Restauratie kap raadhuis zonder subsidie van CRM Drs. J. Postma waarnemend burgemeester van Lochem „KWIEK" b.v. Tachtig woningen in gebiedje Badweg Margriet Eshuis live vanuit Ermelo Druk programma voor t Hierder Zangkoor Nieuw hekwerk tegen groeiende vernielzucht Nèt niet verzilverd ALARMERING BAZAAR I DER s NIEUWSBLAD, MAANDAG 18 OKTOBER 1982 TEENPUI ST' WORDT VERWIJDERD UITBOUW ERTROUWENSASPEKT SPREEKT ME ERG AAN AANTREKKELIJK LAAT VOOR DE WINTER UW DAKGOTEN LEEGSCHEPPEN VERTROUWEN Té snelle brommers BU DR. A. KUYPERSCHOOL: Auto- en fiets dieven gepakt OP PLAATS OUDE ZWEMBAD VERHARDEN ZANDZAKKEN VOOR DE DEUR" TIJDENS OPEN DAG GROOT EMAUS GOSPELROCK 3 ARDERWIJK Ook zon- subsidie van CRM willen gemeester en wethouders gaan tot restauratie van de van het oude gemeentehuis le gevels van het pand Aca- ïiestraat 14 (direktie ge- ntewerken). Beide gebou- komen eind dit jaar leeg te n, wanneer het nieuwe stad- i aan de Havendam in ge- ik is genomen. Binnenkort is beslissing te verwachten de nieuwe „bewoners" zul- vvorden. Kap van het oude raadhuis ver- t in slechte staat. Zoals bekend het gebouw waarschijnlijk on- ak geven aan de muziekschool, ens B. en W. zijn de onderhande- ■n vrijwel afgerond. Hoe dan ook, >t stadhuis nu wordt verhuurd of ocht, de kap moet worden opge kalefaterd. Het raadhuis aan de Markt staat op de monumentenlijst vermeld als een van oorsprong laat middeleeuws bouwwerk, gewijzigd in 1620 en geheel gemoderniseerd in neoclassicistosche staat in 1837. Het wordt omschreven als een rechthoe kig bakstenen bouwwerk met een om lopend schilddak, waarop een houten klokketoren met koepeldak. Het pand Academiestraat 14 staat eveneens op de monumentenlijst en wel als mogelijk zestiende eeuws ge bouw met gepleisterde gevels en een zadeldak tussen puntgevels. Het dak van dit pand is vorig jaar gerestau reerd met subsidie van CRM. Nu is restauratie van de gevels aan de orde. Aan de achterkant van het gebouw zit een uitbouw die daar niet thuishoort en ook niet past bij het karakter van het pand. Het is de bedoeling deze „steenpuist" te verwijderen. In de on derhandelingen over uitgifte van het pand is steeds uitgegaan van verwij dering van het uitbouwtje. Dat kan het best gebeuren wanneer het pand leeg is, omdat er tijdelijk een groot gat in de achtergevel komt. Het is de bedoeling dat in het pand Academiestraat 14 het kantoor wordt gevestigd van de Stichting Maat schappelijk Werk en Gezinsverzor ging West-Veluwe (voorheen Har derwijk en Omstreken), die nog ge huisvest is in een gebouw aan de Weth. Jansenlaan. De verdieping zal dan worden verhuurd aan de Stich ting Sociaal Cultureel Werk Har derwijk (volwassenenwerk De Hor tus) en de zolder kan worden gebruikt door de railclub Noordwest Veluwe, die daar de modelspoortreinen mag laten rijden. De restauratieplannen voor het ou de stadhuis en Academiestraat 14 zijn van rijkswege goedgekeurd. Het mi nisterie van CRM kan echter geen subsidie verlenen, in verband met de beperkte financiële middelen in ver houding tot het aantal aanvragen. Niettemin stellen B. en W. de raad voor tot restauratie over te gaan, gelet op de staat waarin beide panden ver keren en de biezonder gunstige werk omstandigheden (leegstand), welke De achterkant van het pand Academiestraat 14, gezien vanaf het Kloosterplein. De uitbouw, door B. en W. „steenpuist" genoemd, wordt gesloopt. uniek te noemen zijn. De gemeente heeft nog voldoende geld in de restau- ratiepot zitten. ARDERWIJK Drs. J. J. Postma, oud-wethouder van Har- ivijk en de afgelopen vier jaar lid van Gedeputeerde Staten van derland, is per 1 november benoemd tot waarnemend burge ster van Lochem. Hij vervangt in deze Gelderse gemeente 800 inwoners) burgemeester F. Hoekstra, die wegens ziekte al time tijd is uitgeschakeld en zeker het eerstkomende jaar zijn k niet kan hervatten. Voor de 50-jarige drs. Postma kwam deze oeming volstrekt onverwacht. Vorige week werd hij voor Lo in gevraagd en woensdag zette Commissaris der Koningin mr. J, Geertsema zijn handtekening onder de brief, waarmee de tij- jke aanstelling werd bekrachtigd. rs. Postma, lid van de PvdA, is al aantal maanden „in de markt" r een burgemeesterschap. Het zag nlangs naar uit dat hij eerste bur- van Culemborg zou worden, maar ging op het laatste moment niet De omstandigheden waaronder hij in Lochem het ambt aanvaardt zijn uiteraard minder plezierig. Van wege de ziekte van de heer Hokstra zal de installatie een sober karakter Drs. J. J. Postma: trekkelijk stadje" Lochem aan 3 hebben, maar drs. Postma heeft er wel zin in om als burgemeester aan de slag te gaan. Hij meent dat hij in deze funktie daadwerkelijk iets voor de ge meenschap kan doen. „Dat konkreet met iets bezig zijn miste ik bij de pro vincie. Daar was het iets teveel een rapportentoestand", aldus de Har derwijker, die bovendien moeite had met de polariserende wijze waarop, ook op provinciaal niveau, de stand punten naar voren werden gebracht. „Die harde aanpak ligt me niet. Als PvdA-er van de al wat oudere garde zoek ik liever naar een meer harmoni sche besluitvorming." Joop Postma begon zijn bestuur lijke loopbaan zestien jaar geleden als raadslid van de Groningse ge meente Beerta. Korte tijd was hij lid van Provinciale Staten van Gro ningen. Vervolgens van 1974-1978 wethouder (onderwijs, maatschap pelijk werk, cultuur en recreatie van Harderwijk en Statenlid van Gelderland en de laatste vier jaar zetelde hij in Arnhem als lid van Gedeputeerde Staten, belast met ondermeer de portefeuille finan ciën. Voor die tijd was drs. Postma werkzaam als wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Universi teit van Utrecht. De nieuwe waarnemend burge meester van Lochem kende zijn ge meente al oppervlakkig, doordat hij er in zijn jeugd enkele malen kam peerde. „Een uitgestrekte gemeente met een afwisselend landschap. Veel heuvels en natuurschoon" laat drs. Postma zien op een plattegrond die hij vrijdag bij de kennismaking met de wethouders heeft meegekregen, sa men met grote stapels paperassen, de sleutel van het stadhuis dat voor een restauratiebeurt in de steigers staat en een parkeerontheffing. Lo chem, gelegen op de grens van De Graafschap en Salland, aan het Twentekanaal en het riviertje De Ber- kel, is volgens drs. Postma een aan trekkelijk stadje, met een goed be waard gebleven historische stadskern en een voortreffelijk, vrijwel afgerond voorzieningenpakket. Het heeft maar liefst drie zwembaden een overdekt en twee grote natuurbaden en een prachtige schouwburg. „Het cultureel programma overtreft dat van Har derwijk. Verder heeft Lochem een zeer opgewekt verenigingsleven. De van oorsprong Saksische bevolking is erg gemoedelijk en houdt van gezel ligheid, zonder in banale leut te ver vallen," verkondigt drs. Postma. Dat zal volgend jaar blijken, want dan is het de beurt aan Lochem om het 750- jarig stadsbestaan te vieren. Ook wat ouderdom betreft doet het dus weinig onder voor Harderwijk. HIERDEN 't Hierder Zangkoor heeft dit seizoen weer tal van ktiviteiten op de agenda staan. Vrijdag 26 november geeft het koor, nder leiding van Evert v. d. Kamp, een uitvoering in de Grote Kerk an Harderwijk, met medewerking van muziekvereniging Kunst na 1 rbeid uit Hierden. Samen met nog enkele koren van dirigent Van 'er Kamp vormt 't Hierder Zangkoor het Groot Veluws Koor. Deze ezcmenlijke koren verzorgen op donderdag 16 december een ad- entsconcert in de gereformeerde kerk te Voorthuizen. Zij worden 'mrbij begeleid door de Gebroeders Brouwer en organist Klaas Jan luider. Woensdag 22 december wordt in de hervormde kerk te Hier- 'en een kerstwijding gehouden, met zang van alle plaatselijke koren, nder leiding van Marinus Brandsen. Volgend voorjaar, op zaterdag 9 maart, is er weer een concert van het Groot Veluws Koor, namelijk ij de viering van het zestigjarig bestaan van De Lichthoeve in Voort uizen, Er wordt daar ook gezongen door het Groot Veluws Kinder oor en door de Urkerzangertjes. Een week later, zaterdag 26 maart, heeft 't Hierder Zangkoor de larlijkse uitvoering in het Cultureel Centrum te Harderwijk. Zoals ewoonlijk wordt door een aantal koorleden na de pauze een toneel tuk opgevoerd, ditmaal „De laatste reis van de Marjolein". Vervol- ens vermeldt de agenda nog twee optredens van het Groot Veluws loor, op donderdag 5 mei een bevrijdingsconcert in de Grote Kerk te larderwijk en ter afsluiting van het seizoen een concert in de Grote lerk van Wageningen. om lekkage e.d. te voorkomen SCHOONMAAKBEDRIJF Handelsweg 1, Harderwijk. Tel. 03410-12607-12998. „Financieel staat Lochem er vrij gunstig voor, temeer daar het de grote investeringen al heeft gehad," aldus drs. Postma, die verder nog vertelt dat zijn toekomstige gemeente met in dustrie voornamelijk in de verzor- gingssfecr ook een duidelijke strcckfunktie vervult. Een naburige stad als Zutfcn ligt nog altijd op zo'n twintig kilometer afstand. Vandaar dat veel mensen uit de regio voor al lerlei voorzieningen op Lochem zijn aangewezen. Waarnemend burgemeester Postma blijft in Harderwijk wonen. Dagelijks rijdt hij heen en weer, een ritje van zo'n drie kwartier, maar dat is hij wel gewend uit zijn Arnhemse periode. Overigens verwacht hij dat hij zich spoedig zal thuisvoelen in Lochem. Een uitgesproken PvdA-gemeente is het niet. De WD heeft met zes zetels de meerderheid in de raad. CDA en PvdA hebben beide vier zetels en voorts zijn er twee plaatselijke groe peringen. Aan die politieke kleur tilt drs. Postma echter niet zo zwaar. Het gemeenschappelijke element iets te kunnen doen voor de samenleving in z'n totaliteit spreekt hem aan in zijn nieuwe funktie. „Samen moeten we zoeken naar oplossingen die een zo breed mogelijke bevolking ten goede komen. Het vertrouwensaspekt boeit me erg," zegt drs. Postma, die op merkt dat hij, naarmate hij in het bestuurlijk werk aktief was, steeds meer ambitie kreeg voor het burge meestersschap, omdat hij dit zo'n in houdelijke funktie vond. „Kamerlid daarentegen zou ik nooit willen worden," laat hij weten. „Je zit dan teveel gevangen in partij opvattingen. Ik heb een hekel aan dat eenzijdige, eigenwijze gedoe, dat bombastische dat de politici vaak ei gen is. Er zijn zoveel bestuurders, vooral op hoger niveau, ldie de wijs heid in pacht denken te hebben. Dat is een van de nare zaken in de Neder landse politiek, die op den duur fnui kend kunnen zijn voor ons land. Dts. Postma is voorzitter van het landelijk bibliotheekwerk, bestuur slid van Teleac, lid van de raad voor het Hoger Beroeps Onderwijs en hoofdbestuurslid van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, welke funkties hij naar zijn mening zonder bezwaar met zijn werkzaamheden als waarnemend burgemeester van Lo chem kan combineren. Peter Sanders ERMELO Door de gemeentepoli tie van Den Haag werd in het Kur- haus een 59-jarige man aangehouden, die trachtte een American Express Dollar cheque te verzilveren. De che que stond op naam van een der Cana dezen, die 30 september door deze man werd beroofd. Hij nam de Cana dezen, die stonden te liften, mee van uit Amsterdam en ging met hen in Er- melo naar een café. Hier zei hij even naar het postkantoor te gaan maar hij kwam niet terug, doch verdween met de beide rugzakken van de knapen. De veertig cheques werden op de laat ste na allen verzilverd. Tevens is de man verhoord door de Recherche van Lemmer in verband met het oplichten van een horeca-ondernemer aldaar. Hij betaalde deze met een ongedekte giro. Tevens tankte hij in Lemmer zónder te betalen. De man werd in verzekerde bewaring gesteld. Na uit gebreide verhoren is hij woensdag op last van de justitie weer in vrijheid gesteld. ERMELO Tijdens diverse con troles zijn afgelopen zaterdag enke le opgevoerde bromfietsen uit het verkeer genomen. De eigenaren krijgen hun karretje terug na te zijn ontdaan van de foutieve onderde len. Er wordt in alle gevallen tevens een proces-verbaal opgemaakt. Politie Brand en ongevallen Harderwijk 14444 22222 03410-14444 03413-2111 Wijkagent 03413-1222 Speuld, Staverden en Leuvenum 03417-51954 '3417-52555 Ermelo 51954 52555 51888 52500 STANKMELDING 085 - 452220 HARDERWIJK De chr. la gere Dr. A. Kuyperschool heeft een nieuw hoog hek nodig om vernielzuchtige jongelui van het schoolterrein te kunnen weren. Deze school aan de De Witten- hagen is de zoveelste school in Harderwijk, aldus B. en W., die in toenemende mate te kampen heeft met vernielingen buiten de schooluren aan het gebouw, de tuin en dergelijke. Vooral nadat om het terrein van de chr. lagere school De Hoeksteen aan de Piet Heinlaan een hekwerk is gezet, heeft de baldadigheid van de jeugd zich naar de Dr. Kuyper school verplaatst. Vanwege de omvang van de vernie lingen en de daaruit voortvloeiende kosten is het schoolbestuur gedwon gen zijn toevlucht te nemen tot het aanbrengen van een hekwerk van een voldoende hoogte en een deugdelijke konstruktie. In de praktijk is geble ken dat een dergelijke voorziening het enige middel is om te bereiken dat de vernielingen tot een aanvaardbaar minimum beperkt blijven. B. en W. betreuren het dat deze be slissing moest worden genomen, maar zijn het gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren met het schoolbestuur eens dat het belang van het onderwijs het treffen van de genoemde voorzie ning noodzakelijk maakt. Het is trou wens voorschrift dat de speelplaats van een lagere school zonodig van de aangrenzende terreinen en van de openbare weg door een eenvoudige en doelmatige afscheiding moet worden afgesloten. Een verschil tussen de aanvragen om medewerking die de gemeente tot dusver heeft gekregen en het nu inge diende verzoek voor de Dr. A. Kuy perschool is dat het voorheen steeds ging om scholen waaromheen nog geen hekwerk was geplaatst. Terwijl het nu gaat om een school die al vanaf de bouw in 1958 van een hek is voor zien. Dit hek blijkt echter niet meer toereikend om de jeugd van het schoolterrein te weren. Het is de bedoeling om het hekwerk aan de voorkant van de Dr. A. Kuy perschool door een nieuw spijlen hek werk van anderhalve meter hoogte te vervangen en voorts aan de achterzij de van de school, op de grens van het gazon, voor het eerst een dergelijk hekwerk te plaatsen. Hiermee is ruim 13.000 gulden gemoeid, waarvan ƒ7.317,voor rekening van de ge meente komt. B. en W. stellen de raad voor dit bedrag ter beschikking te stellen. Daarnaast heeft het schoolbes tuur besloten voor eigen rekening het gedeelte van het langs de Schaepmanlaan/De Savornin Loh- manlaan aanwezige hekwerk te ver nieuwen. Dit hek was aan een gron dige reparatiebeurt toe, maar geble ken is dat het plaatsen van een nieuw hekwerk, voorzien van groen gaas, slechts een paar honderd gul den duurder uitkwam dan de kos ten van reparatie. Bij de keuze van het nieuwe hekwerk heeft het schoolbestuur overleg gepleegd met de belanghebbende buurtbewoners. STAVERDEN Deze week, op zaterdag 23 oktober om precies te zijn, is er door de CIVOS (Commis sie Interne Verbetering Ontspan ningszaal Staverden) weer een ba zaar georganiseerd. Tegelijk met de bazaar, die in de ontspanningszaal wordt gehouden, is er ook een rom melmarkt waar allerlei waterloo- pleinartikelen worden verkocht, 's Middags om vier uur zullen boven dien een aantal waardevolle voor werpen bij opbod worden verkocht. De bazaar en de rommelmarkt wor den dit jaar al voor de derde maal georganiseerd en zijn, evenals in de twee voorgaande jaren, bestemd voor de verbetering van de ontspannings zaal. Deze zaal, die vorig jaar haar zestigste verjaardag vierde, wordt in tensief gebruikt door een aantal ver enigingen uit de omgeving, waaronder de schietvereniging „Schutters van Gelre". Dit jaar kon met de gelden die vorig jaar bijeen waren gebracht aardgasverwarming worden aange legd. Ook is dit jaar het podium ge schilderd en werd er buitenverlich ting aangelegd. Er moet echter nog veel meer gebeuren aan deze zaal, vandaar dat er dit jaar weer een ba zaar is georganiseerd. Misschien heeft u ook nog spulletjes voor dit goede doel? In dat geval vraagt de CIVOS deze mee te nemen. Heeft u geen gele genheid om de spullen zelf te brengen, dan is een telefoontje naar een van de onderstaande adressen voldoende en men haalt ze bij u op. U kunt bellen naar tel. 05770-7255/7396/7204. ERMELO Vrijdag 15 oktober werd rond elf uur 's avonds een jeug dige Ermeloër aangehouden op een fiets zonder licht. De fiets bleek te zijn gestolen. De jongen werd aange houden en na verhoor weer in vrijheid gesteld. De fiets is in beslag genomen. Diezelfde dag werden door de Ge meentepolitie van Amersfoort twee knapen aangetroffen met een te Er- melo (Veldwijk) gestolen auto. Het betrof een Fiat 127. Op het terrein van Veldwijk werd een te Zeist gestolen auto, óók een Fiat, aangetroffen. De beide knapen zijn, na te Ermelo te zijn verhoord, overgedragen aan de Gemeentepolitie te Zeist, die het on derzoek voortzet in verband met meerdere gevallen. HARDERWIJK Op het ter rein van het voormalige zwem bad De Sypel wordt volgend jaar begonnen met de bouw van tachtig woningen, onder te ver delen in twintig woningwet-, twintig premiehuur- en veertig premiekoopwoningen type A. De bestaande situatie, met dij ken en het overblijfsel van de oude zwembak, levert volgens de stedebouwkundigen interes sante aanknopingspunten op voor een woningbouwcomplex. Tegen het ontwerp-bestemmings- plan „Omgeving Badweg", dat gedu rende een maand ter openbare inzage heeft gelegen, zijn geen bezwaren in gediend. Het bestuur van het Christe lijke College Nassau-Veluwe heeft meegedeeld geen moeite te hebben met woningbouw in deze omgeving van de school. Wel heeft dit bestuur vragen gesteld over de funktie van de Badweg, waarbij men het uitgangs punt onderstreept dat het niet in de bedoeling ligt om het autoverkeer via de Badweg naar de Stationslaan te la ten gaan. Omdat genoemde weg dwars door het schoolterrein loopt, zou men met een dergelijke verkeersafwikke ling niet erg gelukkig zijn. Het verharde gedeelte van de Bad weg is geheel en het onverharde ge deelte voor de helft, eigendom van de schoolvereniging. B. en W. delen mee dat het nieuwe woongebied langs de andere zijde wordt ontsloten en wel via de Sypel, achter de sportvelden, het zwembad De Drie Wellen en de sporthal langs, richting Couperu slaan. Het is echter wel de bedoeling om het nu nog onverharde gedeelte van de Badweg bij de realisering van het woningbouwplan te verharden als straat. Met het bestuur van het Chr. College zal daarover overleg worden gevoerd. Het nu verharde gedeelte van de Badweg behoudt zijn huidige funktie. B. en W. willen in overleg met een nog aan te wijzen opdrachtgever van dit woningprojekt een uitgewerkt plan voor het gebied Badweg opma ken, waarbij er van wordt uitgegaan dat de bouw van deze tachtig wonin gen in 1983 wordt verwezenlijkt. ERMELO Na de enerverende radio-opname van het TROS pro gramma Sesjun, afgelopen donder dag in de Gelderblom, komt bin nenkort opnieuw een omroep naar Ermelo, die een radioprogramma „live" vanuit Ermelo gaat verzor gen. Het betreft het bekende NCRV-programma Losvast dat op zaterdag 13 november van twaalf tot twee vanuit de sporthal op Groot Emaus de lucht in gaat. Het programma, dat wordt gepresen teerd door Jan Rietman en geprodu ceerd door Ab Everaars, is enorm populair bij vele jongeren. Niet in de laatste plaats door de optredens van vele nationale en internationale artiesten. Wie op 13 november zul len optreden is nog niet met zeker heid te zeggen. In elk geval is zeker dat de Margriet Eshuis Band komt. Ook Willeke Alberti en „Ome Joop" zullen van de partij zijn. Het programma Losvast komt naar Groot Emaus, omdat op 13 november daar een open dag wordt georgani seerd. „Op die open dag is de hele be volking van Ermelo en omgeving uit genodigd," zegt Hans Breeveld, voor lichter van Groot Emaus. „Het wordt een hele speciale dag. Omdat we niet iedereen bij de officiële opening van de nieuwe behandelcentra konden uitnodigen, doen we dat nu op 13 no vember. Dan kan iedereen die dat wil gelijk de nieuwe gebouwen zien. Ook het werk zoals dat normaal bij ons ge beurt gaat ook gewoon op die dag door. Dus wanneer men dat wil kan men de dertiende ook hier eens kennis van nemen." Hans Breeveld hoopt dat veel mensen van de gelegenheid ge bruik zullen maken, want volgens hem lopen er, ook in Ermelo, nog steeds veel mensen rond, die geen idee hebben wat er nu wel gebeurt op Groot Emaus. „We worden veel te vaak in één adem genoemd met Veldwijk en 's Heeren Loo". Dat deze indruk niet te recht is, kan iedereen op 13 november zelf komen zien. Groepshuizen, school en de interne werkbegeleiding staan voor elke bezoeker vrij om te bezichtigen. Ab Everaars, producent van het programma Losvast: „Losvast is geen programma dat allerlei instituten afloopt. We willen dat iedereen op on ze programma's afkomt." Over de in houd van Losvast kon hij nog weinig kwijt. „Wie er komen optreden is nog niet bekend. Daar zijn we momenteel druk mee bezig. Zeker is wel dat de Margriet Eshuis Band en Willeke Al berti komen. Er wordt nu gewerkt aan een heel bekende Engelse band om die ook in ons programma te krijgen, maar dat is allemaal nog erg onze ker," aldus Ab Everaars. Hij fluister de ons toe dat de NCRV momenteel ook de technische mogelijkheden be ziet om ook het programma Gospel rock vanuit Groot Emaus live te ver zorgen. Dat zou dan gebeuren tussen 9.00 en 10.00 uur. De programma's zijn te beluisteren via Hilversum III. 5* De Margriet Eshuis band is op zaterdag 13 november live te zien en te beluisteren in de sporthal op Groot Emaus, tijdens het radioprogram ma Losvast op Hilversum 3.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1982 | | pagina 3