Oude fabriek gesloopt 0 Parkeren aan Boulevard wordt gulden duurder GRATIS [)A-werkgroep Hierden dringt aan op beveiliging van kruispuilt BOFAVOND INBREKERS abonneer u nu Nieuwe Harderwijker Courant randmeercombinatie: 31.800 MILITAIR MISHANDELD brink Luchtverwarming OUDERWETSE BAKKERIJ -~n poortinga poel bv KONTAKTLENS- PRAKTIJK .taxi nodig? m 12 208" Heerlijke verse boterkoek Goudhandel H verkoop H heren- m pantalons I broeken 1 speciaal D.H.Z. deWittenhagen Dief onder zeil SCHILDER S NIEUWSBLAD 1 MAAND DE RUITER VAN OS B.V. CHILDERS NIEUWSBIAD mjnt iedere maandag en donderdag Wegener Uitgeverij Gelderland B V. u Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029, redactie 15792 DONDERDAG FEBRUAR11984 61 e JAARGANG No 12 IIDEN De CDA-werk- Hierden vraagt in een brief p gemeenteraad om beveili- .11 het kruispunt Zuiderzee- |reg-Molenweg, ook wel be- ,.de Tippe". Volgens de Liep is hier. bij het overste- In de schooljeugd, sprake van Ju nsgcvaarlijke situatie. Een Ier wordt maandag 13 februa- Tiroken in de raadscommissie ■are Werken. t brief aan de raad wordt ge- pt de kinderen nu worden over.- fioor leerkrachten van de chr. [hooi en ouders, „hetgeen voor eer belastend is". Deze situa- Llgens de CDA-werkgroep tot j komen doordat van de zijde f gemeentepolitie geen man- meer ter beschikking wordt Als maatregelen om het [int te beveiligen worden ge- eventuele plaatsing van ver- chten. het plaatsen van ver orden „overstekende schooi en" of het treffen van verkeers- Lnde maatregelen. fecteur W. Hoekstra van de mtepolitie merkt op dat de werkgroep Hierden de feiten brief onjuist heeft weergege- 'anaf vorig jaar maart kan de niet meer zorgen voor ver- tg van het toezichtbij het eken van de schooljeugd, als jkagent verhinderd is. Als de- INDE VRIJDAGAVOND ze politieman dienst heeft, is hij al tijd. ter plaatse om de moederbriga de bij het oversteken te assisteren. De snelheden van het verkeer op de Zuiderzeestraatweg door Hierden zijn weliswaar hoger dan elders in de bebouwde kom. maar volgens de poli tie is uit een onderzoek gebleken dat de auto's nog wel tijdig kunnen stop pen wanneer de bestuurder de over stekende kinderen in zijn gezichts veld krijgt. „Het geyaaraspect is hier mee niet uitgesloten, maar dit doet zich op tal van plaatsen voor waar kinderen oversteken", aldus inspec teur Hoekstra, die hierbij ook wijst op de eigen verantwoordelijkheid van de ouders. Het eventueel plaatsen van verkeerslichten en het treffen van snelheidsbeperkende maatregelen be hoort tot de competentie van Rijks waterstaat, die belast is met het be heer van de Zuiderzeestraatweg. De borden met de waarschuwing „over stekende kinderen" blijken al nabij het genoemde kruispunt te staan. TABAKSWEG De CDA-werkgroep Hierden vraagt de gemeenteraad ook om een even tueel onderzoek om de snelheid te be perken op de Tabaksweg, die momen teel door vele automobilisten als een soort racebaan zou worden gebruikt. Uit controles is echter gebleken, aldus de politie, dat het ook hier met de snelheden waarmee wordt gereden nogal meevalt. Maatregelen worden niet nodig geacht. Wel is de Tabaks- weg de laatste jaren een sluipweg ge worden, maar inspecteur Hoekstra verwacht dat dit probleem voor een deel wordt opgeheven nadat de Thor- beckelaan vanaf de kant van de De- venterweg voor het verkeer wordt af- Overstekende schooljeugd op het kruispunt Zuiderzeestraatweg-Molen weg. De CDA-werkgroep Hierden stelt voor hier verkeerslichten te plaatsen. teil uit Zwitserland, diverse ty- c o a met ponskaarten en computer- steem instructielessen gratis. Ook telcursussen mogelijk, tor demonstraties en/of folders kunt 7-51758, Jannie van Dalen, I- dealer, Sperwertiof 6. Ermelo. KPsccoaciosooccoisoosooeël assurantie adviesbureau nburgerweg 2a, Ermelo, 03417 - 54660, kantoortijd 17 - 51071, en 03410 - 12129 t eert betrouwbaar, kundig en persoonlijk les in: alle verzekeringen financieringen hypotheken ^0m deze feestelijke gelegenheid wat meer luister bij te zetten, bieden wij in samenwerking met hotel-restaurant 't SPEULDERB0S te Garderen gaarne een KOPJE KOFFIE met gebak aan. Km Uw/uwetier KAASSCHIETER L; Kerkstraat 32. PUTTEN 03418-52370 -\ f gesloten. Tal van auto's maken nu nog gebruik van deze route om, vanaf het viaduct Deventerweg, richting Hier den te rijden. Tenslotte wijst de CDA-werkgroep Hierden in de brief aan de raad, on dertekend door voorzitter G. Epe en secretaris J. Bonestroo, op de toe stand van het wegdek van de Oos- termheenweg, de Lageweg en de Wijt- graaf, ten noorden van de Zuiderzee straatweg. Vastgesteld wordt dat dit wegdek zich momenteel in een staat bevindt die niet meer toereikend is voor het veelvuldige gebruik dat er van wordt gemaakt. Genoemde wegen spelen, aldus dc CDA-werkgroep, een belangrijke rol bij de ontsluiting van het woongebied VVouterskampen. De Lageweg en de Wijtgraaf worden vooral ook gebruikt voor de ontsluiting van Hierden in de richting Nunspeet. Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv Hierdenseweg 64 3841 G2 Hardens Tel 03410 HARDERWIJK Aan de Scheepssingel zijn deze week de oude panden van oliehandel Scherpen- zeel gesloopt. Daarmee verdween ook het laatste restant van een van de eerste industrieën die zich in Harderwijk vestigden. Op deze plaats begonnen de Gebroeders Den Herder in 1912 een vismeelfa- briek, nadat zij reeds in de garnalenhandel werkzaam waren. Acht jaar later bouwden zij hier ook een kalkzandsteenfabriek, die echter niet zo'n succes werd. De bekende Eibert den Herder zette het bedrijf in z'n eentje voort. Hij opende een visconservenfabriek en in de oorlog kreeg hij octrooi voor het maken van een voedzame visworst. De nu afgebroken gebouwen aan de Scheepssingel waren een overblijfsel van deze fabriek. In het begin van de jaren zeventig werd reeds een vijfendertig meter hoge schoorsteen gesloopt, op de plaats waar nu autobedrijf Smit te vinden is. Het is de bedoeling dat op het nu braakliggende terrein, tegenover het nieuwe stadhuis, parkeergelegenheid komt voor 120 auto's. Wanneer met de aanleg hiervan wordt begonnen is nog niet bekend. Om te voorkomen dat er gratis wordt geparkeerd, zal een greppel rondom het terrein worden gegraven, (foto Henk Merjen- burgh). J Tempel en H A Tempel Smeepoortenbrink 40 3841 EM Harderwi|k Telefoon 03410-19453 Spreekuur tussen 11.00 en 14.00 uur k van ftochove Bleek 1 Harderwijk .dag en nacht i Voor vroege vogels en langslapers SPECIALE AANBIEDING Banketbakkerij-tearoom >mze Tm ar» markt -nasMulaon Tel. 12061 - 13815 HARDERWIJK Als compensa tie voor het wegvallen van de toe ristenbelasting van Veluwcstrand en Dolfinarium, stellen burgemees ter en wethouders de gemeenteraad voor het tarief voor het langparke- ren aan de Boulevard te verhogen van twee naar drie gulden. Tot nog toe heeft de gemeente Har derwijk een belasting van toeristen die hier 's nachts verblijven en ook van dagtoeristen die hier het rekrea- tiestrand en het Dolfinarium als toe ristische trekpleisters bezoeken Op grond van een uitspraak van de Hoge Raadzijn b en w echter tot de kon- klusie gekomen dat de verordening voor toeristenbelasting van strand en Dolfinaium niet langer rechtsgeldig kan worden geacht. In 1970 voerde de wetgever de mo gelijkheid in om voortaan naast het nachttoerisme ook het dagtoerisme te belasten. Hoe en van wie, dat werd aan de inventiviteit van de gemeenten overgelaten. De wetgever wilde geen voorbeelden van toepassing in de praktijk noemen. Naast de mogelijkheid om in prin cipe dagtoeristen te belasten, werd de mogelijkheid geopend om van zogehe ten vermakelijkheidsinrichtingen een vermakelijkheidsretributie te heffen. Onder die vermakelijkheidsin richtingen vallen ook de toeristische evenementen. Op grond van de wetsgeschiedenis stelt de Hoge Raad nu vast dat de ge meente een dergelijke inrichting niet kan belasten met toeristenbelasting, zolang de gemeentewet nog de moge lijkheid geeft deze inrichtingen met een vermakelijkheidsretributie te be lasten, De wetgever verzuimde des tijds om praktische toepassingsmoge lijkheden voor het heffen vn een dag toeristenbelasting te noemen. Mis schien heeft de wetgever de toeristische trekpleisters wel nooit op het oog gehad, aldus b. en w. Althans, uit niets blijkt at dat wel het geval is en derhalve kan de Hoge Raad de ge meenten deze ruimte niet laten. Intussen adviseerde de commissie Christiaansen de regering om door middel van een wetswijziging de ge meenten de mogelijkheid te geven een rekreatiebelasting te gaan hef fen. Deze belasting is dan speciaal bedoeld voor enigszins omvangrijke evenementen. Eer het zover is zulen er heel wat dagjesmensen het Velu- westrand en het Dolfinarium heb ben bezocht of auto's op de parkeer plaatsen aan de Boulevard hebben gestaan, vermoedt het college. RETRIBUTIE Naar de mening van b. en w. is het nodig gedurende die tijd andere com pensatiemogelijkheden voor het weg vallen van de dagtoeristenbelasting aan te wijzen. Een mogelijk alterna tief zou zijn het heffen van een ver makelijkheidsretributie. De heffer van een dergelijke renbutie moet ech ter voldoende kosten kunnen aanwij zen die speciaal voor of ten behoeve van de belaste objecten worden ge maakt. De kosten van de parkeerplaa- ten mogen daarin niet worden mee- genmenomdat die kosten kunnen worden bestreden uit het heffen van parkeergelden. Het is de vraag, aldus b. en w., of er na aftrek van die kosten nog voldoende andere kosten over blijven, die ook voor de goedkeurende instantie, in casu de Kroon acceptabel zijn. Mede vanwegedie twijfel en de omstandigheid dat het gaat om een voorshands tijdelijke oplossing, wil het college van dat alternatief afzien. PARKEREN Mede op advies van de commissie financiën gaat dc voorkeur voor een compensatiemaatregel uit naar het verhogen van het daggeldtarief voor langparkeren voor een auto van twee naar drie gulden. Het gros van de langparkeerders aan de Boulevad bezoekt een of beide evenementen. In plaats van toeristen belasting te betalen via de entreeprij zen van het Veluwestrand en het Dol finarium betaalt de bezoeker straks meer voor het aeren van de auto. Per saldo hoeft de toerist er daarom in lastendruk niet op achteruit te gaan, aldus b. en w., mits genoemde bedrij- ve de meevaller van de vervallen toe ristenbelasting doorberekenen in de entreeprijzen. 0 Het tang parkeren aan de Boulevard wordt, indie de gemeenteraad hier mee akkoord gaat, verhoogd van twee naar drie gulden. ÏRGER je aan alles bont en blauw, VERGEET 't dan „de goudvallei" voor jou ALLEEN DEZE WEEK gouden shorty met briljant (halsketting) 625 - NU 298 - geheel gouden ring 140 - NU 69.- "ouden dames hanghorloge 650-NU 298- 'ware massief zilveren schakelarmband 120-NU 68.- loudhollandse granaatchoker (halsketting) 229 - NU 98- jCASSETTES: JUIST IN CASSETTES HET GOEDKOOPSTE ADRES VAN f^OERLAND. Het allermooiste bestek dat u ooit gezien heeft Cassette edelstaal GEEN 1006 - maar 595. geheel compleet met kist en de •"eeiepels - gebakvorkjes - suikerschep - taartschep - suikertang - broodzaag - s^acouvert. Het model ja. dat moet u bepalen |i,£>e ^mfourli'nllei 95 - SCherpenzeel 03497-1607 Stationsstraat 143 - Aoe'doorn 055-218880 - :">sestraatweg 699 - Utrecht 030-444040 Hoofdstraat 87 - Ve>p 085-618095 aan 392 - Utrecht 030-884527 ■■-end donderdags te Utrecht en Apeldoorn - vrijdags te Scherpenzeelen Velp Inkoop oud goud 19.- per gram. ook inruil oud goud De Goudvallei... die is ervoor utot ziens. iedere vrijdag w_ 4 koopavond en si zaterdags... 3 uit exklusieve restposten (geen Jeans) 5 heel goed: ook In prijs f 55.- t/m 75.- Smeepoortstraat 41 hoek t.o hotel Baars Harderwijk-== Met het nieuwe tarief loopt Har derwijk vergeleken met andere ge meenten met toeristische instellingen niet opvallend uit de pas, stelt het col lege vast. ekenkundig compenseert de verhoging van het tarief de opbrengst van de toeristenbelasting voor de ge meente in voldoende mate. Op zich is er zelfs ruimte om het advies van de commissie financiën om bussen gratis te laten parkeren op te volgen. Mede vanwege de praktische moeilijkheden die daaraan echter zijn verbonden, en gelet op de financiële konsekwenties. stellen b. en w. de raad voor het tarief voor bussen gelijk te stellen aan dat IWist u dat één op de tien gezinnen 't laatste jaar een inbreker op bezoek heeft gehad! Bescherm daarom uw I huis permanent met een goede alarm- J installatie. I Inbraak alarmcentrale reeds vanaf j 159.50. NIEUW. U kunt nu ook een alarm- I installatie huren voor één of meerdere weken. 03410-13996. ERMELO De dief die afgelo pen dinsdag een bezoek heeft ge bracht aan een caravan aan de Haspel, is voorlopig onder zeil. De ze conclusie kan men haast wel trekken, als men de buit. bekijkt die de man (of de mannen) wisten te bemachtigen: zes flessen rum, vier flessen whisky en twee flessen jonge jenever. Als of dat niet ge noeg was, verdween uit de caravan ook nog eens een zestal grills, een boor- en een schuur machine, enke le leren jassen en een flink aantal cassettebandjes. Als klapstuk ver dween uit de caravan bovendien nog de kleurentelevisie en de ste reo-set. voor auto's en dus ook op drie gulden per dag te zetten. Daarmee wordt ge deeltelijk tegemoet gekomen aan het advies van de commissie. Bovendien bevordert het de uniformiteit en dus de duidelijkheid. Tenslotte merken b. en w. nog op dat de direkties van Veluwestrand en Dolfinarium nog in de gelegenheid zijn gesteld om het nieuwe tarief te beïnvloeden door jaarlijks een vaste bijdrage aan de gemeente te betalen. Beide zijn daar echter niet op inge gaan. HARDERWIJK Maandagnacht is een militair uit Alphen aan de Rijn dusdanig zwaar mishandeld, dat hij ter observatie moest worden opgeno men. De mishandeling vond plaats even buiten een bar, nadat de militair in die bar ruzie had gekregen met een ander. Buiten op straat zou de ruzie uitge vochten worden, zo bleek uit verkla ringen van getuigen. Toen de jonge militair naar buiten kwam en via een trap naar de weg liep werd hij boven aan de trap opgewacht door de ander. Nog voor de militair boven kwam kreeg hij al een trap midden in zijn gezicht De militair die hierdoor kwam te vallen, werd ook toen hij op de grond lag nog een flink aantal ke ren recht in zijn gezicht getrapt. Zijn verwondingen bleken zo erg, dat de inmiddels te hulp geschoten Konink lijke Marechaussee de MGD de mili taire Geneeskundige Dienst moest vragen om de Alphenaar te vervoeren naar zijn onderdeel. Een arts van de WGF-kazerne heeft de jongen ter ob servatie laten opnemen. De man die zich schuldig bleek te hebben gemaakt aan de mishandeling, kwam zich twee en een half uur na het voorval melden op het politiebu reau. Daar werd hij wegens mishan deling ingesloten. Dinsdagochtend kreeg hij, na verhoor een proces-ver baal en kon hij huiswaarts keren.. Ja. ik abonneer mij op het Schilder s Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna belaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Uw installateur ERMELO. Putterweg 12. tel. 03417 - 51344* Naam Straat Postcode Datum Voorl. Woonplaats Handtekening Deze bon in ongefrankeerde envelop zenden aan Schilder s Nieuwsblad. Antwoordnummer 100. 3841 WB Harderwiik U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410-15029 (SN 840902)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1