Gemeente haalt drugs bestrijding uit Moeras DIESEL K 10,- GRATIS VOLGERS 50°/< Harderwijk moet ruim driehonderd Jiinderwetvergunningen inhalen VOLVO VOLVO MASTENBROEK 0 Nieuwe Harderwijker Courant Kruidkoek Garaae I I CJ/ARTI randmeercombinatie: 31.800 SUBSIDIE INGETROKKEN Het is weer zover! Fa. J. W. MM Goud Zilver Merkhorloges Klokken Vz prijzen o korting kaasschieter CONTROLE BU BEDRIJVEN ♦I MARINUS JANSEN Ook in het nieuwe jaar- staat ,,de Goudvallei" voor u klaar. Goudhandel goudvallei taxi nodig? BAS Echt uit Harderwijk ~~AL15JAAR~ VOORDELIGE* iets lekkers! Vuurwerk. Couture Hoofdagent helpt lx>er met hooi KOOPS ASSURANTIËN Alle verzekeringen Hypotheken Pensioenadvies Financieringen ik. NBvA Grote bus (500 ml) TECHNICOLL lijmspray van 12,90 nu voor m i KONTAKTLENS- PRAKTIJK SCHOORSTEENVEGEN en TAPIJTREINIGING SCHILDER'S NIEUWSBLAD TRUCK BOUWDOOS 20.000 ideeën voor kado's,hobby en vrije tijd. CHILDERS NIEUWSBLAD Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave Wegener Uitgeverij Gelderland B V. Bureau: Smeepoortenbrink 20, Harderwijk, tel. 03410- 15029, redactie 15792 DONDERDAG 5 JANUAR11984 61 e JAARGANG No 2 HARDERWIJK Het Moe ras, opvangcentrum voor drugs verslaafden, hoeft niet meer te rekenen op financiële onder steuning van de gemeente. De gemeenteraad heeft besloten geen subsidie te verlenen. Het bedrag van tien mille, dat in het kader van de heroverweging van extra maatregelen en prioritei ten in het sociaal-cultureel werk voor Het Moeras beschik baar was, wordt besteed aan een andere bestrijding van het drugsprobleem. Hierdoor grijpt Het Moeras ook naast een be drag van 45.000 gulden dat door het rijk was toegezegd voor een nieuwe huisvesting en aktivitei- ten. „Met het Moeras kunnen wij geen zaken meer doen. Wij zijn er maan denlang druk mee geweest. Maar deze jongeren zijn niet in staat of niet be reid om aan de voorwaarden, die aan elke subsidiëring worden gesteld, te voldoen. Het is onverantwoord hun geld van de gemeenschap toe te ver trouwen". Met deze woorden haalde wethouder P. van Kalsbeek tijdens de raadsvergadering een streep door de tienduizend gulden die voor Het Moe ras waren bedoeld. ONGRIJPBAAR De wethouder gaf toe dat met het verdwijnen van de naam van Het Moeras uit de gemeentelijke plannen het probleem slechts wordt vergroot. De drugsgebruikers verspreiden zich, als het gebouwtje is gesloopt voor de bouw van het nieuwe streekzieken huis, over de horeca. Dat heeft conse quenties voor hulpverleners, politie en justitie, die voor oncontroleerbare en ongrijpbare problemen komen te staan. „Natuurlijk kunnen we ons aan het lot van de drugsverslaafden niet ont trekken. Wc mogen niet doen alsof deze groep niet bestaat", zei wethou- dcy Van Kalsbeek. Hij stelde voor ge bruik te maken van de diensten van het Consultaticburo voor Alcohol en Drugs (CAD) dat, met nog twee orga nisaties, het ministerie om financiële medewerking heeft gevraagd voor het aantrekken van een straathoekwer ker. De tienduizend gulden van de ge meente zullen daar ook voor worden bestemd. Door dat bedrag beschik baar te stellen sleept men een rijks subsidie binnen van 45.000 gulden, oorspronkelijk bedoeld voor herhuis vesting en aktiviteiten van Het Moe ras. Dit geld zal nu ook worden ge bruik voor een andere oplossing van het drugsprobleem in Harderwijk. Enkele raadsfrakties waren van mening dat de gemeentelijke bijdrage van tienduizend gulden niet uit de pot voor het sociaal-cultureel werk mag komen. J. van Veen (combinatie) stel de dat het hier gaat om een medisch- sociaal probleem en PH en CDA brachten dit ook naar voren. Wethou der Van Kalsbeek ontraadde deze fracties om de tien mille uit de midde len voor de gezondheidszorg te halen. „Als dat gebeurt voel ik mij in de fteek gelaten. Er hangen ons in de ge zondheidssector meer zaken boven het hoofd dan ons lief is", zei de CDA- wethouder KEURSLIJF De raad ging er uiteindelijk mee akkoord dat de tien mille voor de op vang van drugsverslaafden voor reke ning van het sociaal-cultureel werk komt. Van Veen was er al heel blij mee dat deze zaak uit de „moerassige sfeer" werd gehaald. Mevrouw E. Th. Wassenaar-Fehling (PH) toonde wel waardering voor-het werk dat de vrlj- Het houten gebouwtje van Het Moe ras achter de Stationslaan moet worden gesloopt als in de loop van dit jaar wordt begonnen met de bouw van het streek ziekenhuis. Er is dan geen geld voor nieuwe huisvesting. willigers van Het Moeras hebben ver richt. Zij merkte op dal deze vrijwilli gers en betrokkenen niet passen in het nauwe keurslijf van de regelingen van het sociaal-cultureel werk. „Maar daarom moeten zij nog wel geholpen worden, zodat er weer perspectief ontstaat". Zie onze etalage Mp. Uw luweher Kerkstraat 32. PUTTEN 03418-52370 HARDERWIJK Van de ongeveer 540 bedrijven in Harderwijk die een hinderwetvergunning moeten hebben, blijken er 209 niet over zo'n vergunning te beschikken. Voorts zijn er nog 104 bedrij ven die een nict-toereikende vergunning hebben. Dit is naar voren gekomen uit een inventarisatie voor het Hinderwet Uitvoering- sprojekt, waarvoor Harderwijk eind 1982 als een van de eerste ge meenten in Gelderland een rijkssubsidie kreeg. Doel van dit zoge naamde HUP-projekt is een krachtige impuls te geven aan de uit voering van de Hinderwet. Dat kan onder andere worden bereikt door het wegnemen van knelpunten en door meer planmatig te werken. Op grond van het rapport, w:aaruit blijkt dat 58 procent van de bedrijven geen (toereikende) hinderwetvergunning heeft, hebben burgemeester en wethouders besloten tot een inhaalproce- dure. Hiervoor wordt een extra medewerker in dienst genomen. De afgelopen twee jaar is het verle nen van de hinderwetvergunningen en de controle niet planmatig uitge voerd, maar hoofdzakelijk op basis van ervaring en inzicht van de betrok ken ambtenaren en naar aanleiding van klachten, tips en dergelijke. De aanzienlijke vergunningsachterstand en het niet kunnen inhalen daarvan is een van de knelpunten bij de huidige uitvoering van de Hinderwet. Met na me het toezicht kan daardoor niet ef fectief zijn. Enkele andere milieuwet ten en verordeningen, welke een praktische relatie hebben met de Hin derwet, worden zeer gebrekkig uitge voerd. Om aan de doelstelling van het milieubeleid inhoud te kunnen geven is het noodzakelijk dat onder meer de vergunningsachterstand wordt inge haald. In vier jaar moeten alle ver- gunningsplichtige bedrijven, met uit zondering van inrichtingen met een zeer geringe milieubelasting, over een toereikende hinderwetvergunning be schikken Voor het bekorten van de proceduretijd wordt er naar gestreefd dat de correct ingediende aanvragen uiterlijk binnen één maand na ont vangst in behandeling worden geno men. Waar mogelijk wordt de „korte procedure" toegepast. Het toezicht op de naleving van de Hinderwet zal zodanig zijn, dat be- drijfscontroles worden uitgevoerd met een gemiddelde frequentie van eens per drie jaar. De controle-fre quentie varieert naar gelang de mi lieubelasting van gemiddeld eens per jaar tot maximaal eens per tien jaar. Zowel voor het inhalen van de ver gunningsachterstand als voor de be- Taxeren, bemiddelen bij aan- en verkoop, hypotheken en verzekeringen, hi) doet het allemaal, onafhankelijk, vlot en vakkundig, ook voor u! Makelaar - Beëdigd taxateur (lid NVM) Oranjelaan 8. Harderwijk, tel. 03410-19177 ALLEEN DEZE WEEK: Zware gouden armband 2975 - NU 1690.00 Prachtige gouden hanger 128 -NU 69.00 Gouden ketting140 -NU 69.00 Prachtig doublé dameshorloge met vaste band 240 -NU 98.00 Massief zilveren gediamanteerde oorbellen (knopjes)30 - 12.50 6 edelstalen theelepels (zolang er is)48 - NU 10.00 CASSETTES: Cassettes nog de oude prijs Cassette geheel compleet, geen 1006.- maar 595.- geheel compleet met kist en de theelepels - gebaksvorkjes - suikerschep - taartschep - suikertang - broodzaag - slacouvert Opsteinde 95 - Scherpenzeel 03497-1607. Stationsstraat 143 - Apeldoorn 055-218880 Amsterdamsestraatweg 699 - Utrecht 030-444040 Hoofdstraat 87 - VelD 085-618095 Columbuslaan 392-Utrecht 030-884527 Koopavond donderdags te Utrecht en Apeldoorn - vriidags te Scherpenzeel en Veto A Inkoop oud goud en zilver, ook inruil oud goud en zilver 19 - per gram. Tailoze kwaliteitsschoenen voor miniprijsjes Alle modelaarzen met grote kortingen Piedro- en Renata-schoenen voor weinig geld Sterk afgeprijsde tassen enz. enz. Kom snel naar onze geweldige OPRUIMING yr 12208" k van f3ochove Bleek 1 Harderwijk .dag en nacht i Uw gastvrouw en gastheer JANNYen KOOP MAATJES Vijhestraat 9 drijfscontroles zullen prioriteiten worden gesteld. Voor het bepalen van de volgorde wordt een aantal aspek- ten meegewogen, namelijk: milieube lasting, omgevingsgevoeligheid, cu mulatie, ruimtebeslag, vergunnings toestand en klachten. Voor het inha len van de vergunningsachterstand is voor 1984 een inhaalplan opgesteld. Het is de bedoeling dat dit jaar zo'n 44 vergunningen worden ingehaald. Voor een redelijk goede uitvoering van de Hinderwet na de inhaalperiode is een extra personele inzet van twin tig uur per week nodig. De kosten hiervan worden gedekt door de extra legesopbrengst, waarbij rekening wordt gehouden met meer vergunnin gen en de voorgenomen stijging van de legestarieven. Wat het toezicht betreft zal er het komende jaar sprake zijn van plan matige bedrijfscontroles. Daarnaast zullen ook nog controles plaatsheb ben per bedrijfstak en per soort in stallatie. Met name de ondergrond se tanks krijgen aandacht. Jaarlijks zal worden nagegaan wat van het inhaalplan en van het controleplan is gerealiseerd, terwijl elk jaar nieuwe (jaar)plannen worden op gesteld. Schimmelstraat 1 HARDERWIJK. Voor de vroege vogels zaterdag SPECIALE AANBIEDING Banketbakkerij-tearoom >wzc >uüeman markt-nasxiuloan Tel. 12061 -13815 ERMELO, als het vuurwerk buiten is verstild dan barst het grote vuurwerk bij Koops Couture aan de Wethouders Rikkerslaan pas goed los. Niet met doofmakende en geldverslindende knallen maar met knal-prijzen. Om dat bij deze gezellige modesalon de voorjaarscollectie al binnenkomt moet er direct plaats worden ge maakt. Daarom gaan ALLE kostbare wintermodellen voor knal-prijzen van eigenaar wisselen. Wat dacht u van de volgende aanbiedingen: voor slechts 398.- koopt u een van die schitterende zuiver scheerwollen 2- delige Italiaanse CARLA japonnen die tot eind december nog plm. 1000 - moesten opbrengen. Een zuiver wollen RIMARC kostuum ver laat de modesalon voor de lage prijs van 450.- was 1200 - Er is al een gezellige klassieke middagjapon met afneembaar wit kraagje voor 149.-. De lindegroene LIOLA japon met bolero en zonder tailleband mag weg voor 298.- heeft gekost 798 -. Voor de wintersporters en koudehaters zijn er heerlijke body warmers van echt wolfsbont afge prijsd van 540 - naar 198.- en een heuse NINA RICCI mantel van 898 - voor 198.- en voor de fees telijke vakantieavond is er een schit terende echte NIENDORF cocktail creatie van 1500.- voor 550.-. ALLE Italiaanse pullovers mogen weg voor 59 - en de pullovers van de topmerken JAEGER en LYLE AND SCOTT met een knal-korting van 50%. Er zijn ook nog voldoende warme wintermantels en korte jasjes voor hartverwarmende lage prijzen. De opruiming van al dit fraais begint vandaag!! Koops Couture is open van dinsdag tot en met zaterdag. Om misverstanden te voorkomen, laten wij u bij dezen weten, dat wij met de verkoop en service, van auto mobielen gewoon doorgaan, zoals wij dat al ruim 33 jaar gedaan hebben. Er is dus wat dat betreft NIETS veranderd. Bij dezen nog een gelukkig 1984 toegewenst. Kaatsbaan 3-5, Harderwijk. HIERDEN Vlak voordat in Harderwijk de onlusten uitbraken, was in Hicrden ook korte tijd spra ke van een ongeregeldheidjc. Rond drie uur 's nachts werd een Hier- dense boer bedreigd door een aantal jongelui. Zij probeerden hooi uit de hooiberg te halen. Een toevallig voorbijrijdende poli tieauto zag het voorval juist op het moment dat de boer en een van de jongelui met elkaar in gevecht raak ten. Toen de twee agenten uit de auto hulp wilden bieden aan de boer wer den ook zij bedreigd. Niettemin slaag den zij erin om de onruststoker, die slaags was geraakt met de boer, aan te houden. Daarbij kreeg een van de twee agenten een flinke klap in zijn gezicht, waarbij diens bril aan gruze lementen ging. De man werd opgeslo ten in de dienstauto. Toen de twee agenten teruggingen naar de ongeveer dertig man grote groep jongeren, zag de man echter kans om te ontsnappen. Vandaag is hij echter opnieuw opge pakt en voor verhoor ingesloten. De jongeren die probeerden hooi mee te nemen, kennelijk om daar wat vuur tjes mee te stoken, ontkenden ten stelligste dat zij dit van plan waren. „We wilden de man alleen maar een gelukkig nieuwjaar toewensen," ga ven zij ten antwoord. Wethouder Rikkerslaan 8-10 ERMELO Telefoon 03417-53919 b.g g. 57867 Wij kunnen deskundig een verzekering verzorgen voor bijna elk risico. Groot of klein Gewoon of ongewoon Assurantiebedrijf H. Nieuwenhuis bv Hierdenseweg 64 3841 GZ Harden Tel 03410 i GEURT JANSEN TEKEN- EN Ml DEKMATERIALEN Stationsstraat 27, Ermelo Telefoon 03417-52584 Vrijdag 6 januari zijn wij gesloten J Tempel en H A. Tempel Smeepoortenbnnk 40 3841 EM Harderwi|k Telefoon 03410-19453 Spreekuur tussen 11.00 en 14.00 uur W. FOLKERS 03417 - 51656 Ja, ik abonneer mij op het Schilder's Nieuwsblad. De eerste maand ontvang ik de krant gratis, daarna betaal ik per kwartaal 19.70). Ik betaal nu nog niet, maar wacht eerst uw acceptgirokaart af. Naam: Straal: Voort: Postcode:Woonplaats:. Datum:Handtekening: Deze bon in ongefrankeerde envelop zenden aan (SN840105) Schilder's Nieuwsblad. Antwoordnummer 100, 3841 WB Harderwijk. U kunt natuurlijk ook bellen, tijdens kantooruren 03410 -15029.*^ schaal 125 keuze uit 10 verschillende soorten van 45.- voor 29.50 Kerkplein 6. Harderwi|k Tel 03410-12985 specialist in modelbouw

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1984 | | pagina 1