ERMELO ZOEKT NIEUW GEBIED VOOR WONINGBOUW Bouw ziekenhuis gaat door DIESEL Selhorstveste van start Een krabbel van de Kromme GRATIS Relschoppers al gauw voor politierechter Brandweer rukte in 1983 vaker uit abonneer u nu Nieuwe Harderwijker Courant randmeercombinatie: 31.800 ALI5JAAR VOORDELIGER T asjesrovers blijken autodieven SCHILDER'S NIEUWSBLAD 1 MAAND CHILBERS NIEUWSBLAD schijnt iedere maandag en donderdag ave Wegener Uitgeverij Gelderland B V. eau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410 - 15029, redactie 15792 MAANDAG 9 JANUARI 1984 61 e JAARGANG No 3 mmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊmaÊÊÊmBmmmÊtÊaiÊÊaÊÊmmÊmmmÊmimmmaÊÊÊÊÊmmmmÊmmÊÊÊimÊmmamiÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊmiÊÊÊmi RMELO De gronduitgifte woningbouw in plan „De it" moet sneller plaats vinden waarvan in de oorspronkelijke loitatic-opzet van 1982 is uitge- n. Dit is noodzakelijk om het be- g van 150,per m2 bouw- nd niet te moeten verhogen, rdoor de grond onverkoopbaar worden. Er wordt nu toegc- irkt naar een uitgifte waarbij in 17 alle gronden voor woningbouw gegeven zullen zijn. Een gevolg i deze versnelde realisering van Maat zal zijn dat al snel weer ir een ander gebied waarop wo- gbouw plaats kan vinden uitge- In zal moeten worden. „Er zal sel nauw bekeken moeten worden elke mogelijkheid er nog aanwe- g is binnen het bestaande gebeu- in," aldus de wethouder. Zo'n gc- ied zal aanmerkelijk kleiner moc- :n zijn dan De Maat (27 ha), omdat Iders de lasten waarvan de rente grootste post is, veel te hoog zul- oplopen. Is enige van de commissie ruimte- e ordening en volkshuisvesting js A. Strijbos (PvdA) het niet eens [t de versnelde uitgifte van wonin- Financiële motieven voeren hier ■boventoon," stelde hij vast. Hij was K mening dat het gunstiger voor de werkgelegenheid is om net als de oor spronkelijke bedoeling dit plan „De Maat" een langere looptijd (tot 1989) te geven. „Bij een versnelde realise ring wordt geen werkgelegenheid ge creëerd, ook al door de beperkingen die ons opgelegd worden door het Streekplan Veluwe". Met deze woor den van Strijbos was mevrouw P. C. de Lange-van Bemmel (Gemeentebe lang) het volstrekt niet eens. „Met elke te bouwen woning is ze ker een kleinere aannemer in ons dorp erg blij. Die paar mensen die hij in dienst heeft kan hij weer een tijd werk geven". Zij noemde het finan ciële aspect niet alleen voor het ge meentebestuur belangrijk maar ook voor de Ermelose bevolking. „Elk te kort moet immers opgebracht worden door de Ermelose bevolking," zei zij. Een bezwaar van J. van Panhuis (SGP) was het feit dat de snellere uit gifte met zich meebrengt dat niet-Er- meloërs kunnen gaan wonen in „De Maat". „Plan De Maat is hier niet voor opgezet," stelde hij. BOUWGRONDBELASTING Omdat er erg veel voorzieningen zijn getroffen voor de bewoners is het In plan De Maat mogen minder wo ningwet- en premiekoopwoningen ge bouwd worden. Er worden nu meer vrije sectorwoningen gebouwd. redelijk hen een bijdrage in de kosten te vragen, zei wethouder D. Brons (CDA) over de 20 pet. bouwgrondbe lasting die net als in plan Schoolweg geheven gaat worden. Een totaalbe drag van 175.500,zal hiermee moeten worden opgebracht. Het ligt in de bedoeling deze belas ting in 1986 te gaan invoeren. Over de redelijkheid van de hoogte van deze bouwgrondbelasting had Strijbos zo zijn twijfels. „Alles is achteruit ge gaan, waarom dit dan niet?," zei hij. WEINIG ERVAREN „Er zal getracht worden diegene die verlegen is om woonruimte ook die woning aan te bieden die betaal baar is," aldus wethouder Brons. Vergeleken met het oorspronkelijke plan worden beduidend minder wo- ningwetbouwwoningen gebouwd, als ook minder premie-koopwoningen. Een nieuwe categorie in de sociale vrije sector (huur en koop) is nu opge nomen. Een noodzakelijk gegeven omdat er geen toestemming verleend wordt om meer woningwetwoningen en premiekoopwoningen te bouwen. Met deze sociale vrije sector-catego rie is nog weinig ervaring opgedaan, maar dier.t om toch woningen in De Maat te kunnen bouwen binnen de gestelde uitgiftetermijn. K. E. van Diermen (CDA) wist hiervan te ver tellen: „In Ede wordt deze bouw met veel succes toegepast. Ik ben er niet bang voor dat het in Ermelo niet zal lukken". Algemeen werd het door de commissieleden als jammer ervaren dat de woningwetbouw zo weinig toe bedeeld krijgt. Voor Strijbos bleef de vraag open of met de voorgestelde te bouwen typen woningen de woning nood in Ermelo gediend is. De raad zal in de eerstkomende raadsvergadering een oordeel moeten geven over deze plannen. ST. JANSDAL ZIEKENHUIS HARDERWIJK SSchSBS Algstmm Zfetasoftu» Noontwest-Vetuws HARDERWIJK Na de sombere berichten over een bouwstop ziet het er naar uit dat in de eerste helft van dit jaar kan worden begonnen met de bouw van het streekziekenhuis Sint Jansdal. Enkele maanden geleden kwamen de plannen plotseling op losse schroeven te staan, toen bekend werd dat voor de bouw van ziekenhuizen in Gelderland voor de komende jaren nog slechts zestig miljoen gul den beschikbaar was. Sint Jansdal kreeg echter een tweede plaats op een prioriteitenlijstje van de provincie en daardoor is het nu vrijwel zeker dat binnen afzienbare tijd de eerste paal kan worden geslagen op het terrein achter de Stationslaan in Stadsweiden. Bestuursleden van de Stichting Chr. Algemeen Ziekenhuis Noordwest Veluwe hebben vorige week een gesprek gehad op het ministerie in Den Haag. Daarbij werd overeengekomen dat de beddencapa citeit zal worden verminderd van 350 naar 320 bedden. Volgens voorzitter W. Holtrop is dat geen be zwaar, omdat het ziekenhuis over dezelfde ruimte blijft beschikken, zodat het aantal bedden in de toekomst eventueel weer kan worden uitgebreid. Voorts wordt afgezien van een installatie, waarmee het ziekenhuis z'n eigen elektriciteit had kunnen opwekken, maar ook dit blijkt geen probleem te zijn. Hoewel er nog niets officieel is, verwacht het ziekenhuis omstreeks eind maart bericht te ont vangen over de bouwvergunning. De bouw gaat tweeënhalf jaar duren, zodat Sint Jansdal volgens de planning in 1987 kan worden geopend. Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedri|f H. Nieuwenhuis bv Hieröenseweo 64 3841 GZ Harden* Tel 03410-12 HARDERWIJK De vier jonge- n, die tijdens de rumoerige nacht In oud op nieuw door de politie fcrden aangehouden, moeten op fcderdag 26 januari in Har- ci wijk voor de politierechter ver- liijnen. Vorige week werd het prtal (een van 19 en drie van 20 r) voorgeleid bij de officier van titie te Zwolle. Er wordt hen lenlijke geweldpleging ten laste jlegd. fcezicn de ernst van de zaak is ge- jzen voor een versnelde procedure, iistitie telt hier zwaar aan. Derge- incidenten kunnen niet worden fgestaan. Het is zinvol deze knapen I korte termijn, in plaats van over F half jaar, te laten voorkomen, n versnelde uitspraak kan ook een fventieve werking hebben," zegt lofinspekteur G. Oldenhof, korps- fcf van de Harderwijker gemeente- litie. [vuist diverse vernielingen aan nden in de binnenstad liepen ook e politiewagens een schade op van itduizend gulden. „Dat is niet het >ste. We mogen blij zijn dat er geen vonden zijn gevallen," aldus de rpschef, die zelf de hele nacht ter kke is geweest bij de ongeregeld- den. Hij betreurt het dat een van de litiemensen op een gegeven mo ut zo in het nauw was gedreven, t deze alleen door het lossen van waarschuwingsschot kon worden tzet. Aanvankelijk zag het er naar uit het rustig zou blijven in de bin- ristad, maar nadat een aantal jonge- een politiewagen op z'n kant had luwd, liep het uit de hand," vertelt lenhof. „Als politie waren wij dui- ïjk in de minderheid. Toch denk ik l het goed is geweest dat wij, on- nks alle risico's die ait met zich lebracht, in de buurt zijn gebleven, ardoor hebben wij erger kunnen inkomen." ERDEN Je vijf jongeren in Hierden, die tij- ns de jaarwisseling in de kraag rden gegrepen, moeten donderdag januari reeds voorkomen, eveneens Harderwijk. Het blijkt dat zich in dorp nog een incident heeft voor- daan. Het is in Hierden een traditie t de nieuwjaarsvierders strobalen boeren uit de schuur halen, om de- I langs de Zuiderzeestraatweg in and te steken. Een boer. die in het rkenhuis was opgenomen, had een irman gevraagd een oogje in het zeil te houden. Toen een groepje jon gelui het erf van deze boerderij op kwam, stond de buurman hen met een stuk hout dreigend op te wachten. De knapen lieten zich hierdoor niet af schrikken en schopten en sloegen de man, die hierdoor licht gewond raak te. Na bij vrienden een paar glazen bier te hebben gedronken, gingen de herrieschoppers naar een volgende boerderij, waar zij de politie tegen het lijf liepen. Bij dit voorval werd, zoals vorige week reeds vermeld, de bril van een politieman stukgeslagen. HARDERWIJK De gemeente lijke brandweer heeft in 1983 232 keer moeten uitrukken, waarvan 151 keer voor brand en 81 keer voor hulpverlening bij een ongeval. Een forse toename van het aantal mel dingen ten opzichte van 1982, toen de brandweer 167 keer werd gealar meerd. Deze stijging werd vooral veroor zaakt door het aantal hulpverlenin gen, dat ruimschoots is verdubbeld. Zo kreeg de brandweer bij de laatste storm twintig meldingen van water overlast en omgewaaide bomen. Ook de duikers moesten door stormen va ker in aktie komen dan in het voor gaande jaar, om in nood geraakte zeil ers en surfers naar de kant te halen. In 1983 reikte de duikploeg vijftien keer de reddende hand, in 198-2 was dat nog slechts viermaal. Ook het aantal buitenbranden is aanzienlijk toegenomen: van 17 naar 42. Daarbij waren nogal wat contai nerbrandjes. Voorts is er Gen toene mend aantal gevallen van loos alarm, in '83 vijftien meer dan in voorgaande jaren. Steeds meer bedrijven en bij voorbeeld bejaardencentra gaan over tot de aanschaf van een automatische brandmelder, die reeds bij de gering ste rookontwikkeling (zelfs al van een sigaar) in werking treedt en dan staat binnen de kortste keren de brandweer voor de deur. De totale geraamde brandschade bedroeg in 1983 ruim een miljoen gul den, namelijk 1.071.850,De grootste branden waren die van de school in Hierden, het kerkelijk cen trum Het Anker in Stadsweiden en het deurwaarderskantoor aan de Oranjelaan. Commandant M. Post maakte deze cijfers bekend op de vrij dag gehouden nieuwjaarsreceptie- Burgemeester J. E. van Boeijen ivas deze avond aanwezig in ver band met een aantal bevorderingen. H. de Mik, J. Kevelam en H. Brand- sen kregen hun aanstelling tot brandwacht eerste klas. G. Cage- ling, J. van der Wal, M. E. Visscher, H. Jordaan, J. Grift, C. Rollings wier, H. den Besten, H. B. Brug man, B. Vlijm en G. Grootkarzijn werden bevorderd tot hoofdbrand wacht. HARDERWIJK Burgemeester J. E. van Boeijen geeft op woensdag 25 januari het startsein voor de bouw van De Selhorstveste, een komplex van vierenveertig huurappartementen met daaronder 1680 m2 kantoorruimte en showroom aan de Selhorstweg. Het complex is ontwikkeld door de NBA Nederlandse Bouw en Architektuur B.V. te Utrecht. Ar chitekt is het architektenbureau Van Overhagen te Utrecht. De bouw is in handen van De Kinkel- der's Aannemingsbedrijf Rayon Noord te Leeuwarden. De Selhorstveste is inmiddels verkocht aan een belegger. De huurprijzen van de woningen variëren van 475,tot 575,per maand. De kantoren wor den verhuurd voor 145,per m2 exclusief btw per jaar. De oplevering van het complex zal plaatsvinden in het voorjaar '85. Nabij de toekomstige Selhorstveste, aan het Haaksepad. is begonnen met de bouw van een vijftal premie A woningen. De realisatie en architektuur is in handen van de NBA Nederlandse Bouw er Architektuur B.V. te Utrecht. De bouw wordt uitgevoerd door bouwbedrijf De Vroom B.V. uit Har derwijk. De koopsom bedraagt 132.500,v.o.n. Deze woningen worden eind 1984 opgeleverd. mmimmÊÊÊÊÊÊi HARDERWIJK Tientallen Harderwijkse jongetjes zijn sinds zaterdag in het gelukkige bezit van een hand tekening van Willem van Hanegem. De voormalige voetbalcrack bleef na afloop van het duel tussen WOG en Feijenoord nog een half uur op het veld achter om de vele velletjes papier die hem werden toegestoken van een snelle krabbel te voorzien. De Krommetegenwoordig elftalbegeleider van Feijenoord, gaf daarmee het voor beeld aan z'n voetballende collega's, die niet de moeite namen om handtekeningen uit te delen. Met uitzondering van de aanvoerder Bennie Wijnstekers, die op weg naar de kleedkamer door een groep geestdriftige fans bijna van de sokken werd gelopen. Johan Cruijff en Ruud Gullit sprongen behendig over een hekje en ontweken hier door de horde handtekeningenjagersBuiten het veld kregen de voetbalsupporters geen kans een glimp op te vangen van de Feijenoord-sterren, want de spelersbus reed tot vlak voor de deur van de kleedkamer. Voor de penningmeester van WOG ivas het een goede dag. Dc oefenwedstrijd trok vierduizend bezoekers (3200 betalen de). Feijenoord won met 1-6. Voor een uitgebreid verslag, zie elders in dit blad. ERMELO Op de Medenbachweg in Ermelo hebben woensdagmiddag twee onbekende jongens tevergeefs getracht een vrouw van haar tasje te beroven. Na deze poging gingen de twee er vandoor in een gestolen Fiat. De tasjesroof mislukte doordat een 62-jarige vrouw uit Ermelo zag dat een dorpsgenote werd overvallen. Ze greep het tasje van de twee die het prompt loslieten en wegreden in de auto. Die bleek kort daarvoor ge stolen te zijn bi] 's Heeren Loo. Daar werd een andere Fiat aangetroffen die eveneens gestolen bleek en uit Apel doorn afkomstig was. De gestolen Fiat uit Ermelo werd korte tijd later te ruggevonden in Apeldoorn. Daar was opnieuw een auto van hetzelfde merk gestolen. Deze werd in Delfzijl terug gevonden. Ook daar gingen de twee daders er weer vandoor, ditmaal naar Uithuizen. Doordat ze daar twee auto's ramden, sloegen de twee op de vlucht, zonder opnieuw toe te slaan. Hoewel de daders tot nu toe onbekend zijn heeft de politie toch aanwijzingen die wellicht kunnen leiden tot de ar restatie van de twee. Ja, ik abonneer mij op het Schilder's Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70 (postab. 23.85). Wilt u met betalen wachten op onze acceptgirokaart. Naam:. Voorl.: Straat:. Postcode:Woonplaats:. Datum:Handtekening: Deze bon in ongefrankeerde envelop zenden aan: 840109) Schilder's Nieuwsblad, Antwoordnummer 100,3841 WB Harderwijk. -U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren: 03410 -15029

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1