsbaan voort te zetten en heeft de gemeente verzocht de bestemming te wijzigen in „koelhuis". Inmiddels heeft zich echter een gegadigde gemeld, die mogelijkheden ziet de exploitatie over te nemen. De Ijshal zou dan tevens moeten worden gebruikt els accommodatie voor andere sportevenementen, met name indoortennis en badminton, al dan niet onder auspiciën van een lan delijke omroep-organisatie", aldus de wethouder. De mogelijke nieuwe ex ploitant, een grote onderneming op het gebied van rekreatie, is bereid de ijshal de komende tien jaar van de fir ma Beemsterboer te huren. Probleem is dat de eerste twee jaar een finan cieel gat moet worden overbrugd. De onderhandelingen zijn in een verge vorderd stadium en volgens wethou der De Groot is binnen een maand een beslissing te verwachten Momenteel heeft een marktonderzoek plaats in de regio naar de belangstelling voor schaatsen en tennissen in De Harder. Mevrouw E. Th. Wassenaar-Fehling (PH) meende dat de direktie van de ijsbaan de afgelopen jaren te weinig aan public-relations heeft gedaan. Zij verzocht dit in de onderhandelingen te betrekken. VELUWE De afdelingen Har derwijk, Ermelo, Hoevelaken en Nij kerk van de Partij van de Arbeid vie ren op dinsdag 1 mei gezamenlijk feest in Nijkerk. De bijeenkomst be gint 's avonds om half acht in Het Tuinhuis aan de Tuinstraat. Het dan sen en zingen rondom de meiboom wordt muzikaal begeleid door het Meilust Combo. Vervolgens zal het P.v.d.A-raadslid Egbert Bruinewoud uit Harderwijk de betekenis van de eerste-meiviering in deze tijd uitleg gen. Na de pauze, welke muzikaal wordt opgeluisterd door het Salonor kest uit Hoevelaken, verzorgt iedere afdeling een kwartier amusement. P.v.d.A-ers met vervoersproblemen kunnen kontakt opnemen met Hans v.d. Burg in Harderwijk (tel. 03410» 17546) en met J. Iseger in Ermelo (03417-54708). HARDERWIJK In het paas weekeinde en kort daarna hebben zich in Harderwijk weer verschil lende diefstallen voorgedaan en en kele pogingen daartoe. De totale waarde aan buit en aangebrachte schade bedraagt zeker duizenden guldens. Bij een inbraak in een woonwagen op het woonwagenkamp in Hierden konden dieven door twee ruitjes stuk te slaan er met maar liefst 84 spijker broeken vandoor gaan. De broeken waren bestemd voor de handel Ook werd getracht een stereo-toren mee te nemen, doch door nog onbekende oor zaak mislukte deze poging. In een kantine aan de Weiburglaan konden dieven hun slag slaan dank zij een openstaand raampje, dat uit zijn voegen werd gelicht. Uit de keuken verdween voor 25 gulden los geld en voor enkele honderden guldens aan rookartikelen, die werden verborgen in de koelkast. Ook een kantoor in de Stationslaan werd dit weekeinde bezocht door die ven. Er verdween honderd gulden uit een sigarenkistje, terwijl bovendien een deur werd ingetrapt. Een camping- en sportzaak op de Grote Markt kon zich na een visite door onbekenden enkele weken terug, opnieuw verheugen op het bezoek van iemand die weinig goeds in zin had Via de achterzijde werd boven op het dak van de winkel een lichtkoepel verwijderd, waarna de dief tevergeef- se pogingen in het werk stelde om een traliewerk eronder open te krijgen Hij zag zich uiteindelijk genoodzaakt om op te geven, want dit zat beter verankerd dan de dief sterk of slim was. Ten slotte werd in het paaswee keinde nog een aantal bouwketen opengebroken die bij de MTS op het Westeinde staan. Voor over bekend, mist men hier enkel een dopsleutelset en een hamer. Wel werd een bureau totaal overhoop gehaald en vernielin gen aangericht stomen en modelpersen - professionele textielrelnlglng - speciale vlekken- behandeling Jac. Perkstraat 13 (zijstraat Couperuslaan) Harderwijk Telefoon 03410-14521 IW #"12208" k van (3ochove r Bleek 1 Harderwijk dag en nacht i Uw gastvrouw en gastheer JANNYen KOOP MAATJES Vijhestraat 9 «7 Me/ka. méér dan 'n shirt SELECTED DEALER VAN ^ANSWUK-C ~T TT* Dorpsstraat 1-3,3881 8A Putten Tel. 03418-51424 Maandagmorgen gesloten; vrijdagavond koopavond bij v.v. Zwart-Wit '63, e a Harderwijk J Ter gelegenheid van de 0 opening van ons nieuwe O clubhuis aan de Parkweg op O zaterdag 28 april 1984 houden 9 wij open huis van 14.30 tot 17.00 uur. Het bestuur J Tempel en H A Tempel Smeepoortenbrink 40 3841 EM Harderwijk Telefoon 03410-19453 Spreekuur tussen 11.00 en 14.00 uur W. FOLKERS 03417 -51656 Vraag ik of ze een gebleekte denim spijkerbroek voor me hebben, blijkt er 'n enorme kollektie te zijn. Zelfs spijkerjacks in bleek denim! Kwaliteit en prijs prima-de-lux. Wéar...? Bij Texshop natuurlijk. Els. ERMELO, dit prachtige beest heeft be slist model gestaan voor het verkrijgen van de grote modekleur camel" welke is terug te vinden in de zeer chique, sportief-chique en sportieve modellen zoals die te vinden zijn in de gezellige modesalon van Koops Couture aan de Wethouder Rikkerslaan. Voor de moe der van de bruid is er bijvoorbeeld een prachtige voile japon in camel-wit ge streept met bijpassend kort jasje. Ook voor de bruid die nu eens niet in het traditionele wit gekleed wil gaan kun nen we een sprookjesachtige RIMARC japon met daaroverheen een zeer mo dieuze ongevoerde wollen camel man tel, warm aanbevelen. Plezierig is dat zo'n combinatie ook na het grote feest doordraagbaar is. Voor de sportief-chi que gasten heeft Koops Couture boven dien schitterende twee- en driedelige creaties in bijv. camel ruitdessins en daarbij zijn de combinatiemogelijkhe den legio met de kleuren camel-rood, camel-geel en kobalt met camel. Spor tief-chique zijn de camelkleurige ja ponnen van het topmerk NIENDORF. veelal afgezet met een tegen kleur. De ze slankmakende mode is bij uitstek geschikt voor chique en sportief. Bui tengewoon sportief en van internatio nale klasse is de sortering speelse set mode van YARELL. Daarin vindt men o.m. 2-delige zg. bermuda-combinaties van 398.-, ook in effen camel. Een complimentje waard zijn de geruite blazer-pakken met bermuda en T-shirt, geknipt en gemaakt voor de sportieve modebewuste vrouw. In het exclusieve modeparadijsje van Madeleine Koops vindt men de laatste hartverwarmende modesnufjes van de grootste interna tionale modemakers als; RIMARC, ALEXANDER, JOBIS. NIENDORF. JAEGER en YARELL OlltW'C Als onderdeel van onze antiek- en curiosazaak openen wij donderdag 26-4-'84 een Vele soorten voorradig! Als speciale aanbieding: Hj per m-' stroken massief Markt 4 Harderwijk zware kwaliteit met 4 luchtkamers 190cm lang. GROTE VOETPOMP 9.95 Kerkplein 6. Harderwijk Tel 03410-12985 specialist in modelbouw

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1