Harderwijks taxibedrijf fraudeert ruim vier ton KUTPWAL OPGEKNAPT Geen Pat Boone op Boulevard GRATIS Nieuwe kattenverblijven voor asiel in Ermelo GESLAAGDE AKTIEDAG IN STADSWEIDEN abonneer u nu Nieuwe Harderwijker Courant GROOTSTE STEUNFRAUDE IN HARDERWIJK OOIT GEPLEEGD Brand verwoest veldschuur randmeercombinatie: 31.800 Dialezing bij Vogelwacht Raad behandelt meerjarenschema Oranjevereniging vergadert morgen Plan Frankrijk in commissie SCHILDER'S NIEUWSBLAD 1 MAAND SCHILDERS NIEUWSBIAD Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave Wegener Uitgeverij Gelderland B V. Bureau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410- 15029, redactie 15792 MAANDAG 2 APRIL 1984 61e JAARGANG No 27 HARDERWIJK Uit een ge zamenlijk onderzoek door de gemeentepolitie van Har derwijk, de Sociale Recherche en de Rijksverkeersinspectie uit Arnhem is aan het licht geko men dat maar liefst twaalf van« de dertien chauffeurs van een Harderwijks taxibedrijf ten on rechte een uitkering genoten. Zowel de chauffeurs als de twee vennoten en een ex-vennoot be kenden zich schuldig te hebben gemaakt aan steunfraude en be lastingontduiking. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van ruim vier ton. Donderdag werd dit tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Vol gens de Sociale Dienst Harderwijk is dit de grootste steunfraudezaak die ooit in Harderwijk is gepleegd. Behal ve steunfraude en belastingontdui king werden bovendien een flink aan tal overtredingen geconstateerd van het rijtijdenbesluit en de gemeentelij ke taxiverordening. Op veel ritten werd de taximeter nooit aangezet, terwijl werkboekjes niet of onvolledig werden ingevuld. WAPEN Uit het onderzoek kwam naar voren dat twaalf van de dertien chauffeurs, HARDERWIJK De Vogelbe- schermingswacht Noordwest Veluwe l'.omt donderdag 5 april bijeen in res taurant IJsselmeer. Voorzitter W. Janszen verzorgt een lezing met dia's, getiteld „Vogels van het oude en het nieuwe land". De heer Janszen heeft fraaie opnamen gemaakt van herken bare vogels uit eigen omgeving, van „gewone" soorten tot zelfzame win- tergasten. De avond begint om acht uur en is gratis toegankelijk. HARDERWIJK De gemeente raad buigt zich donderd.. 5 april In een extra vergadering over het i.ran- cieel meerjarenschema 1984 t.m. '87. In hun aanbiedingsbrief stellen b. en w. tevreden te zijn met het resultaat. Dit vindt zijn oorzaak echter niet in het beschikbaar zijn van meer finan ciële middelen, maar in het nog beter dan voorheen beheersen van de mid delen. die het taxibedrijf in dienst had, een uitkering genoten in het kader van de WWV of de WW. Die uitkeringen lie pen via de Sociale diensten in Har derwijk, Barneveld, Putten, Deventer, van het Gemeenschappelijk Adminis tratiekantoor in Apeldoorn en via het Sociaal Fonds Bouwnijverheid Am sterdam. Nadat de eerste resultaten van het onderzoek bekend kwamen, werd door de officier van justitie een gerechtelijk vooronderzoek gevorderd bij de rechter commissaris in Zwolle. Op een drietal adressen werd vervol gens huiszoeking verricht. Daarbij werd een groot gedeelte van de admi nistratie in beslag genomen. Op een van de adressen werd bovendien een vuurwapen gevonden. Het wapen was weliswaar niet geladen, maar in een andere kamer vond men ook de muni tie. Volgens de bezitter van het wa pen, had hij dit ooit eens gevonden in een taxi en het toen maar gehouden. Het wapen is in beslag genomen. ZWART GELD Ook de FIOD werd ingeschakeld, omdat er, behalve ten onrechte uitge keerde uitkeringen en onvoldoende afdracht van sociale premies, ook te weinig belasting werd afgedragen door het bedrijf en de twaalf chauf feurs. In totaal zijn vijftien aanhou dingen verricht; de chauffeurs, de twee vennoten en een ex-vennoot van het Harderwijksc taxibedrijf. Zij heb ben de uitkerende instanties sinds 1981 voor zeker 190.000 gulden bena deeld. Het bedrag dat te weinig aan premies is afgedragen bedraagt 52.000 gulden, terwijl de ontdoken belastinggelden maar liefst 170.000 gulden bedraagt. STRAFKORTING De chauffeurs die een uitkering ge noten, verzuimden veelal hun werk zaamheden op hun werkbriefjes in te vullen. Of gaven slechts een klein ge deelte op. Hiervan was de werkgever op de hoogte. Sterker nog: in sommige gevallen werd afgesproken hoe hoog het bedrag moest zijn, dat werd opge geven. Zodoende leek het erop alsof de boeken klopten. Doordat de chauf feurs hun werkbriefje invulden was het ook mogelijk, dat de Sociale Re cherche niet eerder al lucht kreeg van deze kwestie Direkteur van de Socia le dienst Harderwijk, de heer Bakker, liet desgevraagd weten, dat de uitke ringen voor een groot deel zullen wor den teruggevorderd. Dit geldt met na me voor de WW. De WWV-uitkering zullen de frauderende chauffeurs ver moedelijk wel kunnen vergeten. Hier voor zullen zij naar alle waarschijn lijkheid worden uitgesloten. Voor de chauffeurs tenslotte die een bij standsuitkering genieten, wacht hun een strafkorting, die wel eens zou kunnen oplopen tot twintig procent. Een aantal chauffeurs ontspringt ech ter deze strafmaatregelen, omdat zij inmiddels alweer werk hebben gevon den. Niettemin zullen ze nog wel strafrechtelijk worden vervolgd. Het taxibedrijf nam trouwens ook vaak een loopje met het rijtijdenbe sluit en de taxiverordening. De chauf feurs behoren lijsten in te vullen waarop alle ritten staan genoteerd en werkboekjes bij te houden. Hier kwam vaak weinig van terecht, ter wijl in een aantal gevallen de werk boekjes zelfs waren „zoekgeraakt". •De in de taxi's geplaatste meters wer den bij dit taxibedrijf ook vaak niet gebruikt; iets dat officieel wel ver plicht is. De chauffeurs hadden vast gestelde tarieven voor bepaalde tra jecten, die overigens wel vrij exact overeenkwamen met de tarieven, zoals die door B. en W. zijn vastge steld. Ook voor deze overtredingen zijn processenverbaal opgemaakt. De belastingdienst heeft inmiddels beslag laten leggen op de goederen van het taxibedrijf. Dat wil echter niet zeggen, dat Harderwijk het nu nog maar met één taxibedrijf moet stellen. Het taxibedrijf draait nog steeds. Wel rijden er minder taxi's en zijn alle chauffeurs freelance werk zaam. HIERDEN Bij een brand aan de Grensweg in Hicrden is donderdag ochtend vroeg een open veldschuur en een groot deel van de daaraan ver bonden deel door een felle uitslaande brand verwoest. Daarbij brandde ook een op de deel geparkeerde vrachtwagen grotendeels uit. De schade wordt ruwweg geschat op bijna tachtig duizend gulden. De brand brak kort na vijf uur uit. De brandweer Hierden was vrij snel ter plaatse en had na korte tijd het vuur onder kontrole. Toch kon zij niet verhin deren dat de schuur voor een groot deel uitbrandde. In de schuur was hooi en stro opgeslagen. Dat gaf vooral bij het nablussen veel moeilijkheden zodat dit geruime tijd in beslag nam. Hoe de uitslaande brand is ontstaan is voorlopig nog een raadsel De politie heeft de zaak in onderzoek. Bij de brand deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. HARDERWIJK De oranjevereni ging houdt dinsdag 3 april de jaarlijk se ledenvergadering in restaurant Ba ron aan de Markt. De leden kunnen van gedachten wisselen over de festi viteiten die voor koninginnedag op het programma staan. Er heeft ook een bestuursverkie zing plaats. De heren R. Veerman en E. J. van Zadelhoff hebben de wens te kennen gegeven tussentijds af te tre den. De heer I' W. J. Bergers stelt zich herkiesbaar. De vergadering be gint om acht uur. Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv Hierdenseweg 64 3841 GZ Harderwi|k Tel 03410- 12554 HARDERWIJK De herinrichting van de Kuipwal tot woonstraat is gereed. Vrijdag 6 april zal wethouder H. Mulder met een van de bewoners de laatste hand leggen aan de werkzaamhe den. Dit gebeurt om vier uur 's middags, door het planten van een boompje. De Kuipwal heeft een nieuwe bestrating en groenvoorzieningen gekregen. HARDERWIJK Het optreden van Pat Boone op de Boulevard, zoals aangekondigd in onze krant, is zondag iet doorgegaan. Dat hield verband met de datuméén april. Toch zijn verscheidene Harderwijkers nog gaan kij- en of de Amerikaanse zanger zijn oude succesnummers als Bemadine, Love Letters in the Sand en niet te ver beten April Love op het pleintje bij de Vispoorl ten gehore zou brengen. Dat Pat verstek liet gaan had dus niets !e maken met een eventueel verbod vanwege de zondagsrust. Volgens wethouder H. Mulder (Combinatie) was lat waarschijnlijk toch niet mogelijk geweest. „Iedereen mag op straat zingen, zolang hij er geen geld voor vraagt." De vermelding dat Pat Boone vermoedelijk een nazaat is van de familie Boonen, die in de vorige eeuw naar de Verenigde Staten emigreerde, was uiteraard ook uit de lucht gegrepen. Degenen die in de grap met Pat zijn ge trapt, genoten in elk geval van een wandeling in het lentezonnetje. stomen en modelpersen - professionele textielrelniging - speciale vlekken- behandeling Jac. Perkstraat 13 (zijstraat Couperuslaan) Harderwijk Telefoon 03410-14521 HARDERWIJK De commissie stadsontwikkeling moet zich dinsdag 3 april uitspreken over het ambtelijk commentaar dat is gegeven op de be zwaarschriften welke zijn ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan Frankrijk en het ontwerp-bestem mingsplan Buitengebied III (Hierden). Aan de orde komt ook de woningbouw in Sint Janshof en de bestemmings wijziging voor de kunstijsbaan. De vergadering begint een uur eerder dan gewoonlijk, 's avonds om zeven uur in het stadhuis. 1 Ja, ik abonneer mij op het Schilders Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. ERMF.LO Maandag komt de bouwvergunning af voor de nieuw te bouwen kattenverblijven bij het dierenasiel Ermelo. Vicc-voorzittcr J. Wildeman deelde dit mee op de jaarvergadering van de plaatselijke afdeling van de Vereniging tot Be scherming van Dieren. Het is de be doeling spoedig met de bouw van de kattenverblijven te beginnen, waar bij wordt gerekend op de hulp van vele vrijwilligers. Bijvoorbeeld van iemand die werkeloos is en zin heeft om een handje tc helpen. De vereniging kan terugzien op een goed jaar waarbij de collecte 2708,05 had opgebracht en ccn sub sidie werd verleend van 1907,80 of wel acht cent per inwoner van Erme lo. De vereniging zal zich niet meer als voorgaande jaren presenteren op de Braderie maar zoekt naar andere publiciteitsmogelijkheden. In 1983 werden 75 zwerfdieren in het asiel opgenomen waarvan er 54 weer terug gehaald werden door hun baas. Op dit moment zitten cr geen zwerfdieren in het asiel. De heer Wildeman denkt dat de publiciteit over het lot van zwerfdieren hiertoe heeft bijgedragen en ook het feit dat werkelozen graag een dier willen heb ben. Een goede begeleiding van de castratie van katten leidde tot een grote opkomst, waardoor het aantal wilde- en zwerfkatten verminderd Hierdoor hoopt de heer Wildeman meer tijd te krijgen voor de aanpak van legbatterijen en bio-industrie. Zaken die volgens hem niet meer weg te denken zijn maar waarbij het wel dringend noodzakelijk is dat de leef omstandigheden van deze dieren opti maal worden. Voorlichting, toezicht en begeleiding vragen in dezen nu eenmaal veel aandacht Bij de bestuursverkiezing werd me vrouw J. Timmer herkozen. Zij ver zorgt in het bestuur de ledenadminis tratie en publiciteit. De heer Togtema en mevrouw Zech-Verhagen werden herkozen als kascommissie. HARDERWIJK Met grote let ters stond het op de buitenkant van De Roef geschreven: „Aktiedag". De wijkvereniging Stadsweiden hield deze aktiedag enerzijds om met de opbrengst bijzondere dingen zoals een kinderboerderij te bekos tigen, en anderzijds om de kontakt en tussen de ruim honderd vrijwil ligers in de werkgroepen van de wijkvereniging te bevorderen. Er was van alles te doen in De Roef. Voornamelijk voor de kinderen waren er diverse aktiviteiten. Zo was er het Oudhollandse spel touwhangen. Men moest hierbij zolang mogelijk aan ccn touw hangen, met de voeten uiteraard van de vloer af. Winnaar hiervan werd Wim Elzinga met een recordtijd van ruim drieënhalve minuut. Ook veel aftrek vond de pannekoekentent, waar men voor één stempeltje of 50 cent een pannekoek kon kopen. De dames konden de vraag haast niet aan. Voor de grotere kinderen was er een demonstratie Electric Boogy en voor de ouders was er een grote verlo ting met mooie prijzen. Erg veel bekijks was er ook bij de auto, van Mulder BV, Om beurten mocht een groep kinderen proberen om met zoveel mogelijk tegelijk in de auto te kruipen. Het record kwam op vijfentwintig kinderen, die met z'n al len een grote slagroomtaart kregen. Natuurlijk werd de taart direkt opge geten door de winnaars. De coördinatoren T. Veenstra en Th. Obbes hadden de handen vol aan deze dag, die door erg veel ouders en kinderen bezocht werd. De vrijwilli gers zorgden ervoor dat iedereen zich vermaakte en dat er niet „vals" ge-i speeld werd bij de diverse spelletjes. Vooral bij het spijker slaan pro beerden de kinderen nog wel eens om de spijker er in meer dan vijf keer in te slaan. Dit mocht echter niet en wanneer dit toch gebeurde mochten ze niet meer mee doen. Ook menig ou der waagde bij dit spel zijn kans. Bij alle stands waren prijzen te winnen, die door de sponsors beschik baar waren gesteld, behalve bij de stand met Staphorstor Stipwerk. Daar konden kinderen met behulp van een spijker in een kurk en ver schillende kleurtjes verf, zelf hun ei gen schilderij maken. Dit schilderij mochten ze mee naar huis nemen. De zeer geslaagde aktiedag heeft vast en zeker aan zijn tweeledig doel van ccn hoge opbrengst en het ver stevigen van de kontakten, beant woord. 9 Met verbeten gezicht probeert deze jongen het rekord touwhangen te ver beteren. Straat: PostcodeWoonplaats: Datum:Handtekening Deze bon in ongelrankeerde envelop zenden aan Schilder s Nieuwsblad, Antwoordnummer 100, 3841 WB Harderwijk. U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410-15029 (SN 840204)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1