oonwagencentrum Ermelo maakt start met veertig HAT Bieb" naar binnenstad VOLGERS K Zeewolde keurt naam nieuwe provincie af yr #"12208" w 17.90 Ll Nieuwe Harderwijker Courant randmeercombinatie: 31.800 'lirij1 linesty Lit. ■gAS Echt uit KITPISTOOL 1 tGRATIS id voor iaar dienst iven voor Nieuwe vijver beperkt risico's wateroverlast Woningbouw voor Veldwijk-personeel en achttal bejaardenwoningen ...udhandel Cfefc» H verkoop H heren- pantalons Alle verzekeringen Hypotheken Pensioenadvies Financieringen M NBk4 Harderwijk Tweeduizend liter snert aan de man Foutparkeerders Mokka-slagroom stukje folhe l^uWe man KONTAKTLENS- PRAKTIJK Siliconenkit: 13,95 j Acrylaatkit: 7,65 Alleen deze week: i GEURT jgj: JANSEN J BAGNAY SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING taxi nodig? BOUWDOOS AMERIKAANSE TRUCK 20.000 ideeën voor kado's, hobby en vrije tijd. vJ desl CHILDERS NIEUWSBIAD erscl :ga« ijnt iedere maandag en donderdag Wegener Uitgeverij Gelderland B.V. Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029, redactie 15792 DONDERDAG 2 FEBRUARI 1984 61e JAARGANG No 10 leen HARDERWIJK Niet op de beide sloopterrei- :n, iraar ook op het vvoonge- lelte vu an het regionaal woon- agcncentrum in Hierden komt en grondvvatervcrvui- ,g|oor. Dit blijkt uit een iënttrend onderzoek dat in ^Hht van de provincie is in stelt door het Technisch Ad- esbu-o van de Unie van Wa- ppen. rond de twee sloopterreinen boringen verricht Het is ge- at de bodem en het grondwa- ■t gehele gebied licht veront- .ijn door olie, van de autoslo- De bodom is niet verontrei- door zware metalen. rsi lp ei n 23 iken ,h mgd ■ijen 'd ER> ficie |R hc ar ilita De Irmeli ichtir lij is leidii 1,0 Aan adjudant-onder- L. Minnaard is afgelopen vrij- onderscheidingsteken voor 36 rlijke, trouwe en langdurige dienst uitgereikt. De gouden werd hem uitgereikt door mmandant kolonel J. P. C. G. •r Minnaard. woonachtig in trkt al sinds 1971 bij het htonderdeel CRC/Mil ATCC. iaar werkzaam bij de gevecht- RDERWIJK De gebruikelijke avond van Amnesty Internatio- dc eerste woensdag van elke kon op 1 februari jl. geen ang vinden in verband met de lizing van de leeszaal. Maar u ut luw brief toch schrijven. Indien u n Her volgende telefoonnummers B krijgt u een voorbeeldbrief rgd: 19659 of 14691 daarentegen is het grondwater overal vervuild door lood en op enkele plaat sen ook door nikkel en zink. De situatie in de bodem op het tweede sloopterrein, dat inmiddels is gesloten, is sterk verbeterd. Vorig jaar werden hier voornamelijk in de bo venlaag verontreinigingen aangetrof fen. Deze bovenlaag is bijeengescho- ven tot aarden wallen op het terrein. Geadviseerd wordt hiervan monsters te nemen en de vervuilde grond ver volgens af te voeren, vermoedelijk naar de regionale vuilstortplaats Ul- lerberg. Daarna kunnen dit sloopter rein en de daaraan grenzende weilan den weer een normale landbouwkun dige bestemming krijgen Hiervoor blijkt zich al een gegadigde bij de ge meente te hebben gemeld. Het grondwater teh noorden van het eerste sloopterrein is matig ver ontreinigd door oplosmiddelen. Uit de waarnemingen blijkt dat het zwaarte punt waarschijnlijk moet worden ge zocht op het sloopterrein zelf. Van hieruit wordt vermoedelijk het grond water in noordwestelijke afstroming verontreinigd LOOD EN ZINK Op het woongedeelte zijn ook grondmonsters genomen. Opvallend wordt genoemd, dat op één meetpunt een matige verontreiniging is aange troffen door zware metalen (lood. nik kel en zink), door oplosmiddelen en door zuur. Het blijkt dat in het verle den op de huidige woonwagenstand plaatsen ook sloopwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Kennelijk zijn deze werkzaamheden ook ge paard gegaan met bodem- en grond- waterverontreiniging. De maatregelen die genomen zou den kunnen worden om de bestaande verontreiniging, met name op het eer ste sloopterrein te beperken dan wel weg te nemen, zijn afhankelijk van de toekomstige bestemming van dit ter rein. Indien in het kader van het nieu we beleid van het ministerie van so ciale zaken het woonwagencentrum binnen afzienbare tijd zou verdwij nen, lijkt het verstandig het nemen van sanerings- en beheersmaatrege len eerst na opheffing van het cen trum te laten plaatsvinden, aldus het technisch adviesburo. Indien het woonwagencentrum nog enige tijd gehandhaafd blijft, is het volgens het adviesburo raadzaam een vloeistofdichte laag op het eerste sloopterrein aan te brengen, met cen trale olie-afscheiding in het opgevan gen water en afvoer van dit water op de riolering. Na bijvoorbeeld een jaar zou aan de hand van een analyse van enkele bodem- en grondmonsters de ontwikkeling van de bestaande ver ontreiniging gevolgd moeten worden. Dan zouden eventuele nadere maatre gelen overwogen kunnen worden. Voorafgaand dient dan echter een nader onderzoek naar de mate van verontreiniging plaats te vinden, teneinde te kunnen vaststellen in hoeverre gelijktijdig met de hier voor genoemde maatregelen, sane rings- of beheersmaatregelen moe ten worden genomen, stelt het ad viesburo in het (concept-)rapport, waarover hei bestuur van het woon wagencentrum zich nog moet uit spreken. ERMELO Ee krediet voor een stuwvoorziening nabij de Lokhorst- weg en een bergvijver aan de Zand- kampweg waren aanleiding voor do heer Schaafsma, direkteur gemeente werk, om tijdens de commissie open bare werken enige technische gege vens uiteen te zetten. Oorspronkelijk waren er twee vij vers gepland waarbij aan de Arend laan een dichte vijver zou komen. De ze vijver functioneert nu goed als in filtratievijver. Om wateroverlast te voorkomen zal aan de Zandkampweg een nieuwe bergvijver worden aange legd. De partiële wijziging van hot bestemmingsplan, nodig hiervoor, is een feit geworden nadat bezwaren hiertegen ongegrond verklaard wer den m Vragen van de heer J. van Panhuis over de stuwvoorziening bij de Lok- horstweg en een oedc doorstroming konden door de heer Schaafsma posi tief beantwoord worden, evenals de vraag over de gasleiding bij de Zand kampweg. Daarvoor zijn voorzienin gen getroffen dat deze het rioolkrust door het maken van extra putten. Het tweede sloopterrein kan. nadat de vervuilde grond is afgevoerdweer als weiland worden gebruikt. ERMELO De gemeente kan een start gaan maken met de bouw van maar liefst veertig wooneenhe den. Deze komen té staan op het braakliggende terrein op de hoek van de Hortensialaan en de Cheval- lierlaan, schuin achter het gemeen tehuis en achter het bedrijf van Paulus b.v. Er zijn op dit moment HA: DERWIJK Zo n vijftigduizend boeken zijn deze week uit de oude bibliotheek aan de Sta- Blaan overgebracht naar het nieuwe gebouw in de Academiestraat, dat vrijdag 10 februari wordt ■end. De verhuizing is vlot verlopen. De medewerksters van de bibliotheek zijn vanaf half januari jeweesi met het inpakken van de boeken in handige containers, die in de verhuiswagen van de K Elgersma konden worden gereden. In vier ritten werd het hele boekenbezit naar het nieuwe idtrkomen in de binnenstad getransporteerd. Daar werd op dat moment de laatste hand gelegd aan i afwerking van het interieur. Terwijl de zaagselwolken in het rond stoven, werd begonnen met het Bkl■■■n en in de juiste volgorde zetten van de boeken. Een karwei dat nog wel een paar dagen in sl< zal nemen. Maandag 13 februari kan het publiek voor het eerst terecht in de nieuwe biblio- «ek, die met z'n vloeroppervlak van 1400 vierkante meter driemaal zoveel ruimte biedt. Het inmid- ils 1 cgstaande gebouw aan de Stationslaan is verkocht aan de Volle Evangelie Gemeente, die er nd maart de eerste kerkdienst zal houden 1800-NU 990- 148-NU 60.- 110-NU 58.- 150-NU 65.- .169-NU 88- .85 -NU 15.- P0RL0GES - KLOKKEN - ZILVER GOUD - BRILLANTEN I DE GOUDVALLEI" ALLES VOOR DE KLANTEN IjLLEEN DEZE WEEK: b n armband met vele stenen Jouden oorbellen ouden muntrand voor gouden tientje Xidhollandse choker ketting zilver Kidhollandse armband zilver •Iveren dames zegelring uist in cassettes het goedkoopste adres van Nederland. assette edelstaal GEEN 1006 - maar 595.-. geheel compleet met kist en de ■•"-epels. gebakvorkjes, suikerschep, taartschep. suikertang. broodzaag, sla- ju.ert immfoudvnllei rTe 95 Scherpenzeel 03497-1607 Stationsstraat 143 - Apeldoorn 055-218880 'damsestraatweg 699 - Utrecht 030-444040 Hoofdstraat 87 - Velp 085-618095 'uiislaan 392 - Utrecht 030-884527 ivond donderdags te Utrecht en Apeldoorn - vrijdags te Scnerpenzeel en Velp Joud goud en zilver, ook inruil oud goud en zilver 19 - per gram GOUDVALLEI ook voor u! iedere vrijdag V i- koopavond en zaterdags.. S Uit exclusieve restposten s? (geen jeans) heel goed: ook In prijs I 55.- t/m 75.. I broeken Speciaal SmeeDOortstraat4l hoek t o. hotel Baars Harderwijk geen obstakels meer die de bouw in de weg staan. Eind december van het vorig jaar kwamen de plannen voor de bouw terug van de PPC, de provinciale planologische commis sie, die zich als laatste uitvoerig over de plannen heeft gebogen. Het enige wat de Kleine Subcom missie Stadsvernieuwing van de PPC had aan te merken op de plannen wa ren slechts twee zaken. Allereerst wil de PPC dat ook andere woningzoe kenden uit Ermelo dan alleen Veld wijk-medewerkers in aanmerking kunnen komen voor toewijzing van een van de wooneenheden. Ook kon de PPC in de plannen van de gemeen te niets vinden over geluidhinder, hetgeen de gemeentelijke plannenma kers een kleine berisping kostte. OORDOPPEN NIET NODIG Laatstgenoemden kwamen uitste kend terug met de reactie van ge meentewege op deze opmerking van de PPC. Daarin stond dat gemeente werken ondertussen al een geluidson- derzoek heeft gehouden. Daar kwam uit dat er geen enkele extra voorzie ning getroffen hoeft te worden om ge luidsoverlast van „weg- en railver keer" tegen te gaan. Met andere woor den. de toekomstige bewoners al dan niet medewerkers van Veldwijk hoe ven geen watten en oordoppen in te kopen In antwoord op de vraag of bij geringe belangstelling van Veldwijk medewerkers ook andere Ermeloërs kunnen worden toegewezen, heeft de gemeente laten weten dat „voor zover de te bouwen wooneenheden in de ge subsidieerde sector worden gereali seerd, de toewijzing op normale wijze zal plaatsvinden, waarbij uiteraard ook andere Ermelose woningzoeken den aan bod zullen komen" BEJAARDENWONINGEN Over woningzoekenden gesproken: het ziet er naar uit dat nog voor het eind van dit jaar of begin volgend jaar als gevolg van de bouw van een acht tal bejaardenwoningen minstens evenveel bejaarden van de lijst kun nen worden afgevoerd. De woning bouwvereniging is namelijk onlangs gestart met de bouw van een achttal bejaarden woningen op een bouwka- vel aan de Telgter-zuidrand. vlakbij de Meerkoetstraat. Vanavond buigt de commissie ruimtelijke ordening en volkshuisvesting zich over het plan van de gemeente om dit bouwkavel van zo'n 810 vierkante meters te ver kopen aan Volkshuisvesting. De grond gaat de woningbouwvereniging zeker 110 000 gulden kosten. KOOPS ASSURANTIËN Wethouder Rikkerslaan 8-10 ERMELO Telefoon 03417-53919 b g.g. 57867 Uw gastvrouw en gastheer JANNYen KOOP MAATJES Vijhestraat 9 ERMELO De erwtensoepactie van E.F.C. '58 leverde weer zoveel geld op dat penningmeester P. Vcu- lings zijn begroting wéér sluitend kan krijgen. Ook voor de voetballende jeugdleden is weer het nodige geld.be schikbaar, zij waren het tenslotte vooral die de soep aan de man brach ten. Met twintig wagens waarop twee volwassenen en drie kinderen werd afgelopen zaterdagmorgen vanaf tien uur in de morgen in geheel Ermelo de erwtensoep uitgevent. Na het grote succes van vorig jaar werd maar liefst 2400 liter soep gemaakt met mede werking van slagerij Koopman. Om dat vooral vlak na tien uur nogal wat mensen niet reageerden op de bel werd er wat minder soep verkocht dan was verwacht. Eén van de organi satoren, P. Veulings, noemde ook het feit dat dit zou kunnen komen door dat de nog jeugdige voetballertjes misschien eerder „nee" aan de deur te horen zouden krijgen. Het restant van zo'n 350 liter zal mettertijd echter wel opkomen in de kantine van het club- gegbouw Dank zij de voortreffelijke kwali teit van de soep en het grote stuk worst kon toch het zeer aanzienlij ke bedrag van bijna vierduizend gul den aan de clubkas worden toege voegd. HARDERWIJK - Met de parkeer verboden in de Harderwijkse binen- stad wordt steeds vaker een loopje ge nomen. Vooralin de wat latere uur tjes. Een aantal mensen die wellicht de indruk had gekregen dat de politie 's avonds een oogje dicht doet. wat het foutparkeren aangaat dan, kwam flink bedrogen uit Zo ook in het afgelopen weekend. In het kringetje Kerkstraat, Israels- traat. Bruggestraat, Fraterhuissteeg en de Smeepoortstraat (waar zelfs ge deeltelijk een stopverbod geldt) wer den in een mum van tijd maar liefst dertie foutparkeerders op de bon ge slingerd. voorvroege vogels en langslapers SPECIALE AANBIEDING iets heerlijks bij de koffie Banketbakkerij-tearoom markt -na»soulaon Tel. 12061 - 13815 J. Tempel en H A, Tempel Smeepoortenbrink 40 3841 EM Harderwijk Telefoon 03410-19453 Spreekuur tussen 11.00 en14.00 uur ZEEWOLDE De voorge stelde naam Urkerland voor de nieuwe provincie, welke geheel Flevoland en de Noordoostpol der gaat omvatten, is donderdag afgekeurd door de gemeente raad van Zeewolde. Zes gemeenten zullen deel uitmaken van deze provincie: Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zee wolde. De provincie zal, zoals het er nu voorstaat, per 1 janua ri 1986 zelfstandig worden. In middels heeft al veel ambtelijk voorbereidend werk plaats. Dit betekent ook veel overleg tussen het rijk en de gemeenten, ver enigd in het zogenaamde Flevo- o verleg. Alle raadsfracties waren het met het commentaar van het Flevo-over- leg eens betreffende het voorontwerp van de wet instelling provincie Flevo land. De nieuwe provincie zal geheel zelfstandig moeten kunnen werken zonder dat de ministers over de schouders van het provinciebestuur meekijken. Het Flevo-overleg heeft ook een nieuwe naam gesuggereerd voor de te vormen provincie: Urker land. Tot nu toe is er steeds gesproken van de provincie Flevoland maar aan gezien ook Urk en de Noordoostpol der deel uit gaan maken van de pro vincie heeft men een andere naam voorgesteld. De motivering van de naam Urkerland luidt: ,,Urk is de eni ge oude gemeente in het gebied en draagster van de rijke historie van het vroegere gelijknamige eiland in de Zuiderzee. Bovendien is, in het voor jaar van 1936, juist bij dit eiland de daadwerkelijke uitvoering van de drooglegging van het nieuwe land de vijf andere gemeenten begon nen", aldus het commentaar van het Flevo-overleg. Het ministerie van binnenlandse zaken gaat echter nog steeds uit van de naam Flevoland. De raadsleden konden geen van allen waardering opbrengen voor de naam Urkerland De CDA'er Geschiere noemde de naam „met alle respect voor Urk, onaanvaardbaar". Ook de VVD kon bij monde van de .hoer Groenhof niet instemmen met de naam Urkerland. Hij suggereerde als werknaam voorlopig „de twaalfde provincie" te gebruiken en een defini tieve naam aan het toekomstige pro vinciaal bestuur over te laten De heer Huijgen zag beide namen, Urkerland en Flevoland als uitersten. Hij voelde wel voor de naam IJsselmeerpolders Mevrouw De Vreeze van Progressief Zeewolde (PvdA en D'66) was het oneens met de naam Urkerland. Zij verdedigde de naam Flevoland met de stelling dat de gehele voormalige Zui derzee in vroegere tijden Flevomeer werd genoemd. Overigens gaf zij de suggestie om door middel van een prijsvraag de be volking zelf een naam voor de nieuwe provincie te laten kiezen. Uiteindelijk gingen alle fraeties akkoord met de tijdelijke werknaam „twaalfde pro vincie". vc,/c Ideaal voor kieren en naden r SC HiLDLUsHFDKlIF Stationsstraat 27, Ermelo Telefoon 03417- 5 25 84 Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebe<Jr»|f H. Nieuwenhtns bv Hierder-beweg b- 3841 GZ Harde Tei 03410 i W. FOLKERS 03417 -51656 k van Bochove Bleek 1 Harderwijk Jdag en nachti schaal 1/32 geen lijm nodig van 29.95 Kerkplein 6 Harderwijk Tel 03410-12985 specialist in modelbouw y 1

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1