Harderwijk haalt eerste agente binnen Nieuwe algemene hulpdienst 24 uur per dag bereikbaar GRATIS AUTOPED VOLGERS Nieuwe Harderwijker Courant FP LENTE TREFFER randmeercombinatie: 31.800 brink Luchtverwarming ALS GEMEENTE SUBSIDIE VERLEENT Couture Voor comfortabele warmte uit onopvallende roostertjes. DE RUITER VAN OS B.V. poortinga poel bv SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING OPENING woensdag 11 april ANTIEK en CURIOSA De allerlaagste prijzen! k Europeese top. Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 X X X X X X X JJCtofS KH SIERAAD IS UW VROUW SH SIERAAD VOOR UW VROUW 'T LIGT ZO DICHT BIJEEN, ALS MAN BI VROUW. C\ X rr Grote vruchtenflan met slagroom C9 KONTAKTLENS- PRAKTIJK 3.50 SCHILDER S NIEUWSBLAD ^451 spel hobby SCHILDERS NIEUWSBIAD Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave Wegener Uitgeverij Gelderland B.V. Bureau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029, redactie 15792 DONDERDAG 5 APRIL 1984 61 e JAARGANG No 28 HARDERWIJK Sinds Heieen Klinkenberg wordt hier als burgemeester Van Boeijen als hoofd van maandagmorgen half twaalf eers,e vrouwelijke agente beëdigd door de politie. heeft Harderwijk nu ook een Uw installateur ERMELO. Putterweg 12. tel. 03417 - 51344* vrouwelijke politie-agent. Het is de 29-jarige Helcen Klinken berg, die die ochtend door bur gemeester J. E. van Boeijen werd beëdigd op het bureau van de gemeentepolitie. De komst van Harderwijks eerste agente maakt een eind aan de vele ge sprekken die hier zijn voorafge gaan en die haar komst vanuit Delft, waar zij al drie jaar in ak- tieve dienst heeft gewerkt, een stuk makkelijker heeft gemaakt. Voor veel oudere Harderwijkers zal zowel de naam Klinkenberg als het I gezicht onmiddellijk zekere herinne ringen oproepen aan de vertrouwde verschijning van agent Klinkenberg die ver voor haar tijd als agent bij de Harderwijkse gemeentepolitie dienst deed. Heieen Klinkenberg is dan ook de kleindochter van de inmiddels al 87 jaar oude Klinkenberg. Burge meester Van Boeijen en korpschef H. J. Oldenhof lieten merken erg geluk- kig te zijn met de komst van een vrou- I welijke collega. Oldenhof liet duide lijk uitkomen dat de keuze van Klin- kenberg niets te maken heeft met het feit dat er nu ook een vrouw bij het korps is. „Ze kwam bij de sollicitaties gewoon als beste uit de bus. Van de negen sollicitanten hebben we er vijf voor een gesprek uitgenodigd en uit eindelijk viel onze keus op haar", legt hij uit. Wel laat hij zich ontvallen dat het wel prettig is dat er nu een wat oudere vrouw in het korps zit, die straks twee andere vrouwelijke colle ga's, die volgend jaar juni ook het korps komen versterken, kan helpen opvangen. NIET STRENG Heieen Klinkenberg zelf gelooft k niet dat haar komst veel opschudding 1 teweeg zal brengen in Harderwijk. „Ik venvacht geen problemen. In Delft waren een collega en ik ook de enigste vrouwen in het korps. Op zich maakt dat geen enkel verschil. Het went al lemaal heel snel", aldus Klinkenberg. Ze verklapt over haarzelf dat ze niet zo streng is als het gaat om het uitde len van bekeuringen. Het lijkt ons echter verstandiger dit niet uit te pro beren, want zoals ze zelf zegt: ..Moet er eenmaal bekeurd worden, dan vinden ze je opeens wèl streng." Burgemeester Van Boeijen zei bij de beëdiging verder te geloven dat de vrouwelijke collega's die het politie korps komen versterken de slogan „de I politie is je vriend" nog meer kan be nadrukken. „Overigens is Harderwijk niet de enigste plaats hier, waar vrou wen in het korps zitten", voegde hij er nog aan toe Feitelijk is Klinkenberg niet eens de eerste vrouw in het korps. Twee vrouwelijke parkeercontroleurs I zijn haar al voorgegaan. assurantie adviesbureau Hamburgerweg 2a, Ermelo, tel. 03417 - 54660. na kantoortijd 03417 - 51071, en 03410 - 12129 voor aen betrouwbaar, deskundig en persoonlijk advies in: alle verzekeringen financieringen hypotheken W. FOLKERS 03417 -51656 HARDERWIJK De in oprich ting zijnde algemene hulpdienst, een project van de Vrijwilligers Centrale Harderwijk, krijgt waar schijnlijk subsidie van de gemeente Harderwijk. De welzijnseommissie heeft zich hierover positief uitge sproken. De initiatiefnemers heb ben gevraagd om een startsubsidie van 5600 gulden, maar dit zal niet zo gemakkelijk gaan, omdat het wordt gezien als financiering van nieuw beleid. En dit moet worden betrokken bij de bijstelling van het financieel meerjarenschcma. De commissie kon zich echter vinden in een suggestie van de PvdA-er F. H. van Hoorn om de algemene hulp dienst als experiment te bestempe len. Onder die noemer kan de subsi die buiten het meerjarenschema om worden verleend. Over de hoogte van het bedrag en de wijze van dek king werd in de welzijnseommissie niet gesproken, omdat dit een zaak is voor de commissie financiën. Secretaris H. J. Hoenderdos van de Ruim gesorteerd, 300 m2 meubelen o.a. slaapkamers, buro s, eethoeken, secretaires, buffetten enz. enz. en veel kleingoed. Kom gerust even binnen, uw kopje koffie staat klaar. MAURICE en WOUTJE JANISSE Hondegatstraat 4 - Harderwijk. (Advertentie) ..Keer op keer slaagt Madeleine Koops erin een collectie samen te stellen die vergelijkbaar is met die van de aller grootste Europeese top modezaken"! Dat schrijft de krant over de modesa lon van Koops Couture aan de Ermelo- se Wethouder Rikkerslaan (Schilders Nieuwsblad van 22 maart). En gelijk hebben ze. Modeminnende dames die in deze tijd deze knusse modezaak met een bezoek vereren zullen geboeid wor den door de laatste hartverwarmende modesnufjes van de grootste modema kers van Europa zoals: RIMARC, JO- BIS, JAEGER. NIENDORF, YARELL en ALEXANDER. Maar ook de rustige sfeervolle ambiance dienen niet onver meld te blijven. Het is ook een van de weinige zaken waar men kans ziet een maat 46 jong, modieus en elegant te kleden. In het bijzonder daarvoor ge schikt zijn de zuiver scheerwollen ja ponnen van NIENDORF of de prachti ge creaties van de Italiaanse groot meester RIMARC. Deze twee merken zijn bij Madeleine Koops de absolute toppers. Bekijk maar eens de beeld schone japon van RIMARC met als grapje een aangebreide mantel. Zeer geschikt voor de moeder van de bruid NIENDORF brengt zeer dunne zuiver wollen japonnen in prachtige ruitdes- sins en voor de zomer buitengewoon exclusieve en elegante modellen in ka toen of katoenen batist met of zonder bijpassend jasje. In frisse zomerkleu- ren zijn er sportieve Bermuda pakken of gezellige broekrokken met bijpas sende tops. De sportieve en jeugdige combimode van YARELL verdient naar onze mening een 10! Wat die met kleuren en dessins weet te doen valt hier niet te beschrijven. Dat moet men zelf zien. Dat kan van dinsdag tot en met zaterdag. algemene hulpdienst in oprichting gaf tijdens de commissievergadering een toelichting op de subsidie-aanvraag. Het streven is gericht op een hulp dienst die 24 uur per dag, zeven dagen per week, bereikbaar is. Het kantoor, in het pand van de Vrijwilligerscen- trale in de Bruggestraat, is twee uur per dag „bemand of bevrouwd" voor gesprekken met hulpverleners of hulpaanvragers, voor administratie of andere werkzaamheden. Buiten deze kantooruren worden telefoongesprekken automatisch doorgetoetst naar een telefoonnum mer. Voor dit systeem is gekozen om dat in de praktijk is gebleken dat een antwoordapparaat waarop enkele te lefoonnummers staan niet voldoet. Negentig procent van de mensen legt dan de hoorn weer op de haak, aldus de heer Hoenderdos. De automatische doorschakeling is weliswaar duurder, maar deze kosten acht men verant woord, omdat de hele hulpdienst staat en valt met de telefonische bereik baarheid. Dat was de hoofdoorzaak van het falen van Handje Hulp: de on bereikbaarheid en het niet kunnen voldoen aan alle verzoeken om hulp, stelde Hoenderdos. BEHOEFTE Hij verzekerde de commissie ervan dat in Harderwijk behoefte bestaat aan een algemene hulpdienst. De ini tiatiefgroep heeft deze behoefte ge peild bij een aantal instellingen. De Stichting Welzijn Ouderen heeft in het in 1981 uitgebracht meerjaren plan, naar aanleiding van vele ge sprekken met ouderen, al gewezen op de noodzaak van een hulpdienst. Ook bij andere instellingen, zoals de regio nale kruisvereniging, de PCCMD, de stichting maatschappelijk werk West- Veluwe en de gcmeentelike sociale dienst is gebleken dat zij regelmatig te maken krijgen met allerlei aanvra gen om hulp, waarmee men geen raad weet, vervolgde de heer Hoenderdos. Hij vertelde dat in totaal veertig brieven zijn rondgestuurd. Uit de ant woorden bleek dat alleen kerkelijke instellingen iets doen voor eigen leden en tevens is hiervan spake T>ij één ou derenbond. Later zijn er nog gesprek ken gevoerd met het Rode Kruis en is ook deze organisatie in het overleg betrokken. Na een jaar zal de praktijk moeten uiwijzen of de behoefte juist is ge peild. De heer Hoenderdos was niet zo gelukkig met de conclusie van de wel zijnseommissie dat de algemene hulp dienst als experiment moet worden beschouwd. „Als we er niet in zouden geloven, waren we er niet aan begon nen. Daarom pleiten we ervoor een zekerheid in te bouwen om deze hulp dienst ook na 1 januari 1986 te blijven ondersteunen" zei hij. Aan de vele bezwaren die bij de ge meente bestaan tegen een aparte huisvesting voor de hulpdienst is de initiatiefgroep tegemoet gekomen. Vooral voor de startperiode zijn er ve le voordelen aan verbonden om ge huisvest te zijn in het pand van de Vrijwilligers Centrale. Het bestuur van de VCH heeft een zeer geschikte ruimte aangeboden, waarvan de hulp dienst dankbaar gebruik zal maken. Wel is het de bedoeling binnenkort over te gaan in een eigen stichting. Markt 4 Harderwijk ALLEEN DEZE WEEK: Gouden oorbellen met steen300 -NU 148.- Gouden massieve schakelarmband „...750 -NU 438.- Massief zilveren graveerplaat 32 -NU 10.- Massief zilveren shorty (halsketting)...35.-NU 10.- 6 zwaar verz. longdrinklepels (zolang er is) 198-NU 48.- 6 edelstalen tafelmessen .174.-NU 25.- CASSETTES: JUIST IN CASSETTES DE GROOTSTE KEUS- DE LEUKSTE PRIJS Cassette edelstaal geen 1006 - maar 595 - geheel compleet met kist en de thee lepels, gebaksvorkies, suikerschep, taartschep. suikertang. broodzaag, slacou- vert, het model kunt u zelf bepalen Goudhandel ,^^Jc {—Bjonih'filtri oostemde 95. scherpenzeel 03-197 - 1607. stabonsstr 143. apeldoorn 055 - 218880 amsterdamsestraatweg 699 utrecht 030 - 444040. hoofdstr 87 veto 085 - 618095 coiumousiaan jyz. utrecht 030 - 88452/ Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn, vrijdags te Scherpenzeel en Velp Inkoop oud goud en zilver. Goud 19.- per gram. gouo en znver. uuuu ia.- per yrain. a v BIPimyajusJeoAS 100 sotpetlaLo&i. StzaJzgzswde/i e/ictt aJllt wmjipatte£é£ejuzen>. Adui&piyt 75- Nt/rmuiK 49L» Harderwijk, Markt 20 Ermelo, Stationsstraat 108 Nijkerk, Singel 14 Amersfoort, Utrechtsestraat 10 Bameveld, J. v. Schaffelaarstraat 14 GRATIS GOUDEN HARTJE Om deze feestelijke gelegenheid wat meer luister bij te zetten, bieden wij in samenwerking met hotel-restaurant 't SPEULDERB0S te Garderen gaarne een KOPJE KOFFIE met gebak aan. Uw/uwelier KAASSCHIETER K Kerkstraat 32. PUTTEN 03418-52370 HARDERWIJK Té laat zag de bestuurder van deze vrachtwagen combinatie dat voor hem een personenauto was gestopt voor een op rood staand verkeerslicht op de Oranjelaan. Remmen hielp niet meer en in een uiterste poging de auto te ontwijken stuurde hij zijn wagen regelrecht over het fietspad heen de heg in. Toch raakte hij nog behoorlijk de voor hem staande auto. Van achteren werd deze in elkaar gedrukt waarbij de achterruit in duizenden stukjes uiteen spat te. De vrachtwagen blokkeerde voor meer dan driekwart de Oranjelaan, wat een lichte filevorming ten gevolge had. De bestuurder van de vrachtwagen en de bestuurster van de personenauto mankeerden niets. Ook de man naast haar in de auto raakte, ondanks de hevige klap, niet gewond. Uit een voorlopig on derzoek van de politie is gebleken dat er geen geldig keuringsbewijs voor de aanhanger van de vrachtwagen was Volgens de politie was bovendien de aan hanger onvoldoende beremd SPECIALE AANBIEDING Bodem van bladerdeeg opgevuld met Zwit serse room en afgemaakt met bananen (krakend versl Banketbakkerij-tearoom markt -naaoulaan Tel. 12061 13815 J Tempel en H A Tempel Smeepoortenbrink 40 3841 EM Harderwi|k Telefoon 03410-19453 Spreekuur tussen 11.00 en 14.00 uur Vrijdag bofavond Alleen vrijdagavond j v.a. 7-9 uur KRENTENBROKJES van 4.50 voor 10 MELKBOLLEN2.50 De «Dubertoctse JBakberij Kleine Marktstraat 1 - Harderwijk Tel.: 12135 taxi - nodig? #"12203" i van !3ochove 1 B leek 1 Harderwijk ,dag en nacht i Sinds enige tijd bestaat in de pro vincie Gelderland een aktieve werkgroep van de Stichting „Vrou wen in Post Natale Depressie". Naast het geven van voorlichting over deze ziekte, organiseert de werkgroep ook praatgroepen.Heb je belangstelling, meld je dan zo snel mogelijk aan bij mej. J. IJff-Mak, tel. 03410-12830 of mevr. N. Bolt-Snijder. tel. 03417-51888. Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedrijt H. Nieuwenhuis bv Hierdenseweg 64 3841 GZ Harde; wijk Tei 03410 i ivirrnivi^ Ja, ik abonneer mij op net acnnaer s NieuwsDiau. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Naam:Voorl Straal... Postcode:Woonplaats Datum:Handtekening: Deze bon in ongetrankeerde envelop zenden aan Schilder s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100,3841 WB Harderwiik. U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren: 03410-15029. SN 840504 op luchtbanden met bel, rem en steunveilige discuswielen Kerkplein 6. Harderwijk. Tel 03410-12985 specialist in modelbouw

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1