Minister Deetman opent De Stek eestkrant voor burgemeester ER,95 Kappa Sport f Beddenspeciaalzaak DEN HERDER OC oo VOLGERS Nieuwe Harderwijker Courant LEUKER JACK exclusieve sporrmode voorjaar/zomer '84 VAN BOEI JEN SPÜT FP «•"■SL randmeercombinatie: 31.800 BEZUINIGEH....NEE ZUINIGER... NEE NET ZUINIGST Heel veel mensen zouden heel veel beter kunnen slapen r Zie advertentie elders in dit blad. JDc (Dubcrtoetöe ^Bakkerij SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING KONTAKTLENS- PRAKTIJK De Unie van Utrecht 1 is geschiedenis Goudhandel .taxi nodig? Oochove Hamburger restaurant 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 poortinga poel bv VERHUIZINGEN EN TRANSPORTEN G.J.Nout&Zn. r -4 RÏ4 ERKENDE VERHUIZERS SPIJKER SKATEBOARD (kunststof) SKATEBOARDHELM 19 95 nu 37.50 9.95 20.000 ideeën voor kado's, hobby en vrije tijd. SCHILDERS NIEUWSBIAD rC chijnt iedere maandag en donderdag ive Wegener Uitgeverij Gelderland B V. au: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029, redactie 15792 DONDERDAG 22 MAART 1984 61 e JAARGANG No 24 HARDERWIJK Schilder's Nieuwsblad bestaat zestig jaar. Eigenlijk al langer, want de krant werd in Ijl door de toenmalige uitgever Everhard Schilder opgericht. In de oorlog mocht „het Schildertje" op last inde bezetter echter een paar jaar niet verschijnen. Vandaar dat nu, op bescheiden wijze, het bereiken van 'zestigste jaargang wordt gevierd. Ter gelegenheid hiervan is dinsdag een speciale uitgave over de geschiedenis van onze krant huis-aan-huis rrspreid in Harderwijk, Hierden en Ermelo. Het eerste exemplaar werd door direkteur N. J. Wilhelmus van legener Uitgeverij Gelderland BV overhandigd aan de burgemeesters J. E. van Boeijen (Harderwijk) en E. k. Veen (Ermelo), die hierbij hun waardering uitspraken voor de wijze waarop Schilder's Nieuwsblad al zo- iel jaren een belangrijke taak vervult. Beide burgervaders mochten enkele flessen Schilder's Nieuwsblad en in ontvangst nemen. In het kader van de viering van het zestigjarig bestaan organiseert onze krant op koninginnedag, maandag Iopril, een groot vliegerfeest nabij de Boulevard. Hier zal onder andere de grootste vlieger ter wereld wor- Bi opgelaten. Ook is er een wedstrijd waaraan jong en oud kan meedoen. Het gaat erom wie de mooiste ieger maakt, uiteraard van kranten. Zaterdag 24 maart wordt de jaarlijkse Gouden Halve Marathon gehouden door de atletiekvereniging De Irokel, in samenwerking met de Randmeercombinatie (Schilder's Nieuwsblad, Ermelo's Nieuwsblad, Put ris Nieuwsblad en Nijkerkse Courant). De start van deze stratenloop heeft 's morgens om 11.00 uur plaats p de Boulevard. Er worden stickers en ballonnen van het zestigjarige Schilder's Nieuwsblad uitgereikt. \ngiz£sanxHmy$. met, $otpet en spcitietf. Kteuze/i: uit, rood. Meu,. mmnn.iaifajfo, Nu nay gmi 7tLezt^es! Harderwijk, Markt 20 Ermelo, Stationsstraat 108 Nijkerk, Singel 14 Amersfoort, Utrechtsestraat 10 Bameveld, J. v. Schaffelaarstraat 14 Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv Hierdenseweg 64 3841 GZ Harderwi|K Tel 03410- 12554 Banketbakkerij-tearoom >81 'ne ullemcm markt-na spontaan Tel. 12061 13815. HARDERWIJK „De beheersing van taal, rekenen en sociale vaardigheden stelt mensen in staat de vinger te leggen bij een re kening, gesproken en geschreven woord te begrijpen, zodat ze zich niets behoeven laten wijs te maken, vragen te stellen, mee te spre ken, mee te beslissen en aldus zonder afhankelijk te zijn van aller lei instellingen de leiding van hun eigen leven te nemen, zich be trokken te voelen bij de samenleving." Deze mooie volzin sprak minister drs. W. J. Deetman dinsdagmiddag bij de opening van het Educatief Centrum De Stek. De Stek is sinds september vorig jaar gevestigd op de bovenverdieping van het oude Piusziekenhuis. Het is de plaats, waar vorming en onderwijs (straks basiseducatie ge heten) gegeven wordt aan Jong Volwassenen (VJV) en Volwasse nen (Open School, VOS-cursussen, Alfabetiseringscursussen en onderwijs aan culturele minderheidsgroepen en buitenlanders). Dinsdagmiddag werd het geopend. Minister Deetman nam de gelegenheid te baat om de nieuwe regeling, die voor de basisedu catie zal gaan gelden nader toe te lichten en te verdedigen. Uitgangspunt bij basiseducatie is volgens minister Deetman, dat onder wijs en vorming anders gericht zullen zijn, dan zoals dit aan jongeren gege ven wordt. „Want volwassenen heb ben allerlei ervaringen opgedaan. Bij die ervaringen dient te worden aange sloten. Zo hebben mensen die moeilijk kunnen lezen en schrijven, in hun jeugd vaak slechte ervaringen gehad met de school. Die mensen een schools programma aanbieden, zou spotten met de meest elementaire uitgangs punten van de basiseducatie zijn. Daarom hecht is zo aan de inbreng van het vormingswerk in de basisedu catie. Dit wil niet zeggen, dat basis educatie gelijk is aan vormingswerk. Basiseducatie is ook kennisgericht; mensen moeten in staat worden ge steld te leren, zoals leren rekenen, zich leren uitdrukken, de Nederland se taal leren beheersen," aldus minis ter Deetman. „Het vormingswerk heeft een ande re doelstelling dan de basiseducatie. Het vormingswerk, te zien als be wustwording, informatie en veran dering, is veel meer persoonsgericht en oriënteert zich op de wisselende - stomen en modelpersen - professionele textielreiniging speciale vlekken behandeling Jac. Perkstraat 13 (zijstraat Couperuslaan) Harderwijk Telefoon 03410-14521 functies, die mensen in de samenle ving vervullen. Daarmee heeft vormingswerk een zeer breed werkveld, variërend van consumentenvoorlichting, politieke en culturele vorming tot kadertrai ning, vrijetijdsbesteding en yoga. Ik zie het vormingswerk als mogelijk vervolg en noodzakelijke aanvul ling op de basiseducatie. Samen hang tussen deze activiteiten en de planning daarvan lijkt me dan ook van groot belang. OVERGANG Het Vormingswerk Jong Volwasse nen zal in de toekomst opgenomen worden in de basiseducatie, en de mi nister vertelde, dat hiervoor over gangsmaatregelen zullen worden ge troffen. „Ook ten aanzien van de andere groepen die gebruik maken van basis educatie, zoals culturele minderhe den en vrouwen, die weinig oplei dingskansen gehad hebben in hun jeugd, zal de Rijksoverheid zich in ze kere mate garant willen stellen voor de basiseducatie," aldus minister Deetman. „De nieue regeling is echter zeer decentraal van opzet. Ook al be kostigt het rijk deze activiteiten vol ledig, de planning en uitvoering wor den in grote lijnen overgelaten aan het veld, Instellingen, maatschappe lijke organisaties en gemeenten stel len in nauwe samenwerking (regiona le) plannen op, aan de hand van ge- Vrijdag bofavond Alleen vrijdagavond v.a. 7-9 uur stelde voorwaarden. Het Rijk kan daarbij echter de medewerking van de gemeenten niet ontberen. Zij stellen de conceptplannen voor de basisedu catie vast en zijn verantwoordelijk voor de planning van het plaatselijke vormings- en ontwikkelingswerk. Ik ben er van overtuigd, dat gemeenten hun financiële aandeel in het VJV- werk (25%) in de toekomst aan dit waardevolle werk zullen blijven leve ren." Tot slot sprak de minister de wens uit, dat De Stek een belangrijk ont moetingscentrum zal zijn voor die groepen waarvoor het tot nu toe steeds heeft gekozen en dat deze groe pen, als zij het centrum verlaten, hun weg in de samenleving zullen kunnen gaan. „Die weg is voor iedereen anders; het educatief aanbod zal daarom ge differentieerd en pluriform dienen te zijn. Onderscheiden bevolkingsgroe pen zullen zich in het aanbod moeten Minister Deetman plant een stek in De Stek. kunnen herkennen. Ik twijfel er niet aan, dat de Algemene en Christelijke Stichting Vormingscentra daar borg voor zal staan. Ik wens de gemeente Harderwijk, bestuur, medewerkers en deelnemers heel veel geluk met de nieuwe huis vesting." 5 saucijzenbroodjes lOmelkbollen 4 2.50 Kleine Marktstraat 1 - Harderwijk Tel.12135 W. FOLKERS 03417 - 51656 J TempelenH. A Tempel Smeepoortenbnnk 40 3841 EM Harderwijk Telefoon 03410-19453 Spreekuur tussen 11.00 en 14.00 uur •MODIEUS IN BEWEGING verlengde dorpsstraat 4, putten J En wat zou unifocaal, bifocaal en I trifocaal betekenen? Meester vroeg het op school maar ze wisten het ^0m deze feestelijke gelegenheid wat meer luister bij te zetten, bieden wij in samenwerking met hotel-restaurant 't SPEULDERB0S te Garderen gaarne een KOPJE KOFFIE met gebak aan. Km Uw luwelier KAASSCHIETER Kerkstraat 32. PUTTEN 03418-52370 Hi ALLEEN Gouden armband1700 -nu 798.- DEZE Goudenbrillanthanger 320-nu 148.- WEEK: Prachtig dameshorloge125-nu 58.- Massief zilveren Oud Hollandsering 25-nu 10 - Massief zilveren Oud Hollandse hanger 20 -nu 7.- CASSETTES: IN CASSETTES DE GROOTSE KEUS, DE MOOI STE MODELLEN. Cassette edelstaal. geen 1006.- maar 595.- geheel compleet met l tel en de.theelepels, gebaksvorkjes, suikerschep, taartschep, sui j telang. broodzaag, slacouvert c\ HmpfoufWn deinde 95. scherpenzeel 03497 -1607, station^str 143. apeidoom 055 - 218880 2^s:erdamsestraatweg 699. utrecht 030 - 444040 hoofdsfr:%7. velp 085 - 618095. cotnDusiaa'n 392. utrecht 030 - 88452 Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn, vrijdags te Scheipenzael en Velp. Inkoop oud goud 19.- per gram. ook inruil oud goud en zilver. E«gen reparatie afdelingen eigen service dienst DE GOUDVALLEI 9oud-zilver-briljanten-klokken-horloges enz. Tot ziens (—0fouf{i'nl lei FOUT vrijblijvend alle informatie Donkerstraat 37, HARDERWIJK. zw m12208" k van Bleek 1 Harderwijk 'dag en nachti Markt 4 Harderwijk niet. Wel bij Opticien RIJS EMUS j Het zijn aanduidingen voor brille- glazen met specifieke eigenschappen Uniek? Nee. Gewoon. Bij Opticien RIJSEMUS I weten ze er alles over te vertellen, j En geen uniforme voorlichting I maar een zeer persoonlijke. En daarbij zijn onze gunstige prijzen meegenomen. RIJSEMUS OPTIEK Stationsstraat 85 - Ermelo Smeepoortstraat 29 Harderwijk assurantie adviesbureau Hamburgerweg 2a, Ermelo. tel. 03417 - 54660. na kantoortijd 03417 - 51,071en 03410 - 12129 voor oen betrouwbaar, deskundig en persoonlijk advies in: alle verzekeringen financieringen hypotheken Handelsweg 6-8, Putten Tel.: 03418 - 51163 51492 VOLVO» DAIHATSU» GARAGE fiiJKERK B.V. AMBACHTSSTRAAT 17 3861 RH NIJKERK TEL. 03494-57444 VERKOOP A TH R BAKKER TELEFOON 03494-52428 l A P ZUIDAM TELEFOON 03494-58585 -DAIHATSU» Knie- ol elleboogbeschermers Leer, per paar 7.95 nu3.- Knie- of elleboogbeschermers met klitteband per paar 12.95 nu5.- Kerkplein 6. Harderwijk. Tel03410-12985 specialist in modelbouw spel jhobby

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1