Sparta hervat trainingen ook in Wethouder Balverszaal ipelekkere prijzen Oktobermaand - Kunstligamaand Eén cent per week voor het carillon Mimtdeskuiidigen op bezoek in H'wijk Sammy Rimington bij Jazz Oub Ermelo Sweet Adelines zingen in Ermelo EXCLUSIVE SHOWT MODE IN RANDMEER Tentoonstelling „Viktor Majdandzic \2]/i jaar in Ermelo" Vrijdags sportinstuif voor liet hele gezin 1 KEUKEN NODIG? m GYMNASTIEK JAZZDANS .«■SK MUZIEK FILM ,,De Mezen"-reserves Tennisles voor jeugd Gemeente praat met nieuwe eigenaar Peemanwoningen Werkgroep Sociaal Cultureel Werk werkt verder Kunstligamaand opent met Ook protestants- christelijke school in ,,De Maat Pasar-malam druk bezocht LEZING DR. WITTOP KONING Boottocht Lions met invaliden SCHILDER S NIEUWSBLAD, DONDERDAG 1 OKTOBER 1981 19 ERMELO Maandag 5 oktober gaat de gymnastiekvereniging Sparta van start met haar ivintertraining. Vier avonden in de week zal daarbij ge bruik gemaakt worden van de nieuwe Wethouder Balvers Sportzaal, die is uitgerust met uitstekend materiaal. Behalve de vele trainingsuren, die de ze grote sportvereniging reeds jaren heeft, zijn er ook weer enkele nieuive mogelijkheden; vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur in de nieuwe sport zaal heeft de afdeling Jazzdans, ritmische en moderne ritmische gymnas tiek een extra trainingsuur voor iedereen, die graag deze moderne tak van sport wil beoefenen. Bovendien wordt er elke vrijdagavond in de nieuwe Wethouder Balverszaal aan de Arendlaan een sportinstuif gehouden voor het hele gezin. ners moderne ritmische gymnastiek onder leiding van Plonie Daalhuizen. □H Daar is men welkom voor recreatie ve sporten: zaalhockey, volleybal, volksdansen, jazzdans, tafeltennis, et cetera. Gezinnen betalen per avond 7,50, terwijl men per persoon 3, kwijt is. Ook zijn er strippenkaarten voor tien avonden, die 65,per ge zin en 25,per persoon kosten. De avonden beginnen om 20.00 uur, vol gende week vrijdag voor het eerst. Een initiatief, dat geheel past in het streven ook de recreatieve sport sport buiten competitieverband en lidmaatschap van een sportvereniging een plaats te geven in het totale sportgebeuren. In verenigingsverband kent Sparta de afdelingen gymnastiek, moderne ritmische gymnastiek en jazz en de afdeling trampolinespringen. Deze laatste afdeling kent elke week een avond, waarop „recreatief gespron gen" wordt, nl. woensdagavond in de Wethouder Balverssportzaal van 17.00-19.00 uur. Voor het overige lig gen de trainingsuren als volgt: Kleuters vanaf 4 jaar: Maandag: Bovistlaan 16.00-17.00 uur kleuters vanaf 4 jaar, leiding mevr. C. v. Tuyl; 17.00-18t00 uur meisjes 5 en 6 jaar, leiding mevr. C. v. Tuyl; 18.00-19.00 uur meisjes 5 en 6 jaar, leiding mevr. C. v. Tuyl. Dinsdag: B. v. Oordstraat 16.00- 17.00 uur kleuters vanaf 4 jaar, lei ding mevr. C. v. Tuyl. Donderag: Weth. Balverszaal, 16.00-17.00 uur kleuters vanaf 4 jaar, leiding Attie v. Enk; 17.00-18.00 uur kleuters 5 en 6 jaar, Attie v. Enk. Jongens en meisjes vanaf 6 jaar tot cn met 12 jaar: Dinsdag: B. v. Oordstr., 17.00-18.00 uur meisjes 6 en 7 jaar, leiding mevr. C. v. Tuyl; 18.00-19.00 ulir meisjes 9 en 10 jaar, leiding mevr. L. Ruiten beek; 19.00-20.00 uur meisjes 10 t.m. 12 jaar, leiding mevr. L. Ruitenbeek. Donderdag: B. v. Oordstr., 18.00- 19.00 uur jongens 8 t.m. 10 jaar, lei ding mej. Nfjhof en Boelsma. Weth. Balverszaal, 18.00-19.00 uur meisjes 9 en 10 j. leiding mevr. L. Ruitenbeek. Vrijdag: Wethouder Balverszaal, 18.00-19.00 uur meisjes 8 t.m. 10 jaar leiding mevr. R. Nieboer; 19.00-20.00 uur meisjes 11 t.m. 13 jaar, leiding mevr. R. Nieboer. Jongens cn meisjes vanaf 12 jaar tot 16 jaar: Dinsdag: B. v. Oordstr. 20.00-21.00 uur meisjes 13 en 14 jaar dhr. L. Bree voort. Donderdag: Burg. v. Oordstr. 19.00- 20.00 uur jongens 11 t.m. 14 jaar, lei ding mej. Nijhof en Boelsma; Weth. Balverszaal, 19.00-20.00 uur meisjes 12 t.m. 14 jaar, leiding mevr. L. Rui tenbeek; 20.00-21.00 uur meisjes 14 tot 16 jaar, leiding dhr. L. Breevoort. Dames en heren: dinsdag B. v. Oor dstr. 21.00-22.00 uur dames senioren, leiding dhr. L. Breevoort. Woensdag: Weth. Balverszaal, 22.00-23.30 uur heren trimmen, lei ding dhr. L. Breevoort. Donderdag: Weth. Balverszaal, 21.00-22.00 uur dames 16 jaar en ou der, leiding dhr. L. Breevoort. De afdeling Jazzdans, ritmische en moderne ritmische gymnastiek; dan sen op muziek van deze tijd onder deskundige leiding en voor een spie gelwand: Woensdag: in de wethouder Bal verszaal van 18.00-19.00 uur gevor derden jazz, meisjes van 12-16 jaar; van 19.00-20.00 uur jazz meisjes van 12-16 jaar; van 20.00-21.00 uur jazz dames beginners en van 21.00-22.00 uur jazz 11 dames. Al deze lessen on der leiding van Ingrid van den Heu vel. Donderdag: Wethouder Balvers zaal: van 18.00-19.00 uur selectie jazz dames vanaf 16 jaar; van 19.00-20.00 uur ritmisch I dames beginners van 20.00-21.00 uur ritmisch II dames; van 21.00-22.00 uur jazz III dames; alle lessen onder leiding van Ingrid v. d. Heuvel. Vrijdag: wethouder Balverszaal: van 16.00-17.00 uur ritmische jazz meisjes van 6-8 jaar, 17.00-18.00 uur ritmische jazz meisjes van 9-11 jaar; beide lessen onder leiding van Ellen Huther. Zaterdag: Wethouder Balverszaal 8.30-10.00 uur jongere meisjes begin HARDERWIJK Bij banketbakkerij Hulleman aan de Nassaulaan zijn donderdag de prijzen uitgereikt van een wedstrijd voor de jeugd die was uitgeschreven door de landelijke vereniging van banketbakkers De Gul den Smaeck, bij de presentatie van een nieuw soort bananengebak. De. kinderen moesten schilderen, kleuren of plakken, een spreekwoord raden en een rijmpje afmaken. Tientallen jongens en meisjes deden eraan mee en leverden hun prijsvraagformulier in bij de zaken van bakkerij Hulleman op de Markt en aan de Nassaulaan. De eerste prijs werd gewonnen door Harald Vliem bananengebak apelekker"), tweede werk Jacqueline van Eijs, derde Marco van Rijszen en vierde Nicolien Visser. De kinderen wer den met speelgoed beloond en mochten uiteraard ook een apelekkere prijs mee naar huis nemen. ERMELO Oktober zal dit jaar in het teken staan van de Kunstliga. Ieder weekend brengt deze Ermelo- se vereniging, die het culturele le ven in Ermelo tot vollediger ont plooiing wil brengen, een aantrek kelijk cultureel programma, terwijl in het gemeentehuis de hele maand de Ermelose kunstschilder Victor Majdandzic exposeert met zijn overzichtstentoonstelling „12 V2 jaar in Ermelo". Een verschil met vorig jaar is dat niet alle uitvoerin gen plaatsvinden in de grote zaal van „De Dialoog", maar ten dele ook in de schouwburgzaal van Beu kenrode op het terrein van zieken huis Veldwijk. De grote zaal van „De Dialoog" leent zich niet zo goed voor uitvoerin gen die een talrijk publiek zouden kunnen trekken. Door het ontbreken van een podium mist het publiek mid den in de zaal teveel van wat er te zien valt. Bovendien ontbreken' gor dijnen, coulissen, etc. In Beukenrode daarentegen is een volwaardig po dium met alle benodigde voorzienin gen. Dit paviljoen ligt vrij centraal in Veldwijk. Men kan het gemakkelijk bereiken via de spoorwegovergang bij het station. Als men het grote hoofd gebouw aan de rechterhand gepas seerd is, ligt Beukenrode aan de eer ste laan aan de rechterzijde. Er is vrij veel parkeerruimte. Het eerste programma, dat de Kunstliga presenteert, vindt plaats in „De Dialoog". Zaterdag 3 oktober ge ven de begaafde gitarist Rob Bakker en de evenzeer begaafde fluitist Jan Erik Noske een kamermuziekconcert. Vrijdag 9 oktober treden in Beu kenrode op de beroemde Amerikaanse „Sweet Adelines", geïnspireerd op en voortgekomen uit het typiseh-ameri- kaanse „barbershopsinging". „The Sweet Adelines" is een groep van der tig dames. Zaterdag 17 oktober wordt in ,.De Dialoog" de beroemde Fassbinderfilm getoond! „Die Ehe der Maria Braun", een fascinerend verhaal van de be kende Duitse schrijver, waarin hij met zijn vlijmscherpe ontleedmes de zwakke structuren van een wel vaartssamenleving blootlegt. De hoofdrol wordt vertolkt door de actri ce Hanna Schygulla. Vrijdag 30 oktober, weer in Beu kenrode, treedt het Ermeloosch Kleinkoor onder leiding van Joke Hofman op met eén programma van kleine koorwerken van o.z. Bach en Purcell, terwijl Peter Ligtermoet en Marinus van Steenwijk kleine in strumentale intermezzi verzorgen. Alle programma's beginnen om 20.00 uur. De kaartverkoop vindt plaats aan de zaal vanaf 19.15 uur, terwijl men ook telefonisch plaats kan bespreken de avond voor een uitvoe ring tussen 17.00 cn 20.00 uur bij me vrouw Th. Blevenbcrg, tel. 0341"- 51790 HARDERWIJK Weel u het nog? Eén cent per week per persoon in dit feestjaar voor de uitbreiding van het klokkenspel. Mogen wij u er nog even aan her inneren dat de collectanten op 7 ok tober 1981 tussen 17.30 uur en 20.00 uur bij u aankomen. Bij het naderen van de 7e okto ber stijgt de spanning hoe het alle maal af zal lopen. Halen we het be drag? of maar nee daar willen we niet aan denken. Natuurlijk wordt de uitbreiding een feit. De Harderwijkers zijn toch trots op hun stad en dan nog wel een stad met een carillon. Het stich tingsbestuur is bijzonder blij dat er nu al veel mensen blijk geven van hun medeleven. Nu nog het geld en dan kunnen wij aan dit ge slacht en aan hen die na ons ko men, een compleet carillon laten horen. We blijven op u rekenen, want zonder uw bijdragen is het onmo gelijk om dit ideaal te verwezenlij ken. Doe het maar: één cent per per soon per week in dit feestjaar. Tot de volgende week. Het beiaardcomité HARDERWIJK Het tweede team van hockeyclub „de Mezen" behaalde afgelopen zondag een re gelmatige 4-1 overwinning op het vierde team van Apeldoorn. Vooral in de eerste twintig minuten hadden de Harderwijkers een groot over wicht en via knappe combinaties werd een 2-0 voorsprong opge bouwd. In de tweede helft kwam Apeldoorn via een goed ingeslagen strafcorner terug (2-1), maar door nog eens twee doelpunten te scoren, bepaalden de Mezen de stand op 4- 1. Minder verging het het derde team, dat met 3-4 van Tempo '41 verloor en zijn ongeslagen record kwijt is. Na een half uur spelen werd aanvoerder Tom Meyer van het veld gestuurd (aanmerkingen op de leiding), terwijl in de tweede helft Jan Willem Blan- son nog eens voor tien minuten aan de zijkant mocht afkoelen. Het kwam de collectiviteit niet ten goede en na een 1-2 achterstand bij rust, ging het duel met 3-4 verloren. De overige uitslagen: Dames Mezen 1-Lelystad 1-3. Programma zondag 4 oktober: 14.45 uur Salland 1-Mezen 1; 11.00 uur Epe 3-De Mezen 2; 14.00 uur de Mezen 3- Kampen 2; 12.30 uur HCHHA-de Me zen A veteranen; Dames: 13.00 uur Huizen 1-de Mezen 1. HARDERWIJK Het echte tennis- seizoen begint pas weer volgend voor jaar. De tennisvereniging Strokei te H'wijk verwacht dan weer veel aan meldingen van junior-leden. In het begin valt er bij deze kinderen een overigens begrijpelijke onhandig heid te constateren bij het omgaan met racket en ballen op die grote ten nisbaan. Om het rendement van het lidmaat schap direct vanaf de aanvang al zo groot mogelijk te maken biedt de TV Strokei de aanstaande juniorleden (vanaf de leeftijd van plm. 7 jaar) de gelegenheid om onder leiding van de tennisleraar in groepsverband bal- vaardigheidslessen te volgen. De lessen worden gegeven op woensdag van 4-5 of van 5-6 (naar keuze) in de gymzaal van de P.C. Hooftschool, Vondellaan, H'wijk. Een en ander begint op woensdag 7 oktober., Voor aanmelding en nadere informatie, bijvoorbeeld over de kos ten, kan men terecht bij mevrouw Stratingh, tel. 13533. ERMELO Het gemeentebestuur voert gesprekken met de nieuwe eige naar van de zgn. Peemanwoningen, een dochteronderneming van de Westland-Utrecht Hypotheekbank, over de mogelijke aankoop van deze woningen, die onlangs door notaris S. Klein en messe werden geveild. Me vrouw P. C. de Lange-van Bemmel (Gemeentebelang) had dit bij geruch te vernomen en wilde in de rondvraag van de raadsvergadering hierover uit sluitsel. Wethouder Brons zei dat het geen loos gerucht.was, maar dat de bespre kingen nog niet rijp zijn voor een raadsvoorstel. De gemeente blijft in gesprek met de bewoners van de huurwoningen via de vereniging en ook het overleg met de nieuwe eige naar wil men voortzetten in een po ging de woning te behouden voor de Ermelose huurders. De heer Brons toonde zich echter niet te optimistisch over de te verwachten resultaten. De gemeente heeft reeds in een eerder stadium gepoogd de woningen voor de woningbouwvereniging „Volkshuis vesting" aan te kopen. Dit overleg met de toenmalige eigenaar, de Interlin- den b.v. die inmiddels failliet is, mis lukte toen op de hoogte van de prijs. Het lijkt niet mogelijk voor deze bij de bouw gesubsidieerde woningen nogmaals een overheidssubsidie te verkrijgen en zonder dat worden de huren veel te hoog. ERMELO Maandag 5 oktober komt de werkgroep Sociaal Cultureel Werk weer in openbare vergadering bijeen in het gemeentehuis. De verga dering begint om 19.30 uur en aan de orde komen ondermeer de stand van zaken in de werkgroep Sport en Re creatie, de verwerking van de gege vens van de eerste en tweede enquête ten behoeve van het concept-vierja renplan 1982 t.m. 1985 en „wat verder ter tafel komt". ERMELO Van 3 t.m. 30 okto ber is er in de expositieruimte van het Ermelose gemeentehuis en in de grote zal van De Dialoog een ten toonstelling van schilderijen en portrcttekeningcn van Viktor Maj dandzic. De schilderijen geven een beeld van de ontwikkeling van deze kunstenaar, sinds hij 12Vz jaar gele den uit Joego-Slavië naar Neder land kwa. Viktor Majdandzic werd in 1931 ge boren in Ivanjska, een dorp in Bosnië. Na in Banjaluka de middelbare school te hebben doorlopen, studeerde hij van 1950 tot 1954 in Belgrado achter eenvolgens aan de Hogere School voor Buitenlandse Handel en aan de Uni versiteit (economie). In 1954 werd hij student aan de Rijkskunstacademie, eveneens te Bel grado; in 1959 voltooide hij zijn stu die. Daarna keerde hij terug naar zijn geboortestreek en was daar tekenle raar en kunstrecensent. Na een periode van „abstract ex pressionisme" (1959-1965) ging Maj dandzic langzamerhand over op zijn huidige, systematische benadering van de structuur en het uitvoering sproces. In een op basis van eenvoudige ma thematische of geometrische regels bepaalde structuur van lijnen komen tientallen verflagen over elkaar. Het eindresultaat roept associaties op met spiralen, lichtbundels, golven, sterren e.d. De stemming van veel van zijn wer ken is er een van harmonie en rust, soms zelfs van boven-aardse sereni teit. Majdandzic is een kunktenaar die afzijdig van het geroezemoes van het hedendaagse kunstgebeuren zijn weg gaat. Het is een man die niet het suc ces zoekt maar zijn waarheid. Deze persoonlijke integriteit blijkt niet alleen uit zijn schilderijen maar ook uit zijn portrettekeningen. De expositie vormt een onderdeel van „Oktobermaand-Kunstliga- maand" van de Kunstliga Ermelo cn wordt zaterdagavond om 18.45 uur officieel geopend. ERMELO Voor de tweede maal zal het overbekende „Sammy Rimington-orkest" een optreden verzorgen voor de Jazzclub-Ermclo. Op vrijdag 2 oktober zal in de jazzresidentie „de Gelderblom" deze fabuleuze formatie opnieuw de gemoederen in beroering brengen. Hoewel Rimington op herhaling is in Ermelo, moet wel even gezegd worden dat de formatie waarin hij speelt een grote verandering heeft ondergaan. Van het optreden in 1979 is alleen nog Sammy zelf cn de bassistc Annie Hawkins in de nieuwe formatie aanwezig De andere leden zijn: Andy Finch op de piano, Didier Gcers op drums en John ny Harper op de banjo. Zoals genoegzaam bekend mag zijn, speelt Sammy Rimington klarinet, altsax, tenorsax, sopraansax, fluit, bas en mandoline. Op meer dan 60 el pees is zijn muzikale medewerking te horen. Ondanks de grote prestaties van deze topmusicus heeft deze vriendelijke man geen sterallures gekre gen. Hij werkt om muziek te kunnen maken en zijn levens-stijl is daarop helemaal aangepast. De Sammy Rimington Band brengt een bijzonder opzwepende interpretatie van de „New Orleans Jazz". Wie vooraf nog kaarten wil bestellen of lid wil worden van de stichting Jazzclub, kan dit doen via het telefoonnummer van „de Gelderblom" 03417 - 53129. ERMELO Vrijdag 9 oktober zullen op uitnodiging van de Kunstliga de „Sweet Adelines" uit IJsselstijn in de zaal Beukenrode een vocale uitvoering geven. Deze dameszanggroep maakt deel uit van een Amerikaanse Barbershop Harmony Organization. Meer dan 700 koren zijn aangesloten bij deze organisatie die al bestaat sinds 1947. Deze koren zijn afkomstig o.a. uit Canada, Japan, Verenigde Staten, Zweden, Duitsland, Schotland cn Nederland. De „Barbershop Harmonysinging" is ontstaan in de kapperszaken. Kapperszaken waar men vroeger ook terecht kon om een kies te laten trekken, of amandelen te laten knippen of andersoortig medisch ingrij pen. Vaak gelegen in de meer eenzame streken, kwamen dan de bezoe kers van heinde en ver. Om de zeer lange wachttijden enigszins te ver aangenamen, begonnen de bezoekers populaire liederen te zingen. Aan vankelijk gebeurde dit éénstemmig, maar al spoedig ging men ook mee rstemmig zingen, zodat er complete accoorden ontstonden, die dan „barbershop" genoemd werden. Het waren eerst de mannen die koren vormden, maar later volgden ook de vrouwen. De „Sweet Adelines" uit IJsselstein is dus zo'n vrouwenkoor. Zij hebben een uitstekende reputa tie opgebouwd. Zij treden op in combinatie met andere koren, zoals met het Utrechts Byzantijnsmannenkoor, maar ook veel alleen. Menigmaal heeft men ze ook kunnen beluisteren via de radio. Vrijdag 9 oktober ko men ze naar Ermelo. De avond begint om acht uur. Gezien de grote be langstelling voor dit koor kan men vooraf kaarten bestellen bij mevr. Th. Bleyenberg. tel: 51790 op 7 en 8 okt. tussen 17-20.00 uur. HARDERWIJK Afgelopen week presenteerde Mode Exclusive uit de Donkerstraat de najaarskol- lektie aan de bewoonsters van Randmeer. Voor deze modepresentatie, die voor de eerste keer in Randmeer werd gehouden bestond grote be langstelling, zowel van de zijde van de bewoonsters als van het perso neel, terwijl zelfs enige dames van het bestuur aanwezig waren. In overleg met de heer VAN Ree, de directeur van Randmeer, was er spe ciaal een mannequin die kleding toonde die beslist niet bestemd was voor de bewoonsters, doch voor alle ndere belangstellenden. Soms gaf dat een zeer komisch ef fect en de bewoonsters hebben vele malen de handen op elkaar gebracht als Willeke weer op het plankier kwam met een bermuda of minijurk uit Parijs. Het hoofddoel van de show was natuurlijk de bewoosters in hun eigen omgeving de nieuwe mode voor het komende seizoen te tonen. De eigenaresse van Mode Exclusive mevrouw J. van Os-Tromp was ook deze avond weer achter de microfoon te vinden en zij vertelde dan ook alles over de modellen die werden getoond aan de dames en zelfs aan enkele he ren. Veel waardering kregen de manne quins met vooral de wat warm zitten de japonnen en de kleuren vonden de dames, gezien hun leeftijd, erg draag baar. Het zou te ver voeren om alles te vermelden wat er werd getoond maar al met al is het een zeer geslaagde avond geworden en reeds direct na de show werden er veel afspraken ge maakt om de dames te komen halen en natuurlijk weer thuis te brengen voor het passen in de winkel. Dit laat ste is een extra service, naast de kof fie die altijd in de winkel klaar staat, van Mode Exclusive. ERMELO Maandag 5 okto ber komt de raadscommissie voor financiën en onderwijs in openbare vergadering bijeen. Des vergadering begint om half acht en er wordt ondermeer ge sproken over de stichting van een protestants-christelijke ba sisschool in „De Maat". Op bais van de te bouwen aantallen wo ningen kan men er vanuit gaan dat de vereiste minimumaantal len leerlingen voor zowel het kleuter- als het basisonderwijs, respectievelijk 30 en 60 ruim schoots zullen worden betaald. HARDERWIJK Een heel geslaagd evenement in de (inmiddels afgebroken) tent van Harderwijk 750 was de pasar-malam. Zo'n vijftienhonderd mensen bezochten vrijdag en zaterdag deze Indische markt. Er was een ge zellige sfeer rondom de ongeveer twintig stalletjes, waar men terecht kon voor kleding, sieraden, sateh en andere etenswaar, maar ook voor gipsen beeldjes van Harderwijks fabrikaat. Het feest werd opgeluisterd door een dans groep, een demonstratie taekwon-do Koreaanse vechtsport) van de plaatselijke vereniging Meng-Ho, de groep Tumbleweeds en zanger Jack Jersey. Kortom een aantrekkelijk programma. De bezoekers hoefden zich geen mo ment te vervelen, de organisatoren waren tevreden en wellicht krijgt deze pasar-malam nog eens een vervolg. HARDERWIJK Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde hield za terdag haar jaarvergadering in Har derwijk. Dat onze stad daarvoor uitgekozen werd heeft twee redene- n: natuurlijk omdat Harderwijk haa 750-jarig bestaan viert en omdat onderwerp van de gewoonlijke le zing zou zijn: „penningen geslagen op de Munt te Harderwijk." Deze voordracht van dr. D. A Wit top Koning spitst zich toe op de col lectie penningen die in het Veluws Museum is tentoongesteld. Het was dan ook een grote groep numismaten die zich verzamelde in de Catharina- kapel waar burgemeester Van Boeijen een woord van welkom sprak. Een daarop volgend bezoek aan het Veluws Museum had tot gevolg dat de muntenvitrine een ongekende belang stelling kreeg. Ruim honderdtwintig muntdeskun- digen verdrongen zich rond de unieke verzameling die in vakkringen reeds landelijke bekendheid geniet. Spe ciaal voor deze gelegenheid hadden de Vrienden van het Veluws Museum ge zorgd voor replica's van de serie pen ningen, geslagen ter gelegenheid van de muntbusopeningen. Deze penningen kennen slechts een geringe oplage, omdat ze vroeger wer den uitgereikt aan leden van de com missie die regelmatig de muntmeester kwam controleren. Deze was verplicht van elke serie munten die hij sloeg enkele exempla ren in een verzegelde bus, de munt- bus, te deponeren, de inhoud werd pe riodiek op kwaliteit en gehalte beke ken door de comtnissie die voor de moeite een herinneringspenning ont ving. Het zijn geliefde en schaarse verza melobjecten en het was niet verwon derlijk dat velen zich een serie repli ca's aanschaften voor studiedoelein den. Na de lunch in restaurant Veluwes- trand hield dr. D. A. Wittop Koning zijn lezing, die door de muntdeskun- digen met veel interesse werd aange hoord. HARDERWIJK De Lionsclub Harderwijk organiseert op zaterdag 3 oktober voor invaliden een boottocht met het m.s. Orca op de randmeren. Via een aanzienlijke gift van dé Harderwijker Fabrikantenvereniging is deze tocht financieel mogelijk ge maakt. De daarvoor in aanmerking komen de patiënten zijn inmiddels via de bestaande kanalen uitgenodigd ge heel gratis een plezierige dag op de boot door te brengen waarbij, voorzo ver nodig, voor vervoer naar en van de boot wordt gezorgd door de leden van de club. Aan boord hebben, naast het aan bieden van drankjes en een brood maaltijd, diverse aktiviteiten plaats, waaronder bingo, terwijl een gooche laar en muziek voor de nodige ver strooiing zullen zorgen.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1981 | | pagina 19