belastingkantoor kwijt GRATIS Commissie op de fiets over hobbelige wegen OGPW VOLGERS abonneer u nu Nieuwe Harderwijker Courant randmeercombinatie: 31.800 Couture VOLKSWAGENBUS Grote vruchtenflan met slagroom mie menton SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING 1-3 Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 r KAASSCHIETER Alle verzekeringen Hypotheken Pensioenadvies Financieringen >d NBvA KONTAKTLENS- PRAKTIJK SCHILDER'S NIEUWSBLAD 1 MAAND taxi "nodig? GEBLEEKT SPIJKERJACK ■Jgrag Echt uit OH Harderwijk SCHUTTE komt! BIJBEL en KERNBEWAPENING Kleurwee 1st rijd van „Scliilder NU OF NOOIT PAAS- BROOD i ZDc «Duöcrtoctsc JBaüficrij Schooljeugd krijgt informatie over de politie Maas best.... JE HOEFT NIET MOOI TE ZIJN OF KNAP, „DE GOUDVALLEI" DAAR KOPEN... DAN BEN JE KNAP dlci" IN EDE EEN FEESTELIJKE RELATIE TUSSEN OW ZITKOMFORT EN OW WIJNKELDER Tlrmo 1880 8?5 e9e spel hobby R'SN verschijnt iedere maandag en donderdag L gave Wegener Uitgeverij Gelderland B V. Bureau: Smeepoortenbrlnk 20, Harderwijk, tel. 03410- 15029. DONDERDAG 12 APRIL 1984 61e JAARGANG No 30 HARDERWIJK Bewoners Jan het Engclserf (oneven kant) vijzen in een brief aan de gc- eentc op de hinder die zij on dervinden van het verkeer naar en vanaf het nieuwe belas- Jingkantoor. De tot voor kort lustige straat ligt recht tegen- Iver de uitgang van het par keerterrein. De bewoners vre- liii dat de overlast nog aanmer kelijk zal toenemen wanneer de kclastingdienst komend najaar In zijn geheel zal verhuizen naar Tiet kantoorgebouw aan het En- kclserf. Aan de oneven kant van het Engels- de zogenaamde ventweg, wonen loomamelijk jonge gezinnen met kin- J Deze kinderen zijn niet ge lend aan de grote verkeersdrukte die |aat ontstaan. De bewoners houden j al hun hart vast als ze zien hoe zo- lel de werkers als de bezoekers van let belastingkantoor door hun straat ren. „Wij zijn hier komen wonen |mdat het zo rustig is, maar nu lijkt let wel alsof we aan een racebaan wo- len", zegt een van hen. T 'n de brief aan de gemeente wordt oplossing voorgesteld. De even lant van het Engelserf is een door gaande weg, die nu al intensief wordt aikt. De bewoners zouden graag |i. n dat de auto's vanaf het belasting kantoor door middel van eenrich tingsverkeer worden gedwongen van deze weg gebruik te maken, in plaats van de straat lang hun huizen. De verontruste bewoners wijzen de gemeente er in hun brief ook op dat de Wilhelminaschool, met nu 120 leerlin gen, aan het verlengde van het En gelserf ligt. Volgend jaar krijgt deze school er ook nog een kleuterschool bij en zal de buurt nog kinder-inten- siever worden. Voordat er ongelukken gebeuren willen zij dat de gemeente iets aan de onveilige situatie zal doen. „Indien het niet mogelijk is om eenrichtings verkeer in te stellen, willen wij graag dat er drempels, bloembakken of een andere ingang naar het belastingkan toor wordt aangelegd", aldus de da mes M. Kuil en A. Aldenkamp. Zij voegen hieraan toe dat ze, wanneer er geen reactie van de gemeente komt, tot andere acties zullen over gaan. SPECIALE AANBIEDING Bodem van bladerdeeg ongevuld met Zwit serse room en afgemaakt met ananas (kra kend vers). Banketbakkerij-tearoom markt -naaaulacm Tel 12061 -13015_ Het Engelserf, met op de achtergrond het belastingkantoor W. FOLKERS 03417 - 51656 Markt 4 Harderwijk Om deze feestelijke gelegenheid wat meer luister bij te zetten, bieden wij in samenwerking met hotel-restaurant 't SPEULDERB0S te Garderen gaarne een KOPJE KOFFIE met gebak aan. Uw luweher Kerkstraat 32, PUTTEN 03418-52370 KOOPS ASSURANTIËN Wethouder Rikkerslaan 8-10 ERMEIO Telefoon: 03417-53919 b.g.g. 57867 J Tempel en H. A. Tempel Smeepoortenbrink 40 3841 EM Harderwijk Telefoon 03410-19453 Spreekuur tussen 11.00 en14.00uur Ja, ik abonneer mij op het Schilder's Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Naam:. Voorl. Straat: PostcodeWoonplaats 2 Datum:Handtekening J Deze bon in ongefrankeerde envelop zenden aan Schilder's Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwijk. 0 U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410-15029 (SN841204) WW B12206" k van ftochove Bleek 1 Harderwijk [dag en nachti ipijfieyoci, ui wuu&jp itt gefifoe&e, spjfëaMbeKl Harderwijk, Markt 20 Ermelo, Stationsstraat 108 Nijkerk, Singel 14 Amersfoort, Utrechtsestraat 10 Bameveld, J. v. Schaffelaarstraat 14 Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of or.gewoon Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv Hierdenseweg 64 3841 GZ Harderwijk Tei 03410 HARDERWIJK Dc leden van de raadscommissie openba re werken fietsten maandag middag door een gedeelte van Harderwijk en Hierden om per soonlijk dc toestand van het we gennet te beoordelen. Voor het onderhoud van wegen heeft de gemeente bijna acht ton be schikbaar en volgende weck moet de commissie, aan dc hand van een urgcntielijst, bepalen aan welke straten dat bedrag het beste kan worden besteed. Al kort na het vertrek vanaf het stadhuis stelden de commissieleden vast dat het wegdek van de Hogeweg wel erg hobbelig is. G. A. Sioot-Baltus (CDA), de enige vrouw in het gezel schap, verloor hier zelfs haar schoen. Onder aanvoering van wethouder H. Mulder werd via Stadsdennen en Frankrijk koers gezet naar Hierden. Op de landelijke Elsweg werd enige tijd stilgestaan bij de vraag of dit eeuwenoude weggetje, dat nogal wat sluipverkeer te verwerken krijgt, moet worden verbreed. Een eindje verderop bleek dat de Duinweg aan weerskanten is beschadigd, doordat deze bermstroken worden gebruikt als ruiterpad. Op het industrieterrein Lorentz werd vastgesteld dat sommi ge straten kapot worden gereden door het zware vrachtverkeer. Ook aanwe zig waren de heren ing. P. van Saane en A. Grinwis van de dienst gemeen tewerken, waarbij duidelijk nog geen overeenstemming bestond over de kwestie welke wegen het eerst aan de beurt zijn voor het noodzakelijke on derhoud, en of het herstraten nu met klinkers of met asfalt moet gebeuren. RIOOL De fietstocht verliep zonder proble men. Uitvallers waren er niet, zodat de bezemwagen geen passagiers hoef de op te pikken. Dit voertuig werd bestuurd door de PvdA'er E. Bruine- woud, die op zijn snorfiets aan de ex- De raadscommissie fietst over de Elsweg, langs de boerderij van Lammert van 't Goor, naar Hierden toe. cursie had willen meedoen. Omdat het de laatste uren voor het vertrek vrij hevig regende, verkeerde hij in de veronderstelling dat het tochtje niet door zou gaan. Vandaar dat de socia list in zijn auto achter de fietsers aan reed. Op dc terugweg werd, na het drin ken van ccn kop koffie in dc direktie- keet aan dc Lorcntzstraat, een kijkje genomen bij de riolcringswcrkzaam- heden die hier worden uitgevoerd. Enkele commissieleden daalden in dc bouwput af en kropen zelfs in dc rioolbuizen, die met behulp van hy draulische vijzels onder de rondweg door worden geschoven. Enigszins be smeurd, maar diep onder de indruk beklommen zij vervolgens weer het rijwiel om te zien aan welke verbete ringen het geld moet worden uitgege ven. r~ Uw gastvrouw en gastheer JANNYen KOOP MAATJES Vijhestraat 9 Openb. vergadering inde KIEKMURE 24 april, 20.00 uur HARDERWIJK Nog steeds is het mogelijk werkstukken in te sturen voor de kleurwedstrijd ter gelegenheid van het zestigja rig bestaan van Schilder's Nieuwsblad. In de speciale fees telijke krant, die enkele weken geleden is verschenen, stond een vaas afgebeeld. Deze moet met bloemen worden gevuld. De deelnemers mogen zelf weten hoe zij dat doen: men mag de bloemen tekenen, schilderen, borduren, maar ook aanbrengen met crêpepapier, lapjes stof of wat voor techniek dan ook. Ook mag de vaas worden overgetrok ken op ander materiaal, bijvoor beeld hout, glas of linnen. Als het maar een fleurig en kleurig ge heel wordt. Iedereen, jong en oud, kan meedoen aan deze wed strijd waarmee leuke prijzen zijn te winnen. De eerste tientallen inzendingen laten zien dat er best iets moois van is te maken. De resultaten moeten, voorzien van naam, adres en leeftijd, voor 25 april 1984 bij Schilder's Nieuwsblad, Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, zijn. In Ermelo bij sigarenspeciaalzaak Lam- merts van Bueren, Stationss traat 60 en in Hierden bij het postkantoor, Epe, Zuiderzee straatweg 116. De inzendingen worden tentoongesteld in ons kantoor. in de oofavond van 6.95 voor5." 10 MELKBOLLENvoor 2.50 Alleen vrijdagavond van 7-9 uur Kleine Marktstraat 1 - Harderwijk Tel 12135 HARDERWIJK Gisteren hebben alle schoolhoofden in Harderwijk nieuw voorlichtingsmateriaal ontvan gen van de gemeentepolitie Har derwijk. Het pakket bestaat uit ccn kijk- en leesboek, een kleur- en doc- bock en ccn werkstuk spreekbeurt- boek, bestemd voor de hoogste klas sen van dc lagere scholen. Dc eerste twee boeken zijn voor dc oudste kleu ters en voor dc tweede klas van dc la gere school. Met het toesturen van dit informa tiepakket over de politie wil men pro beren de talrijke misverstanden bij de 1 jeugd over de politie uit de weg rui men. Door meer voorlichting over de politie wil men proberen aan het „on bekend maakt onbemind" een draai te geven, zodat de jeugd al in een vroeg stadium geïnformeerd en vertrouwd wordt gemaakt met de politie. Het aanbieden van het informatiepakket kan dank zij financiële steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In de boekwerkjes wordt onder meer aandacht besteed aan de verschillen de afdelingen bij de politie en het ta kenpakket in zijn algemeenheid. In het nostalgische pandje aan de Er- melose Wethouder Rikkerslaan, waar nog steeds de sfeer van vroeger is te proeven, aandacht voor de exclusieve collecties van de allergrootste EuroDe- se modemakers waaronder RIMARC, JAEGER, JOBIS. ALEXANDER, YA- RELL en NIENDORF. Paasbest wordt „Maasbest" in een van de vele schitte rende creaties welke nu te bewonderen zijn in de knusse modesalon van Made leine Koops. Gedurende de paastijd staat haar hele zaak in het teken van de grote modekleur ROOD! Zo zijn er de afgelopen week vele exclusieve creaties binnengekomen w.o. ook een schitte rend rood katoenen pak waarvan het jasje aan twee zijden draagbaar is en ook een zuiver scheerwollen d.pièces, rood met witte kraag, beschaafd, chi que en uiterst elegant. Een echte paas- creatie. Hoge ogen gooit ook de rood- lederen blazer met daarbij een geruite rok in de rood-witte uitvoering, echt iets voor de zeer modebewuste vrouw. Juist voor het verschijnen van deze krant werd er nog een zeer fraaie rode robe-manteau bezorgd. Als mantel en japon te dragen. Maar er zijn ook volop rode ongevoerde zomermantels met een heel bijzondere modieuze snit. Wat te doen als Ma niet van rood houdt? Geen nood, want Madeleine Koops heeft ook voor deze moeder een fraaie collectie exclusieve mode in huis in alle overige modekleuren zoals: wit-zwart, camel-wit en pasteltinten in japonnen, deux-pièces, rokken, blouses en blazer jasjes en bovendien zeer gedistingeer de mantels in zandkleur of marine. Tot besluit nog even aandacht voor de ou derwets gezellige en vakbekwame be diening, de gastvrijheid en de persoon lijke belangstelling voor elke indivi duele klant! ALLEEN DEZE WEEK: Gouden dameshorloge Gouden dames monogramring Massief zilveren armband (zolang er Is) Massief zilveren roosring 500 -nu 198.00 260 -nu 128.00 175.-nu 49.00 45.-nu 22.50 Edelstaal klein slacouvert (zolang er is)65 - nu 10.00 Massief zilveren rinkelarmband 50-nu 10.00 CASSETTES: JUIST IN CASSETTES DE GROOTSTE KEUS- DE LEUKSTE PRIJS Cassette edelstaal geen 1006 - maar 595 - geheel compleet met kist en de thee lepels. gebaksvorkjes, suikerschep, taartschep. suikertang. broodzaag, slacou vert. het model kunt u zelf bepalen. Goudhandel I C- i*Wr ^mpfoufh'i oostemde t)5 scherpen/eel 03497 - 1607. slationsslr 143 apeldoom 055 218880 amsterdamsestraatweg 699 utrecht 030 - 444040. hootdstr 87 velp 085 618095 COiumpuSiaan 392 utrecht 030 88452/ Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn, vrijdags te Scherpenzeel en Velp Inkoop oud goud en zilver. Goud 19.- per gram. en in de april jubileummaand is er Goed zitcomfort is een kwestie van persoonlijke smaak. Buningh weet daar alles van; met zijn lange ervaring, zijn uitgebreide collectie, zijn eigen stoffeer- derij met vrijwel onbeperkte keuze uit mooie stoffen. (J parkeert gemakkelijk, wordt gastvrij ontvangen en krijgt deskundig advies. En deze maand combineert u uw goede smaak met een royale aanvulling van uw wijnkelder BuninqKJitterieur Ede Verlengde Maanderweg 63 Tel. 08380-12610 Rotterdam Nieuwe Binnenweg 190 Tel. 010 769122 een (verre) reis waard en gemakkelijk parkeren Bouwdoos schaal 1 25 van 22.50 voor vedesl Kerkplein 6. Harderwijk Tel03410-12985 speciansi in modelbouw - -F

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1