J git s jiL VELUG0ED BROEKHUIS- OPEL B.V. Luxor kleuren tv VERZEKEREN H.H. Adverteerders rOESPRAKEN GEÏNTEGREERD IN „BOUWSPEL" ÉmHt Nieuwe Harderwijker Courant Man VrouwPolis GM T VRIJDAG 22 DECEMBER A.S. TWEELINGSTAD VERDEELT DE PRIJZEN Receptie zeer druk bezocht Wij wensen onze clientèle PRETTIGE KERSTDAGEN en een GELUKKIG NIEUWJAAR f randniMrcombtnatts: 31.000 Uw off. Opel dealer voor Harderwijk, Ermelo e.o. Bakuwel Advertenties voor het SCHILDER'S NIEUWSBLAD van DONDERDAG 28 DECEMBER a.S. dienen uiterlijk in ons bezit te zijn op Advertentie-exploitatie Schilder's Nieuwsblad. ERMELO Door zijn handtekening te zetten onder een werkbriefje van twee „schilders", heeft Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard donderdagmorgen het nieuwe gemeentehuis van Ermelo officieel geopend. De handteke ning symboliseerde zijn goedkeuring aan de uitvoering van het bouwwerk, met name de „afwerking" ervan. Het offi ciële karakter van het gebeuren werd nog eens bekrachtigd door het in de hal aanbrengen van een plaquette met de tekst: ,,De ontmoeting, waarin verbondenheid en tegen stelling elkaar afwisselen, is de basis voor begrip tus sen bevolking en bestuur". Garagebedrijff H. Broekhuis B.V. JOH. VISSER'S WITTE POMP ]b Verschijnt iedere maandag en donderdag Uitgave: Wegener's Couranten Concern N.V. Bi eau: Smeeooortenbrink 20, Harderwijk. Tel. 03410-15029 MAANDAG 18 DECEMBER 1978 - 55e JAARGANG NO. 98 IAdvertentie1 Uw verzekeringsadviseur legt'm grang uit. HARDERWIJK Tel. 03410 - 13535 OPEL is Lorentzstraat 17 Harderwijk tel. 03410-20114 STEUNPUNT Oude Telgterweg 122 Ermelo tel. 03417-S044 - *r - v f V P- nr? j - v -- v met 3 jaar garantie Passage Stadsdennen Harderwijk >.- V r..- (Advertentie) is een zaak van: VERTROUWEN ADVIES INFORMATIE Dus: Assurantiebedrijf H. NIEUWENHUIS B.V. Hierdenseweg 64, Harderwijk. Tel. 03410- 12554. Tevens verzorgen wij hypo- theken, financieringen en pers' lenin9en nva- assurantieadviseur (Advertentie) Echtpaar Ten Hove wint vakantiereis Uw off. VolVO dealer voor Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Puften 'S: IV/'-U.U'.ï Oude Telgterweg 122 Ermelo - Tel. 03417-6044 Steunpunt Lorentzstraat 17 Harderwijk Tel. 03410-2011 HARDERWIJK Is wél 's avonds geopend tot ze ker 23.00 uur. (Zondags geopend tot zeker 22.00 uur). En om U te overtuigen dat wij het allermeeste bieden, kunnen wij u - mits bij ons getankt - vele koopjes aanbieden Stadsdennenweg 7-9 Tel. 13193 Het echtpaar Ten Hove won de hoofdprijs, een vakantiereis ter waarde van duizend gulden. oarneveld ermelo" I jan van schaffelaarstraat 39 stationsstraat 103 jonge mode y ERMELO Tijdens een bij zonder druk bezochte receptie heeft de Ermelose bevolking donderdagmiddag blijk gegeven van haar verbondenheid met het gemeentelijk gebeuren. In een lange queue stonden de belang stellenden te wachten om het ge meentebestuur een hand te kun nen drukken. Vele felicitaties gingen vergezeld van fraaie ge schenken. Het (financieel) grootste ge schenk was ongetwijfeld het uur werk in de carillontoren, een gift van de heren architekten en aan nemers. Verder werden enkele kunststukken aangeboden, waar onder een werk van de Ermelose kunstenaar Kees Kortlang (van het gezamenlijke onderwijsperso neel), een mozaïek van de schiet vereniging Piet Cronjé, een tinnen ophaalschaal voor de stembirefjes van de gemeenteraad en een bosje staartveren van een witte pauw van de zangvereniging „De Witte Pauwen"). Van de buurgemeenten ontving het gemeentebestuur een fraaie antieke topografische kaart van Ermelo (gemeente Harder wijk), van Nunspeet een enorm droogbloemstuk en van Putten een uurwerk voor in de raadszaal. „Als expressie van dank voor uw aanwezigheid" bij de openingsplech tigheid bood burgemeester E. Ph. Veen de Prins der Nederlanden een presse-papier aan met de Zilveren Pauw. Tevens overhandigde hij een cheque, bestemd voor het Wereld Natuur Fonds, waarvan Prins Bern hard de voorzitter is. VERSTOORD De aanvankelijk officieel begonnen opening werd tijdens de toespraak van burgemeester Veen (die als eerste prak) verstoord door een lustig flui tend opkomende nietsvermoedende schilder (Marnix Kappers), al snel ge volgd door een niet minder luidruchti ge tweede werkman (Erik Schutte laar). De twee lieten aan de verbou wereerde spreker hun werkbriefje zien, waaruit onomstotelijk bleek dat zij op 14 december om tien uur een muur in het gemeentehuis een kwast je verf moesten geven; een laatste hand aan de afwerking. Onder protest inoest de burgemeester toelaten dat zij ondanks de plechtigheid aan het werk togen met twee emmers blauwe verf. Alle aandacht was gericht op de childers, zodat de burgemeester al -nel weer naar zijn zitplaats ver dween. Die lieten de gelegenheid niet voorbijgaan en leverden een niet afla tende stroom van kommentaar op het gebeuren, met opmerkingen als; „Die Harderwijkers zijn met hun kop tegen de muur gelopen toen ze Ermelo erbij wilden hebben", en: „Een gemeente huis met warmte en een menselijke maat, zonder drempels," waarop de schilder in de zitkuil viel. Een goede gelegenheid om „iemand anders die zijn ei kwijtwil" aan het woord te la ten: de gedeputeerde mr. J. A, M. Hendrikx (plaatsvervangend Com missaris van de Koningin in de pro vincie Gelderland). Hendrikx ging terug naar 1971, toen de toenmalige minister van Binnen landse Zaken, de heer Beernink (die ook bij de opening aanwezig was) vroeg „te bevorderen dat de grote ge meente Ermelo zou worden opgeheven en de nieuwe gemeenten Nunspeet en Ermelo gevormd zouden worden. Daarbij vertelde hij dat al in 1877 een aantal inwoners van „Groot-Ermelo" aan Gedeputeerde Staten van Gelder land vroeg om de gemeente in tweeën te delen. Het „toen al wijze college" onderkende de aan de handhaving van één gemeente klevende bezwaren i met name de grote afstand tussen de dorpen Ermelo en Nunspeet), maar was van mening dat splitsing niet ge rechtvaardigd kon worden, „zulks te minder omdat in de afdeling een kern van enige betekenis" ontbrak. Ermelo heeft er in de visie van mr. Hendrikx ..een eeuw voor nodig gehad om met het nieuwe gemeentehuis aan te tonen dat het wél een kern van betekenis 1S VORSTELIJK De heer H. van der Wel, raadslid en voorzitter van de Beheerscommissie Accommodaties, ging in op de uiterlij- O De officiële opening van het gemeentehuis door de onthulling van de maquette. ke vormen van het vorige („een van ouderdom kromgetrokken voormalige pastorie, omgeven van wat optreksels en huurpanden, zodat het soms leek, alsof de bemanning van een zinkend schip al was uitgeweken naar de red dingboten") en het huidige gemeente huis („het is mooi, héél mooi! Strak ke lijnen van wanden en gangen, soms stoeiend in horizontale en vertikale vlakken, omrankt door weelderig groen. Als een middelpuntzoekende kracht ligt daar in het centrale deel de patio als een lokkende schaaktuin"). Als een geoefend dichter schilderde het raadslid het gemeentehuis als een vorstelijk huis, „waar gasten prinsen kunnen zijn, en waar een prins te gast is". Namens de Ermelose bevolking sprak mevrouw A. Kooistra-Van der Lelie, die een aantal gedachten over de bestuurden en diens bestuurders op rijm had gezet. ..Als we elkaar maar de waarheid zeg gen en alles proberen uit te leggen, dan kómt er dal vertrouwen, waarop daadwerkelijk is te bouwen. Als men de juiste weg maar weet te vin den. dan zal dit gemeentehuis weten te bin den, wal ons in vrijheid nog is gegeven Een demokratisch samenleven. Burgemeester Veen begroet prins Bernhard. mèt respekt voor elkanders denken. Moge burgerij en bestuur elkaar dat schenken", aldus mevrouw Kooistra. Als laatste kwam een van de archi tekten, ir. P. Wassink, aan het woord, die eigenlijk het gemeentehuis voor zichzelf wilde laten spreken. „Als ara- chitekt moet je de steen waarmee ge bouwd wordt laten spreken," .meende hij. Met een gedicht van Jac. Hame link probeerde hij deze gedachte te verduidelijken: de steen minder onbe weeglijk maken, z'n zwaarte doen af nemen en 'm een mond geven, zodat de steen kan loskomen van het ver- stoffelijkte. UITHALEN Tussen alle sprekers door speelden de twee beroepsakteurs Kappers en Schuttelaar het „bouwspel", waarbij rake uithalen werden gedaan naar al lerlei zaken die met het dorp Ermelo of met (de bouw van) het gemeente huis te maken hebben. Door de los heid waarmee gespeeld sverd (veelal bestond de indruk dat er in ruime mate geïmproviseerd werd, terwijl volgens tekstschrijver J. van der Dus- sen uit Amstelveen „geen woord van de tekst is afgeweken") kon de soms gedurfde inhoud van het spel zijn sub tiliteit behouden, waardoor brutalitei ten nooit grof werden. In de loop van het kabaretteske spel werden de op merkingen steeds scherper maar het publiek toonde een gulle lach en een brede rug voor alle onderhuidse steke ligheden. De toespraken waren op een soepele manier in de tekst verwerkt, hoewel de inhoud van het spel en de speeches op zichzelf stond. Een hoogtepunt in de hilariteit werd bereikt, toen de twee schilders het over de multifunktionaliteit van het gemeenschapscentrum „De Dialoog" hadden, en daaraan de konklusie verbonden dat dat wel zoiets zou betekenen als „alles kan en alles mag". Ze keken elkaar eens aan, grijnsden en grepen daarna gretig naar hun met blauwe verf ge vulde emmers om die uit alle macht op de voorste rij van het publiek leeg te storten, waar de bijzondere genodigden zaten. Natuurlijk ble ken ze zich in de emmer „vergist" te hebben, waardoor het geschrok ken publiek geen enkel risiko op verfspatten of blauwe ogen had ge lopen. De verf werd overigens ge bruikt om een in de grote zaal ge bouwd muurtje te verven; later bleek dit, gekompleteerd met de Witte Pauw en het Maltheser Kruis, de vlag van Ermelo te zijn geworden. HARDERWIJK De hoofdprijs van de Sint Nicolaasaktie in Tweelingstad, een vakantiereis ter waarde van duizend gulden, is gewonnen door het echtpaar Ten Hove, De Wittenhagen 20. De ak- tie, onder de naam „Uw gulden troef", had dezelfde opzet als vorig jaar en was ook nu een groot sukses. Bij besteding van elke gulden in de winkels in Tweelingstad ontving men een zegel. Vijftig van deze zegels moesten op een formulier worden geplakt. Uit de enor me hoeveelheid van minstens tienduizend formulieren trok wijka gent A. Slabbekoorn de dag na Sint Nicolaas eenenzeventig prijs winnaars. Deze gelukkigen werden uitgeno digd op een gezellige avond, die woensdag door de winkeliersvereni ging Tweelingstad werd georganiseerd in het PMT aan de Deventerweg. Om te bepalen hoe de prijzen zouden wor den verdeeld, werd een kwis gehouden met vragen die betrekking hadden op het winkelcentrum en omgeving. De deelnemers moesten zeggen hoe veel luidsprekers er in het winkelcen trum hangen, in welk jaar de parkeer plaatsen zijn aangelegd, hoeveel ver keerslichten er staan op het kruispunt Deventerweg - Nassaulaan - De Wit- Advertentie m. Llng-Fa „LOTUSBLOEM" Stationsstraat 57, Ermelo Telefoon 03417-3001 WIJ hebben voor u ook een speciaal kerst en nieuwjaarsmenu 11// |,,V> HARDERWIJK Op de in Rotter dam gehouden examens slaagden de dames L. A. C. Lieman-van de Berge voor het diploma kostumiëre en G. Klaassen-Goedhart voor het diploma coupeuse. Hun opleiding ontvingen zij van mevrouw Slofstra van modevak school De Knipschaere. (Advertentie) (Advertentie) tenhagen, hoeveel Zwarte Pieten er waren bij de intocht van Sint Nico laas in Tweelingstad, welke banken in de wijk zijn gevestigd, hoeveel dames kappers er zijn in het winkelcentrum en tenslotte moest het gewicht worden geraden van het bestuur van de win keliersvereniging. Het bleken lang geen gemakkelijke vragen, want wie let tijdens het win kelen op zulke dingen? Menigeen zat zich suf te piekeren en vulde op goed geluk maar iets in. De jury, evenals vorig jaar bestaande uit advokaat mr. H. C. Vos, oud-wethouder G. H. Christan en oud-politieman E. H. Rob, had er een heel karwei aan, uit de fikse stapel formulieren de goede oplossingen te halen. 78 LICHTEN De juiste antwoorden op de kwis- vragen waren: 14 luidsprekers, de aanleg van de parkeerplaatsen in 1976, liefst 78 verkeerslichten (alle kleuren meegeteld), vier Zwarte Pieten, de banken Amro, Rabo en ABN en twee dameskappers. Voor het antwoord op de laatste vraag, het gewicht van het bestuur, gingen de vier aanwezige bestuursleden, de heren Luitjes, De Geest, Van Wil genburg en De Jong, op de weeg schaal staan. Hun gezamenlijk ge wicht bleek 341 kilo te zijn. MOOIE REIS Het echtpaar Ten Hove bleek het er in deze kwis het best te hebben afge bracht en mocht uit handen van voor zitter A. Luitjes van de winkeliersver eniging een cheque voor een vakantie reis ter waarde van duizend gulden in ontvangst nemen. De heer en me vrouw Ten Hove, die al meer dan twintig jaar aan De Wittenhagen wo nen („we hebben de hele buurt zien opbouwen") waren biezonder in hun schik met de prijs. „We staan er per plex van" aldus mevrouw Ten Hove. „Waar we naar toe zullen gaan, en wanneer, weten we nog niet. Dat zal wel volgende zomer worden. Gelukkig hebben we genoeg tijd om op ons ge mak een mooie reis uit te zoeken GRATIS WINKELEN De tweede en derde prijs, beide va kantiereizen ter waarde van 600 gul den, gingen naar de familie J. Molen berg (Van Galenlaan) en de familie A. Nugteren (De Wittenhagen). De fami lies G. van Putten (De Ruyterlaan) en A. Twigt (Van Geunslaan) wonnen de vierde en vijfde prijs en mochten nog dezelfde avond één minuut gratis boodschappen doen in de twee super markten in de wijk. Zij wisten voor een paar honderd gulden bijeen te sle- Advertentie) pen. De verdere uitslag was: 6. me vrouw Vrijhof (Heinsiuslaan) fiets; 7. mevrouw Ten Hove (Haspel) kle- dingset; 8. mevrouw Muller (Mee klenburglaan) kofferset; 9. G. Luiting (Troelstralaan) playmobil en lego; G. Schook (Bosschalaan) fruitmand Daarnaast waren er nog mensen met een prijs naar huis. ENQUETE g De winkeliersvereniging Tweeling stad hield deze avond tevens een en quête. Men vroeg de mening van de wijkbewoners over de winkelsluiting, de koopavond, de parkeergelegenheid, de verkeerssituatie, de achtergrond muziek in het winkelcentrum en het eventueel instellen van een week markt. Nagegaan wordt welke konklu- sies kunnen worden getrokken uit de velerlei reakties van de ongeveer honderdvijftig aanwezige konsu- menten. „Het betekent een hele uit- zoekerij" aldus het bestuur van de winkeliersvereniging, „maar als blijkt dat er duidelijke wensen be staan, zullen we zeker proberen die te honoreren

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1978 | | pagina 1