Witkalker dolfinarium moet fors investeren 1 Rni TRRF.I INC TOERISME EN 600 NIEUWE BANEN Oud-papieraktie nu ook in Zeebuurt Geitje vernoemd naar dirigent Kindercarnaval trekt door Stadsweiden randmeercombinatie: 31.800 CDA-wijkavond in Ermelo-Oost Oplichting met prentkaarten mm ;hijnt iedere maandag en donderdag ju: Smeepoortenbrink 20. Harderwijk, tel. 03410 - 15029, redactie 15792 Nieuwe Harderwijker Courant MAANDAG 5 MAART 1984 61e JAARGANG No 19 ERMELO De CDA-afdeling Ermelo houdt op woensdag 7 maart a.s. in ,,De Hoeve", naast de Oude Kerk. de tweede wijkavond in Er melo-Oost. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. voor het-Dolfinarmm en het Veluwes- trand aanzienlijk kunnen worden ge steund door de plannen, die voor de stad worden aanbevolen. Die pro gramma's, die in de stad moeten wor den uitgevoerd, kunnen het Dolfina rium als trekker echter niet vervan gen. Hoe groter het succes van het Dolfinarium, hoe groter ook de suc cessen van de aanvullende program ma's. Concluderend waarschuwt Pri ce aan het einde van zijn rapportage aan zijn opdrachtgevers nogmaals, dat „als men toestaat dat het Dolfina rium tevergeefs pogingen onderneemt en mislukt in de heropbouw, het niet waarschijnlijk is. dat het toerisme naar Harderwijk in de toekomst meer dan 300.000 a 350.000 bezoekers trekt." Price gaat er hier dan nog van uit dat alle andere voorgestelde plan nen wél worden uitgevoerd. Samenvattend stelt de Amerikaan dat een uitgebalanceerd toeristisch aanbod in Harderwijk wel tot ontwik keling kan komen, mits het Dolfina rium erin slaagt alle mogelijkheden volledig ten uitvoer te brengen. HARDERWIJK De zaterdagse inzamelingsaktie voor oud papier wordt uitgebreid. Voortaan zal de papierwagen elke derde zaterdag van de maand in de Zecbuurt en Friesegracht de ronde doen. Hier door zal ook de vaste dag voor de andere wijken veranderen. De ge hele wijk Stadsdenncn wordt be diend op de eerste zaterdag van de maand. De Wittenhagen wordt voortaan op elke tweede zaterdag van oud papier ontdaan. De oud- papieraktie wordt verzorgd door enkele samenwerkende scholen en verenigingen, met goedkeuring van het gemeentebestuur. De gemeente juicht gescheiden vuilinzameling toe en organiseert zelf de glasinzameling. Gebruikt papier is te waardevol om zomaar weg te gooien. De papier-industrie kan een nog steeds toenemende hoeveelheid oud papier verwerken bij de papierfa- brikage. Daarmee wordt een goede bijdrage geleverd aan het milieube houd. Ook het gebruik van kringloop papier neemt gestaag toe. Vroeger ging oud papier als afval naar de vuil- stort. Dat kostte de belastingbetaler ruim dertig gulden per duizend kilo. De papierakties leveren dus een rechtstreekse financiële besparing op. Bovendien geven opkopers een paar cent per kilo aan de inzamelaars, meestal scholen en verenigingen. OPBRENGST Een aantal scholen en verenigingen hebben enige tijd geleden de schou ders gezet onder tot wat kan uit groeien tot een echt Harderwijkse pa- pieraktie. Dat zijn de Stedelijke Har- HARDERWIJK „STROOM A.U.B." Deze noodkreet kalkte een inwoner van Almere-Havcn, de 46-jarige J. Dissel, vrijdag middag verscheidene keren in koeieletters op de ruiten van het PGEM-kantoor aan de Coupc- ruslaan. Een naar buiten snel lende funktionaris kon de man er niet toe bewegen zijn protes- taktic te staken. Een paar minu ten later werd hij door de ge waarschuwde politie wegge voerd. Bijna een jaar geleden, in mei 1983, heeft de PGEM bij het gezin Dissel de stroom afgesneden wegens een schuld van zo:n vijfduizend gulden Bij een controle bleek vorige week. aldus een woordvoerder van de elektriciteits maatschappij, dat een en ander eigen handig weer was aangesloten Daarop werd de meter verwijderd, zodat geen stroom meer kon worden afgetapt. Een opgewonden heer Dissel begaf zich vervolgens naar het distriktskan- toor van de PGEM in Harderwijk, ge wapend met een ijzeren pijp om de ambtenaar die gaat over de betaling sachterstanden eens flink de waar heid te vertellen Deze was op dat mo ment niet aanwezig, waardoor Dissel onverrichterzake naar Almere terug keerde. De volgende dag stond hij al weer voor het PGEM-gebouw. dit maal met een emmer witkalk om zijn wensen kenbaar te maken FRITS BOM Zonder tegenstribbelen liet Dissel zich door de politie inrekenen. Een uurtje later was hij reeds op vrije voe len. want de PGEM had geen aan dacht tegen hem ingediend. Van de sociale dienst kreeg de man uit Alme re de raad zich met Frits Bom in ver binding te stellen, maar ook over weegt hij in hongerstaking te gaan Overigens ontkent Dissel «Jat hij klandestien de stroom weer heeft aangesloten. Wel geeft hij toe dat hij „door omstandigheden" voor bijna vijf mille bij de PGEM in het krijt staat. „Ik heb aangeboden die achter stand in termijnen in te halen, maar daar willen ze niet van weten. Het is geen pretje om het, als gezin met twee kinderen, zonder stroom te moeten redden. Voor verlichting gebruiken we olielampen en kaarsen. Koken doen we op een kampeerstelletje, want gas krijgen we ook al niet meer. We raken ervan overspannen. Volgen de maand verwacht m'n vrouw haar derde, moet ik bij de bevalling de ver loskundige soms bijlichten met een zaklantaarn." vraagt Dissel wanho pig- Hij is een van de vele probleemge vallen die de PGEM vooral in de pol der heeft. Per kwartaal wordt in het distrikt Harderwijk hij ongeveer zes tig gezinnen de elektriciteit buiten werking gesteld. Volgens een zegsman van de PGEM is aan Dissel wel een betalingsregeling voorgesteld, maar heeft hij hiervan geen gebruik ge maakt. monie. Muziekvereniging Crescendo, voetbalvereniging VVOG-zondag en de Linnaeusschool. Bernhardschool en Dr. A. Kpyperschóol. Iedere zater dagmorgen trekken zij met een grote kraakwagen door de wijk. De op brengst wordt onder de verenigingen en scholen verdeeld. De opgehaalde hoeveelheid papier wordt door de organisatoren ..bevre digend" genoemd. Zo'n twaalf tot vijftien kilo per maand per gezin is momenteel de oogst. Volgens de ge meente Harderwijk moet de op brengst beslist nog hoger kunnen zijn. Een verdere groei van het aantal ge zinnen dat huisvuil gescheiden inle vert (papier, glas, chemicaliën) wordt op het stadhuis toegejuicht VOOR DE DEUR Iedereen kan zijn of haar oude pa pier en karton aan „OPA" meegeven door het op de vaste zaterdag in de maand langs de stoeprand -klaar te zetten. Vanaf ongeveer half tien be gint de ophaalploeg met de ronde Iedere eerste zaterdagmorgen van de maand is de nu in één keer bedien de wijk Stadsdennen aan de beurt, iedere tweede zaterdag De Wittenha gen en met ingang van 17 maart iedere derde zaterdag de Zeebuurt. Informatie over „OPA" wordt gege ven door de deelnemende verenigin gen en scholen en door bureau voor lichting van de gemeente, tel. 11222. De witkalker wordt bij zijn protestaktie door de politie gestoord. Gewillig laat hij zich even later wegvoeren. rotfenen voorziet Price op parkeergebied. Verder moeten de aktiviteiten op de Boulevard en de oude binnenstad nauw bij elkaar betrokken worden. Alle inwoners van Ermelo-Oost hebben enkele weken geleden een for mulier ontvangen waarop zij vragen, eventuele klachten of opmerkingen konden aangeven. Een aantal leden van de CDA-gemeenteraadsfractie zullen op die avond deze zaken be spreken. Het bestuur en de fractie zijn de in woners van deze wijk erkentelijk voor de binnengekomen reacties en trach ten, daar waar het mogelijk is, er iets mee te doen Omdat elke wijk zijn eigen specifie ke kenmerken heeft, wil het CDA-Er- melo aandacht schenken aan hetgeen bij de bewoners leeft. Sinds 1978 or ganiseert het CDA-Ermelo wijk- avonden. Alle buurtschappen en wij ken van Ermelo hebben een bijeen komst gehad. Het is gebleken dat deze werkwijze van het CDA een succes is en bij de inwoners van Ermelo aan slaat Daarom is vorig jaar een tweede cyclus van wijkavonden gestart. Iedereen, die nadere informatie wenst, kan zich wenden tot de secre taris van het CDA-Ermelo, de heer J. W. Ego, Zwaluwstraat 137, telefoon 57062. HARDERWIJK De politie heeft donderdag drie mannen aangehouden die langs de deuren gingen om te pro beren prentbriefkaarten te verkopen. Zij hielden een bedrieglijk praatje, waaruit de indruk ontstond dat het om een goed doel ging. Het drietal, in woners van Zaandam. Rotterdam en Wilnis, zei de kaarten aan de man te brengen namens de Moby Dick Stich ting. Zij kregen zelf een „prent" we gens oplichting en overtreding van de algemene politieverordening. Er wer den zeventig mapjes met kaarten in beslag genomen en voorts een bedrag van dertig gulden. De politie is blij dat burgers bellen om inlichtingen als dergelijke personen aanbellen. Als zij geen vergunning kunnen tonen van b. en w.. dan zijn zij in de fout. ERMELO Marinus en Trui, zo helen twee dwerggeitjes die onlangs ter wereld zijn gekomen in een stal bij de familie Van Buuren aan de Ham- burgerweg. Ze zijn vernoemd naar de bekende dirigent Marinus Brandsen en z'n echtgenote. „Wij zijn lid van de Verenigde Veluwse Koren en we vonden het h k om de geitjes de naam van onze dirigent en z'n vrouw te geven," vertelt mevrouw Van Buuren. Deze keuze werd op de vorige week gehouden jaarvergadering van de WK met instemming begroet. „Het kost me wel een baal hooi," riep Marinus Brandsendie het echter toch wel een aardig idee vond dat straks een naamgenootje vrolijk mekkerend door de wei zal dartelen. Op dp foto dochtertje Marianne van het echtpaar Van Buuren met de geitjes, in Veluwse klederdrachtwaarin de Verenigde Ko ren altijd optreden. Petrus de eerste en zijn adju- ap aan zijn rechterhand voer debonte stoet aan Zij hebben het hun residentie in trum De Roef r' ?est van De Grollebollen duurt :r net dinsdagavond Elke avond •i muziek van Carina en de [wirds, die net als voorgaande ja- P stemming er ongetwijfeld weer Mn zullen weten te brengen C»rollebollen zijn het gehele jaar 1 doende om het benodigde geld Het carnavalsfeest bijeen te brengen. Hiervoor organiseren zij. klaverjasavonden, braderies, bingo's enzovoort. Voor het eerst dit jaar duurt het carnaval nu vier dagen lang. Voor hen is dit een absoluut hoogtepunt van het jaar, waar zij graag alle voorbereidin gen voor over hebben. De Grollebol len zijn wel erg blij met de hulp van de sponsors. „Zonder hen zouden wij het misschien niet redden." zegt Bram Berg. Het is jammer dat een grote optocht in Harderwijk niet haalbaar is, maar deze kinderoptocht was in ieder geval net als andere jaren zeer geslaagd. De kinderen hadden zich vrolijk uitge dost en de stemming zat er dan ook goed in. deels gericht op verbetering van de overige attracties in Harderwijk en óp êen nauwere relatie tussen de toeris tische Boulevard en de monumenten en winkelvoorzieningen in de aanpa lende oude binnenstad. TOONAANGEVEND Aan de adviezen van Harrison Price wordt door het gemeentebestuur van Harderwijk grote waarde gehecht. Het bureau wordt toonaangevend geacht op toeristisch niveau. Het is ondermeer belast met de planning van Amerikaanse attractieparken zoals Disneyworld. Bovendien heeft het er varing met zeezoogdierenparken zoals Sea world In Nederland heeft Harrison Price onder meer onderzoe ken gedaan voor het geprojecteerde Waterwonderland. Op grond van het rapport zal het gemeentebestuur op korte termijn een aantal infrastructurele maatregelen voorbereiden. De directie van het Dolfinarium, dat zaterdag haar poor ten voor bezoekers heeft geopend met volledig nieuwe orca- en dolfijnens hows. werkt reeds aan een verdere produktverbetering die voor een deel al dit seizoen merkbaar zullen zijn. Het provinciebestuur van Gelderland zal de uitkomsten inpassen in het TROP-plan dat. deze maand ver schijnt. Harderwijk heeft daarin een speerpuntenfunktic. STADSPROGRAMMA'S Volgens Harrison Price, zullen de vooruitzichten voor het toerisme in de komende tien jaar voor een groot deel afhankelijk zijn van de beslissingen of de plannen zoals die in het rapport worden beschreven, en of die al dan niet worden uitgevoerd. Het rapport beschrijft een aantal scenario's, maar voor elk daarvan geldt dat het Dolfi narium de belangrijkste trekker voor het toerisme naar Harderwijk zal blij ven. „Daaraan moet met alle krach tinspanning worden gewerkt, omdat het toerisme anders zal afglijden naar een niveau dat zelfs nog lager is dan het huidige en dat is nog maar iets meer dan de helft van het niveau waaraan men in de jaren zeventig ge wend was." aldus Price. Hij stelt ver der dat de investeringsprogramma's DER WIJK Het toeris- Harderwijk kan bijna ver- tot ruim 1,2 bezoekers jaar. Dit zou een netto op- opleveren van twintig Den gulden en tussen de onderd en zevenhonderd banen. Daarvoor zal met e het Dolfinarium investe- ïn moeten doen die liggen de negen en veertien mil- gulden. i zijn de voornaamste conclusies worden in het rapport van bureau Harrison Price kreeg in september vorig opdracht van de gemeente Har- 'ijk, het Dolfinarium en de pro- ie Gelderland om de toeristische piijkheden van Harderwijk te on- Doel van het rapport was loven in te blazen in de toe- sche industrie in Harderwijk en dus ook in de werkgelegen- heidssektor. Vooral de problemen in 1980 van het Dolfinarium als gevolg van de verminderende bezoekersaan tallen hebben de stoot gegeven voor dit breed opgezette onderzoek. Hoe wel het rapport pas op 12 maart zou worden aangeboden door Harrison Price aan de opdrachtgevers, waaron der ook het ministerie van Economi sche Zaken, heeft het voegtijdig uit lekken van de gegevens de gemeente doen besluiten om vrijdag al de resul taten van het rapport uit te brengen. Het rapport heeft bij elkaar 220.000 gulden gekost. INGRIJPEND VERNIEUWEN Harderwijk trok in 1983 ongeveer 650.000 toeristen, merendeels dagjes mensen Uit het onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van het Dolfinarium de voornaamste drijfveer is voor een bezoek aan de voormalige Zuider zeestad. Harrison Price adviseert een ingrijpende vernieuwing en uitbrei ding van dit zeedierenpark, waarmee het een verdubbeling van het bezoe kertal binnen vier jaar mogelijk acht. De overige voorstallen zijn groten- ARDERWIJK Enkele hon- len kinderen uit alle delen van derwijk deden zaterdagmiddag aan de kinder-carnavalsop- vanaf De Roef. De optocht georganiseerd door de wijkve- ging Stadsweiden en door de „de Grollebol- die voor de mooist verklede een prijs beschikbaar had eld. eerste prijs werd gewonnen door ny Berg, de tweede prijs door Ka- töns en de derde door Freddy Zui- 3 Voor de jury, bestaande uit fit Raggers. Henk Foppen en Pe- Mc-'z was het beslist geen makke- topgave om uit de clowns, india- cowboys en vuilnisbakken de te kiezen. totaal deden er ruim honderd aan de optocht mee Jam- het dat er geen muziekkorps was. Een vertegenwoordi- De Grollebollen vertelde dat korps uit Harderwijk vele hon kt guldens vraagt om mee te lo- dat zij daarom besloten heb- om het dit jaar maar met een ge- •A igen te doen Het plezier was minder om en de vele kinderen de stemming er direkt al goed

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1