Politie maakt eind aan roetbranden Parkeerkelder in Hortus Cool Cat sweatshirts SI i Op woonwagencentrum Hierden Coutui Nieuwe Harderwijker Courant oud goud or zilver inwisselen: SODDING PAK randmeercombinatie: 31.800 Echt uit WINKELIERS AKKOORD vani Wz/y/m'/s Kalijes komen om bij brand taxi nodig' 14 APRIL 1984 in Harderwijk KONTAKTLENS- PRAKTIJK doe het nü!^ maar dan wèl op een vertrouwd adres: vee sterren. V Grote vruehtenflan met slagroom KOOPS ASSURANTIËN Alle verzekeringen Hypotheken Pensioênadvies Financieringen •d NBk4 SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 DE NIEUWE TIJD DIE GELDT. DIT GELDT OOK VOOR UW GELD „DE GOUDVALLEI" BESPAART U GELD! Goudhandel HILDERS NIEUWSBIAD jhijnt iedere maandag en donderdag re Wegener Uitgeverij Gelderland B.V. Smeepoortenbrlnk 20, Harderwijk, tel. 03410- 15029, redactie 15792 DONDERDAG 29 MAART 1984 61e JAARGANG No 26 HIERDEN Met een korps ME'ers achter de hand vertrok maandagavond de brandweer uit Hierden en Harderwijk voor de derde maal die dag naar het woonwagencentrum in Hierden om daar branden te blussen. De ME'ers, die weliswaar niet hoef den te worden ingezet, werden paraat gehouden omdat eerder die dag bij brandjes op het kamp de spanningen hoog wa ren opgelopen. Fotografen die probeerden foto's te maken 1 Hortus-gebied tegen het hart van binnenstad. Hier wordt volgens het in van de winkeliers de onder- dse parkeergarage gebouwd. Bleek 1 Harderwijk ag en nacht inleverdatum voor de puzzel die ge ilst is in Schilders Nieuwsblad van laart 1984 is: Uw gastvrouw en gastheer JANNYen KOOPMAATJES jjgjfr Vrijdag jïllpgj bofavond Alleen vrijdagavond v.a. 7-9 uur IENTENBROKJES 0 cn j 450voorC.OU melkbollen2.50 j le Ouörrtoetöc JBafefeerij j Kleine Marktstraat 1 - Harderwijk Tel.: 12135 HARDERWIJK De leden van de winkeliersvereniging Binnenstad hebben tijdens de dinsdagavond gehouden jaar vergadering vrijwel unaniem groen licht gegeven aan de plan nen voor het bouwen van een ondergrondse parkeergarage in het Hortusgebied. De winkeliers toonden zich positief ten aanzien van zowel het schetsplan, als de door hen te betalen bijdrage. Het voorlopige plan bevat ongeveer driehonderd ondergrondse parkeer plaatsen, op één laag De reden dat de winkeliers de bui del voor dit plan willen trekken, is het J Tempel en H A. Tempel Smeepoortenbnnk 40 3841 EM Harderwijk Telefoon 03410-19453 Spreekuur tussen 11.00 en 14.00 uur Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv Hierdenseweg 64 3841 GZ Harderwi|k Tel 03410- 12554 i t r *i 1 7 Stationsstraat 56 3851 NJ Ermelo Tel. 03417-54168 (Advertentie) Ier een Michelin-gids voor mode- te zou bestaan dan kreeg de mode- a van Koops Couture zeer beslist sterren". Deze uiterst lovende kri- was te lezen in het Schilders i'*sblad van 22 maart. Een beter pbment voor de inzet en het vak schap van Madeleine Koops is nau- Ifcs denkbaar. Haar vele moeite om a het allermooiste naar Ermelo te b is met deze uitspraak royaal be i-En, inderdaad, de nu aanwezige £ars- en zomermode is ronduit Berend. Alle grote modemerken RIMARC, NIENDORF. JOBIS. SER. LODENFREY. YARELL en GANDER vindt men er broederlijk j>- In deze gezellige modesalon aan irmelose Wethouder Rikkerslaan toen werkelijk alles vinden waar fctere ik om vraagt. Volop japon- deux pieces, rokken, blouses. mantels en blazerjasjes. En niet te ver geten een grandioze sortering combi mode in alle denkbare modekleuren. Een echt persoonlijk advies van vrouw tot vrouw en de hoffelijke bediening door mensen die nog tijd en belangstel ling voor u hebben maken een bezoek tot een waar privé modefeest! Niet voor niets schrijft de pers (22 maart) dat Madeleine Koops er keer op keer in slaagt een collectie samen te stellen die vergelijkbaar is met die van de aller grootste Europese top-modezaken. Dit geweldige compliment moet toch vol doende aanleiding zijn deze knusse modesalon spoedig te bezoeken. Dat kan van dinsdag tot en met zaterdag. Parkeren vormt geen probleem. De modesalon van Koops Couture is open van dinsdag tot en met zaterdag feit dat deze parkeerplaats tegen het hart van de stad aan zal komen te lig gen. Dit is volgens hen dringend noodzakelijk. Zeker wanneer de plan nen op de Vuldersbrink gerealiseerd zullen zijn. „De parkeergelegenheid die daar dan verdwijnt, is niet goed te maken met parkeerplaatsen op de Bleek of op de Vitringasingel," aldus de winkeliers. Voorzitter H. Kruit, waarschuwde wel voor het feit dat de plannen nog in een prematuur sta dium zijn, en er nog van alles kan ge beuren, waardoor het plan geen door gang zal kunnen vinden. Met de toe zegging van de winkeliers, dat zij mee zullen betalen, is het plan echter wel tot een van de reële mogelijkheden gaan behoren. Kruit wees in zijn betoog nog eens op het enorm grote belang op econo misch en sociaal gebied, van een goed florerende middenstand in Har derwijk. „In totaal werken er in de binnenstad bij de diverse winkels on geveer tweeduizend mensen. Al deze mensen verdienen hun brood voor zichzelf en vaak ook nog voor een ge zin. Het hoeft geen betoog dat de par keerproblemen in Harderwijk hierin geen verandering mogen brengen." Voor het betalen van de bijdrage van de winkeliers (die beslist niet ge ring is) heeft men een systeem gevon den, zodat een ieder naar draagkracht en belang bij de garage, zal worden ingeschaald. De aanwezige winkeliers gingen met dit systeem akkoord. Besloten werd tot een werkcommissie te ko men, waarin drie ambtenaren en twee a drie leden van de winkeliersvereni ging zitting zullen hebben. Deze com missie zal de plannen verder uitwer ken en onderzoeken op haalbaarheid. ZIEK Tijdens de discussie vergeleek voorzitter Kruit de binnenstad van Harderwijk met een patient die ern stig ziek is. Hij vertelde dat met name het „hart" van de binnenstad sterk te wensen overlaat. De te bouwen par keerkelder vergeleek hij met een nieuwe hartklep. „Op het moment dat de slagboom van de parkeergarage voor het eerst omhoog zal gaan, is de hartklepopera tie van de Binnenstad geslaagd," al dus de voorzitter, die toch wel heel blij is dat de leden zijn plan steunen. ERMELO Bij een brand in een kalverschuur aan de Korpersteeg is in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de schuur uitgebrand en kwam een kalf in de vlammen om. Twee andere kalveren hadden zware brandwonden opgelopen en moesten door een veearts worden afgemaakt. De schade wordt ge raamd op zeker 15.000 gulden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet zeker. De zoon van de eigenaar van het bedrijf werd om twee uur wakker nadat hij een knal had gehoord. Toen hij naar buiten keek zag hij het mid delste deel van de schuur met kalve ren in lichterlaaie staan. De brand die moet zijn ontstaan in de voerkeuken, breidde zich uit naar het linkerge deelte, waar juist de meeste kalveren waren ondergebracht. Door het snelle optreden van de brandweer, die groot alarm had geslagen, konden de kalve ren worden gered en bleef de schade beperkt tot de voerkeuken, die geheel uitbrandde. De blussingswerkzaam- heden namen ongeveer een uur in be slag. SPECIALE AANBIEDING Bodem van bladerdeeg opgevuld met Zwit serse room en afgemaakt met aardbeien (krakend vers) Banketbakkerij-tearoom >mze liemem markt ~na*$oulaon Tel. 12061 -13815. Wethouder Rikkerslaan 8-10 ERMELO Telefoon. 03417-53919 b.g.g. 57867 J Nu ook kindertrader donkerstraat 25 harderwijk werden bedreigd door kampbe woners en een enkele maal zelfs bekogeld met stenen. Het ge spannen beeld dat maandag avond het woonwagencentrum te zien gaf werd veroorzaakt door de toenemende frequentie van het aantal verbrandingen van grote stapels oude autoban den om daarna de velgen als oud ijzer te kunnen verkopen. Tot nu toe hebben politie en brand weer machteloos gestaan tegen over dit verschijnsel. Ze konden niets doen omdat de branden telkens worden aangestoken door woonwagenbewoners waarvan de identiteit niet be kend is. Aan h«t branden lijkt nu een einde te komen. Gistermorgen heeft de offi cier van justitie in Zwolle in een ge sprek met korpschef Oldenhof van de Harderwijkse gemeentepolitie en burgemeester Van Boeijen van Har derwijk bepaald dat wanneer er op nieuw branden worden aangestoken, de uitgebrande velgen na het blussen in beslag zullen worden genomen. Woordvoerder Hoekstra van de poli tie'deelde gistermorgen mee dat de slopers op het woonwagencentrum per brief het een en ander meegedeeld krijgen. MISBRUIKT Dat lijkt hoog tijd te worden als we naar brandweercommandant M. Post luisteren. „Mijn mensen voelen zich misbruikt", zei hij maandagavond, vlak voordat zijn vrijwilligerskorps voor de derde maal die dag wordt gea larmeerd voor weer een viertal in brand staande stapels oude autoban den. „Vooral voor de zelfstandigen onder mijn vrijwilligers is het een ramp. Die worden elk moment weer uit hun werk gehaald om te komen voor zo'n brandje. Kijk, een brand blussen vinden ze leuk. Ze hebben zich destijds spontaan bij de brand weer aangemeld om mensen in nood of in de narigheid te helpen. In zulke gevallen hoor je ze ook niet klagen. Maar nu ligt de zaak heel anders. Ze staan er nu telkens weer voor om dit soort vieze karweitjes op te knappen. Het enthousiasme van de manschap pen is dan ook op z'n zachtst gezegd wat minder geworden dan voorheen. Hun plichtsbesef wordt steeds min der, omdat ze op alle mogelijke tijden van de dag en de nacht erbijgetrokken worden" Post meent niettemin dat er telkens weer opnieuw op een alarm vanuit het kamp gereageerd moet worden. Hij wijst erop dat in zulke gevallen bij het uitbreken van echte branden potentieel materiaal ont breekt wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. „Voordat we alles weer hebben ingerold en opgeladen zijn wc mooi te Iaat als er een boerderij in brand staat", waarschuwt hij. GEEN DADER Ook de politie heeft tot nu toe niets kunnen doen aan de talloze brand meldingen afkomstig van het woon wagenkamp Hierden. Omdat er nooit een dader is die verantwoordelijk ge steld kan worden voor het stichten van de branden kan niet worden op getreden. Brandweercommandant Post zelf heeft ruim een maand gele den al een bandenfabrikant uit Har derwijk bereid gevonden om gratis de banden van de velgen te scheiden. In een gesprek met woonwagenbewoners is dit duidelijk overgebracht. Klaar blijkelijk heeft dit gesprek echter niet het gewenste resultaat, want het „roe ten" gaat nog steeds door. Deze maand alleen al moest de brandweer vijftien keer uitrukken, waarvan de afgelopen dagen bijna dagelijks. Post heeft de stellige indruk dat men de brandweer murw probeert te maken, zodat ze niet meer uitrukt bij dit soort branden. „Dan kunnen ze gewoon hun gang gaan en daar pas ik voor. Ais een burger die in zijn ach tertuin vuil verbrandt een boete krijgt omdat hij de wet overtreedt, dan vind ik niet dat dit soort praktijken onge straft kan plaatsvinden." BRIEF Dat de brandweerkorpsleden tot nu toe toch elke keer opnieuw zijn uitge rukt voor dit soort branden is volgens hem enkel te danken aan het feit dat zij aanvoelden dat er hard wordt ge werkt aan een oplossing voor dit nij pende probleem. Die oplossing lijkt nu gevonden te zijn. In een gesprek met burgemeester Van Boeijen en korpschef Oldenhof heeft de officier van justitie besloten om zodra er weer „geroet" wordt, het in brand gestoken materiaal na blussing in beslag te ne men. De slopers hebben hierover gis teren een brief ontvangen. Toch moest ook dinsdag de brand weer weer uitrukken voor de branden op het woonwagencentrum. Tot vier maal toe werden de branden aange stoken. 's Middags om half twee, 's avonds om half negen en een half uur daarna opnieuw. Ook 's nachts om half drie konden de Hierdense vrijwilligers weer hun bed uit om de waterstralen te richten op een stapel aangestoken autobanden. De blus- singswerkzaamheden worden telkens onder groot ongenoegen uitgevoerd. Niet alleen vanwege de meest ongele gen momenten, maar ook omdat het een erg zwaar karwei is om de banden uit elkaar te halen. Daarbij wordt de kleding vaak van de manschappen zelf enorm smerig en is soms niet meer schoon te krijgen. SELECTED DEALER VAN -0ANSWlJK-C s Dorpsstraat 1-3,3881 BA Putten Tel. 03418-51424 Maandagmorgen gesloten, vrijdagavond koopavond Mannequinopleiding „Angelique" presenteert Modeshow 1984 op maandag 9 aapril in „De Salentein" te Nijkerk m.m.v. RONNYTOBERen DE STAR SISTERS Men zie de advertentie elders in dit blad GRATIS GOUDEN HARTJE Om deze feestelijke gelegenheid wat meer luister bij te zetten, bieden wij in samenwerking met hotel-restaurant 't SPEULDERB0S te Garderen gaarne een KOPJE KOFFIE met gebak aan. Km Uw juwelier KAASSCHIETER Kerkstraat 32. PUTTEN 03418-52370 Fynt soepeJte. suealezstofi. In mazine.gz^s. rami. iXeu. ofgeaF mei iort/zast&as. Harderwijk, Markt 20 Ermelo, Stationsstraat 108 Nijkerk, Singel 14 Amersfoort, Utrechtsestraat 10 Bameveld, J. v. Schaffelaarstraat 14 W. FOLKERS 03417 -51656 Markt 4 Harderwijk ALLEEN DEZE WEEK: Gouden broche325 - NU 148.- Stalen dames-of heren-Seikoaut dat 285 - NU 138.- Gouden oud-hollandse choker (halsketting) 925 - NU 498 - (Zolang er is) massief zilveren fantasieketting .120-NU 49.- Edelstaal 3-delig kinderbestek 50 - NU 15.- 6 edelstalen vruchtenlepels 65 - nu 10.- Massief zilveren hangende oorbellen 40 nu 15.- CASSETTES: JUIST IN CASSETTES DE GROOTSTE KEUS- DE LEUKSTE PRIJS Cassette edelstaal geen 1006- maar 595 -geheel compleet met kist en de theelepels, gebaksvorkjes, suikerschep. taartschep._sui- kertang, broodzaag, slacouvert, het model kunt u zelf bepalen ^mmfonflnallei" oosleinde 95. scherpenzeel 03497 - 1607: stalionsstr 143. apeidoorn 055 - 218880 amsterdamsestraatweg 699 utrecht 030 - 444040 hoofdstr 87 velp 085 - 618095 COiumousiaan 392. utrecht 030 - 88462/ Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn, vrijdags te Scherpenzeel en Velp. inkoop oud goud en zilver. Goud 19.- per gram.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1