ftolering zit er bijna in Nu of nooitS IPJtSSAR i Stationsplein wordt vernieuwd VOLGERS Informatie-avond over rapport Harrison Price TWAALF AUTO S RIJP VOOR DE SLOPER yr #12208" X 159. Nieuwe Harderwijker Courant Woningbouw in Hierden dit jaar van start van Dayw >d NBtó OPENING DE WINTER IS VOORBIJ „DE GOUDVALLEI".... DIE MAAKT U BLIJ ...Cp? randmeercombinatie: 31.800 VRIJDAGAVOND BOFAVOND Echt uit DE GOUDVALLEI... OOK VOOR 0. zie advertentie elders In dit black Banketbakkerij-tearoom ui ze uileman TOP CLEANING SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING IAANDAG IN STADHUIS TER INTRODUKTIE: 30% KORTING op ,i onZC BR1UANTSIERA DEN AAN DEGENE DIE KOOPS ASSURANTIËN Aile verzekeringen Hypotheken Pensioenadvies Financieringen BREIMACHINES Auto rijdt door na zwaar ongeval Vrijdag M MARKT HARDERWIJK llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll cl. m .taxi nodig? Harderwijk KONTAKTLENS- PRAKTIJK Groot of klein Gewoon of ongewoon Goudhandel ROBBE ECONOMIC 20.000 ideeën voor kado's, hobby en vrije tijd. fsch jnt iedere maandag en donderdag .'egener Uitgeverij Gelderland B.V. reau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410- 15029, redactie 15792 DONDERDAG 15 MAART 1984 61e JAARGANG No 22 ERMELO Het einde van de erkzaamheden aan het riole- telsel in Ermelo-Noord nt in zicht te komen. Begin ei hoopt men alle riolerings- lizen gelegd te hebben. Het zal in nog enige weken duren ordat ook de bestrating weer fanaal in orde is. Eind mei echter definitief de bouw- et bij het Weitje afgebroken jrden. Als alles meeloopt na- urlijk, maar tot nu toe ligt i nog voor op het werksche- nteel wordt gewerkt in de ige Wal. Als deze straat klaar is dan at nog een gedeelte van de Tijm- n op het programma. Ook zal nog tweetal dagen een klein stukje i de Varenlaan opengebroken lig- Tr gelijkertijd wordt er aan de dere kant van het dorp gewerkt en 1 in de buurt van de Nassaulaan. i laatste krijgt hier de Prinsesse- n een beurt tot de Sparrelaan. armee is dan de kortsluiting be- ATEROVERLAST Al met al heeft deze operatie dan :geen half jaar in beslag genomen d straten werden en worden open- iroken en omleidingsroutes moes- Iworden ingesteld. Vanwege de iteroverlast die in het Schoolweg- zich nogal eens voordoet, is het melose rioleringsstelsel gedeelte- li horzien. Oude buizen zijn vervan- door nieuwe bredere buizen, erdoor is een groter ondergronds savoir ontstaan. Bij hevige regen- kan het overtollige water nu tij- jk opgeslagen worden in dit bui- De verwachting is dat het Ier dan bovengronds geen overlast ieer zal veroorzaken. Als extra ber- ;j mogelijkheid zijn vier enorme nvputten - van vier bij vier meter - [plaatst bij de Prins hendriklaan, Inmalaan, Prinsesselaan en het leitje. IEDEWERKING De overlast die de bewoners van de aan de opgebroken wegen be- I is, heeft praktisch niet tot ichten geleid. „Ik moet zeggen dat dat enorm meevalt", zegt gemeen- '•hter Van de Heuvel hierover t hebben meer pure belangstelling >et dan mensen die kwamen kla- Hij vertelde dat de mensen be- tht hebben gehad over het tijdstip anneer hun straat aan de beurt was. Dat er toch wel eens kleine problemen ontstonden, kwam een enkele keer door het feit dat men het werktempo onderschatte. Iemand die dacht nog wel tot de avond de tijd te hebben om zijn auto te verzetten, kwam dan hal verwege de dag tot de ontdekking dat het al niet meer hoefde. Of die bewo ners die 's morgens vroeg niet wakker te krijgen waren en die eindelijk wak ker geworden ontdekten dat ze hun huis niet meer uitkonden. Ook is er nog wel eens een muurtje gesneuveld, maar dat is in smalle straten als de Smidsweg bijna niet te voorkomen. Een bulldozer hoeft maar een centi meter uit de richting te gaan en het kwaad is in zo'n geval al geschied. Dergelijke schadegevallen worden echter direct geregeld. OP DE PET Dat een rioleringsbuis niet onge straft zomaar blootgelegd kan wor den, heeft een enkele maal een van de werklieden moeten ondervinden. Want wat gebeurt er als er een bewo ner van een huis waarvan net de buis is opengelegd de wc doortrekt, juist... de man in de sleuf krijgt het op zijn pet. Ook het aanbregen van afsluiters is nu niet bepaald een fris karweitje. Deze afsluiters moeten aangebracht worden om een gedeelte van de riole ringsbuizen te kunnen verwijderen, zodat de inhoud van het riool niet di rect de hele straat overgaat, maar tij delijk tegengehouden wordt. Met de hand moet zo'n afsluiter in de buis ge bracht worden; hiervoor moeten de werklieden soms wel door het nodige markt na »oulaan Tel. 12061 13815. NIJKERK Een 43-jarige Nijkerkse vrouw reed vorige week donderdag met een auto rond die rijp voor de sloop bleek. Die bewuste donderdag werd de auto voor een technisch on derzoek uit het verkeer genomen, ook al omdat er een gladde achterband op zat. Bij het technisch onderzoek ble ken de kokerbalken doorgerot te zijn en de bodemplaat losgerot, zodat er nog maar één advies gold: rijp voor de sloop. drek baggeren. Dat hun werk gewaar deerd werd, blijkt uit het feit dat zij van bewoners van de Hoge Wal een wel heel wat beter geurend bordje erwtensoep voorgezet kregen. Als zeer hinderlijk is het gedrag van sommige automobilisten ervaren, vertelt Van de Heuvel. In overleg met de politie is een omleidingsroute vast gesteld op het moment dat de Sta tionsstraat niet meer berijdbaar was ter hoogte van het Weitje. Verschil lende verkeersborden zijn voor dit doel geplaatst, maar er waren auto mobilisten die zich hier niets van aan trokken. „Je kunt zetten wat je wilt, maar ze rijden overal dwars door heen", zegt Van de Heuvel De borden voor deze omleiding zijn op dit mo ment afgeplakt, omdat de Stationss traat weer gedeeltelijk te berijden is. Als straks de definitieve asfaltlagen aangebracht worden zal nog een aan tal dagen van de omleidingsroute ge bruik gemaakt moeten worden. KLINKERWEG Helaas zijn er bij de werkzaamhe den geen bodemschatten ontdekt. Wel werd er onder de bestrating van de Smidsweg nog een klinkerweg gevon den, maar dan een halve meter lager. Ook deze klinkerweg had een volledi ge puinlaag onder de bestrating. Het asfalt, de klinkers en trottoirbanden die voor de werkzaamheden moeten verdwijnen worden in een puinbreker vermalen en als puinlaag onder de nieuwe weg komen ze weer in circula tie. Vroeger ging al het oude mate riaal naar de stort, maar nu de stort- gelden zo hoog zijn geworden is het lonend om het op deze manier te doen. Het spectaculairste onderdeel van dit werk was wel het persen van een stalen buis onder de Harderwijker- weg door. Een verbinding tussen het buizenstelsel van de Leuvenumseweg en de Stationsstraat kwam hiermee tot stand. Even dreigde hier een forse stagnatie op te treden in het verder zo voortreffelijk lopende werk door de vorstperiode die begin januari intrad. Maar noemensveel vertraging heeft dit echter niet opgeleverd. - stomen en modelpersen - professionele textielreiniging speciale vlekken behandeling Jac. Perkstraat 13 (zijstraat Couperuslaan) Harderwijk Telefoon 03410-14521 W. FOLKERS 03417 -51656 De werkzaamheden aan het riool ver lopen voorspoedig. Fotograaf Henk Mer- jenburgh legde dit op sfeervolle wijze vast op de gevoelige plaat. HARDERWIJK Om nog dit jaar van start te kunnen gaan met de woningbouw in Hierden-dorp, moet de gemeenteraad vanavond donderdag een voorbereidings- besluit nemen. aan een terrein aan de Varenweg dat ruimte biedt voor een enkele of dub bele woning. Een gedeelte van deze woningen zal worden gebouwd ten laste van het woningbouwcontingent 1984. Met het verlenen van de benodigde bouwver- Voor de dorpskom van Hierden is gunning kan niet worden gewacht op een bestemmingsplan in ontwerp ge- de terinzagelegging van het ontwerp- reed gekomen, dat momenteel in be- bestemmingsplan, aldus b. en w. handeling is bij de provinciale plano- Daarom is het noodzakelijk dat voor logische commissie. In dit plan zijn de genoemde gebieden een voorberei- enkele terreinen globaal aangewezen dingsbesluit wordt genomen, zodat voor woningbouw, als uitwerking van daarna bouwvergunning kan worden het structuurplan Harderwijk 1980. verleend met toepassing van artikel Als eerste komt (een gedeelte) van het 19 van de wet op de ruimtelijke orde- gebied tussen de Zuiderzeestraatweg ning. en Varenweg voor bebouwing in aan merking. Daarnaast kunnen enkele incidentele bouwmogelijkheden wor den benut, waarbij met name wordt gedacht aan een perceel grond aan de Oostermheenweg, waar vier woningen kunnen worden gebouwd. En voorts HARDERWIJK De gemeente Harderwijk belegt maandag 19 maart om If acht een informatie-avond over de inhoud van het rapport over de toeris- che ontplooiingsmogelijkheden voor Harderwijk. Het rapport van het Amc- aanse bureau Harrison Price is deze week officieel aangeboden aan de op- achtgevers. Daarin worden verschillende instellingen en bedrijven onder de p genomen, terwijl ook de algehele instelling van Harderwijk ten opzichte n het toerisme aandacht krijgt. Zoals bekend is het toerisme een vrij belang de bron van inkomen en werkgelegenheid. )e informatie-avond heeft plaats in de Buitenzaal van het stadhuis. Aanwe- I zijn onder andere een vertegenwoordiging van de ambtelijke groep die de nverking van het rapport begeleidt, de directeur van de provinciale VW, en llicht ook de heer W. E. Ketchum die een groot deel van het veldwerk in 'rderwijk heeft verricht. Doel van de avond is onder meer, inzicht te krijgen verschillende reacties op het onderzoeksresultaat. (net nieuw van de beurs in huis) ringen, hangers en oorknoppen gezet in wit en geel goud ENORME KEUZE Tevens onze briljanthorlogcs met 30% korting Geldig tot 31 maart Stationsstraat 56 - 3851 NJ Ermelo Tel. 03417 -54168 op VRIJDAG 2 MAART jl. te 18.30 uur bij de Edah mijn polstasje met inhoud heeft GESTOLEN. Bezorg mij zo spoedig mogelijk terug (in ieder geval) mijn paspoort, rijbewijs, kentekenbewijs, groene kaart en sleu tel, bij voorbeeld door deponering van deze bescheiden in een PTT-brieven- bus te Harderwijk. MR.C.J. M. VAN ZEUL Melis Stokelaan 3 3842 GK Harderwijk Wethouder Rikkerslaan 8-10 ERMELO Telefoon: 03417-53919 b.g.g. 57867 oscoceoec« 006000 topkwaliteit uit Zwitserlano, diverse ty- q pen o.a. met ponskaarten en computer- X systeem. Instructielessen gratis. Ook X breicursussen mogelijk. g Voor demonstraties en/of folders kunt u b bellen 03417-51758, Jannie van Dalen, x Passap-dealer, Spetwerhof 6, Ermelo. X ïsooooooooooooooscooc ERMELO Dinsdagavond is een bromfietser uit Ermelo zwaar ge wond geraakt nadat hij in botsing kwam met een plotseling kerende auto. Bij dit ongeval, dat plaats vond in de Dokter Holtropstraat ter hoogte van Oudgcnoegs zaadhan del, ging de schuldige automobilist met zijn auto, een lichtkleurige Opel Kadett, er haastig vandoor. De politie van Ermelo is nu op zoek naar deze man of vrouw die de Opel Kadett bestuurde. Omdat zich tot op heden ook nog geen getuigen van het ongeval hebben gemeld, vraagt de po litie aan diegene die het ongeluk heb ben zien gebeuren om contact met hen op te nemen. Volgens de politie vond de aanrijding plaats op het moment dat de Kadett keerde. De bromfietser die uit de richting station kwam en naar de Enk reed, probeerde de auto nog te ontwijken, maar botste tegen de linkerflank van de wagen ter hoogte van het spatscherm aan. Door de klap werd hij van de weg af gedrukt en botste nog eens tegen een tweetal geparkeerde auto's op voor dat hij op de grond terechtkwam. Na eerste hulp van een Ermelose arts werd de jongeman per ambulance vervoerd naar Salem. Behalve flinke vleeswonden heeft de jongen bij de val vermoedelijk ook zijn been gebro ken. Iedereen die meer kan vertellen over het ongeval of de Opel Kadett gezien heeft, die nu een fikse deuk aan de linkervoorzijde heeft zitten, wordt verzocht te bellen naar 03417- 51954. HARDERWIJK De plaatselijke brigade van de Koninklijke Marechaussee hield maandagmorgen in samenwerking met de gemeentepolitie, de dienst Mo torrijtuigenbelasting en de Verkeersgroep Koninklijke Marechaussee district Gelderland uit Apeldoorn een verkeerscontrole te Harderwijk op de Mecklen- burglaan en in het Jan van Nassaukazernecomplex. Er werden ongeveer 160 auto's gecontroleerd. Hiervan werden twintig auto's uit het verkeer genomen wegens rijtechnische gebreken. Na de keuring van deze auto's bleken er twaalf rijtechnisch zo slecht aan toe te zijn dat ze op advies van de verkeersgroep voor de sloop moesten worden afgevoerd. Deze auto's vertoonden gebreken van totaal doorgeroeste carrosserieën tot ernstige mankementen aan stuurinrichtingen en remsystemen. Tegen zeven andere bestuurders werd proces-verbaal opgemaakt wegens mankementen aan de betreffende auto's welke tijdens de controle ter plaatse werden geconstateerd. Met 't oog op de verkeersveiligheid kon van een ge slaagde aktie worden gesproken. HARDERWIJK De voormalige loods van drankenhandel Stempels (foto) aan het Stationsplein wordt binnenkort afgebroken. Op de plaats van het onaantrekkelijke stenen gebouw, waarin tot voor kort een wijkpost van de plantsoenendienst was ondergebracht, komt een tijdelijke parkeerruimte. Er zijn plannen om hier, tegenover het NS-station. nieuwbouw te realiseren. Dc gemeente is momen teel in onderhandeling met twee projectontwikkelaars. Volgens het bestemmingsplan kunnen er win kels en kantoren komen. In mei wordt begonnen met de reconstructie van het Stationsplein, bestaan de uit de aanleg van een busbaan, een fietspad, opstelruimte voor de bussen, enkele taxi-standplaat sen en gelegenheid voor ultra-kort parkeren bij het station. Voor deze herinrichting krijgt de ge meente Harderwijk een subsidie van ruim vijf tonj llllllllllllllll llllllllll llllllllllllllllllllllllll Hamburgerrestaurant, 7 dagen per week geopend van 10 tot 10 Vrijdag tussen 15.00-17.00 uur een zak FRANSE FRITES van 1.40 voor 25 i van ftochove Bleek 1 Harderwijk kdag en nacht i Uw gastvrouw en gastheer JANNYen KOOP MAATJES Vijhestraat 9 J Tempel en H. A Tempel Smeepoortenbrink 40 3841 EM Harderwi|k Telefoon 03410-19453 Spreekuur tussen 11.00 en 14.00 uur Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Assurantiebedrijt H. Nieuwenhuis bv Hierdenseweg 64 3841 GZ Harderwijk Tel 03410- 12554 1 ALLEEN Gouden sterrenbeeld 300.- nu 148.- DEZE Gouden choker (halsketting) m. granaat 1075 -nu 498.- WEEK: Massief zilveren hanghorloge 200 - nu 98.- Massief zilveren halsketting (shorty) 40 - nu 15.- 6 edelstalen theelepels40.50nu 10.- CASSETTES: JUIST IN CASSETTES HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN NEDERLAND. CASSETTE EDELST AAL, GEEN 1006 - maar 595.-geheel compleet met kist en de theelepels, gebak vorkjes, suikerschep, slacouvert, suikertang, taart schep, broodzaag. f I oosteinde 95. scherpenzeet 03497 1607; stalionsstr. 143. apeldoom 055 218880. amsterdamsestraatweg 699 utrecht 030 444040. hoofdstr 87. velp 085 - 618095 coiumousiaan 392. utrecht 030 - 88452/ KOOPAVOND: donderdags te utrecht en apeldoorn; vrijdags te scherpenzeet en velp Inkoop oud goud 19.- per gram ook inruil oud goud en zilver. OUfil will ci -^^4' UL UUUUIHLLLI... UUI1 VUUIl U, jUISt VOOr U. ik 4-kanaals zenderset incl. 1 servo Alleen bij ons Kerkplein 6. Harderwijk. Tel03410-12985 specialist in modelbouw

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1