in Harderwijk 19.95 VOLGERS Carnaval in Harderwijk dit Felle brand in Hierden kantoorgebouw aan Oosteinde jaar zander Vliegerspektakel Binnen de Veste in Politiek Café randmeercombinatie: 31.800 CONSTELLATION MIRAGE-DELTA schaal 1:48 20.000 ideeën voor kado's, hobby en vrije tijd. Prins Sjors: ,,Toch een gezellig feest" SCHILDER'S NIEUWSBLAD 5#..* Militair tankt proletarisch Man overlijdt na bedrijfsongeval Jager in de val ;hi|fit iedere maandag en donderdag ju: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029, redactie 15792 Nieuwe Harderwijker Courant MAANDAG 27 FEBRUARI 1984 61 e JAARGANG No 17 HARDERWIJK De grootste vlieger ter wereld, met een op pervlak van 5t0 vierkante meter, zal te zien zijn op een vliegerfeest dat Schilder's Nieuwsblad organiseert ter gelegenheid van het zes tigjarig bestaan. Dit gebeuren, in samenwerking met de oranjeve reniging, heeft plaats op koninginnedag, maandag 30 april, in de omgeving van de Boulevard. Diverse stuntvliegers zullen organisaties verzorgen. De nadruk wordt gelegd op de nieuwe ontwikkelingen en technische moge lijkheden van een vlieger. Naast de grootste vlieger ter wereld zal ook de grootste vlieger van Europa (80 vierkante meter) worden opgelaten en voorts een draakvlieger, met 163 schijven achter el kaar (foto). Spektakulair onderdeel van het feest is ook het optrekken van een persoon in een mandje, tot een hoogte van 75 meter. Verder is er een vliegerwedstrijd, waaraan jong en oud kan mee doen. Het leukste is zelf een vlieger te maken, zodat het een bont geheel wordt aan de Boulevard. Er zijn bovendien leuke prijzen mee te verdienen, voor de mooiste, de grootste en de kleinste vlieg er. Ook voor de brokkenpiloot is een prijsje beschikbaar. Binnen kort komen wij in ons blad nader terug op dit vliegerfeest. Dan zullen ook tips worden gegeven voor het maken van een vlieger. HARDERWIJK Het Politiek Café haakt doddag 1 maart weer in op een actueel onderwerp van de Harderwijkse gemeentepolitiek: de nota „Binnen de Veste". In De Harmonie wordt hierover dan een dis cussie-avond gehouden. De toegang is gratis. Gaat de gemeenteraad over enkele weken een oordeel over deze nota vellen, aanstaande donderdag mag dus in het Politiek Café hier over al de nodige discussie worden verwacht. De nota geeft daar ze ker aanleiding toe gelet op de daarin geschetste ideeën en de aanbe velingen. De doorbraak van de Plantage die méér parkeergelegen heid moet opleveren, het éénrichtingverkeer in de Smeepoortstraat en de functie van het groengebied Hortus in combinatie met de wo ningbouw aan de Doelenstraat zijn er een paar van. Wellicht kan donderdag ook enige opheldering worden verschaft over het „lucht kasteel" dat binnen de stadsmuren van Harderwijk is voorzien. De avond begint om acht uur en de toegang is gratis. Gerekend wordt op een actieve deelname van het publiek. Het Po litiek Café heeft ook gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van direct belanghebbenden als bewoners en winkeliers uilgenodigd om hun steentje bij te dragen aan deze discussie. Wellicht kan de ge meenteraad er nog zijn voordeel mee doen. BOUWDOOS schaal 1:72 Van 32.50 BOUWDOOS van 19.95 Kerkplein 6, Harderwijk Tel 03410-12985 specialist in modelbouw Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. IF.RDEN Een felle uit- nde brand heeft vrijdag- id in korte tijd een auto- aan de Lageweg in den volledig verwoest, ■bij heeft zich een heftige lotting voorgedaan, door van een gasfles. oonlijkc ongelukken deden niet voor. De schade wordt r de brandweer voorzichtig hal op zeker tweehonderd end gulden. De eigenaar het bedrijfsgebouw is niet fkerd. brand ontstond om ongeveer ïen 's avonds toen de eigenaar og bezig was met het repareren en auto. Hij gebruikte daarbij asbrander. waarmee hij per on- de benzineleiding doorbrandde, nzine die volop uit de doorge en leiding stroomde, vatte on middellijk vlam. Daarna duurde het slechts seconden voordat ook de auto en daarna de werkplaats in lichter laaie stond. De eigenaar heeft nog ge probeerd de brandende auto uit de werkplaats te duwen, wat mislukte. Doordat de brand vrijwel onmiddel lijk ook de telefoon in vlam zette, duurde het even voordat de brand weer kon worden gewaarschuwd. Toen de Hierdense brandweer dan ook ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al overal uit. Op dat mo ment explodeerde ook een gasfles. Daarbij werd een deel van de garage deur uit de sponningen geslagen, dwars door een twintig meter verde rop staande varkensschuur. De knal van de explosie was zo hevig, dat hij in Harderwijk kon worden gehoord. Door de omvang van de brand en het gevaar op meer explosie werd om as sistentie gevraagd van het brand weerkorps uit Harderwijk, die twee bluseenheden ter assistentie stuurde. De brandweer kon niet voorkomen dat de werkplaats volledig uitbrandde. Het vee in nabijgelegen stallen bleef gespaard. Hierdoor kon voorkomen worden dat de brand zou uitslaan naar een nabij gelegen boerderij, compleet met koeienstal, varkensstal en hooiberg Meerdere explosies bleven uit, omdat de gasflessen die nog in de brandende vuurzee stonden, werden koelgehou- den met bluswater. Na een half uur kon men het sein ..brand meester" ge ven. De nablussingswerkzaamheden duurden tot half vier. Brandweer commandant M. Post van de Har derwijkse brandweer schatte voor zichtig dat de schade die de brand heeft veroorzaakt aan het gebouw, de inventaris en de drie auto's die in vlammen opgingen, zeker de twee ton overschrijdt. „Een flinke strop voor de eigenaar, vooral omdat die niet is verzekerd," aldus Post. a -k abonneer mij op het Schilder's Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Naarr Voorl/ Straat Postcode:Woonplaats Datoro Handtekening Oeze bon m ongefrankeerde envelop zenden aan Schilder s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwijk. mt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 - 15029. (SN 842702) HARDERWIJK Donderdagoch tend in alle vroegte is op de Vuldcrs- brink een 19-jarige militair uit Bad hoevedorp aangehouden, die achterin zijn auto een jerrycan met benzine had liggen, die niet van hem bleek te zijn. De surveillerende agenten die de militair aanhielden, lieten zich niet van de wijs brengen door een leuke smoes die de militair ter verklaring van de jerrycan met benzine en slang ophing. Hij werd opgebracht naar het politiebureau waar hij tenslotte be kende de benzine te hebben overgehe veld uit een bruine Ford die op de Vuldersbrink stond geparkeerd. De •agenten vonden in' zijn auto boven dien een houten imitatie van een wa penstok. De militair werd vervolgens overgedragen aan de Koninklijke Ma rechaussee. De politie vraagt zich op dit moment af wie de eigenaar van de bruine Ford is, want voor hem staat een fikse jerrycan met benzine klaar op het bureau. Niet dringen; alleen ei genaren van bruine Fords maken kans. 1RDERWIJK Aan het afgesloten gedeelte van de Zuiderzeestraatweg, dat tegenwoordig Oosteindc heet. aats voor een benzinestation en eert kantoorgebouw van twee a drie verdiepingen. Dit blijkt uit het bestem- isplan Oosteindc, dat dinsdagavond wordt besproken in de commissie stadsontwikkeling. Het gebied kan «orden benut voor woningbouw in verband met de geluidhinder van de omringende wegen. Bij het tanksta- zal ook de verkoop van LPG mogelijk zijn. De daarvoor benodigde tank kan worden geplaatst binnen de tmming openbaar groen aan het einde van de bestaande Rrocklaan. Op deze wijze wordt voldaan aan de erwetcis van 150 meter voor LPG-opslag ten opzichte van de woonbebouwing (flats P.C. Boutcnslaan). Om (bouwkundig gezien een gewenste vorm van bebouwing mogelijk te maken, zonder dat biervoor geluidwe- e voorzieningen getroffen dienen te worden met 't oog op de rondweg S 7, is gekozen voor de genoemde kan bestemming. Mede gelet op de gunstige ligging ten opzichte van het stedelijke hoofdwegennet wordt ver- bt dat dit kantoorgebouw zal voorzien in een toekomstige behoefte. Op de foto: het Oosteindc met de fiats it P.C. Boutenslaan. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv Hierdensew.ea 6- 384'i GZ Harden Tei 03410 12554 HARDERWIJK Woensdagavond is in het Salem-ziekenhuis de 55-jari- ge P. Besselsen uit Harderwijk overle den aan de verwondingen die hij 's morgens vroeg opliep bij een bedrijfs ongeval in de Kalkzandsteenfabriek op het industrieterrein in Harderwijk. Het ongeval vond plaats om kwart voor acht. Besselsen, die toezicht hield op het machinaal verplaatsen van stenen struikelde over een lange trekstang. Hij kwam daarbij met zijn hoofd terecht tegen een machine, waarin hij vervolgens met zijn hoofd bekneld raakte. Per ambulance werd hij direkt daarop vervoerd naar het ziekenhuis Salem in Ermelo. Daar overleed hij in de loop van de avond. HARDERWIJK In de bossen bij de watertoren is woensdagmorgen een 57-jarige Harderwijker aangehouden, die daar een flinke val had opgezet om vossen te vangen. De val, groot genoeg om wilde zwij nen mee te vangen, was daags tevoren ontdekt door twee jongens. Zij had den de politie ingelicht over de val. waarin een dood konijn lag dat als lokaas diende. De politie kon de man arresteren door te posten bi] de val. De man bleek weliswaar in het bezit te zijn van een jagersaktie, maar die staat deze vorm van jagen in geen ge val toe. De „jager" kreeg van de poli tie een procesverbaal en de raad om zijn jachtaktn r eens goed na te le zen." HARDERWIJK De carnaval liefhebbers in Harderwijk moeten het dit jaar doen zonder de traditio nele optocht. Wegens gebrek aan belangstelling zien de drie samen werkende carnavalsverenigingen. De Kubbcboot (horeca), De Bok- kems en De Grollebollen, geen kans zaterdag een feestelijke karavaan van versierde wagens door de stra ten te laten rijden. Dat betekent een flinke deuk in de reputatie van „carnavalsstad van de Veluwe", die Harderwijk al jarenlang probeerde op te bouwen. „Een paar weken geleden zagen we al aankomen dat het met de optocht niets zou worden," vertelt stadsprins Sjors de Eerste. „Hoogstens drie of vier wagens, dat lijkt natuurlijk ner gens op. Daarom hebben we maar meteen besloten dit jaar niet de straat op te gaan." De stadsprins toont zich teleurge steld over de houding van het be drijfsleven, dat volgens hem elke keer wordt uitgenodigd aan de carnavals optocht mee te doen. „Daar komen vrijwel geen reakties op. Onbegrijpe lijk," vindt Sjors. „Voor de kosten hoeft niemand het te laten. Voor een luttel bedrag kan een winkelier al met een wagen in de stoet meerijden. Een mooi stukje reclame, maar de mid denstand schijnt het niet aan te dur ven. Met dertig of veertig wagens, dat moet in een plaats als Harderwijk haalbaar zijn, zou je een prachtige optocht hebben." MUZIEK Verder is de stadsprins ook niet erg te spreken over de plaatselijke mu ziekverenigingen, die naar zijn me ning een te forse vergoeding voor hun medewerking aan het carnavalsge- beuren vragen. Om die reden heeft de organisatie vorig jaar een muziek korps uit een andere gemeente laten aanrukken. „Achteraf krijg je dan te horen: waarom nemen jullie de Har monie of Crescendo niet? Natuurlijk hebben wij ook veel liever de eigen, Harderwijkse muziek. Maar we ver tikken het daarvoor vijfhonderd gul den neer te tellen. Het lijkt wel of die verenigingen niet aan carnaval willen meewerken, terwijl het toch een feest is voor de hele bevolking," aldus prins Sjors. De stadsprins stelt tevreden vast dat het carnaval hier de laatste jaren meer tot leven is gekomen. Optimis tisch schat hij dat een kwart van de Harderwijkers de feestneus opzet, maar bij nader inzien geeft hij toe dat dat aantal waarschijnlijk wel iets te hoog is gegrepen. Verheugend is in elk geval dat het carnaval erkenning heeft gekregen van het gemeentebestuur. Rond de elfde november wordt de nieuwe prins met zijn gevolg officieel ont vangen op het stadhuis. En bij de optocht in het voorjaar was de bur gemeester de laatste jaren present om de prijzen uit te reiken en de sleutel van de stad aan de prins te overhandigen. FEEST Sjoers vindt het jammer dat aan die traditie van tien jaar nu een einde komt, maar erg lang treurt hij er niet over. „Ook zonder optocht maken we er een mooi feest van!" meldt hij op gewekt. Als prins van De Kubbeboot zal hij alle horecazaken waar het zot- tenfeest wordt gevierd met een be zoek vereren, samen met zijn trouwe begeleider president Piet. Daarnaast maakt hij als stadsprins ook zijn op wachting bij De Grollebollen in De Roef en bij De Bokkems in hun resi dentie op camping De Konijnenberg. De oudste carnavalsvereniging in Harderwijk, De Dolfijnen, is uit het samenwerkingsverband gestapt en bouwt op eigen houtje een feest in De Kiekmure. Stadsprins Sjors, in het dagelijks leven Sjors de Krijger, is een oude be kende in carnaval-vierend Har derwijk. Hij zingt en host al zo'n tien jaar mee. „Met het carnaval kwam ik destijds in aanraking toen ik, na het boodschappen doen in de stad, samen met m'n vrouw nog een kopje koffie dronk bij Willem van de Kamp in De Boterlap. Juist op dat moment kwam de carnavalsoptocht voorbij. Het bleek dat ze nog iemand nodig hadden voor de Raad van Elf. Met een geleend zwart jasje en een wit overhemd van Willem kon ik meelopen," vertelt Sjors, die achtereenvolgens adjudant, prins en president van de inmiddels opgeheven carnavalsfederatie in Har derwijk is. geweest. Die federatie is niet meer nodig, omdat drie van de vier clubs evengoed wel goed samen werken. Overigens blijkt Sjprs een gebo ren Brabander te zijn, zodat hij de carnavalsleut als het ware met de paplepel naar binnen heeft gekre gen. Zijn welgemeende raad aan al le Harderwijkers voor de komende dagen is: „Mensen, zet het masker van alledag af en spring eens gezel lig uit de band. En laten we ervoor zorgen dat er volgend jaar weer een optocht is, want carnaval behoor je niet alleen binnen, maar ook op straat te vieren." 0 Dit jaar geen carnavalsstoet door de Harderwijkse straten.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1